Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.20.)

1997. évi CXII. törvény

az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,

c) hiányát 40 673 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.

3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.

(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető.

4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek - a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.

(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.

(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is.”

5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)

a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,”

(fordítható összeg.)

6. § A KT 15. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.

(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is.”

7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen

a) a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára - járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,

b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a - legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési

tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.

(2) A bevételből

a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - a Nyugdíjbiztosítási Alap,

b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,

c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.

(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan - a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.”

8. § Az AT a következő 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § (1) Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések végrehajtása során a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozásokat kiegyenlítő - az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára befolyó - bevételek 2%-a az APEH-nak és az OEP-nek a rendelkezések végrehajtásában részt vevő szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.

(2) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek az (1) bekezdés szerinti pénzforgalmi elszámolási számlára befolyó bevétel 2%-ával csökkentett részére kell alkalmazni.

(3) A pénzforgalmi elszámolási számlára befolyó bevétel 2%-a az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi. Ezen összeg fele az APEH-et illet meg.”

9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a „3. alcím és 4. alcím” szövegrész helyébe a „3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím” szövegrész lép.

1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

„6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK

1997. évi
előirányzat

1997. évi
módosított
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 481 004 460 046
1 Munkáltatói járulék 298 852 308 456
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 92 465 87 606
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 176 860 185 524
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 16 766 18 005
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 12 761 17 322
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása
90 072

70 323
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 7 829 677
4 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 5 163 4 800
5 Baleseti járulék 487 990
1 Költségvetési szervek 487 890
2 Gazdálkodó szervek 0 100
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 8 000 7 000
1 Költségvetési szervek 3 000 2 350
2 Gazdálkodó szervek 5 000 4 650
7 Egyéni egészségbiztosítási járulék 70 602 67 800
1 Egyéni járulék 70 602 67 800
2 Behajtási tevékenység 13 733 19 000
1 Kintlévőség behajtása 13 733 16 000
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 479 11 574
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 700 390
2 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800

800
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 600 1 496
4 Késedelmi pótlék, rendbírság 9 179 8 200
5 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 200 688
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500
5 Központi költségvetés működési célú térítése 1 180 1 180
6 Egyéb bevételek 800 820
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 250 150
2 Befektetések hozama tartalék bevonásából 200 100
3 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 350 570
7 Működési célú bevételek 100 1 525
1 Egyéb működési bevétel 100 220
2 Előző évi pénzmaradvány felhasználása 1 305
8 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 6 285 8 200
9 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 521 081 505 844


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK

1997. évi
előirányzat

1997. évi
módosított
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
1 Természetbeni ellátások 365 372 382 678
1 Gyógyító-megelőző ellátás 260 649 265 903
1 Háziorvosi ellátás finanszírozása 24 900 25 847
2 Feladatfinanszírozás összesen 31 775 32 169
3 Járóbeteg-szakellátás összesen 50 641 49 383
4 Aktív fekvőbeteg-ellátás 132 080 138 041
5 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 15 631 15 933
6 Végkielégítés 2 000 1 000
7 Ügyeleti díj többletkiadása 3 000 3 000
8 Orvosspecifikus vények kiadása 370 300
9 Felülvizsgáló orvosok díja 252 230
2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 500 1 800
3 Anyatejellátás 200 150
4 Gyógyszertámogatás 86 683 94 265
1 Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás
0

6 566
2 Vérzékenység kezelése 1300 0
5 Gyógyászatisegédeszköz-támogatás 14 340 15 700
6 Utazási költségtérítés 2 000 2 600
7 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése
2 260
2 Pénzbeli ellátások 141 065
1 Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 92 035 98 200
2 Terhességi-gyermekágyi segély 7 900 6 000
3 Táppénz 39 430 35 235
4 Betegséggel kapcsolatos segélyek 800 860
5 Kártérítési járadék 900 900
2 Egyéb kiadások 18 490 22 644
1 Postaköltség és egyéb kiadások 1 509 1 506
2 Működésre fordított kiadások 16 455 18 157
1 Folyamatos működési kiadások 14 311 14 411
2 Behajtás ösztönzése 500 722
3 Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása
750

750
4 Beruházás 394 394
5 Informatikai fejlesztés 500 500
6 Világbanki program hazai költsége 0
7 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése
75
8 Előző évi pénzmaradvány 1 305
3 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
6

6
4 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 500 400
5 A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás 20 2 500
6 APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg 75
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 524 927 546 517
Egyenleg -3 846 -40 673
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.”

