Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.10.)

1997. évi CXXVI. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

A felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a következők szerint módosul:

1. § Az Ftv. 7. §-a (7) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nem állami felsőoktatási intézmények felsőfokú szakemberképzését az állam az erre vonatkozó megállapodás alapján finanszírozza.”

2. § Az Ftv. 9/A. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hallgatói előirányzat másik részét képezi a hallgatók pénzbeli és természetbeni juttatásaira fordítható egyéb állami támogatás: a köztársasági ösztöndíj, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a felsőoktatási intézmény vagy felsőoktatási intézmény fenntartója által létesített és fenntartott diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés vagy az ezt kiváltó lakhatási támogatás is.”

3. § Az Ftv. 9/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/H. § (1) Az egyházi jogi személyek által létesített, államilag elismert felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: egyházi felsőoktatási intézmények) és az egyéb nem állami létesítésű (alapítványi, magán) államilag elismert felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: magán felsőoktatási intézmények) a 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátásának feltételeit - az e §-ban megállapított állami hozzájárulás mellett - a fenntartó, illetve saját bevételeiből az intézmény köteles biztosítani. A fejlesztés feltételeiről való gondoskodás a fenntartó feladata, melyhez az állam hozzájárulhat.

(2) A magán felsőoktatási intézmények a felsőfokú szakemberképzési feladataikat e törvény rendelkezései alapján költségtérítéses szolgáltatásként, illetve vállalkozási tevékenységként végzik. A magán felsőoktatási intézmény külön megállapodás alapján államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzési feladatot is elláthat. A megállapodás tartalmazza, hogy az intézmény meghatározott hallgatólétszám alapján számított támogatásban részesül a következők szerint:

a) államilag finanszírozott hallgatói után a 9/A. § szerint kell biztosítani a hallgatói előirányzatot;

b) jogosult a 9/B. § (2) bekezdése alapján a szakterületre megállapított képzési-létesítményi normatívára a megállapodásban rögzített hallgatói létszám alapján;

c) a programfinanszírozási előirányzatból támogatásban részesíthető.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt tevékenységhez, illetve annak megkezdéséhez az állam támogatást nyújthat, ha az intézmény olyan feladatot kíván ellátni, melynek képzési tartalma az állami intézményekben folyó képzésektől jelentős mértékben eltér, vagy azt kiegészíti.

(4) Az egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez - a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény rendelkezéseinek szem előtt tartásával, továbbá a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék által kötött megállapodásra és az abban foglaltaknak az azonos jogok érvényesítése érdekében a többi egyházra történő kiterjesztésére való tekintettel - az állam biztosítja, hogy az egyházi felsőoktatási intézmény az állami intézményekkel azonos mértékű támogatásban részesül. A hittudományi és hitélettel összefüggő képzésben az állami intézmények bölcsész szakjaira, a főiskolai képzésben pedig a tanárképző főiskolák bölcsész-tanár szakjaira nyújtott normatíva illeti meg a képzést végző egyházi intézményt.

(5) Az egyházi felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatólétszámának megállapítására a 114/A. § rendelkezései vonatkoznak.

(6) Az egyházi felsőoktatási intézmények hittudományi és hitélettel összefüggő képzésben részesülő hallgatók képzésére fordított előirányzatot külön költségvetési előirányzatként kell megtervezni.

(7) *  Az (1) bekezdés szerinti nem állami létesítésű felsőoktatási intézményeknek juttatott állami támogatás felhasználásának ellenőrzésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-ának szabályai irányadóak.”

4. § Az Ftv. 31. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A felsőoktatási intézményekben a hallgatók esélyegyenlőségének elősegítését

a) tandíjmentesség, illetve tandíjkedvezmény;

b) a tandíjfizetések, költségtérítések meghatározott összegére törvényben nyújtott személyi jövedelemadó-kedvezmény;

c) továbbá jogszabályokban szabályozott más formák biztosítják.”

5. § Az Ftv. 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hallgatók vallása, világnézeti meggyőződése - felvételük szempontjából, illetve tanulmányaik folytatásának feltételeként - nem jelenthet előnyt vagy hátrányt. Nem vonatkozik ez a korlátozás a hitéleti képzésben részt vevő hallgatókra.”

6. § (1) Az Ftv. 74. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A művelődési és közoktatási miniszter...)

c) törvényességi felügyeletet lát el a felsőoktatási intézmények felett, és ebben a jogkörében a tudomására jutásától számított 60 napon belül megsemmisíthet minden olyan intézményi Szabályzatot, döntést, amely jogszabályba ütközik;”

(2) Az Ftv. 74. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A művelődési és közoktatási miniszter...)

„g) az FTT állásfoglalása alapján dönt a különféle képzési szintek első évére felvehető államilag finanszírozott hallgatói létszámról, annak intézmények közötti megosztásáról, és ennek során gondoskodik az egyházakkal, illetve az egyházi intézményekkel kötött megállapodásban rögzített létszámarányok betartásáról.”

7. § Az Ftv. 74/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A művelődési és közoktatási miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében - határidő kitűzésével - felhívja az érintettet (nem állami felsőoktatási intézmény esetében a fenntartót is) a jogszabálysértés megszüntetésére. Az érintett (nem állami felsőfokú intézmény esetében a fenntartó is) köteles a felhívásban foglaltakat megvizsgálni, és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a minisztert tájékoztatni.”

8. § Az Ftv. 83. §-ának (8) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A kormányrendelet meghatározza azokat a minőségi követelményeket, amelyeket mind az államilag finanszírozott hallgatói létszámkeretre, mind a költségtérítéses képzésre történő felvétel esetében teljesíteni kell. A hitéleti képzés tekintetében a kormányrendelet nem tartalmazhat előírást.”

9. § Az Ftv. 111. §-a (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felsőoktatási intézmények tudományos (művészeti) tevékenységének támogatását szolgáló, a 9/E. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 50 százalékát az intézmények kutatási és fejlesztési tevékenységére vonatkozó teljesítményi mutatók arányában kell a felsőoktatási intézmények között felosztani.”

10. § (1) Az Ftv. 113. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya a nem állami felsőoktatási intézményekre a (2)-(3) bekezdésben és a 114-114/A. §-ban foglaltak szerint terjed ki.”

(2) Az Ftv. 113. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A művelődési és közoktatási miniszter a nem állami felsőoktatási intézmények esetén az 56/A. § (1)-(2) bekezdésében említett Javaslatát, illetőleg előterjesztését a fenntartóval egyetértésben teszi meg.”

(3) Az Ftv. 113. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyúttal az Ftv. 113. §-a (4) bekezdésének számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A magán felsőoktatási intézmények Szabályzatukban a 31. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérő rendelkezéseket is megállapíthatnak.”

11. § Az Ftv. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„114. § (1) Az egyházi felsőoktatási intézmények hittudományi, illetve hitélettel összefüggő képzést folytatnak. Egyházi egyetemek, illetve főiskolák nem hittudományi kart, illetve szakot is létesíthetnek. Ez utóbbiak állami elismerésére, és hallgatóinak a 9/H. § szerinti állami finanszírozására abban az esetben kerülhet sor, ha az állami elismerés feltételéül szabott valamennyi törvényi követelménynek megfelelnek.

(2) Az egyházi felsőoktatási intézmények, hitéleti képzést folytató szervezeti egységek állami elismerésekor a hittudományi, illetve kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma nem vizsgálható. Ezek tekintetében a képesítési követelményeket az egyházi felsőoktatási intézmények a rájuk vonatkozó egyházi szabályok alapján határozzák meg.

(3) A világi szakismeretekre épülő, de a hitéletben is felhasználható (hitélettel összefüggő) tárgyak akkreditálási folyamata során a MAB az egyház speciális követelményeit figyelembe veszi.

(4) A hitéleti képzés tekintetében a 3. § (1) bekezdésének bevezető szövegrészében és a) pontjában, valamint 4. § (1) bekezdésének bevezető szövegrészében, valamint a) és c) pontjaiban meghatározott feltételektől el lehet tekinteni.

(5) Az egyházi felsőoktatási intézmények a hitéleti képzés tekintetében Szabályzatukban a 113. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a 17. § (4) bekezdésében, a 18. § (2)-(3) bekezdésében, az 53. § (1) bekezdésében, az 56. § (1)-(2) bekezdésében, a 63. § (4) bekezdésében, valamint a 97. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő rendelkezéseket is megállapíthatnak.”

12. § Az Ftv. a következő 114/A. §-sal egészül ki:

„114/A. § (1) Az egyházi felsőoktatási intézmények nem hitéleti képzésben részesülő államilag finanszírozott hallgatólétszámáról - az egyházak javaslatainak figyelembevételével - a művelődési és közoktatási miniszter évente dönt a 74. § (1) bekezdésének g) pontjában biztosított hatáskörében annak az elvnek a figyelembevételével, hogy az intézményenként értelmezett államilag finanszírozott hallgatói helyek aránya nem lehet kisebb, mint az 1997/98-as tanévre az adott egyházi intézménybe felvett hallgatóknak az összes államilag finanszírozott hallgatókhoz viszonyított aránya. Finanszírozás az állami intézményekkel azonos rend szerint felvételt nyert hallgatók után jár.

(2) Az (1) bekezdés szerinti (illetve az egyházakkal kötött megállapodások szerint változó) arányok betartását a művelődési és közoktatási miniszter érvényesíti az egyházi felsőoktatási intézmények vezetőivel évenként kötendő megállapodásában.

(3) A hitéleti, illetve hitélettel összefüggő képzésben részesülő hallgatók államilag finanszírozott létszámát - az egyházakkal való megállapodások szerinti felső létszámhatár keretei között - az intézmények az MKM-nek évente jelentik be olyan időpontban, hogy a létszámok a költségvetési tervezés során figyelembe vehetők legyenek.

(4) Az egyházi felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatólétszámát a 72. § j) pontja alapján meghatározott összlétszám tartalmazza.”

13. § E törvény 1998. január 1. napján lép hatályba. * 


  Vissza az oldal tetejére