Időállapot: közlönyállapot (1999.III.12.)

1999. évi VI. törvény

az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumainak együttes kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés az Európai Hagyományos Fegyveres erőkről szóló Szerződést (a továbbiakban: Szerződés), a Szerződés első felülvizsgálati konferenciáján a Szerződés kiegészítéseként, annak szerves részeként elfogadott Záródokumentum „A” mellékletét és az ideiglenes alkalmazás kiterjesztéséről rendelkező határozatot e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Szerződés, a Záródokumentum „A” Melléklete és az ideiglenes alkalmazás kiterjesztéséről rendelkező határozat magyar nyelvű szövege a következő:

„AZ EURÓPAI HAGYOMÁNYOS
FEGYVERES ERŐKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

Az Amerikai Egyesült Államok, a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Holland Királyság, az Izlandi Köztársaság, Kanada, a Lengyel Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, a Norvég Királyság, az Olasz Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Spanyol Királyság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, a Török Köztársaság (a továbbiakban: Részes Államok),

az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről folyó Tárgyalások 1989. január 10-i Mandátuma által irányítva, és ezt az 1989. március 9-én megkezdett tárgyalást Bécsben folytatva,

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet - amelynek keretében ennek a Szerződésnek a tárgyalása folyt - céljai által vezérelve,

emlékeztetve arra a kötelezettségükre, hogy kölcsönös kapcsolataikban, éppúgy mint nemzetközi kapcsolataikban általában, tartózkodniuk kell bármely Állam területi épsége vagy politikai függetlensége ellen irányuló vagy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel összeegyeztethetetlen bármely más módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától,

tudatában annak, hogy szükség van mindennemű katonai konfliktus megelőzésére Európában,

tudatában annak a közös felelősségnek, amely valamennyiükre hárul azért, hogy nagyobb stabilitás és biztonság elérésére törekedjenek Európában,

törekedve arra, hogy a katonai szembenállást valamennyi Részes Állam között felváltsák a biztonsági kapcsolatok békés együttműködésen alapuló új modelljével, és ez által hozzájáruljanak Európa megosztottságának felszámolásához,

elkötelezve azon cél mellett, hogy a korábbinál alacsonyabb szinten teremtik meg a hagyományos fegyveres erők biztonságos és szilárd egyensúlyát Európában, felszámolják a stabilitást és a biztonságot sértő egyenlőtlenségeket, és elsődleges feladatként felszámolják a meglepetésszerű támadás indítására és a nagyarányú támadó hadműveletek kezdeményezésére alkalmas képességeket Európában,

emlékeztetve arra, hogy aláírták az 1948. évi Brüsszeli, az 1949. évi Washingtoni, illetve az 1955. évi Varsói Szerződést, vagy csatlakoztak azok valamelyikéhez, és arra, hogy joguk van szövetségi szerződésben félként részt venni, vagy részt nem venni,

elkötelezve azon cél mellett, miszerint biztosítják azt, hogy a Szerződés által korlátozott fegyverzet és harci technika mennyisége a Szerződés alkalmazási területén belül nem haladja meg a 40 000 harckocsit, 60 000 páncélozott harcjárművet, 40 000 tüzérségi eszközt, 13 600 harci repülőgépet és 4000 támadó helikoptert,

megerősítve, hogy ez a Szerződés nem szándékozik egyetlen Állam biztonsági érdekeire sem kedvezőtlen hatást gyakorolni,

megerősítve azon elkötelezettségüket, hogy tovább folytassák - beleértve a tárgyalásokat - a hagyományos fegyverzet-ellenőrzés folyamatát, figyelembe véve az európai stabilitás és biztonság jövőbeni követelményeit az európai politikai fejlemények fényében,

megállapodtak az alábbiakban:

I. Cikk

1. Az ebben a Szerződésben szabályozott kötelezettségeket, beleértve azokat, amelyek a hagyományos fegyveres erők következő öt kategóriájára - a harckocsikra, páncélozott harcjárművekre, tüzérségi eszközökre, harci repülőgépekre és harci helikopterekre - vonatkoznak, mindegyik Részes Állam annak rendelkezéseivel összhangban hajtja végre.

2. Mindegyik Részes Állam ugyancsak végrehajtja az ebben a Szerződésben szabályozott más intézkedéseket, amelyek a biztonság és a stabilitás biztosítását célozzák, mind a hagyományos fegyveres erők csökkentésének időszakában, mind a csökkentés befejezését követően.

3. Ez a Szerződés magában foglalja a Jegyzőkönyvet a Hagyományos Fegyverzet és Harci Technika Létező Típusairól (a továbbiakban: a Létező Típusok Jegyzőkönyve, a kapcsolódó Függelékkel), a Jegyzőkönyvet a Harci-gyakorló Repülőgépek Speciális Modelljeinek vagy Változatainak Nem-felfegyverzett Oktató Repülőgépekké Történő Átosztályozását Szabályozó Eljárásokról (a továbbiakban: a Repülőgépek Átosztályozására vonatkozó Jegyzőkönyv), a Jegyzőkönyvet az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés Által Korlátozott Hagyományos Fegyverzet és Harci Technika Csökkentését Szabályozó Eljárásokról (a továbbiakban: a Csökkentésre vonatkozó Jegyzőkönyv), a Jegyzőkönyvet a Harci Helikopterek Kategorizálását és a Többcélú Támadó Helikopterek Átkategorizálását Szabályozó Eljárásokról (a továbbiakban: a Helikopterek Átkategorizálására vonatkozó Jegyzőkönyv), a Jegyzőkönyvet a Bejelentésről és az Információcseréről (a továbbiakban: az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyv), a Függelékkel a Formanyomtatványról az Információcseréhez (a továbbiakban: a Formanyomtatványra vonatkozó Függelék), az Ellenőrzésre vonatkozó Jegyzőkönyvet, az Egyesített Konzultatív Csoportra vonatkozó Jegyzőkönyvet és a Jegyzőkönyvet az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés Bizonyos Rendelkezéseinek Ideiglenes Alkalmazásáról (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv az Ideiglenes Alkalmazásról). E dokumentumok mindegyike integráns részét képezi ennek a Szerződésnek.

II. Cikk

1. Ennek a Szerződésnek a céljaira:

(A) A „Részes Államok csoportja” fogalom a Részes Államnak azt a csoportját jelenti, amelyek aláírták az 1955. évi Varsói Szerződést,  *  amely a Bolgár Köztársaságból, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságból, a Lengyel Köztársaságból, a Magyar Köztársaságból, Romániából és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségéből áll, vagy a Részes Államoknak azt a csoportját, amelyek aláírták az 1948. évi Brüsszeli Szerződést *  vagy az 1949. évi Washingtoni Szerződést,  *  vagy csatlakoztak azok valamelyikéhez, amely az Amerikai Egyesült Államokból, a Belga Királyságból, a Dán Királyságból, a Francia Köztársaságból, a Görög Köztársaságból, a Holland Királyságból, az Izlandi Köztársaságból, Kanadából, a Luxemburgi Nagyhercegségből, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságból, a Német Szövetségi Köztársaságból, a Norvég Királyságból, az Olasz Köztársaságból, a Portugál Köztársaságból, a Spanyol Királyságból és a Török Köztársaságból áll.

(B) Az „alkalmazási terület” fogalma a Részes Államok teljes szárazföldi területét jelenti Európában az Atlanti-óceántól az Urál-hegységig, ami magában foglalja a Részes Államok valamennyi európai szigetének területét, beleértve a Dán Királyság Feröer-szigeteit, a Norvég Királysághoz tartozó Spitzbergákat, beleértve a Bear-szigetet, a Portugál Köztársasághoz tartozó Azori- és Madeira-szigeteket, a Spanyol Királysághoz tartozó Kanári-szigeteket és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségéhez tartozó Ferenc József-földet és Novaja Zemlját. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége esetében az alkalmazási terület magában foglalja az Urál-folyótól és a Kaszpi-tengertől nyugatra fekvő teljes területet. A Török Köztársaság esetében az alkalmazási terület magában foglalja a Török Köztársaságnak azt a területét, amely északra és nyugatra terül el a török határ és a 39. szélességi fok metszéspontjától: Muradiye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gözne és onnan a tengerig.

(C) A „harckocsi” fogalma olyan, elsődlegesen nem a harcoló csapatok szállítására tervezett és felszerelt önjáró páncélozott harcjárművet jelent, amely főleg nagy kezdősebességű, közvetlen irányzású lövege - mint fő fegyverzete - révén páncélozott és egyéb célok leküzdéséhez szükséges nagy tűzerővel rendelkezik, továbbá nagyfokú terepjáró képességgel bír, és magas szintű önvédelmet biztosít. Az ilyen páncélozott járművek a szárazföldi harckocsizó és egyéb páncélos magasabbegységek fő fegyverrendszerét képezik.

