Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.15.)

1997. évi CXXXIV. törvény

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról * 

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az Ötv. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete - annak felhatalmazására bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester -, illetőleg a helyi népszavazás hozhat. Törvény a polgármesternek, főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg.”

2. § Az Ötv. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.”

3. § Az Ötv. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja.”

4. § (1) Az Ötv. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Törvény a társulási megállapodás egyes feltételeit meghatározhatja.”

(2) Az Ötv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a bíróság dönt. A társuló képviselő-testületek megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását.”

5. § (1) Az Ötv. 43. §-a előtti alcím helyébe a következő alcím lép:

„Intézményi társulás”

(2) Az Ötv. 43. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az érdekelt képviselő-testületek megállapodhatnak két vagy több községet, illetőleg várost és községet ellátó egy vagy több intézmény közös alapításában, fenntartásában és fejlesztésében.”

6. § Az Ötv. 44. §-ának (1) bekezdése előtti alcímben, 44. §-ának (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésében; 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „közös képviselő-testület” szövegrész helyébe a „társult képviselő-testület” szövegrész lép.

7. § Az Ötv. 80. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

8. § Az Ötv. 98. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi, valamint kisebbségi települési önkormányzat)

c) bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak.”

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ötv. 43. §-ának (3)-(4) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére