Időállapot: közlönyállapot (1998.II.18.)

7/1998. (II. 18.) OGY határozat

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) mellékletének III. A részvénytársaság vagyona, alaptőkéje és részvénye fejezete 3.2. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A részvénytársaság alapításkori saját tőkéje 2 642 394 000 Ft, azaz kettőmilliárd-hatszáznegyvenkettőmillió-háromszázkilencvennégyezer forint, amely 1 750 000 000 Ft, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió forint alaptőkéből (jegyzett tőkéből) és 892 394 000 Ft, azaz nyolcszázkilencvenkettőmillió-háromszázkilencvennégy-ezer forint tőketartalékból áll.”

2. A Határozat mellékletében szereplő Alapító Okirat 1. számú melléklete helyébe a jelen határozat melléklete lép.

3. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 7/1998. (II. 18.) OGY határozathoz

„1. számú melléklet a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság Alapító Okiratához

A Magyar Távirati Iroda végleges vagyonmérlege és a Magyar Távirati Iroda Rt. nyitómérlege 1997. július 15-i időpontra

Adatok ezer forintban
Sor-
szám
ESZKÖZÖK
A tétel megnevezése
Könyv. sz.
érték
Értékelési
különbözet
Vagyoni
érték
Nyitómérleg
01. A) Befektetett eszközök (02+09+16. sor) 1 137 230 1 735 544 2 872 774 2 872 774
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-08. sorok) 24 775 65 050 89 825 89 825
03. Vagyoni értékű jogok 1 883 46 759 48 642 48 642
04. Üzleti vagy cégérték
05. Szellemi termékek 22 892 18 291 41 183 41 183
06. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
07. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
08. Immateriális javak értékhelyesbítése
09. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-15. sorok) 1 018 054 1 720 848 2 738 902 2 738 902
10. Ingatlanok 827 178 1 570 626 2 397 804 2 397 804
11. Műszaki berendezések, gépek, járművek 163 054 150 263 313 317 313 317
12. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 984 -41 943 943
13. Beruházások 26 838 26 838 26 838
14. Beruházásokra adott előlegek
15. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
16. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17-21. sorok)
94 401

-50 354

44 047

44 047
17. Részesedések 83 742 -45 642 38 100 38 100
18. Értékpapírok
19. Adott kölcsönök 10 659 -4 712 5 947 5 947
20. Hosszú lejáratú bankbetétek
21. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
22. B) Forgóeszközök (23+30+36+40. sor) 317 102 -119 786 197 316 447 316
23. I. KÉSZLETEK (24-29. sorok) 14 246 14 246 14 246
24. Anyagok 14 246 14 246 14 246
25. Áruk
26. Készletekre adott előlegek
27. Állatok
28. Befejezetlen termelés és félkész termékek
29. Késztermékek
30. II. KÖVETELÉSEK (31-35. sorok) 247 454 -119 786 127 668 377 668
31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
234 265

-119 786

114 479

114 479
32. Váltókövetelések
33. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
34. Alapítókkal szembeni követelések 250 000
35. Egyéb követelések 13 189 13 189 13 189
36. III. ÉRTÉKPAPÍROK (37-39. sorok)
37. Eladásra vásárolt kötvények
38. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények
39. Egyéb értékpapírok
40. IV. PÉNZESZKÖZÖK (41-42. sorok) 55 402 55 402 55 402
41. Pénztár, csekk 1 320 1 320 1 320
42. Bankbetétek 54 082 54 082 54 082
43. C) Aktív időbeli elhatárolások
44. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+22+43. sorok)
1 454 332

1 615 758

3 070 090

3 320 090
Adatok ezer forintban
Sor-
szám
FORRÁSOK
A tétel megnevezése
Könyv. sz.
érték
Értékelési
különbözet
Vagyoni
érték
Nyitómérleg
45. D) Saját tőke (46-51. sorok) 963 938 1 428 546 2 392 394 2 642 394
46. I. JEGYZETT TŐKE 1 500 000 1 750 000
47. II. TŐKETARTALÉK 892 394 892 394
48. III. EREDMÉNYTARTALÉK
49. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
50. V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE
51. VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
52. E) Céltartalékok (53-55. sorok)
53. 1. Céltartalék a várható veszteségekre
54. 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre
55. 3. Egyéb céltartalék
56. F) Kötelezettségek (57+64. sor) 490 394 187 302 677 696 677 696
57. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (58-63. sorok)
58. Beruházási és fejlesztési hitelek
59. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
60. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
61. Tartozások kötvénykibocsátásból
62. Alapítókkal szembeni kötelezettségek
63. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
64. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (65-70. sorok)
490 394

187 302

677 696

677 696
65. Vevőktől kapott előlegek
66. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
47 898

47 898

47 898
67. Váltótartozások
68. Rövid lejáratú hitelek
69. Rövid lejáratú kölcsönök
70. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 442 496 187 302 629 798 629 798
71. G) Passzív időbeli elhatárolások
88. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (45+52+56+71. sorok)
1 454 332

1 615 758

3 070 090

3 320 090

Apportlista a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság számára (1997. július 15.)

Sor-
szám
Leltári
szám
Cím Helyrajzi
szám
Apportérték
(E Ft)
a) Közművesített telek
1. 121-14-87 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 7342 222 403
2. 122-31-57 8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 11. 634 15 988
Összesen: 238 391
b) Épületek, építmények
1. 123-11-53 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 7342 1 210 451
2. 123-36-57 8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 11. 634 19 963
3. 123-37-91 9024 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 30-32. 7179/A/1 9 204
4. 123-34-69 3300 Eger, Trinitárius u. 1. 7228 3 024
5. 123-35-74 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 1. 18815/1 4 331
6. 123-33-79 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4. 513/1/A 1 800
7. 123-38-84 9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 1. 6538/2/A/58 12 528
Összesen: 1 261 301
c) Software
1. 6450/93. Software csomag+drive+interface 61
2. 6754/93. Software crossfield Newsline mac 244
Összesen: 305
d) Archívumok (eszmei értéken)
1. Sajtóadatbank 1
2. Szakkönyvtár, mikrofilm 1
3. Fotóarchívum 1
Összesen: 3
Mindösszesen: 1 500 000
azaz egymilliárd-ötszázmillió forint”

  Vissza az oldal tetejére