2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

„7. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés


1996. évi
módosított
előirányzat,
törvény
szerint


1996. évi
előirányzat,
24%-os
szinten-
tartással
Módosítás1996. évi
módosított
előirányzatSzakmai
fejlesztés
szintezése
Kiadások
színvonal-
tartásának
szintezése
(1996. évi
átlag
24%-os
alapján
4 hó - 5%
színv. tartás)


1996. évi
szintre-
hozott
bázis-
elő-
irányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg 4 996 5 222 378 4 844 272 5 116
- területi pótlék 428 387 -5 382 0 382
- eseti ellátás díjazása 202 182 7 189 0 189
- teljesítmény díjazása 15 843 16 583 376 16 959 1 073 18 032
- új háziorvosi praxisok létesítése 0 0 0 0 0 0 0
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 21 469 22 374 0 22 374 0 1 345 23 719
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás 797 822 6 828 23 851
- védőnői szolgálat 3 231 3 410 0 3 410 184 3 594
- ügyeleti szolgálat 2 643 2 643 -83 2 560 0 2 560
- kiegészítő alapellátási feladat 298 270 -10 260 0 260
- fogorvosi szolgáltatás 7 080 7 310 -754 6 556 1 250 659 8 465
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem 717 750 -1 749 40 789
Egyéb alapellátás összesen 14 766 15 205 -842 14 363 1 250 906 16 519
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ SZ 44 39 0 39 0 39
- nőgyógy. MSZ SZ 36 32 0 32 0 32
- nemibeteg-gondozás 515 539 -2 537 29 566
- tüdőgondozás 1 743 1 829 2 1 831 99 1 930
- ideggyógy. gondozás 962 1 009 2 1 011 55 1 066
- onkológiai gondozás 488 510 1 511 28 539
- alkohológiai és drogellátás 382 399 1 400 21 421
Járóbeteg-szakellátás összesen 4 170 4 357 4 4 361 0 232 4 593
3. Vérellátás 1 109 1 102 0 1 102 0 45 1 147
4. Mentés betegszállítás 6 539 6 854 100 6 954 0 369 7 323
5. Egyéb 586 611 -38 573 0 33 606
- Rekonstrukció miatti kiesés 74 74
Feladatfinanszírozás összesen 27 170 28 129 -702 27 427 1 250 1 585 30 188
MegnevezésSzerkezeti
változás

1996. évi
módosított
szintre-
hozott
bázis
elő-
irányzatKapacitás-
szűkítés
Összesen
(1996. évi
mód.
szintre-
hozott
bázis-előirányzat
+ Kapacitás szűkítés)


Szinten-
tartás
össz.


1997. évi
elő-
irányzat


1997. évi
módosított
elő-
irányzat


Index
%
14-15/1
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg -212 4 904 4 904 96 5 000 5 000 100,0
- területi pótlék 382 382 18 400 400 100,0
- eseti ellátás díjazása 189 189 11 200 200 100,0
- teljesítmény díjazása 212 18 244 18 244 756 19 000 19 998 105,3
- új háziorvosi praxisok létesítése 0 0 0 0 300 300 249
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 0 23 719 0 23 719 1 181 24 900 25 847 103,8
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás -95 756 756 59 815 795 97,5
- védőnői szolgálat 95 3 689 3 689 194 3 883 4 118 106,1
- ügyeleti szolgálat 2 560 2 560 204 2 764 2 966 107,3
- kiegészítő alapellátási feladat 260 260 -160 100 99 99,0
- fogorvosi szolgáltatás 170 8 635 8 635 -589 8 046 7 308 90,8
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem 789 789 56 845 874 103,4
Egyéb alapellátás összesen 170 16 689 0 16 689 -236 16 453 16 160 98,2
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ SZ 39 39 3 42 45 107,1
- nőgyógy. MSZ SZ 32 32 2 34 37 108,8
- nemibeteg-gondozás 566 566 41 607 652 107,4
- tüdőgondozás 1 930 1 930 142 2 072 2 267 109,4
- ideggyógy. gondozás 1 066 1 066 78 1 144 1 270 111,0
- onkológiai gondozás 539 539 38 577 615 106,6
- alkohológiai és drogellátás 421 421 29 450 415 92,2
Járóbeteg-szakellátás összesen 0 4 593 0 4 593 333 4 926 5 301 107,6
3. Vérellátás 0 1 147 1 147 52 1 199 1 500 125,1
4. Mentés betegszállítás 0 7 323 7 323 1 225 8 548 8 548 100,0
5. Egyéb 0 606 606 43 649 660 101,7
- Rekonstrukció miatti kiesés 0
Feladatfinanszírozás összesen 170 30 358 0 30 358 1 417 31 775 32 169 101,2
Megnevezés


1996. évi
módosított
előirányzat,
törvény
szerint


1996. évi
előirányzat,
24%-os
szinten-
tartással
Módosítás1996. évi
módosított
előirányzatSzakmai
fejlesztés
szintezése
Kiadások
színvonal-
tartásának
szintezése
(1996. évi
átlag
24%-os
alapján
4 hó - 5%
színv. tartás)


1996. évi
szintre-
hozott
bázis-
elő-
irányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
- járóbeteg-szakrendelés 23 175 24 266 -455 23 811 1 311 25 122
- járóbeteg-szakambulancia 6 407 6 710 109 6 819 361 7 180
- speciális finansz. feladatok 851 872 -237 635 42 677
- CT MRI 4 091 4 204 372 4 576 226 4 802
- művesekezlés 5 000 5 122 248 5 370 243 5 613
- házi szakápolás 600 600 -580 20 0 20
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen
40 124

41 774

-543

41 231

0

2 183

43 414
IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 109 637 106 453 8 409 114 862 0 6 946 121 808
- speciális finanszírozású feladat 3 665 3 753 435 4 188 180 4 368
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen 113 302 110 206 8 844 119 050 0 7 126 126 176
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 13 841 13 423 343 13 766 0 848 14 614
- drogfüggők rehabilitációja, utókezelése
4. Kórházi ügyeleti díj
Fekvőbeteg-szakellátás összesen 127 143 123 629 9 187 132 816 0 7 974 140 790
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV) 215 906 215 906 7 942 223 848 1 250 13 087 238 111
Célelőirányzatok
1. Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése
2. Háziorv. szolg. kieg. támogatás (vény) 370 370 0 370 0 0
3. Felülvizsgáló orvosok díja 252 252 -22 230 0 0
4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.)
725

725

-365

360

0

0
5. Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések

220


220


-220


0


0


0
6. E. raktár 27 27 0 27 0 0
Célelőirányzatok összesen 1 594 1 594 -607 987 0 0 0
Mindösszesen 217 500 217 500 7 335 224 835 1 250 13 087 238 111
MegnevezésSzerkezeti
változás

1996. évi
módosított
szintre-
hozott
bázis
elő-
irányzatKapacitás-
szűkítés
Összesen
(1996. évi
mód.
szintre-
hozott
bázis-előirányzat
+ Kapacitás szűkítés)


Szinten-
tartás
össz.


1997. évi
elő-
irányzat


1997. évi
módosított
elő-
irányzat


Index
%
14-15/1
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
- járóbeteg-szakrendelés -90 25 032 25 032 4 010 29 042 29 209 100,6
- járóbeteg-szakambulancia -80 7 100 7 100 425 7 525 7 271 96,6
- speciális finansz. feladatok 677 677 147 824 179 21,7
- CT MRI 4 802 4 802 698 5 500 5 412 98,4
- művesekezlés 5 613 5 613 887 6 500 6 312 97,1
- házi szakápolás 20 20 1 230 1 250 1 000 80,0
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen
-170

43 244

0

43 244

7 397

50 641

49 383

97,5
IV. Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 121 808 -8 005 113 803 12 707 126 510 132 471 104,7
- speciális finanszírozású feladat 4 368 4 368 1 202 5 570 5 570 100,0
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen 0 126 176 -8 005 118 171 13 909 132 080 138 041 104,5
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 0 14 614 -950 13 664 1 967 15 631 15 933 101,9
- drogfüggők rehabilitációja, utókezelése

100
4. Kórházi ügyeleti díj 3 000 3 000 3 000
Fekvőbeteg-szakellátás összesen 0 140 790 -8 955 131 835 18 876 150 711 156 974 104,2
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV) 0 238 111 -8 955 229 156 28 871 258 027 264 373 102,5
Célelőirányzatok
1. Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése 2 000 2 000 1 000
2. Háziorv. szolg. kieg. támogatás (vény) 0 0 370 370 300 81,1
3. Felülvizsgáló orvosok díja 0 0 252 252 230 91,3
4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.)
0

0

0

0
5. Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések

0


0


0


0
6. E. raktár 0 0 0 0
Célelőirányzatok összesen 0 0 0 0 2 622 2 622 1 530 58,4
Mindösszesen 0 238 111 -8 955 229 156 31 493 260 649 265 903 102,0

A kórházi ügyeleti díj az aktív és a krónikus fekvőbeteg-ellátásra kerül felosztásra.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.”

3. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

„8. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1997. évi


1997. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat módosított
előirányzat
9 Központosított előirányzatok 16 455 18 157
1 Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz
13 031

13 031
2 A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
1 180

1 180
3 GYES rendszer átalakítása
4 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
5 Működés saját bevételei 100 100
6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 305
7 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz
0
8 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 500 500
9 Behajtás ösztönzésfedezete 500 722
10 Beruházásokra átvett pénzeszköz 394 394
11 Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása
750

750
12 Családi pótlék ellenőrzés 100
13 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzésére
75
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 16 455 18 157


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

KIADÁSOK


1997. évi


1997. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat módosított
előirányzat
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 925 2 925
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 90 90
1 Működési költségvetés 90 90
1 Személyi juttatások 72 72
2 Társadalombiztosítási járulék 15 15
3 Dologi kiadások 3 3
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 835 2 835
1 Működési költségvetés 2 823 2 823
1 Személyi juttatások 1 057 1 057
2 Társadalombiztosítási járulék 432 432
3 Dologi kiadások 1 311 1 311
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 23 23
2 Felújítások
3 Felhalmozási kiadások 12 12
1 Egyéb intézményi beruházások 12 12
2 Egészségbiztosítási Alap Területi szervei 10 993 10 993
1 Területi Egészségbiztosítási Bizottságok 18 18
1 Működési költségvetés 18 18
1 Személyi juttatások 11 11
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások 7 7
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 10 975 10 975
1 Működési költségvetés 10 328 10 328
1 Személyi juttatások 5 300 5 300
2 Társadalombiztosítási járulék 2 225 2 225
3 Dologi kiadások 2 800 2 800
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 3
2 Felújítások 281 281
3 Felhalmozási kiadások 366 366
1 Egyéb intézményi beruházások 366 366
3 Országos Orvosszakértői Intézet 787 787
1 Működési költségvetés 751 751
1 Személyi juttatások 458 458
2 Társadalombiztosítási járulék 191 191
3 Dologi kiadások 102 102
4 Pénzeszközátadás
2 Felújítások 20 20
3 Felhalmozási kiadások 16 16
1 Egyéb intézményi beruházások 16 16
9 Központosított előirányzatok 1 750 3 452
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 250 1 472
1 Működési költségvetés 1 128 1 350
1 Személyi juttatások 590 714
2 Társadalombiztosítási járulék 249 347
3 Dologi kiadások 289 289
4 Pénzeszközátadás
2 Felújítások
3 Felhalmozási kiadások 122 122
1 Egyéb intézményi beruházások 122 122
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 500 600
1 Informatikai fejlesztések 500 500
2 Informatikai fejl. üzemeltetési többlete
3 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 0
4 Családi pótlék ellenőrzés 100
3 Előző évi pénzmaradvány 1 305
4 Működési maradvány
5 APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése 75
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 16 455 18 157”

4. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

„9. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások
1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
Ki-
emelt
elő-


Cím-


Alcím-
Elő-
irány-
zat

BEVÉTELEK


1997. évi


1997. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat-
szám
név név cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve
előirányzat módosított
előirányzat
1 Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai 481 004 460 046
1 Munkáltatói járulék 298 852 308 456
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 92 465 87 606
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 176 860 185 524
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 16 766 18 005
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 12 761 17 322
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 0 0
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000
1 Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása
90 072

70 323
2 Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás 7 829 677
4 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 5 163 4 800
5 Baleseti járulék 487 990
1 Költségvetési szervek 487 890
2 Gazdálkodó szervek 0 100
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 8 000 7 000
1 Költségvetési szervek 3 000 2 350
2 Gazdálkodó szervek 5 000 4 650
7 Egyéni egészségbiztosítási járulék 70 602 67 800
1 Egyéni járulék 70 602 67 800
2 Behajtási tevékenység 13 733 19 000
1 Kintlévőség behajtása 13 733 16 000
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 479 11 574
1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 700 390
2 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
800

800
3 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 600 1 496
4 Késedelmi pótlék, rendbírság 9 179 8 200
5 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 200 688
4 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500
5 Központi költségvetés működési célú térítése 1 180 1 180
6 Egyéb bevételek 800 820
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 250 150
2 Befektetések hozama tartalék bevonásából 200 100
3 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 350 570
7 Működési célú bevételek 100 1 525
1 Egyéb működési bevétel 100 220
2 Előző évi pénzmaradvány felhasználása 1 305
8 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 6 285 8 200
9 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 521 080 505 844
  Vissza az oldal tetejére