A harckocsi olyan, legalább 16,5 tonna üres súlyú, lánctalpas páncélozott harcjármű, amelyet legalább 75 mm-es űrméretű, 360 fokkal elforgatható löveggel fegyvereztek fel. Ezen felül, bármely olyan szolgálatba állítandó kerekes páncélozott harcjármű, amely megfelel mindezeknek a fenti ismérveknek, ugyancsak harckocsinak tekintendő.

(D) A „páncélozott harcjármű” fogalma olyan önjáró járművet jelent, amely páncélvédettséggel és terepjáró képességgel rendelkezik. A páncélozott harcjárművek magukba foglalják a páncélozott szállító járműveket, a páncélozott gyalogsági harcjárműveket, valamint a nehézfegyverzetű harcjárműveket.

A „páncélozott szállító jármű” lövészraj szállítására tervezett és felszerelt olyan páncélozott harcjárművet jelent, amelyet rendszerint 20 mm-nél kisebb űrméretű felszerelt vagy szervezetszerű fegyverrel láttak el.

A „páncélozott gyalogsági harcjármű” fogalma olyan, elsődlegesen lövészraj szállítására tervezett és felszerelt páncélozott harcjárművet jelent, amely rendszerint lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a jármű belsejéből páncélvédettség alatt tüzelhessenek, és amelyet legalább 20 mm-es űrméretű felszerelt vagy szervezetszerű gépágyúval és esetenként páncélelhárító rakétával láttak el.

A páncélozott gyalogsági harcjármű a szárazföldi haderő páncélozott gyalogsági, vagy gépesített gyalogsági, vagy motorizált gyalogsági magasabbegységeinek és egységeinek alapvető fegyverrendszereként szolgál.

A „nehézfegyverzetű harcjármű” olyan páncélozott harcjárművet jelent, amely legalább 75 mm-es közvetlen irányzású felszerelt vagy szervezetszerű löveggel rendelkezik, üres súlya legalább 6,0 tonna, és nem tartozik a páncélozott szállító jármű, a páncélozott gyalogsági harcjármű vagy a harckocsi fogalmába.

(E) Az „üres súly” fogalma a járműnek azt a súlyát jelenti, amely nem tartalmazza a lőszerkészlet, az olaj és kenőanyag, az eltávolítható reaktív páncélzat, a tartalék alkatrészek és felszerelések, az eltávolítható víz alatti átkelőeszközök, valamint a személyzet és a személyes felszerelések súlyát.

(F) A „tüzérség” fogalma olyan nagy űrméretű rendszereket jelent, amelyek elsődlegesen közvetett irányzású tűzzel képesek szárazföldi célok leküzdésére. Az ilyen tüzérségi rendszerek biztosítják az összfegyvernemi magasabbegységek alapvető közvetett irányzású tűztámogatását.

Nagy űrméretű tüzérségi rendszerek a 100 mm-nél nagyobb űrméretű ágyúk, tarackok, az ágyúk és tarackok jellemzőit egyesítő tüzérségi eszközök, aknavetők és sorozatvető rendszerek. Továbbá, bármely olyan jövőbeni közvetlen irányzású, nagy űrméretű rendszer, amely másodlagosan hatékony közvetett irányzású tüzelési képességgel rendelkezik, beleszámít a tüzérségi szintbe.

(G) Az „állomásoztatott hagyományos fegyveres erők” fogalma egy Részes Állam olyan hagyományos fegyveres erőit jelenti, amelyek az alkalmazási területen belül, egy másik Részes Állam területén állomásoznak.

(H) A „kijelölt állandó raktár” fogalma olyan egyértelműen kijelölt fizikai határokkal rendelkező helyet jelent, amely olyan, a Szerződés által korlátozott fegyverzetet és harci technikát tartalmaz, amely beleszámít az össz-szintekbe, azonban nem esik az aktív egységekben lévő hagyományos fegyverzet és harci technika korlátozásai alá.

(I) A „páncélozott hídvető jármű” fogalma önjáró páncélozott szállító-vető járművet jelent, amely hídszerkezet szállítására, valamint - a beépített gépezet révén - telepítésére és bontására alkalmas. Ez a jármű a hídszerkezettel egységes rendszerként működik.

(J) A „Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika” fogalma a IV-VI. Cikkben szabályozott mennyiségi korlátozások hatálya alá tartozó harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérséget, harci repülőgépeket és támadó helikoptereket jelenti.

(K) A „harci repülőgép” fogalma olyan merevszárnyú vagy változtatható szárnyállású légi járművet jelent, amelyet célpontok irányított rakéták, nem irányított rakéták, bombák, lövegek, gépágyúk vagy más pusztító fegyverek alkalmazása révén történő leküzdésére fegyvereztek és szereltek fel, valamint ezen repülőgépek bármely olyan modelljét vagy változatát jelenti, amely más katonai feladatokat, mint például felderítés vagy rádióelektronikai harcot, hajt végre. A „harci repülőgép” fogalmába nem tartoznak bele az oktató repülőgépek.

(L) A „harci helikopter” fogalma olyan forgószárnyú légi járművet jelent, amelyet célpontok leküzdésére fegyvereztek és szereltek fel, vagy más katonai feladatok végrehajtására szereltek fel. A „harci helikopter” fogalma támadó helikoptereket és harci-támogató helikoptereket foglal magában. A „harci helikopter” fogalma nem foglalja magában a nem-felfegyverzett szállító helikoptereket.

(M) A „támadó helikopter” fogalma azokat a harci helikoptereket jelenti, amelyeket páncélelhárító, levegő-föld vagy levegő-levegő osztályú irányított fegyverekkel láttak el, és ezen fegyverek számára szolgáló beépített tűzvezető és irányító rendszerrel szereltek fel. A „támadó helikopter” fogalma speciális és többcélú támadó helikoptereket foglal magában.

(N) A „speciális támadó helikopter” fogalma olyan támadó helikoptert jelent, amelyet elsődlegesen irányított fegyverek alkalmazására terveztek.

(O) A „többcélú támadó helikopter” fogalma olyan támadó helikoptert jelent, amelyet többféle katonai feladat végrehajtására terveztek, ugyanakkor irányított fegyverek alkalmazására is felszereltek.

(P) A „harci-támogató helikopter” fogalma olyan harci helikoptert jelent, amely nem felel meg a támadó helikopterré minősítés követelményeinek, ugyanakkor különféle, az önvédelmet szolgáló és terület-lefogó fegyverekkel láttak el, úgy mint löveggel, gépágyúval és nem-irányított rakétával, bombával vagy kazettás bombával vagy egyéb más katonai feladatok végrehajtására szereltek fel.

(Q) A „Szerződés hatálya alá tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika” fogalma az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban információcsere tárgyát képező harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harci repülőgépeket, oktató repülőgépeket, nem-felfegyverzett kiképző repülőgépeket, harci helikoptereket, nem-felfegyverzett szállító helikoptereket, páncélozott hídvető járműveket, páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközöket és páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközöket jelent.

(R) A „rendszerben lévő” fogalma, a hagyományos fegyveres erőkre, valamint a hagyományos fegyverzetre és harci technikára vonatkozóan, azokat a harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harci repülőgépeket, oktató repülőgépeket, nem-felfegyverzett kiképző repülőgépeket, harci helikoptereket, nem-felfegyverzett szállító helikoptereket, páncélozott hídvető járműveket, páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközöket, páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközöket jelenti, amelyek az alkalmazási területen belül vannak, kivéve azokat, amelyekkel békeidőben belbiztonsági feladatok végrehajtására rendelt és létrehozott szervezetek rendelkeznek, vagy amelyek megfelelnek a III. Cikkben előírt valamely kivételnek.

(S) A „páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközök” és a „páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközök” fogalma olyan páncélozott szállító jármű vagy páncélozott gyalogsági harcjármű alvázra épített és azokhoz külsőleg hasonlító páncélozott járművet jelent, amelyet oly módon alakítottak ki, vagy úgy módosítottak, hogy az nem teszi lehetővé lövészraj szállítását, illetőleg, amely nem rendelkezik 20 mm-es vagy ennél nagyobb űrméretű gépágyúval/löveggel. Az 1949. augusztus 12-i „A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javításáról” szóló Genfi Egyezmény előírásainak fényében, amely különleges státuszt biztosít a sebesültszállítóknak, a sebesültszállító páncélozott szállító járművek nem tekintendők páncélozott harcjárműnek vagy páncélozott szállító járműhöz hasonló eszköznek.

(T) A „csökkentési hely” fogalma olyan egyértelműen kijelölt helyet jelent, ahol a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetnek és harci technikának a VIII. Cikkel összhangban álló csökkentése történik.

(U) A „csökkentési kötelezettség” fogalma a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetnek és harci technikának azt a mennyiségét jelenti kategóriánként, amelynek a Szerződés hatálybalépését követő 40 hónap során történő csökkentésére valamely Részes Állam kötelezi magát, annak érdekében, hogy biztosítsa a VII. Cikkben foglaltak betartását.

2. A Szerződés hatálya alá tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika létező típusait a Létező Típusok Jegyzőkönyve sorolja fel. A létező típusok jegyzékét időről időre napra kész állapotba kell hozni összhangban a XVI. Cikk 2. bekezdésének (D) pontjával és a Létező Típusok Jegyzőkönyvének IV. fejezetével. A létező típusok jegyzékének ilyen napra kész állapotba hozatala nem tekintendő a Szerződés módosításának.

3. A harci helikoptereknek a Létező Típusok Jegyzőkönyvében felsorolt létező típusait a Helikopterek Átkategorizálására vonatkozó Jegyzőkönyv I. fejezetével összhangban kell kategorizálni.

III. Cikk

1. Ennek a Szerződésnek a céljaira a Részes Államok a következő számítási szabályokat alkalmazzák:

Valamennyi, a II. Cikkben meghatározott harckocsi, páncélozott harcjármű, tüzérségi eszköz, harci repülőgép és támadó helikopter az alkalmazási területen belül mennyiségi korlátozás, valamint a IV-VI. Cikkben lévő más rendelkezések hatálya alá tartozik, kivéve azokat, amelyek egy Részes Állam általánosan elfogadott gyakorlatának megfelelő módon:

(A) gyártási eljárás alatt állnak, beleértve a gyártással kapcsolatos kísérleteket;

(B) kizárólag kutatási és fejlesztési célokra kerülnek felhasználásra;

(C) történelmi gyűjteményhez tartoznak;

(D) a IX. Cikkel összhangban szolgálatból korábban kivonásra kerültek, és további rendelkezésre várnak;

(E) exportra vagy reexportra várnak, vagy ebből a célból felújítás alatt állnak, és amelyeket ideiglenesen tartanak az alkalmazási területen. Az ilyen harckocsikat, páncélozott harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harci repülőgépeket és támadó helikoptereket az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyv V. fejezetében meghatározott fogalmak szerinti bejelentett helytől eltérő helyen kell elhelyezni, vagy azok legfeljebb 10 ilyen, az előző évi információcsere keretében bejelentett helyen helyezhetők el. Ebben az utóbbi esetben a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzettől és harci technikától jól megkülönböztethetőnek kell lenniük;

(F) páncélozott szállító járművek, páncélozott gyalogsági harcjárművek, nehézfegyverzetű harcjárművek vagy többcélú támadó helikopterek esetében a békeidőben belbiztonsági feladatok végrehajtására rendelt és létrehozott szervezetek birtokában vannak; vagy

(G) valamely alkalmazási területen kívül lévő helyről az alkalmazási területen keresztül úton vannak az alkalmazási területen kívüli végleges rendeltetési helyükre, és nem tartózkodnak hét napnál tovább az alkalmazási területen belül.

2. Amennyiben valamely Részes Állam, az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyv IV. fejezetében előírt bejelentés során több, mint két egymást követő éves információcsere keretében szokatlanul magas számot jelent be bármely ilyen harckocsi, páncélozott harcjármű, tüzérségi eszköz, harci repülőgép vagy támadó helikopter tekintetében, az Egyesített Konzultatív Csoportban, ha úgy kívánják, magyarázatot kell adnia ennek okáról.

IV. Cikk

1. A II. Cikkben meghatározott alkalmazási területen belül mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza és szükség szerint csökkenti harckocsijainak, páncélozott harcjárműveinek, tüzérségi eszközeinek, harci repülőgépeinek és támadó helikoptereinek mennyiségét, hogy e Szerződés hatálybalépése után 40 hónappal és azt követően a Részes Államok azon csoportjára nézve, amelyhez tartozik - miként azt a II. Cikk meghatározza - azok teljes mennyisége ne legyen több, mint:

(A) 20 000 harckocsi, amelyből nem több, mint 16 500 lesz aktív egységekben;

(B) 30 000 páncélozott harcjármű, amelyből nem több, mint 27 300 lesz aktív egységekben. A 30 000 páncélozott harcjárműből nem több, mint 18 000 lesz páncélozott gyalogsági harcjármű és nehézfegyverzetű harcjármű, nem több, mint 1500 lesz nehézfegyverzetű harcjármű;

(C) 20 000 tüzérségi eszköz, amelyből nem több, mint 17 000 lesz aktív egységekben;

(D) 6800 harci repülőgép; és

(E) 2000 támadó helikopter.

A nem aktív egységekben lévő harckocsikat, páncélozott harcjárműveket és tüzérségi eszközöket kijelölt állandó raktárakban - miként azt a II. Cikk meghatározza - helyezik el, és azok kizárólag az e cikk 2. bekezdésében leírt területen helyezkednek el. Ilyen kijelölt állandó raktárak ugyancsak elhelyezhetők a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége területének azon a részén, amely magába foglalja az ogyesszai katonai körzetet és a leningrádi katonai körzet déli részét. Az ogyesszai katonai körzetben nem több, mint 400 harckocsi és nem több, mint 500 tüzérségi eszköz raktározható. A leningrádi katonai körzet déli részén nem több, mint 600 harckocsi, nem több, mint 800 páncélozott harcjármű - amely legfeljebb 300 bármilyen típusú páncélozott harcjárművet foglalhat magában, a fennmaradó mennyiség pedig páncélozott szállító járművekből áll - és 400 tüzérségi eszköz raktározható. A leningrádi katonai körzet déli részén e katonai körzet területének az a része értendő, amely az északi szélesség 60. fokának 15. percénél Kelet-Nyugat irányban húzódó vonaltól délre helyezkedik el.

2. A Belga Királyság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Dán Királyság, beleértve a Feröer-szigeteket, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Portugál Köztársaság, beleértve az Azori- és a Madeira-szigeteket, a Spanyol Királyság, beleértve a Kanári-szigeteket, teljes szárazföldi területén, amely magába foglalja valamennyi európai szigetük területét és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége területének az Urál-hegységtől nyugatra fekvő azon a részén, amely magába foglalja a balti, a belorusz, a kárpáti, a kijevi, a moszkvai és a volga-uráli katonai körzetet, mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza, és szükség szerint, csökkenti harckocsijait, páncélozott harcjárműveit és tüzérségi eszközeit, hogy e Szerződés hatálybalépése után 40 hónappal és azt követően a Részes Államok azon csoportjára nézve, amelyhez tartozik, annak teljes mennyisége ne legyen több, mint:

(A) 15 300 harckocsi, amelyből nem több, mint 11 800 lesz aktív egységekben;

(B) 24 100 páncélozott harcjármű, amelyből nem több, mint 21 400 lesz aktív egységekben; és

(C) 14 000 tüzérségi eszköz, amelyből nem több, mint 11 000 lesz aktív egységekben.

3. Mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza és szükség szerint csökkenti harckocsijait, páncélozott harcjárműveit és tüzérségi eszközeit, hogy e Szerződés hatálybalépése után 40 hónappal és azt követően a Részes Államok azon csoportjára nézve, amelyhez tartozik, azok teljes mennyisége aktív egységekben a Belga Királyság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Dán Királyság, beleértve a Feröer-szigeteket, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, az Olasz Köztársaság teljes szárazföldi területén, amely magába foglalja valamennyi európai szigetük területét és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége területének azon a részén, amely magába foglalja a balti, belorusz, a kárpáti és a kijevi katonai körzetet, ne legyen több, mint:

(A) 10 300 harckocsi;

(B) 19 260 páncélozott harcjármű; és

(C) 9100 tüzérségi eszköz; és

(D) a kijevi katonai körzetben, az aktív egységekben és a kijelölt állandó raktárakban lévő összmennyiség együtt ne legyen több, mint:

(1) 2250 harckocsi,

(2) 2500 páncélozott harcjármű, és

(3) 1500 tüzérségi eszköz.

4. Mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza és szükség szerint csökkenti harckocsijait, páncélozott harcjárműveit és tüzérségi eszközeit, hogy e Szerződés hatálybalépése után 40 hónappal és azt követően, a Részes Állam azon csoportjára nézve, amelyhez tartozik, azok teljes mennyisége aktív egységekben a Belga Királyság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság teljes szárazföldi területén, amely magába foglalja valamennyi európai szigetük területét, ne legyen több, mint:

(A) 7500 harckocsi;

(B) 11 250 páncélozott harcjármű; és

(C) 5000 tüzérségi eszköz.

5. A Részes Államok ugyanazon csoportjához tartozó Részes Állam aktív egységekben helyezhetik el harckocsijaikat, páncélozott harcjárműveiket és tüzérségi eszközeiket az ebben a cikkben és az V. Cikk 1. bekezdésének (A) pontjában leírt mindegyik területen az arra a területre vonatkozó korlátozásokig, összhangban a VII. Cikk szerint bejelentett maximális szintjeikkel, és feltéve, hogy egyetlen Részes Állam sem állomásoztat hagyományos fegyveres erőket egy másik Részes Állam területén annak a Részes Államnak a beleegyezése nélkül.

6. Ha a Részes Államok egy csoportja az e cikk 4. bekezdésében leírt területen aktív egységekben lévő harckocsijainak, páncélozott harcjárműveinek és tüzérségi eszközeinek bejelentett teljes mennyisége kevesebb, mint az e cikk 4. bekezdésében meghatározott mennyiség, és feltéve, hogy ezáltal egyetlen Részes Államot sem gátolnak meg abban, hogy elérje az e Szerződés VII. Cikkének 2-3. és 5. bekezdésével összhangban bejelentett maximális szintjét a harckocsik, páncélozott harcjárművek és tüzérségi eszközök mindegyik kategóriájában, az előírt szint és az összmennyiség közötti különbség a Részes Államok ugyanazon csoportjához tartozó Részes Állam e cikk 3. bekezdésében leírt területén helyezhető el, feltéve, hogy az e cikk 3. bekezdésében meghatározott szinteket nem haladják meg.

V. Cikk

1. Annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen Részes Állam biztonságára se gyakoroljon kedvezőtlen hatást:

(A) Mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza és szükség szerint csökkenti harckocsijainak, páncélozott harcjárműveinek és tüzérségi eszközeinek mennyiségét, hogy e Szerződés hatálybalépése után 40 hónappal és azt követően a Részes Államok azon csoportjára nézve, amelyhez tartozik, azok aktív egységekben lévő teljes mennyisége ne legyen több a IV. Cikk 1. bekezdésében és a IV. Cikk 2. bekezdésében meghatározott teljes mennyiség különbözeténél a Bolgár Köztársaság, a Görög Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, beleértve a Spitzbergákat és ezen belül a Bear-szigetet, és Románia teljes szárazföldi területén Európában, amely tartalmazza valamennyi európai szigetük területét, a Török Köztársaságnak az alkalmazási területen lévő részén és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége területének azon a részén, amely kiterjed a leningrádi, ogyesszai, kaukázuson-túli és észak-kaukázusi katonai körzetre, azaz:

(1) 4700 harckocsi,

(2) 5900 páncélozott harcjármű, és

(3) 6000 tüzérségi eszköz;

(B) e bekezdés (A) pontjának mennyiségi korlátozásai ellenére, egy Részes Állam vagy Részes Államok ideiglenesen telepíthet(nek), a Részes Államok ugyanazon csoportjához tartozó Részes Államok e bekezdés (A) pontjában leírt területére eszközöket, amelyek összmennyisége aktív egységekben a Részes Állam egyik csoportjára nézve sem haladhatja meg:

(1) a 459 harckocsit,

(2) a 723 páncélozott harcjárművet, és

(3) a 420 tüzérségi eszközt; és

(C) feltéve, hogy a Részes Államok egy csoportjában ezeknek az összmennyiségeknek legfeljebb az egyharmadát telepítik valamely Részes Állam e bekezdés (A) pontjában leírt területére, azaz legfeljebb:

(1) 153 harckocsit,

(2) 241 páncélozott harcjárművet, és

(3) 140 tüzérségi eszközt.

2. Legkésőbb a telepítés megkezdésekor a telepítést lebonyolító Részes Állam vagy Részes Államok és a fogadó Részes Állam vagy Részes Államok bejelentést tesznek az összes többi Részes Államnak, részletezve a telepített harckocsik, páncélozott harcjárművek és tüzérségi eszközök mindegyik kategóriájában azok teljes mennyiségét. A telepítést lebonyolító Részes Állam vagy Részes Államok és a fogadó Részes Állam vagy Részes Államok ugyancsak bejelentést tesznek az összes többi Részes Államnak az ideiglenesen telepített harckocsik, páncélozott harcjárművek és tüzérségi eszközök kivonásáról az ideiglenes telepítés befejezését követő 30 napon belül.

VI. Cikk

Abból a célból, hogy egyetlen Részes Állam se birtokoljon a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mintegy egyharmadánál többet az alkalmazási területen belül, mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza és szükség szerint csökkenti harckocsijait, páncélozott harcjárműveit, tüzérségi eszközeit, harci repülőgépeit és támadó helikoptereit, hogy azok mennyisége e Szerződés hatálybalépése után 40 hónappal és azt követően az adott Részes Államra nézve ne legyen több, mint:

(A) 13 300 harckocsi;

(B) 20 000 páncélozott harcjármű;

(C) 13 700 tüzérségi eszköz;

(D) 5150 harci repülőgép; és

(E) 1500 támadó helikopter.

VII. Cikk

1. Azért, hogy a IV-VI. Cikkben szabályozott korlátozásokat ne haladják meg, 40 hónappal e Szerződés hatálybalépését követően egyetlen Részes Állam sem fogja meghaladni a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetének és harci technikájának azt a maximális szintjét, amiről e cikk 7. bekezdésével összhangban korábban megállapodott a Részes Államoknak abban a csoportjában, amelyhez tartozik, és amiről e cikk rendelkezéseinek megfelelően bejelentést tett.

2. E Szerződés aláírásakor mindegyik Részes Állam bejelentést tesz a Szerződés által korlátozott fegyverzetének és harci technikájának maximális szintjeiről az összes többi Részes Államnak. Az egyes Részes Államok Szerződés által korlátozott fegyverzetének és harci technikájának maximális szintjéről e Szerződés aláírásakor tett bejelentés az ezen cikk 3. bekezdése értelmében tett következő bejelentésben meghatározott napig marad érvényben.

3. A IV-VI. Cikkben szabályozott korlátozásokkal összhangban mindegyik Részes Állam jogosult a Szerződés által korlátozott fegyverzete és harci technikája maximális szintjének megváltoztatására. Egy Részes Állam maximális szintjének bárminemű megváltoztatásáról az adott Részes Állam, a változás hatálybalépésének bejelentésben meghatározott napját legalább 90 nappal megelőzően, bejelentést tesz az összes többi Részes Államnak. Azért, hogy a IV-VI. Cikkben szabályozott egyetlen korlátozást se haladjanak meg, egy Részes Állam maximális szintje bárminemű olyan növelését, ami egyébként az említett korlátozások meghaladását okozná, meg kell előznie vagy azzal együtt kell járnia a Részes Államok ugyanazon csoportjához tartozó egy vagy több Részes Állam Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzete és harci technikája korábban bejelentett maximális szintje megfelelő csökkentésének. A maximális szint megváltoztatására vonatkozó bejelentés az abban megjelölt naptól az annak megváltoztatásáról e bekezdés értelmében tett következő bejelentésben meghatározott napig marad érvényben.

4. Az ezen cikk 2. vagy 3. bekezdése szerint előírt, a páncélozott harcjárművekre vonatkozó minden bejelentésnek magában kell foglalnia a bejelentést tevő Részes Állam páncélozott gyalogsági harcjárműveinek és nehézfegyverzetű harcjárműveinek maximális szintjét is.

5. A VIII. Cikkben szabályozott 40 hónapos csökkentési időszak letelte előtt 90 nappal, és azt követően bármely változás ezen cikk 3. bekezdése szerinti bejelentésekor mindegyik Részes Állam bejelentést tesz harckocsijainak, páncélozott harcjárműveinek és tüzérségi eszközeinek maximális szintjeiről a IV. Cikk 2-4. bekezdésében és az V. Cikk 1. bekezdésének (A) pontjában megjelölt területek mindegyike tekintetében.

6. Egy Részes Állam által birtokolt és az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyv szerint bejelentés hatálya alá tartozó, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika csökkentése önmagában egyetlen más Részes Államnak sem ad jogot az ezen cikk szerint bejelentés tárgyát képező maximális szintjének növelésére.

7. Kizárólag az egyes Részes Állam egyéni felelőssége annak biztosítása, hogy az ezen cikk rendelkezései szerint bejelentett maximális szintjeiket ne haladják meg. A Részes Államok ugyanazon csoportjához tartozó Részes Államok konzultálni fognak annak biztosítása érdekében, hogy az e cikk rendelkezései szerint bejelentett maximális szintjeik, megfelelően összegezve, ne haladják meg e Szerződés IV-VI. Cikkében szabályozott korlátozásokat.

VIII. Cikk

1. A IV-VI. Cikkben meghatározott mennyiségi korlátozásokat csökkentés révén kell elérni a Csökkentésre vonatkozó Jegyzőkönyvvel, a Helikopterek Átkategorizálására vonatkozó Jegyzőkönyvvel, a Repülőgépek Átosztályozására vonatkozó Jegyzőkönyvvel, a Létező Típusok Jegyzőkönyve I. fejezete 2. bekezdésének (A) pontjához fűzött lábjegyzettel és az Ellenőrzésre vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban.

2. A csökkentés hatálya alá eső, a Szerződés által korlátozott fegyverzet és harci technika kategóriáit a harckocsik, a páncélozott harcjárművek, a tüzérségi eszközök, a harci repülőgépek és a támadó helikopterek képezik. Az egyes meghatározott típusokat a Létező Típusok Jegyzőkönyve sorolja fel.

(A) A harckocsikat és a páncélozott harcjárműveket megsemmisítés, nem-katonai célokra történő átalakítás, állandó közszemlére tétel, vagy földi céltárgyként való felhasználás, vagy páncélozott szállító járművek esetében, a Létező Típusok Jegyzőkönyve I. fejezete 2. bekezdésének (A) pontjához fűzött lábjegyzettel összhangban történő módosítás révén kell csökkenteni.

(B) A tüzérségi eszközöket megsemmisítés, állandó közszemlére tétel, illetve önjáró tüzérségi eszközök esetén, földi céltárgyként való felhasználás révén kell csökkenteni.

(C) A harci repülőgépeket megsemmisítés, állandó közszemlére tétel vagy földi kiképzési célra történő felhasználás, illetve a harci gyakorló repülőgépek meghatározott modelljei és változatai esetében, nem-felfegyverzett kiképző repülőgéppé történő átosztályozás révén kell csökkenteni.

(D) A speciális támadó helikoptereket megsemmisítés, állandó közszemlére tétel vagy földi kiképzési célra történő felhasználás révén kell csökkenteni.

(E) A többcélú támadó helikoptereket megsemmisítés, állandó közszemlére tétel, földi kiképzési célokra történő felhasználás vagy átkategorizálás révén kell csökkenteni.

3. A Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetet és harci technikát az ennek a cikknek az 1. bekezdésében felsorolt Jegyzőkönyvekben előírt eljárások végrehajtása után az e Jegyzőkönyvekben előírt bejelentést követően csökkentettnek kell tekinteni. Az ily módon csökkentett fegyverzet és harci technika a továbbiakban nem számít be a IV-VI. Cikkben meghatározott mennyiségi korlátozásokba.

4. A csökkentéseket három szakaszban kell végrehajtani, és a Szerződés hatálybalépését követő 40 hónapon belül be kell fejezni, úgy hogy:

(A) az első csökkentési szakasz végére, amely legfeljebb e Szerződés hatálybalépését követő 16 hónapig tart, mindegyik Részes Államnak teljesítenie kell teljes csökkentési kötelezettségének legalább 25 százalékát a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika minden egyes kategóriájára vonatkozóan;

(B) a második csökkentési szakasz végére, amely legfeljebb e Szerződés hatálybalépését követő 28 hónapig tart, mindegyik Részes Államnak teljesítenie kell teljes csökkentési kötelezettségének legalább 60 százalékát a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika minden egyes kategóriájára vonatkozóan;

(C) a harmadik csökkentési szakasz végére, amely legfeljebb a Szerződés hatálybalépését követő 40 hónapig tart, mindegyik Részes Államnak teljesítenie kell teljes csökkentési kötelezettségét a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika minden egyes kategóriájára vonatkozóan. A nem-katonai célra történő átalakítást végrehajtó Részes Államnak biztosítaniuk kell azt, hogy a Csökkentésre vonatkozó Jegyzőkönyv VIII. fejezetével összhangban valamennyi harckocsi átalakítása a harmadik csökkentési szakasz végére befejeződjék; és

(D) a Csökkentésre vonatkozó Jegyzőkönyv VIII. fejezete 6. bekezdésével összhangban részleges megsemmisítés eredményeként csökkentettnek tekintett páncélozott harcjárműveket legfeljebb 64 hónappal e Szerződés hatálybalépését követően, a Csökkentésre vonatkozó Jegyzőkönyv IV. fejezetével összhangban, nem-katonai célokra teljes mértékben át kell alakítani, vagy meg kell semmisíteni.

5. A csökkentendő Szerződés által korlátozott fegyverzetet és harci technikát az e Szerződés aláírásakori információcsere keretében az alkalmazási területen lévőként kell bejelenteni.

6. Legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül mindegyik Részes Állam bejelenti az összes többi Részes Államnak saját csökkentési kötelezettségét.

7. Az e Cikk 8. bekezdésében foglaltakat kivéve, egy Részes Állam csökkentési kötelezettsége egyik kategóriában sem lesz kevesebb, mint Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban a Szerződés aláírásakor vagy hatálybalépésekor bejelentett nemzeti szintjei közül a magasabb szint és a VII. Cikknek megfelelően bejelentett maximális nemzeti szintje közötti különbség.

8. Valamely Részes Államnak az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvnek megfelelően bejelentett szintjeiben vagy a Szerződés VII. Cikke alapján közölt maximális nemzeti szintjeiben bekövetkezett bármely további módosításnak meg kell jelennie az adott Részes Állam csökkentési kötelezettségére vonatkozó bejelentett helyesbítésben. Valamely Részes Állam csökkentési kötelezettségének alacsonyabb szintre való leszállítására vonatkozó bejelentést meg kell előznie, vagy azzal együtt kell járnia, vagy a Részes Állam ugyanazon csoportjához tartozó egy vagy több Részes Állam szintjeinek megfelelő, a VII. Cikkel összhangban bejelentett maximális szintjeit meg nem haladó mérvű növelésére vonatkozó bejelentésnek; vagy egy olyan bejelentésnek, amely a Részes Állam ugyanazon csoportjához tartozó egy vagy több Részes Állam csökkentési kötelezettségének megfelelő növekedését közli.

9. Az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban, e Szerződés hatálybalépésekor mindegyik Részes Állam bejelenti az összes többi Részes Államnak azokat a helyszíneket, ahol hagyományos fegyverzetet és harci technikát fog csökkenteni, beleértve azokat a helyeket, ahol harckocsik és páncélozott harcjárművek nem-katonai célokra történő teljes mértékű átalakítását fogja végrehajtani.

10. Mindegyik Részes Állam jogosult annyi csökkentési helyet kijelölni, amennyit csak kíván, valamint korlátozás nélkül felülvizsgálni ezen helyek kijelölését és csökkentést, vagy végleges átalakítási eljárásokat végrehajtani egyidejűleg legfeljebb 20 ilyen helyszínen. A Részes Államok kölcsönös megállapodás alapján jogosultak csökkentési helyeket közösen létesíteni vagy megosztani.

11. Az e cikk 10. bekezdésében foglaltaktól eltérően az adatérvényesítési alapidőszakban, vagyis a Szerződés hatálybalépése és az azt követő 120. nap közötti időszakban, egyidejűleg legfeljebb két csökkentési helyen lehet csökkentést végrehajtani.

12. A Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika csökkentését az alkalmazási területen belül lévő csökkentési helyeken kell végrehajtani, amennyiben az e cikk 1. bekezdésében felsorolt Jegyzőkönyvek erről másként nem rendelkeznek.

13. A csökkentési folyamat, beleértve a hagyományos fegyverzet és harci technika nem-katonai célokra történő átalakításának eredményeit is, mind a csökkentési időszakban, mind pedig a csökkentési időszakot követő 24 hónap során, a visszautasítás joga nélkül, ellenőrzés hatálya alá esik az Ellenőrzésre vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban.

IX. Cikk

1. A VIII. Cikk rendelkezéseivel összhangban álló rendszerből való kivonást kivéve, az alkalmazási területen lévő harckocsik, páncélozott harcjárművek, tüzérségi eszközök, harci repülőgépek és támadó helikopterek rendszerből való kivonása csak úgy történhet, ha:

(A) a további rendelkezésre váró, rendszerből kivont Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika nem több, mint nyolc bejelentett helyen helyezkedik el, mely helyeket bejelentett helyként kell megjelölni az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban, valamint az ilyen bejelentésekben a rendszerből kivont fegyverzet és harci technika elhelyezésére kijelölt területként kell azonosítani. Ha a rendszerből kivont Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika tartózkodási helyén bármely más, a Szerződés hatálya alá tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika is van, a kivont fegyverzetet és harci technikát jól megkülönböztethető, elkülönített módon kell elhelyezni; valamint

(B) a rendszerből kivont fegyverzet és harci technika mennyisége egyetlen Részes Állam vonatkozásában sem haladja meg a Szerződés által korlátozott bejelentett hagyományos fegyverzete és harci technikája egy százalékát vagy a 250 darabot, attól függően melyik a nagyobb, amelyből a harckocsik, páncélozott harcjárművek és tüzérségi eszközök mennyisége nem lehet több 200-nál, a harci repülőgépeké és támadó helikoptereké pedig 50-nél.

2. A bejelentésnek, amelyet az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyv IX. fejezete 1. bekezdésének (B) pontjával összhangban kell megtenni az összes többi Részes Államnak, tartalmaznia kell a rendszerből kivont fegyverzet és harci technika mennyiségét és típusát, valamint a kivonás helyét.

X. Cikk

1. Annak a Részes Államnak, amely kijelölt állandó raktárakban tartott, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzettel és harci technikával rendelkezik, az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban be kell jelentenie kijelölt állandó raktárait valamennyi többi Részes Államnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kijelölt állandó raktár megnevezését, elhelyezkedését, annak földrajzi koordinátáit, valamint az ott tárolt, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mennyiségét és típusait valamennyi kategóriában.

2. A kijelölt állandó raktárakban csak olyan kiegészítő létesítmények helyezkedhetnek el, amelyek a tárolt fegyverzet és harci technika tárolását és karbantartását szolgálják (pl. anyagraktárak, járműtárolók, műhelyek és hozzájuk csatlakozó raktárak, valamint más kiszolgáló helyiségek). A kijelölt állandó raktárak területén nem helyezkedhetnek el a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzettel és harci technikával kapcsolatos lő- és gyakorlóterek. A kijelölt állandó raktárakban csak a Részes Állam hagyományos fegyveres erőihez tartozó fegyverzet és harci technika tárolható.

3. Valamennyi kijelölt állandó raktár egyértelműen meghatározott fizikai határának egy megszakítás nélküli, legalább 1,5 méter magas kerítésnek kell lennie. E megszakítás nélküli kerítésen legfeljebb három kapu lehet, amelyek a fegyverzet és harci technika ki- és belépésének egyetlen lehetőségét jelentik.

4. A kijelölt állandó raktárakban elhelyezett, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika nem számít bele az aktív egységekben lévő, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetbe és harci technikába, ami az ezen cikk 7-10. bekezdése alapján ideiglenesen kivett eszközökre is vonatkozik. Minden raktárakban, de nem kijelölt állandó raktárakban elhelyezett, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika aktív egységekben lévőnek számítandó.

5. Az ezen cikk 6. bekezdésében foglaltakat kivéve, aktív egységek és magasabbegységek nem helyezhetők el kijelölt állandó raktárak területén belül.

6. A kijelölt állandó raktárak területén belül csak az ezek biztonságának garantálásával és működtetésével, vagy a tárolt fegyverzet és harci technika karbantartásával kapcsolatos személyi állomány helyezhető el.

7. Karbantartási, javítási és módosítási célokra a Részes Államok előzetes bejelentés nélkül kivehetnek és a kijelölt állandó raktárakon kívül tarthatnak a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetet és harci technikát, amelyek mennyisége egyidejűleg nem haladhatja meg az egyes kijelölt állandó raktárakkal kapcsolatban bejelentett, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mennyiségének 10 százalékát úgy, hogy a kerekítés a következő egész számra történik, vagy tíz darabot az illető kijelölt állandó raktárban elhelyezett, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mennyiségéből valamennyi kategóriában, attól függően, melyik számítás eredményezi a kisebb mennyiséget.

8. Az ezen cikk 7. bekezdésében foglaltakat kivéve, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika kivételére a kijelölt állandó raktárakból csak egy, az összes többi Részes Államnak eljuttatott, a kivételt legalább 42 nappal megelőző bejelentést követően van lehetőség. A bejelentést annak a Részes Államnak kell megtennie, amelynek tulajdonában a kiveendő Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika van. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

(A) a kijelölt állandó raktár elhelyezkedését, amelyből a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika kivételre kerül, a kiveendő, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mennyiségét és típusait valamennyi kategóriában;

(B) a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika kivételének és visszahelyezésének időpontját; és

(C) a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika tervezett elhelyezését és felhasználását, mialatt az a kijelölt állandó raktáron kívül van.

9. Az ezen cikk 7. bekezdésében foglaltak kivételével a kijelölt állandó raktárakból kivett és azokon kívül tartott Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika összesített mennyisége az azonos államcsoporthoz tartozó Részes Államok esetében nem haladhatja meg az alábbi szinteket:

(A) 550 harckocsi;

(B) 1000 páncélozott harcjármű; és

(C) 300 tüzérségi eszköz.

10. Az ezen cikk 8-9. bekezdése alapján a kijelölt állandó raktárakból kivett, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetnek és harci technikának a kivételt követően legfeljebb 42 napon belül vissza kell térnie a kijelölt állandó raktárakba, azon eszközök kivételével, amelyeket ipari nagyjavítás céljából vettek ki. Ezen eszközöket a nagyjavítás végeztével azonnal vissza kell helyezni a kijelölt állandó raktárakba.

11. Mindegyik Részes Állam helyettesítheti kijelölt állandó raktárakban elhelyezett, Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetét és harci technikáját. A helyettesítés megkezdésekor mindegyik Részes Állam valamennyi Részes Államnak bejelenti a helyettesítendő, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mennyiségét, elhelyezkedését, típusát és további felhasználását.

XI. Cikk

1. Mindegyik Részes Állam oly módon korlátozza páncélozott hídvető járműveit, hogy 40 hónappal e Szerződés hatálybalépése után és azt követően, a Részes Államok azon csoportjában, amelyhez tartozik, az aktív egységekben lévő páncélozott hídvető járművek összmennyisége az alkalmazási területen belül ne haladja meg a 740 darabot.

2. A Részes Államok mindegyik csoportjára vonatkozóan az e cikk 1. bekezdésében meghatározott összmennyiségen felül, az alkalmazási területen belül lévő valamennyi páncélozott hídvető járművet az e Szerződés II. Cikkében meghatározott kijelölt állandó raktárakban kell elhelyezni. Abban az esetben, amikor páncélozott hídvető járműveket - akár önmagukban, akár más, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzettel és harci technikával együtt - kijelölt állandó raktárakban helyeznek el, e járművekre, csakúgy mint a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzetre és harci technikára a X. Cikk 1-6. bekezdése vonatkozik. A kijelölt állandó raktárakban elhelyezett páncélozott hídvető járművek nem tekintendők aktív egységekben lévőnek.

3. Az e cikk 6. bekezdésében foglaltakat kivéve, páncélozott hídvető járművek, e cikk 4-5. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, csak az összes többi Részes Államnak legalább 42 nappal előzetesen történt bejelentést követően vehetők ki a kijelölt állandó raktárakból. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

(A) a kijelölt állandó raktárak elhelyezkedését, amelyekből páncélozott hídvető járművet vesznek ki, valamint a kiveendő páncélozott hídvető járművek mennyiségét raktáranként;

(B) a páncélozott hídvető járművek kijelölt állandó raktárakból történő kivételének és visszatérésének dátumát; továbbá

(C) a páncélozott hídvető járművek tervezett felhasználását a kijelölt állandó raktárakból történt kivételük ideje alatt.

4. Az e cikk 6. bekezdésében foglaltakat kivéve, a kijelölt állandó raktárakból kivett páncélozott hídvető járműveket a kivétel tényleges időpontját legkésőbb 42 nappal követően vissza kell helyezni.

5. A kijelölt állandó raktárakból kivett és azokon kívül tartott páncélozott hídvető járművek összmennyisége egy időben a Részes Állam egyik csoportja esetében sem haladhatja meg az 50 darabot.

