Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.10.)

1997. évi CXXV. törvény

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról * 

1. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(5) Az e törvény hatálya alá tartozó és az egyház által nem természetben kért, számára át nem adott vagy a (4) bekezdés szerinti módon nem rendezett ingatlanokra vonatkozó igény járadék forrásává alakítható. Ennek részletes szabályait külön törvény tartalmazza.”

2. § Az Etv. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § Az iskola céljára használt ingatlan akkor adható át az egyháznak, ha a helyi önkormányzat a közoktatási törvényben meghatározottak szerint továbbra is eleget tud tenni az iskolai nevelés és oktatás biztosítására vonatkozó kötelezettségének.”

3. § Az Etv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bizottság előterjesztése alapján az egyháznak átadásra kerülő ingatlanok jegyzékét a 2011. december 31-ig terjedő időszakra a Kormány hagyja jóvá 1999. december 31-ig. Az előterjesztést a bizottság 1998. december 31-ig nyújtja be a Kormányhoz.”

4. § (1) Az Etv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzékbe felvett ingatlanokat - évenkénti egyenletes, értékarányos ütemezésben - 2011. december 31-ig kell az egyháznak átadni.”

(2) Az Etv. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jegyzék módosítását az ingatlan átadásának tervezett évét megelőző év március 31-éig kezdeményezheti az egyház, az ingatlantulajdonos helyi önkormányzat, a bizottság más tagja, továbbá az ingatlan kezelője, ha az ingatlan birtokbaadása az egyház részére már megtörtént. A módosításra a jegyzékbe vételre vonatkozó eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

5. § Az Etv. 12. §-ának (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A Miniszterelnöki Hivatal az elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt határozattal intézkedik)

d) a 2. § (5) bekezdése szerinti járadék alapjául szolgáló ingatlanok esetében.”

6. § Az Etv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány az 1. § (4) bekezdésében foglalt tilalmat a 7. § (1) bekezdésében említett jegyzék jóváhagyásától számított egy hónapon belül rendelettel megszünteti.”

7. § (1) E törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Etv. 11. §-ának (2) bekezdése és a 23. §-a.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Etv. alapján az ingatlanigénylés lehetősége megszűnik.

(3) Az Etv. 4. §-ának (4) bekezdésében a „10 éven belül” szövegrész helyébe az „időszakon belül” szövegrész, a 12. §-ának (3) bekezdésében a „10 évig” szövegrész helyébe a „2011. december 31-éig” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére