Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.10.)

1997. évi CXXVIII. törvény

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 80. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A jegyző, főjegyző intézkedik a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére, ha a fenntartó a (3)-(4) bekezdésben szabályozott felhívása ellenére a törvénysértést, a kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg, és ezért kezdeményezte a bíróságnál a törvénysértés megállapítását.”

2. § A Kt. 81. §-a a következő (11)-(14) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján az egyházi jogi személy fenntartásába került nevelési-oktatási intézmény fenntartója, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi, kerületi önkormányzat részére megküldött nyilatkozatában vállalhatja az önkormányzati feladatellátásban való közreműködést. A nyilatkozatnak a (3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia, elkészítésénél az (5) bekezdésben, teljesítésénél a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A települési önkormányzat a nyilatkozatot három munkanapon belül megküldi a fővárosi, megyei önkormányzat részére. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeiről szóló törvény) 6. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatásról a központi költségvetés terhére kell gondoskodni, a nyilatkozat megküldését követően induló tanítási évtől kezdődően.

(12) A művelődési és közoktatási miniszter - kivéve, ha a nevelési-oktatási intézmény a (13) bekezdés hatálya alá tartozik - köteles közoktatási megállapodást kötni az egyházi jogi személlyel, ha az általa fenntartott iskola, kollégium országos feladatot lát el.

(13) Ha a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy fenntartásába adja, és az átadás nem a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezései alapján történik, a helyi önkormányzat - az egyházi jogi személy megkeresésére - köteles közoktatási megállapodást kötni.

(14) Ha a művelődési és közoktatási miniszter köt közoktatási megállapodást, annak egy példányát megküldi a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei önkormányzat részére.

3. § A Kt. 88. §-ának (2) bekezdése a következő mondatokkal egészül ki:

„A nem helyi önkormányzat, nem állami szerv által fenntartott közoktatási intézményt a fejlesztési terv elkészítésénél és módosításánál figyelembe kell venni, ha közoktatási megállapodás keretében közreműködik a helyi önkormányzati kötelező feladat ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy a művelődési és közoktatási miniszterrel közoktatási megállapodást kötött. Közoktatási megállapodás, illetve nyilatkozat hiányában a nem helyi önkormányzat, nem állami szerv által fenntartott közoktatási intézményt a fejlesztési tervben nem lehet feltüntetni.”

4. § A Kt. 88. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (8)-(9) bekezdés számozása (9)-(10) bekezdésre módosul, valamint a jelenlegi (9) bekezdésben a (8) bekezdésre való utalás (9) bekezdésre való utalásra változik:

„(8) Ha a helyi önkormányzat a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményében foglaltakkal ellentétesen közoktatási intézményét meg kívánja szüntetni, illetve a nevelési-oktatási intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogát nem állami szerv vagy nem helyi önkormányzati fenntartó részére részben vagy egészben át kívánja engedni, a döntéshez a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében szabályozott minősített többségre van szükség. Az ily módon hozott döntésnél is figyelembe kell venni a (6)-(7) bekezdésben foglaltakat.”

5. § A Kt. 88. §-a a következő új (11) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (10)-(11) bekezdésének számozása (12)-(13) bekezdésre változik, továbbá a jelenlegi (10) bekezdésben a (6)-(8) bekezdésre való utalás helyébe a (6)-(7) és (9) bekezdésre való utalás lép:

„(11) A fővárosi, megyei fenntartású közoktatási intézmény megszüntetéséhez, tulajdoni vagy fenntartói jogának nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartónak részben vagy egészben történő átengedéséhez a közgyűlés (8) bekezdésében meghatározottak szerint hozott döntésére van szükség abban az esetben, ha a döntés nincs összhangban a fejlesztési tervben foglaltakkal. Ebben a kérdésben - megyei fenntartású közoktatási intézmény esetén - az egyeztető bizottság véleményét kell beszerezni.”

6. § A Kt. 118. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E törvény 114-116. §-ában foglaltakat alkalmazni kell a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezései alapján az egyházi jogi személy részére átadott közoktatási intézmény tekintetében, ha a fenntartó a 81. § (11) bekezdése alapján nyilatkozatát megküldte a települési önkormányzat részére.

(9) Az egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeiről szóló törvény 6. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatás összegét az átadó helyi önkormányzat az átengedett és saját bevételeiből köteles átutalni a hozzájárulást folyósító szerv részére, illetve az átengedett bevételeit mindaddig, ameddig a közoktatási megállapodás érvényes, a kiegészítő támogatás összegével csökkenteni kell, ha a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy fenntartásába adta, továbbá az átadás nem a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezései alapján történt, és a helyi önkormányzat az egyházi jogi személlyel e törvény 81. §-ának (13) bekezdésében meghatározottak szerint közoktatási megállapodást kötött. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy által létesített nevelési-oktatási intézmény által ellátott feladatokra köt közoktatási megállapodást - közös megegyezéssel - a helyi önkormányzat és az egyházi jogi személy. A kiegészítő hozzájárulás összegét be lehet számítani a közoktatási megállapodásban az e törvény 81. §-a (4) bekezdése alapján kikötött támogatás összegébe.”

7. § (1) A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 24. pontja a következő szerint módosul:

„24. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha a szolgáltatásait igénybevevők legalább ötvenegy százaléka legkevesebb hét különböző megyéből (fővárosból) élők közül kerül ki, feltéve továbbá, hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó közoktatási intézményből legfeljebb három működik az országban (pl. nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el, vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik);”

(2) A Kt. 121. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ahol jogszabály valamely kedvezményre, juttatásra való jogosultságot tanulói jogviszony fennállásához köti, tanulói jogviszony alatt - a tankötelezettsége fennállásának idején - a képzési kötelezettséget is érteni kell.”

8. § (1) Ez a törvény 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésének

a) napján egyházi jogi személy fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények esetén nem kell vizsgálni, hogy a fenntartói jog átadására a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény rendelkezései alapján került-e sor,

b) napján az egyházi jogi személyek és a művelődési és közoktatási miniszter által kötött közoktatási megállapodások megszűnnek,

c) napjától számított kilencvenedik napon az egyházi jogi személyek és a helyi önkormányzatok között megkötött közoktatási megállapodások megszűnnek, kivéve, ha a felek a közoktatási megállapodást közös nyilatkozattal továbbra is fenntartják,

d) napjától számított hatvan napon belül küldhetik meg az egyházi jogi személyek az önkormányzati feladatellátásban való közreműködés vállalására vonatkozó - 81. § (11) bekezdés szerinti - nyilatkozatukat a települési önkormányzat részére.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint megküldött nyilatkozat alapján a külön törvény szerinti kiegészítő hozzájárulást 1998. január 1. napjától kell megállapítani.

(4) E törvény hatálybalépésének napján

a) a Kt. 101. §-a (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szakképzés tekintetében az Országos szakértői névjegyzéket a munkaügyi miniszter, illetve a szakképesítésért felelős miniszter készíti el, és adja ki.”

b) a Kt. 127. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következőkkel egészül ki:

„- egyetemi végzettségnek és szakképzettségnek kell elfogadni a Magyar Testnevelési Főiskola által az 1975. évi 16. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kiadott testnevelőtanári szakképzettséget.”


  Vissza az oldal tetejére