6. A Részes Államok jogosultak karbantartás vagy módosítás céljából kivenni, és egyidejűleg kijelölt állandó raktáron kívül tartani, mindegyik kijelölt állandó raktár esetében, páncélozott hídvető járműveik bejelentett mennyiségének 10 százalékát a legközelebbi egész számra kerekítve vagy mindegyik kijelölt állandó raktárból 10 darab páncélozott hídvető járművet, attól függően, melyik számítás eredményezi a kisebb mennyiséget.

7. Olyan természeti csapás esetén, ami árvizekkel vagy állandó hidak rongálódásával jár, a Részes Államok jogosultak a kijelölt állandó raktárakból páncélozott hídvető járműveket kivonni. Az ilyen kivonásról a kivonással egy időben bejelentést kell tenni az összes többi Részes Államnak.

XII. Cikk

1. Egy Részes Állam békeidőben belbiztonsági feladatok ellátására rendelt és létrehozott, nem külső ellenség elleni szárazföldi harcra szervezett és létrehozott szervezeteihez tartozó páncélozott gyalogsági harcjárműveket ez a Szerződés nem korlátozza. Az előbb említettek ellenére, azért, hogy elősegítsék e Szerződés végrehajtását, és biztosítékot adjanak arra, hogy az ezen szervezetekhez tartozó ilyen fegyverzet mennyiségét nem fogják e Szerződés rendelkezéseinek kijátszására felhasználni, minden ilyen, egy Részes Állam békeidőben belbiztonsági feladatok ellátására rendelt és létrehozott szervezeteihez tartozó páncélozott gyalogsági harcjárműveinek 1000 darab fölötti mennyisége e Szerződés IV-VI. Cikkében meghatározott, engedélyezett szintjeinek részét alkotja. Egy Részes Állam e szervezetekhez rendelt nem több, mint 600 páncélozott gyalogsági harcjárművét helyezheti el az alkalmazási terület V. Cikk 1. bekezdése (A) pontjában meghatározott részén. Mindegyik Részes Állam biztosítja továbbá azt, hogy ezek a szervezetek tartózkodjanak attól, hogy olyan harcképességre tegyenek szert, amely meghaladja a belső biztonsági követelmények teljesítéséhez szükségeset.

2. Az a Részes Állam, amely hagyományos fegyveres erőinél rendszerben lévő harckocsikat, páncélozott gyalogsági harcjárműveket, tüzérségi eszközöket, harci repülőgépeket, támadó helikoptereket és páncélozott hídvető járműveket szándékozik bármely olyan szervezetéhez áthelyezni, amely nem képezi részét hagyományos fegyveres erőinek, erről nem később, mint az áthelyezés bekövetkezésekor az összes többi Részes Államnak bejelentést tesz. A bejelentés tartalmazza az áthelyezés hatálybalépésének napját, azt a napot, amelyen a harci technikát ténylegesen átadják, valamint az áthelyezendő, a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika mennyiségét típusonként.

XIII. Cikk

1. Az e Szerződés rendelkezései szerinti ellenőrzések biztosítása céljából, összhangban az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvvel, mindegyik Részes Állam hagyományos fegyverzetére és harci technikájára vonatkozó bejelentéseket tesz, és információt cserél.

2. Az ilyen bejelentéseket és információcserét a XVII. Cikkel összhangban biztosítják.

3. Mindegyik Részes Állam felelős saját információiért, az ilyen információk és bejelentések átvétele nem jelenti a megadott információ érvényesítését vagy annak elfogadását.

XIV. Cikk

1. Az e Szerződés rendelkezései betartása ellenőrzésének biztosítása céljából, összhangban az Ellenőrzésre vonatkozó Jegyzőkönyvvel, mindegyik Részes Állam jogosult ellenőrzést végrehajtani, illetve köteles ellenőrzést fogadni az alkalmazási területen belül.

2. Az ilyen ellenőrzések célja:

(A) az Információcserére vonatkozó Jegyzőkönyvnek megfelelően biztosított információk alapján, a IV-VI. Cikkben szabályozott mennyiségi korlátozások Részes Államok által történő betartásának ellenőrzése;

(B) a VIII. Cikkel és a Csökkentésre vonatkozó Jegyzőkönyvvel összhangban, a harckocsik, páncélozott harcjárművek, tüzérségi eszközök, harci repülőgépek és támadó helikopterek csökkentési helyeken végrehajtott csökkentési folyamatának megfigyelése; és

(C) az átkategorizált többcélú támadó helikopterek és az átosztályozott harci-gyakorló repülőgépek a Helikopterek Átkategorizálására és a Repülőgépek Átosztályozására vonatkozó Jegyzőkönyvekkel összhangban végrehajtott átminősítésének megfigyelése.

3. Egy Részes Állam sem gyakorolhatja oly módon az e cikk 1-2. bekezdésében szabályozott jogokat az azonos csoporthoz tartozó Részes Államok vonatkozásában, amelyikhez tartozik, hogy ezzel az ellenőrzési rendszer céljait megkerülje.

4. Több Részes Állam által közösen végrehajtott ellenőrzés esetén, egyikük felelős e Szerződés rendelkezéseinek végrehajtásáért.

5. Az Ellenőrzésre vonatkozó Jegyzőkönyv VII-VIII. fejezetének megfelelő ellenőrzések mennyiségét, amelyet mindegyik Részes Állam jogosult végrehajtani, valamint köteles fogadni az egyes meghatározott időszakokban, a Jegyzőkönyv II. fejezete rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni.

6. A 120 napos maradék-szint érvényesítési időszak befejezésekor, mindegyik Részes Állam jogosult végrehajtani, és mindegyik az alkalmazási területen belül területtel rendelkező Részes Állam köteles fogadni, egy megállapodásban rögzített számú légi ellenőrzést az alkalmazási területen belül. Az ilyen megállapodásban rögzített mennyiséget és más alkalmazható rendelkezéseket a XVIII. Cikkben említett tárgyalások során dolgozzák ki.

XV. Cikk

1. Abból a célból, hogy e Szerződés rendelkezései betartásának ellenőrzését biztosítsák, mindegyik Részes Állam jogosult a XIV. Cikkben szereplő eljárásokon kívül a rendelkezésére álló nemzeti vagy multinacionális technikai ellenőrző eszközök alkalmazására a nemzetközi jog általános elveivel összeegyeztethető módon.

2. Egyetlen Részes Állam sem zavarja egy másik Részes Államnak az e cikk 1. bekezdésével összhangban működő nemzeti vagy multinacionális ellenőrző eszközeit.

3. Egyetlen Részes Állam sem alkalmaz olyan álcázási módszereket, amelyek akadályozzák e Szerződés rendelkezései betartásának ellenőrzését az e cikk 1. bekezdésével összhangban működő nemzeti vagy multinacionális technikai eszközökkel. Ezt a kötelezettséget nem alkalmazzák a Szerződés által korlátozott hagyományos fegyverzet és harci technika alkalmazásával végrehajtásra kerülő, az állomány szokásos kiképzésével, karbantartással vagy manőverekkel kapcsolatos rejtési vagy álcázási tevékenységek vonatkozásában.

XVI. Cikk

1. E Szerződés rendelkezései végrehajtásának és céljainak elősegítésére, a Részes Államok ezennel létrehozzák az Egyesített Konzultatív Csoportot.

2. Az Egyesített Konzultatív Csoport keretében a Részes Államok:

(A) foglalkoznak e Szerződés rendelkezései betartására vagy lehetséges kijátszására vonatkozó kérdésekkel;

(B) törekszenek olyan kétértelműségek eloszlatására és értelmezési viták megoldására, amelyek e Szerződés végrehajtása során válnak nyilvánvalóvá;

(C) megvizsgálnak e Szerződés életképességét és hatékonyságát növelő intézkedéseket és ha lehetséges, megállapodnak azokról;

(D) napra kész állapotba hozzák, miként azt a II. Cikk 2. bekezdése előírja, azokat a jegyzékeket, amelyeket a Létező Típusok Jegyzőkönyve tartalmaz;

(E) megoldanak technikai kérdéseket, azért, hogy e Szerződés végrehajtása során a Részes Államok között közös gyakorlatra törekedjenek;

(F) szükség szerint kidolgozzák, illetve felülvizsgálják az Egyesített Konzultatív Csoport és az e Szerződés alapján összehívandó konferenciák eljárási szabályait, munkamódszereit és költségeik elosztásának rendszerét, valamint a Részes Állam közötti ellenőrzések költségeinek megosztását;

(G) megfelelő intézkedéseket vizsgálnak meg, és dolgoznak ki azért, hogy biztosítsák a Részes Államok közötti információcsere során kapott vagy az e Szerződés szerinti ellenőrzések eredményeként szerzett információt kizárólag e Szerződés céljaira használják, figyelembe véve mindegyik Részes Állam sajátos kívánalmait az adott Részes Állam által érzékenynek minősített információ megőrzése tekintetében;

(H) bármely Részes Állam kívánságára megvizsgálnak bármely ügyet, amelyet egy Részes Állam a XXI. Cikkel összhangban összehívandó bármely konferencián való megvizsgálásra kíván javasolni. Ez a vizsgálat egyik Részes Államnak sem sérti azt a jogát, hogy az e Szerződés XXI. Cikkében szabályozott eljárásokhoz folyamodjék; és

(I) megvizsgálnak az e Szerződés végrehajtásából adódó vitás ügyeket.

