Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.15.)

1997. évi CXXXVII. törvény

az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról * 

1. § Az egyéni vállalkozásról szóló - többször módosított - 1990. évi V. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, a § új (4)-(8) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdések számozása (9)-(10) bekezdésre változik:

„(1) Egyéni vállalkozás - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.

(2) Az (1) bekezdésben előírt vállalkozói igazolvány nélkül gyakorolható a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.

(3) A vállalkozói igazolványt, kérelemre, - az erre a célra rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével - az a vállalkozó székhelye és tevékenységi köre szerint illetékes gazdasági kamara (a továbbiakban: kamara) adja ki, amelynek az egyéni vállalkozó a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 7-10. §-ai alapján tagjává válik. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, részére a vállalkozói igazolványt a választása szerinti kamara adja ki.

(4) A kérelemben fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit, tevékenységi körét és tevékenységének megnevezését.

(5) A kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az 5. § (1) bekezdésének c)-g) pontjában foglalt kizáró okok,

b) hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezővel szemben nem állnak fenn az 5. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában meghatározott kizáró okok,

c) a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, amennyiben a kérelmező a 9. §-ban meghatározott képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni,

d) jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti,

e) a kérelmező nyilatkozatát a társadalombiztosítási folyószámlaszám, az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges - külön jogszabályban meghatározott - adatokról.

(6) A bejegyzési kérelem érkezésekor a kamara az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, székhelyét számítógépen rögzíti, és a további - az egyéni vállalkozói igazolvány adataiban beállott változás, módosítás vagy a vállalkozás megszüntetése esetén lefolytatandó - eljárásaiban kezeli. Egyidejűleg az egyéni vállalkozó az azonosításra, illetve valamennyi más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetésre alkalmas kamarai nyilvántartási számot kap, amelyet ettől kezdődően az egyéni vállalkozónak az iratain fel kell tüntetnie.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakat követően a kamara a kérelmező helyett az érintett szervezetektől - az erre a célra létrehozott számítógépes rendszer útján - haladéktalanul beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát, valamint kérésre statisztikai számjelét. A kamara az adószám, illetőleg az adóazonosító jel, társadalombiztosítási folyószámlaszám, statisztikai számjel megállapításához szükséges, a (4)-(5) bekezdésben meghatározott adatokat - a bejegyzési kérelem rögzítését követő két napon belül - számítógépes úton továbbítja az illetékes hatóság számára.

(8) Az illetékes állami adóhatóság az adóazonosító jelet, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztára, kirendeltségei és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatósága a folyószámlaszámot, a Központi Statisztikai Hivatal illetékes megyei igazgatósága a statisztikai számjelet a kért azonosítószámok (jelek) benyújtásától számított 5 napon belül köteles megküldeni a kamarának.”

2. § Az Etv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A vállalkozói igazolványban fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési idejét, helyét, anyja nevét, székhelyét, telephelyét (telephelyeit, fióktelepeit), tevékenységének megnevezését, illetve tevékenységi körét, továbbá adószámát és kamarai nyilvántartási számát.

(2) A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül a kamarának be kell jelenteni. A kamara az adatok változását az igazolványban feltünteti.”

3. § (1) Az Etv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vállalkozói igazolvány kiadása, visszavonása és az ezzel kapcsolatos igazgatási eljárás a kamara hatáskörébe tartozik. A vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenység bővítése, megváltoztatása esetén a vállalkozói igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell eljárni.”

(2) Az Etv. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kamara a vállalkozói igazolvány kiadásáról, az egyéni vállalkozó székhelyének, telephelyének, tevékenységének, illetve tevékenységi körének megváltozásáról, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséről - az igazolványban foglalt adatok közlésével - értesíti a területileg illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztárát, kirendeltségeit, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatóságát, a Központi Statisztikai Hivatal illetékes megyei igazgatóságát, továbbá a területileg illetékes állami és önkormányzati adóhatóságot.”

4. § Az Etv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg, és az abban meghatározott tevékenység keretei között folytathatja.”

5. § (1) Az Etv. 14. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

e) tagdíjbevallási kötelezettségének, 12 hónapi kamarai tagdíjfizetési kötelezettségét meghaladó tagdíjtartozása megfizetésének - a kamara felhívása ellenére - a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget.”

(2) Az Etv. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a telephely (fióktelephely) szerint illetékes kamara vagy a külön jogszabályban megjelölt hatóság észleli az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett, a vállalkozói igazolvány visszavonására okot adó körülményt, köteles arról haladéktalanul értesíteni az egyéni vállalkozó székhelye szerinti kamarát és a telephely szerint illetékes jegyzőt.”

6. § Az Etv. 7. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 13. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 13. §-a (2) bekezdésében, valamint a 14. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „jegyző” szövegrész „kamara” szövegrészre módosul.

7. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) melléklete XVII. fejezetének címe a következő címre változik:

„XVII. Üzlet működési engedélyének illetéke”

8. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 20. §-ának (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(2) Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult:]

f) a gazdasági kamara az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvényben meghatározott feladatai ellátásához.”

9. § (1) Ez a törvény 1998. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az Etv. 14. §-ának (2) bekezdése, az Itv. melléklete XVII. fejezetének 1. és 2. pontja, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 24. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. A korábban kiadott vállalkozói igazolványok továbbra is érvényesek.

(2) A vállalkozói igazolvány kiadására, visszavonására irányuló folyamatban lévő ügyekre a korábbi szabályokat kell alkalmazni.

(3) A községi, városi, fővárosi, kerületi jegyző az egyéni vállalkozók nevéről, székhelyéről és tevékenységéről az e törvény hatálybalépésének napjától számított 30 napon belül köteles a megfelelő állapotú adatokat és iratokat tartalmazó nyilvántartást az illetékes gazdasági kamarának átadni. A folyamatban lévő ügyeket a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a jegyző a területileg illetékes kamaráknak átadni.

(4) Ha az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályba lépett jogszabály az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával, visszavonásával, visszaadásával, illetőleg a vállalkozó tevékenységével összefüggésben adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség előírásakor az önkormányzat jegyzőjét említi, ezen a törvény hatálybalépését követően a vállalkozó székhelye és tevékenységi köre szerint illetékes gazdasági kamarát kell érteni.

(5) A Kormány felhatalmazást kap, hogy rendeletben szabályozza a 9. § (3) bekezdésében szereplő nyilvántartás és iratátadás rendjét, a vállalkozói igazolvány formai követelményeit.

(6) Felhatalmazást kap az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, hogy a vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás díját, valamint a díj beszedésére, kezelésére, nyilvántartásba vételére, visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat - az érdekelt miniszterekkel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg.


  Vissza az oldal tetejére