Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.20.)

1997. évi CXVII. törvény

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvényt a következők szerint módosítja:

1. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A törvény hatálya azokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki, akik (amelyek) külföldről kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be, belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából.

(2) E törvény alkalmazásában kőolaj és kőolajterméknek minősülnek a külön jogszabállyal *  kihirdetett Kereskedelmi Vámtarifa 2709 és 2710 vámtarifaszámai alá tartozó termékek.”

2. § A Kt. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Kőolajból és kőolajtermékből az e törvényben meghatározott módon és mértékben biztonsági készletet kell létrehozni.

(2) A biztonsági készlet mértéke az adott évet megelőző naptári évben összesen behozott és kivitt kőolaj és kőolajtermék mennyiségi egyenlegének a következők szerint meghatározott számú napra jutó átlaga:

a) 1997. január 1-jétől legalább 50 nap,

b) 1998. január 1-jétől legalább 70 nap,

c) 1999. január 1-jétől és az azt követő években legalább 90 nap.

(3) Behozott és kivitt mennyiségnek minősül az a mennyiség, amelyet az illetékes vámszervek az adott naptári évben az országba beléptettek és a belföldi forgalom számára vámkezeltek, illetve - a kiviteli engedélyben meghatározott mennyiségben - az országból végleges rendeltetéssel kiszállítottak, kiléptettek. Nem minősül kivitelnek a közúti, vízi- vagy légijármű üzemanyag-tartályába töltött, kivitt üzemanyag mennyiség.”

3. § A Kt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Nem kell biztonsági készletet képezni és tagi hozzájárulást fizetni azon kőolaj és kőolajtermék mennyiség után,

a) amelyet a Magyar Honvédség használ fel, vagy saját felhasználásra tartalékol,

b) azon mennyiség után, amelyet az e törvényben előírt készletezési kötelezettség teljesítése céljából hoznak be.

(2) Nem kell biztonsági készletet képezni és a tagi hozzájárulás visszaigényelhető azon kőolajtermék mennyiség után,

a) amelyet nem energetikai célra, hanem vegyipari alapanyagként vagy ipari segédanyagként, illetve

b) amelyet kenéstechnikai, korrózióvédelmi célra

közvetlenül a végső felhasználó számára hoztak be, és az említett célokra igazoltan használtak fel.”

4. § A Kt. 6. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) a Magyar Honvédség tulajdonában van.”

5. § A Kt. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Abban az esetben, ha a kőolaj- és kőolajtermék ellátás és a fogyasztás egyensúlya felbomlik, a felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a szabályozásban érdekelt miniszterekkel együttesen kiadott rendeletben fogyasztást korlátozó intézkedéseket rendelhet el.

(2) A biztonsági készletet a miniszter engedélye alapján szabad felhasználni.

(3) Az engedélyben meg kell határozni:

a) a felhasználás engedélyezésének okát,

b) a felhasználásra engedélyezett kőolaj, kőolajtermék megnevezését és mennyiségét,

c) a felhasznált készletek visszapótlásának határidejét, termékek szerinti összetételét.

(4) Az engedélyben a miniszter meghatározhatja a felhasználásra engedélyezett kőolaj, kőolajtermékek felhasználásának célját, ütemét, továbbá megítélése szerint az ország működését biztosító fogyasztók részére közvetlen vásárlási jogot adhat. A kőolajat és a kőolajtermékeket olyan áron kell értékesíteni, hogy az fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire.

(5) Kőolajfinomítóval rendelkező gazdálkodó szervezetek részére a miniszter előírhatja a felhasználásra engedélyezett készlet bérfeldolgozásának legkisebb hozamát és ütemezését is.”

6. § A Kt. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) E törvény alapján kötelezően a Szövetség tagjává válnak azok, akikre (amelyekre) - a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivételek figyelembevételével - a törvény hatálya kiterjed (a továbbiakban együtt: tagok).”

7. § A Kt. 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Szövetség feladata a 3. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű biztonsági készletképzés feltételeinek megteremtése és fenntartásának biztosítása. A Szövetség nem alanya a társasági adónak.”

8. § A Kt. 13. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A 8. § alapján felhasználásra engedélyezett készleteket - az engedélyben előírt módon és feltételek szerint - a Szövetség értékesíti. A 8. § (3) bekezdése alapján a miniszter által meghatározott célból kijelölt fogyasztók ellátásán felül, a tagok részére értékesítésre felszabadított készletek vonatkozásában a tevékenységüket gyakorló tagokat, a készletfelszabadítást megelőző naptári év forgalmának egyenlege alapján esedékessé vált és befizetett tagi hozzájárulásuk arányában elővásárlási jog illeti meg.

(2) A felszabadított és eladott készlet felhasználásának, értékesítésének az engedélyben meghatározott feltételeiről a felhasználót, illetve a tagot tájékoztatni kell. Az átadott készletet az engedélyben meghatározott feltételek szerint szabad felhasználni, értékesíteni.”

9. § A Kt. 21. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A közgyűlés döntésének meghozatala során minden szövetségi tag rendelkezik egy-egy szavazattal. Ez teszi ki az összes szavazatok 50%-át. A szavazatok másik fele olyan arányban oszlik meg a tagok között, amilyen mértékben az előző naptári évben a forgalmuk egyenlege alapján a tagi hozzájárulást fizették.”

10. § A Kt. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az igazgató tanács kilenc tagjából hat tagot a közgyűlés választ három évre. A további három tagja közül kettő a miniszternek, egy a pénzügyminiszternek a képviselője.”

11. § A Kt. 25. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § Ha az igazgató tanács választott tagjának megbízatása a 23. §-ban meghatározott időtartam letelte előtt megszűnik, a hátralévő időre új tagot kell választani. Az új tagot a legközelebbi közgyűlésen választják meg.”

12. § A Kt. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés választja meg a Szövetség igazgatóját és igazgatóhelyettesét. A Szövetség munkaszervezetének (igazgatóságának) ügyvezetője az igazgató, akit akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel helyettesít. Az igazgatót és az igazgatóhelyettest öt évre választják meg. Az igazgató és az igazgatóhelyettes újraválasztható.”

13. § A Kt. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A készletezéshez, a készletnöveléshez, továbbá a Szövetség működéséhez szükséges eszközöket - az éves költségvetés alapján - a tagok pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátják a Szövetség rendelkezésére.”

14. § A Kt. 38. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) A tag minden hó 15-éig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy részére a megelőző hónapban milyen mennyiségű kőolajat, kőolajterméket vámkezeltek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.

(3) A tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül a Szövetségtől visszaigényelhető a hozzájárulásnak az a része, amelyet a tag a törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott, biztonsági készletezési kötelezettség alá nem eső kőolajtermék mennyisége után fizetett be. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni.

(4) A tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a kiviteltől számított 90 napon belül levonhatja az olyan behozott kőolaj és kőolajtermék mennyiség utáni befizetését, amelyet külföldön értékesített (exportált). A behozott kőolaj feldolgozásából származó - e törvény hatálya alá tartozó - kőolajtermék külföldön történt értékesítése esetén a visszaigényelhető tagi hozzájárulást kőolaj-egyenérték alapján kell elszámolni.

(5) A tagi hozzájárulás visszaigénylésének, illetve levonásának jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles igazolni. A visszaigénylés és a levonás együttes összege éves szinten nem haladhatja meg a tag által befizetett tagi hozzájárulás összegét. A (2)-(5) bekezdésekben nem rendezett további szabályokat a 15. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Alapszabályban kell meghatározni.”

15. § A Kt. 40. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § (1) Kőolaj és kőolajtermék csak olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére vámkezelhető, aki (amely) igazolja, hogy a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettségének eleget tett. A vámkezeléshez szükséges igazolást a Szövetség állítja ki.

(2) Az igazolás kiadását a Szövetség vagyoni biztosíték adásához köti, ha a behozni kívánt kőolaj, kőolajtermék után fizetendő tagi hozzájárulás összege ezt indokolja (pl. a tag alaptőkéjét, illetve törzstőkéjét meghaladja). A vagyoni biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a biztosíték az igazolás alapján behozható kőolaj vagy kőolajtermék után fizetendő tagi hozzájárulás összegét fedezze.

(3) A vagyoni biztosíték adásának, kezelésének és az erre vezetett behajtás részletes szabályait a 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az Alapszabályban kell megállapítani.”

16. § A Kt. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A miniszter felügyeleti jogkörében:

a) jóváhagyja a Szövetség Alapszabályát és annak módosítását,

b) a Szövetség testületeinek jogszabálysértő határozatát megsemmisítheti, és a Szövetség testületét új eljárásra utasíthatja,

c) energiaellátási válsághelyzetben, vagy ha a Szövetség feladatának nem tesz eleget, a Szövetséget közvetlen irányítása alá vonhatja,

d) a Szövetségtől tájékoztatást kérhet és a Szövetségnek jelentési kötelezettséget írhat elő,

e) a Szövetség irataiba betekinthet.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásában energiaellátási válsághelyzet akkor áll be, ha a behozatal fogyasztáshoz mért csökkenése eléri a 7%-ot, és a belföldi felhasználási igény csak a biztonsági készlet terhére elégíthető ki.”

17. § A Kt. 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § (1) A miniszter, valamint a Szövetség megbízott ellenőrök útján ellenőrzi, hogy a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók e törvény rendelkezéseinek megfelelően folytatják-e a kőolaj és a kőolajtermék behozatali, forgalmazási és felhasználási tevékenységüket.”

18. § A Kt. a következő új alcímmel és 36/A. §-sal egészül ki:

„A Szövetség követeléseinek behajtása és elszámolása

36/A. § (1) A Szövetséget megillető kötelező befizetésekre az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy azokat a Szövetség hajtja be.

(2) Az a tag, aki (amely) az esedékessé vált tagi hozzájárulást nem fizette meg vagy jogalap nélkül vont le, illetve igényelt vissza hozzájárulást, köteles az adózás rendjéről szóló törvényben előírt késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetni.

(3) A (2) bekezdésben említett és az esedékesség időpontjáig nem teljesített kötelezettséget a tag terhére a Szövetség igazgatója határozatban írja elő. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a Szövetség igazgatója intézkedik a végrehajtás iránt.

(4) Ha a tag a határozatban foglaltakat sérelmesnek tartja, a határozatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül a bíróságnál keresettel támadhatja meg. A kereset benyújtásának a követelés behajtására nincs halasztó hatálya, de a bíróság, kérelemre, a végrehajtási eljárást felfüggesztheti.

(5) A Szövetséggel szemben fennálló tartozásra befizetett vagy behajtott összeget a késedelmi kamatra, a felmerült költségekre, ezt követően a tagi hozzájárulásra kell elszámolni.”

Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Kt. 12. §-a, 23. §-ának (3) bekezdése, 36. §-ának (2) bekezdése, továbbá 39. §-a, valamint a Kt. melléklete hatályát veszti.

(2) A Kt. 28. §-ában az „igazgatóság” helyébe az „igazgató” meghatározás lép, a 31. §-ának (2) bekezdésében lévő felsorolásból „a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere” szövegrész hatályát veszti, a 33. és 35. §-okban feltüntetett határidők május 31-re változnak.

(3) A Kt. 8. §-ában és 38. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezések, valamint a kőolaj és kőolajtermékek biztonságos készletezésével kapcsolatos nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek végrehajtásához szükséges intézkedéseket a miniszter rendeletben határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére