Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.20.)

1997. évi CXV. törvény

a Rendőrség által körözött tárgyak adatainak nyilvánossá tételéről * 

Az Országgyűlés egyes vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása és a bűnmegelőzés érdekében - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Avtv.) összhangban - az alábbi törvényt alkotja:

1. § A Rendőrség által elvesztés vagy eltulajdonítás miatt körözött tárgynak, valamint a tárgy alkatrészének és tartozékának a Rendőrség adatkezelési rendszerében kezelt jellemzője, különös ismertetőjegye és egyedi azonosító jelsorozata, valamint a körözés elrendelésének és visszavonásának ténye és ideje (a továbbiakban: körözési adat) - a 3. §-ban foglalt kivételekkel - bárki számára hozzáférhető, bármely adatkezelési rendszerben szabadon felhasználható nyilvános adat.

2. § A körözési adat megismerésére irányuló kérelemnek a belügyminiszter által kijelölt szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt - legfeljebb azonban 15 napon belül - közérthető formában, költségtérítés ellenében tesz eleget. Ha a kérelem teljesítését megtagadja, erről - annak indokaival együtt - nyolc napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.

3. § Nem nyilvános az a körözési adat, melynek nyilvánosságra hozatalát

a) törvény, nemzetközi kötelezettségvállalás nem teszi lehetővé,

b) a körözést elrendelő szerv vezetője bűnüldözési érdekből nem engedélyezi.

4. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az adatok hozzáférhetővé tételének és a költségek megtérítésének szabályait rendeletben állapítsa meg.

5. § E törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére