Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.10.)

1997. évi CXXIX. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) címe helyébe a következő cím lép:

„1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról”

2. § A Tv. preambuluma helyébe a következő preambulum lép:

„A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól e rendelkezés tárgyát képező adórész mértékéről és a kedvezményezettek köréről az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:”

3. § A Tv. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az Szja tv. 45. §-ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásában az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizette, arra a rendelkező nyilatkozat éve szeptember harmincadik napján túlnyúló fizetési halasztást, részletfizetési kedvezményt nem kapott.

(2) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának

a) egy százalékáról a 4. §-ban,

b) további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban

meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára, feltéve, hogy az a)-b) pont szerinti összeg külön-külön legalább 100 forint.

(3) A befizetett adó egy-egy százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni a 4. §-ban és/vagy a 4/A. §-ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.”

4. § A Tv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Ha a magánszemély a befizetett adójának az 1. §-ban meghatározott bármely részéről e törvény szabályai szerint rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenőrzés, sem önellenőrzés következményeként utóbb nem módosítható.

(2) Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallásának önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az összevont adóalap adójára kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a különbözetnek az 1. § (2) bekezdése a)-b) pontjában rögzített hányadát - ha az legalább ezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént - az adóhatóság határozata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.”

5. § A Tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) a magánszemély érvényes rendelkező nyilatkozata és adóbevallása (adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolása) vonatkozó adatai alapján az 1. § rendelkezései szerint meghatározott összeget utalja át a kedvezményezett(ek) javára.”

6. § (1) A Tv. 4. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő l) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában kedvezményezett:)

„k) az a színház, közgyűjtemény, közművelődési intézmény, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült;

l) Új Nemzeti Színház építési programja.”

(2) A Tv. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

a) belföldi székhelyű, és

b) a hazai lakosság, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik, és

c) nyilatkozik arról, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző utolsó választáson nem állított, és nem támogatott, továbbá ezt az alapszabályában, alapító okiratában a továbbiakra is kizárta, és

d) nyilatkozik arról, hogy a vám- és pénzügyőrségnél, a társadalombiztosításnál, az állami adóhatóságnál nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, és

e) az önkormányzati adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított igazolással rendelkezik, mely szerint a kiállító szervezetnél nyilvántartott, esedékes köztartozása nincs, és

f) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti - a 4. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott - tevékenységét a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.

(3) A (2) bekezdés d) és e) pontjában foglalt rendelkezésektől függetlenül az (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelöltek közül az a szervezet is kedvezményezett, amely - ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek egyébként megfelel - közli az adóhatósággal, hogy a rendelkező nyilatkozatok szerinti összeget fordítsa köztartozása(i) kiegyenlítésére, pontosan megjelölve a címzett(ek)et és a kiegyenlítés sorrendjét is.”

7. § A Tv. a 4. §-a után a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett:

a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház), ha az egyházat a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt nyilvántartásba vette; nem kedvezményezhető az egyház szervezeti egysége, intézménye;

b) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat.

(2) A magánszemély rendelkező nyilatkozatára igényt tartó egyház kérésére - az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vétel igazolása alapján - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) technikai számot ad. Ha a kedvezményezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vételt sikertelenül igazolja, a technikai szám kiadását az APEH megtagadja. A határozatot a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt - nemperes eljárásban 15 napon belül - a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztatja.

(3) Az APEH elnöke hivatalból technikai számmal látja el az (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezettet.

(4) A magánszemély rendelkező nyilatkozatára igényt tartó egyház a rendelkező nyilatkozat éve június harmincadik napjáig jelenti be bankszámla számát, illetőleg annak változását az APEH elnökének.”

8. § (1) A Tv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magánszemély rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével és adóazonosító jelével ellátott, de egy postai szabvány méretű borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lapon) tehet. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon) fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A. §-ban említettek esetében a technikai számot), továbbá feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is. A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy - az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén - legkésőbb az adóévet követő március 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át.

(2) Munkáltatói elszámolás esetén a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot, annak ragasztott felületére átnyúlóan a magánszemélynek saját kezűleg alá kell írnia. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a boríték átvételéről elismervényt ad. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás előírásainak megfelelően, az adatszolgáltatással együtt, zárt csomagban küldi meg az illetékes adóhatóságnak.”

(2) A Tv. 5. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az adóhatóság (4) bekezdésben említett őrzési kötelezettsége a rendelkező nyilatkozat évét követő ötödik év végéig áll fenn, illetőleg ezt meghaladóan is az ezen időpontig megkezdett - a (4) bekezdésben említett - jogvita jogerős lezárultáig. Ezen időpontot követően a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat az APEH elnöke által meghatározott eljárási rend szerint meg kell semmisíteni.

(6) Az adóhatóság a magánszemélyek adóbevallásához vagy adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámoláshoz mellékelt rendelkező nyilatkozatok alapján minden év szeptember 1. napjáig felhívja a 4. § szerinti kedvezményezettet a 4. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak 30 napon belül történő teljesítésére azzal, hogy a 4. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti esetben az igazolás tartalmazza a kiállító önkormányzatnál nyilvántartott esedékes köztartozást is. Ez a 30 napos határidő jogvesztő.”

9. § A Tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az APEH a 3. §-ban említett összeget a 4. § szerinti kedvezményezett részére az ott előírt nyilatkozatok, igazolások benyújtásától számított 30 napon belül, legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének október 31-éig a 4. § (3) bekezdésében foglaltak esetében a köztartozások levonása után utalja át.

(2) Az APEH az (1) bekezdés szerinti köztartozásokat a kedvezményezett által megjelölt címzettek javára a megjelölt sorrendben utalja át.

(3) A 4. § szerinti kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait az átutalást követő naptári év október 31-éig sajtóközleményben nyilvánosságra kell hoznia. A közzététel igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányára az adózási bizonylat-megőrzési szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az APEH a 4/A. §-ban említett kedvezményezettnek a 3. §-ban említett összeget legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 10-éig utalja át.

(5) Az APEH elnöke a rendelkező nyilatkozat éve augusztus 31-éig tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt és a Pénzügyminisztériumot az 1. § (2) bekezdése b) pontjának előírása szerint tett rendelkező nyilatkozatok alapján a 4/A. §-ban említett kedvezményezetteket megillető összegekről, továbbá ezek összesített összegéről, valamint a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettre vonatkozó rendelkező nyilatkozatok számáról. A pénzügyminiszter a 4/A. § szerinti kedvezményezett javára tett nyilatkozatok számát és az egyes kedvezményezetteket megillető összegeket a rendelkező nyilatkozat éve szeptember 15-éig közzéteszi.

(6) Ha az adóbevallás, illetőleg a munkáltatói elszámolás az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra - az 5. § (4) bekezdésére is figyelemmel lefolytatott ellenőrzés megállapítása alapján - alkalmatlan, akkor az utalást akkor kell teljesíteni, amikor a rendelkező nyilatkozat éve utolsó napját követő egy éven belül az említett iratok helyesbítése alapján az lehetséges. Későbbi utalást az adóhatóság csak az 5. § (4) bekezdésében említett jogvitát lezáró jogerős határozat alapján teljesít.”

10. § A Tv. 7. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike állapítható meg:

a) az 1. §-ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn;

b) két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban említettek körébe tartozik;

c) a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetőleg technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. §-ban említettek a rendelkezésből enélkül is azonosíthatók;

d) a rendelkező nyilatkozat vagy a boríték, illetőleg annak továbbítása nem felel meg az 5. § (1)-(2) bekezdésben foglalt előírásoknak;

e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. § szerinti feltételek meglétét az 5. § (6) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illetőleg a 4. § (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A 4. §-ban említett kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek az e törvény szerinti közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) megfelelő szabályai alkalmazásával jogosult ellenőrizni. A közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználás megállapítása esetén az adóhatóság erről határozatot hoz, és ennek alapján ezt az összeget - az Art. 95. §-a szerinti elévülési időn belül - visszafizetteti.

(3) Abban az esetben, ha a kedvezményezett a 4. § szerinti feltételek meglétét az 5. § szerinti eljárásban sikertelenül igazolja, illetőleg a 4. § (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti, erről az adóhatóság határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt - ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság - nemperes eljárásban 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén megváltoztathatja.”

11. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdés kivételével - 1998. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1998. évben tett rendelkező nyilatkozatokra kell alkalmazni azzal, hogy a Tv. 4/A. § szerinti kedvezményezett javára rendelkező nyilatkozatot első alkalommal az 1997. évi jövedelemnek - az 1. §-ban meghatározott - adójáról lehet tenni. Az 1997. évben tett rendelkező nyilatkozatokra e törvény hatálybalépését követően is a Tv. 1997. december 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

(2) E § (3) bekezdése, valamint a Tv. - e törvény 7. §-ával megállapított - 4/A. §-a, e törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A Tv. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja 1997. december 31-én hatályát veszti.

(4) Az APEH elnöke a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év utolsó napjáig a 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett technikai számát a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére