Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.20.)

1997. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY határozat, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY határozat, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY határozat, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY határozat, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel,

2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és

77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére

a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban

a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban

a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát,

c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát,

d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter

a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel;

b) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,

bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik,

c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1260,6 millió forintot - 1997. május 9-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.

10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500-1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak:

a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál,

b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján - igazodva a felszámolási eljárás menetéhez - az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra,

c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki,

d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt,

e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,

f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett

a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,

b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,

c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat,

d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták.

17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére.

18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét.

19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és

b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét

az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.

(2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez.

(3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992-1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében:

a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal

b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését.

(2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai - az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett - 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.

(3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott - a központi költségvetést megillető - tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

21. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés az 1997. évi központi költségvetés)

a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény visszavásárlási kiadások nélkül - 2 564 381,2 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhatvannégyezer-háromszáznyolcvanegy egész kéttized millió forintban,

b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül - 2 254 669,7 millió forintban, azaz kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszázhatvankilenc egész héttized millió forintban,”

(állapítja meg.)

(2) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint, a Magyar Távirati Iroda Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen összegek túllépéséhez is hozzájárulhat.”

(3) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható.

(4) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A fejezetért felelős szervek, amennyiben kezelésükben levő ingatlant térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítéséből származó bevételből, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant átadó szerveknek:

a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedő időre, a szerződések szerinti bérleti díj összegét,

b) az elidegenítésből származó bevételnek az a) pontban meghatározott összegével csökkentett része 10%-át, amely összeg beszerzésekre fordítható.”

(5) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a helyi önkormányzat a 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást tévesen, jogtalanul vagy a tervezettet meghaladó mértékben vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni, és az igénybe vett napokra számítva a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresének megfelelő mértékű, továbbá a (4) bekezdés szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára. Az évközi visszafizetés esetén a visszafizetéssel egyidejűleg az önkormányzat a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton, illetve a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) keresztül kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását.”

(6) Az 1997. évi Költségvetési Törvény a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet.

(2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. § (2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulásokat - az (1) bekezdés szerinti igénylés alapján - a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás meghaladja, az év végi elszámolás során a következők szerint kell eljárni:

a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság alapján járó hozzájárulások - a 22. § (1) bekezdés szerinti - együttes összegének 90%-át, akkor a különbözet - de legfeljebb az (1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg különbözete - után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe,

b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése szerinti kamatfizetési feltételrendszer.”

(7) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 41. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:)

c) Az I-VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt előirányzat-módosítást,”

(8) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

[Az e törvény 2. §-a (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:]

u) a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. és 12. kiemelt előirányzat) a totó játékadója 100%-a, illetve a sorsolásos játékok játékadója 12%-a tényleges teljesülése mértékéig”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.

(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1-22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik.

(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik.

(12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik.

(13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím „A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés” 4. alcím „Különféle jogcímen adott térítések” 1. előirányzat-csoport „Közgyógyellátás” rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 3. alcím „Korábbi években indított célelőirányzatok” új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport „Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése” jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1-9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik. * 

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja.

23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul

a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint,

b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint,

c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,

d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint

összegű, a leállított Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez.

24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt,

(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a

a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű,

b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű,

c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű,

g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD - összesen 2950 millió forint - összegű,

h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű,

j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű

hitelt átvállalja;

(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja.

26. § Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs - adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze.

27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a

a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,

b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,

c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe.

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban
Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
Az 1996. évi
LXXVIII. tv.-vel
módosított
1995. évi
CXXI. tv.
rendes
előirányzat
1996. évi
LXXVIII. tv.-vel
módosított
1995. évi CXXI.
tv. rendkívüli
előirányzat
1996. évi
rendes
előirányzat
teljesítése
1996. évi
rendkívüli
előirányzat
teljesítése
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,4 105,4
2 Társadalombiztosítási járulék 23,7 21,0
3 Dologi kiadások 24,8 41,4
5 Egyéb működési célú
támogatások, kiadások

61,0

63,9
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,7 1,7 -0,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6 0,6 -0,1
3 Dologi kiadások 3,9 3,9 0,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 70,0
I. fejezet kiadásai összesen: 244,1 237,9 0,3
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 265,3 1 271,9
2 Társadalombiztosítási járulék 421,3 404,3
3 Dologi kiadások 256,0 226,9
5 Egyéb működési célú
támogatások, kiadások
0,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 42,1
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 23,0
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 469,2 517,9
2 Társadalombiztosítási járulék 189,3 189,6
3 Dologi kiadások 689,2 719,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 12,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 127,5 161,5
2 Felújítás 132,0 217,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1
3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése
10,0
2 Észak Atlanti Központ kiadásai 5,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 Európai parlamenti elnökök találkozója 20,0
5 Országház rekonstrukciója 110,0
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 55,4 66,5
2 Társadalombiztosítási járulék 22,7 25,6
3 Dologi kiadások 38,0 44,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2,0
2 Felújítás 0,5 0,4
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,2 27,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,5 11,1
3 Dologi kiadások 23,3 37,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 12,5
2 Felújítás 3,0
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása 65,0 65,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 129,4 129,4
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt
148,1

148,0
3 Kereszténydemokrata Néppárt 129,5 129,5
4 Magyar Demokrata Fórum 178,6 178,6
5 Magyar Szocialista Párt 400,3 400,3
6 Szabad Demokraták Szövetsége 262,0 262,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 33,4 33,1
5 Köztársaság Párt 26,5 26,3
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 16,6 16,6
7 Agrárszövetség 22,0 22,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi szervezetek működésének támogatása 390,0 390,0
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
293,0

293,0
3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 220,0
4 MTESZ támogatása 72,0 72,0
5 TIT intézmények támogatása 61,3 61,3
4 Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása
1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0
2 Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása 30,0 30,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 258,1 258,1
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 27,5
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 935,8 958,4
12 Országos Rádió és Televízió Testület 850,0
II. fejezet kiadásai összesen: 6 650,2 1 375,0 7 592,0 1 404,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,3 147,3
2 Társadalombiztosítási járulék 63,1 61,3
3 Dologi kiadások 91,2 8,0 111,1 11,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,5 15,8
2 Felújítás 0,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0
III. fejezet kiadásai összesen: 309,6 29,5 319,7 42,3
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 408,0 426,4
2 Társadalombiztosítási járulék 173,6 174,5
3 Dologi kiadások 113,8 120,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,8 12,8
2 Felújítás 56,0 67,1
4 Egyéb központi beruházás 60,0 61,6
IV. fejezet kiadásai összesen: 695,4 127,8 721,3 141,5
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 943,3 3 066,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 256,1 1 269,9
3 Dologi kiadások 604,7 613,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
0,5

45,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 30,9
2 Felújítás 37,5 38,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3
4 Egyéb központi beruházás 100,0 112,8
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,5 43,5
2 Társadalombiztosítási járulék 15,6 15,8
3 Dologi kiadások 7,9 9,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
6,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,2
V. fejezet kiadásai összesen: 4 864,6 147,5 5 070,0 186,8
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 544,1 550,9 1,1
2 Társadalombiztosítási járulék 229,9 221,9
3 Dologi kiadások 186,5 179,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 17,8
2 Felújítás 23,2 32,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 2,3
4 Egyéb központi beruházás 65,7 64,1
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,6 14,6
2 Társadalombiztosítási járulék 5,7 6,1
3 Dologi kiadások 18,3 20,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0
2 Felújítás 1,0 1,0
VI. fejezet kiadásai összesen: 1 000,5 120,5 996,3 120,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 386,5 415,6 18,5
2 Társadalombiztosítási járulék 161,8 162,7 0,7
3 Dologi kiadások 85,9 128,9 160,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 97,1 0,2
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,4 160,5 0,1
2 Társadalombiztosítási járulék 64,4 62,7 0,1
3 Dologi kiadások 537,6 533,8 65,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 48,9 66,3
2 Felújítás 75 84,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 12,9
4 Egyéb központi beruházás 90,0 415,2
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 46,0 35,4
2 Társadalombiztosítási járulék 14,1 12,0
3 Dologi kiadások 14,6 20,6 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36,7 40,8 0,3
2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 16,7
3 Dologi kiadások 43,7 44,3 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 3,1
4 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,7 24,6
2 Társadalombiztosítási járulék 7,8 10,3
3 Dologi kiadások 138,4 132,7 4,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
2 Felújítás 50,0 62,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,4 22,4 1,7
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,9 80,4
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 31,0
3 Dologi kiadások 71,0 94,5 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 0,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 1,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
389,0

389,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 300,0 300,0
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása
50,0

50,0
4 Illyés Közalapítvány támogatása 450,0 450,0
5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 40,0 19,8 55,8
7 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 221,3
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

50,0


50,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 30,0 38,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása
150,0

150,0
11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 10,0
13 „Szeretet és Támogatás ’96” kezdeményezés támogatása
30,0
18 X-400-as rendszer üzemeltetése 50,0 10,5
20 Balatoni kutatások támogatása 125,0 1,6
3 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
450,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 265,6
3 EXPO ’96 lemondásával összefüggő feladatok
74,9
4 Fejezeti tartalékok 203,7 247,2 59,6
7 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 276,4 1 102,4
2 Társadalombiztosítási járulék 932,5 424,0
3 Dologi kiadások 1 137,1 22,2 554,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 260,3 37,1
2 Felújítás 75,0 107,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
4 Egyéb központi beruházás 775,0 327,9
5 Lakástámogatás 55,0 25,0
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 30,4
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 670,6 697,9
2 Társadalombiztosítási járulék 272,0 274,5
3 Dologi kiadások 1 039,6 1 064,9
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 1,0
2 Felújítás 8,1
4 Egyéb központi beruházás 153,5 195,0
5 Lakástámogatás 16,5 14,1
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 200,3 77,6
2 Társadalombiztosítási járulék 479,9 31,8
3 Dologi kiadások 883,9 47,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások
1,0
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 209,0
2 Felújítás 37,5
4 Egyéb központi beruházás 397,0
5 Lakástámogatás 30,0
8 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 85,0 89,6
2 Társadalombiztosítási járulék 37,8 36,3
3 Dologi kiadások 37,1 50,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 10,2
2 Felújítás 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
9 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
3 Dologi kiadások 19,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 7,7
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 15 764,0
2 Céltartalékok
1 Bérpolitikai keret 15 873,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Pénzbeli kárpótlás 2 400,0
1 Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire
2 426,0
2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire
200,0

200,0
3 Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása
1 000,0

1 000,0
6 Egyházi nemzetközi rendezvények 300,0 186,1
7 Egyéb rendkívüli kiadások 3 000,0 3 000,0
8 Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása
1 500,0

1 068,5
11 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására

1 500,0


1 500,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 25 897,5 28 962,5 11 082,0 12 396,5
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
  Vissza az oldal tetejére