3. Mindegyik Részes Állam felvethet és napirendre tűzethet a Szerződésre vonatkozó bármely kérdést az Egyesített Konzultatív Csoport előtt.

4. Az Egyesített Konzultatív Csoport konszenzussal hoz döntéseket, vagy fogad el ajánlásokat. A konszenzuson a Részes Állam bármely képviselője bárminemű ellenvetésének hiánya értendő a döntéshozatal vagy az ajánlás elfogadása során.

5. Az Egyesített Konzultatív Csoport a XX. Cikkel összhangban történő megvizsgálásra és megerősítésre módosításokat javasolhat ehhez a Szerződéshez. Az Egyesített Konzultatív Csoport ugyancsak megállapodhat a Szerződés rendelkezéseivel összhangban e Szerződés életképessége és hatékonysága tökéletesítéséről. Ezek - hacsak nem kisebb adminisztratív vagy technikai jellegű ügyekre vonatkoznak - hatálybalépésük előtt e Szerződés XX. Cikkével összhangban megvizsgálásra és megerősítésre szorulnak.

6. Ebben a cikkben semmi sem tekinthető úgy, mint ami bármely Részes Államot tilt vagy korlátoz abban, hogy információt kérjen vagy konzultációkat folytasson más Részes Államokkal az ehhez a Szerződéshez kapcsolódó ügyekről és annak végrehajtásáról az Egyesített Konzultatív Csoporttól eltérő csatornákon vagy fórumokon.

7. Az Egyesített Konzultatív Csoport az Egyesített Konzultatív Csoportra vonatkozó Jegyzőkönyvben szabályozott eljárásokat követi.

XVII. Cikk

Az e Szerződés által előírt információt és bejelentéseket a Részes Államok írott formában adják át. Erre diplomáciai vagy más általuk kijelölt hivatalos csatornákat használnak, beleértve nevezetesen egy külön megegyezéssel létrehozandó távközlési hálózatot.

XVIII. Cikk

1. A Részes Államok e Szerződés aláírását követően tovább folytatják a tárgyalásokat a hagyományos fegyveres erőkről Európában azonos Mandátummal és azzal a céllal, hogy erre a Szerződésre építsenek.

2. E tárgyalások célja lesz az európai biztonság és a stabilitás további megerősítését célzó kiegészítő intézkedésekről szóló megállapodás megkötése, amely - a Mandátumnak megfelelően - tartalmazza a Részes Államok hagyományos fegyveres erői személyi állományának korlátozását az alkalmazási területen.

3. A Részes Államok arra törekednek, hogy ezek a tárgyalások nem később, mint az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinkiben, 1992-ben tartandó utótalálkozója, befejeződjenek.

XIX. Cikk

1. Ez a Szerződés korlátlan időtartamra szól. A Szerződés további szerződéssel kiegészíthető.

2. Mindegyik Részes Állam jogosult nemzeti szuverenitását gyakorolva kilépni ebből a Szerződésből, ha úgy dönt, hogy az e Szerződés tárgyával összefüggő rendkívüli események legfőbb érdekeit veszélyeztetik. A kilépni szándékozó Részes Állam erről a döntéséről bejelentést tesz a Letéteményesnek és az összes többi Részes Államnak. Az ilyen bejelentést legalább 150 nappal az e Szerződésből való előirányzott kilépést megelőzően meg kell tenni. Ennek magában kell foglalnia egy nyilatkozatot azokról a rendkívüli eseményekről, amelyeket a Részes Állam legfőbb érdekeit veszélyeztetőnek tekint.

3. Mindegyik Részes Állam különösen akkor jogosult nemzeti szuverenitását gyakorolva kilépni ebből a Szerződésből, ha egy másik Részes Állam e Szerződés korlátozási körén kívül olyan arányban növeli a II. Cikkben meghatározott harckocsijainak, páncélozott harcjárműveinek, tüzérségi eszközeinek, harci repülőgépeinek vagy támadó helikoptereinek mennyiségét, ami nyilvánvalóan fenyegeti az erők egyensúlyát az alkalmazási területen belül.

XX. Cikk

1. Bármely Részes Állam módosításokat javasolhat ehhez a Szerződéshez. A javasolt módosítás szövegét a Letéteményesnek kell átnyújtani, amely azt köröztetni fogja valamennyi Részes Állam között.

2. Ha a módosítást valamennyi Részes Állam jóváhagyja, az az e Szerződés XXII. Cikkében meghatározott e Szerződés hatálybalépését szabályozó eljárásokkal összhangban lép hatályba.

XXI. Cikk

1. Negyvenhat hónappal e Szerződés hatálybalépése után, majd azt követően ötévenként e Szerződés működése áttekintésének céljából a Letéteményes összehívja a Részes Állam konferenciáját.

2. Bármely Részes Állam kérésére, amely úgy ítéli meg, hogy e Szerződésre vonatkozó rendkívüli körülmények merültek fel, különösen abban az esetben, ha egy Részes Állam bejelentette azt a szándékát, hogy elhagyja a Részes Államoknak azt a csoportját, amelyhez tartozik vagy azt, hogy a Részes Államok másik csoportjához - miként azt a II. Cikk 1. bekezdésének (A) pontja meghatározza - csatlakozik, a Letéteményes összehívja a Részes Államok rendkívüli konferenciáját. Azért, hogy lehetővé tegyék a többi Részes Állam felkészülését erre a konferenciára, a kérésnek magában kell foglalnia azt az okot, amiért az adott Részes Állam szükségesnek tartja a rendkívüli konferenciát. A konferenciának meg kell vizsgálnia a kérelemben előadott körülményeket és azok hatását a Szerződés működésére. A konferencia nem később, mint 15 nappal a kérés átvételét követően nyílik meg, és ha az nem dönt másként, nem tart három hétnél tovább.

3. Három vagy annál több Részes Állam kérésére a Letéteményes összehívja a Részes Állam konferenciáját, hogy az megvizsgálja a XX. Cikk szerint javasolt módosítást. Ez a konferencia nem később, mint 21 nappal a szükséges kérések átvételét követően nyílik meg.

4. Abban az esetben, ha egy Részes Állam a XIX. Cikknek megfelelően bejelentést tesz arról a döntéséről, hogy kilép ebből a Szerződésből, a Szerződésből való kilépéssel kapcsolatos kérdések megvizsgálására a Letéteményes összehívja a Részes Államok konferenciáját, amely nem később, mint 21 nappal a kilépésre vonatkozó bejelentés átvételét követően nyílik meg.

XXII. Cikk

1. Ez a Szerződés mindegyik Részes Állam részéről, alkotmányos eljárásával összhangban, megerősítésre szorul. A megerősítő okiratokat a Holland Királyság Kormányánál kell letétbe helyezni, amelyet ezennel Letéteményesnek neveznek ki.

2. Ez a Szerződés valamennyi a preambulumban felsorolt Részes Állam megerősítő okiratának letétbe helyezését 10 nappal követően lép hatályba.

3. A Letéteményes haladéktalanul tájékoztatja valamennyi Részes Államot:

(A) minden egyes megerősítő okirat letétbe helyezéséről;

(B) e Szerződés hatálybalépéséről;

(C) a XIX. Cikkel összhangban a Szerződésből való bármely kilépésről és a kilépés hatályának kezdő napjáról;

(D) a XX. Cikkel összhangban javasolt bármely módosítás szövegéről;

(E) e Szerződés bármely módosításának hatálybalépéséről;

(F) a XXI. Cikkel összhangban konferencia összehívására irányuló kívánságról;

(G) a XXI. Cikk szerinti konferencia összehívásáról;

(H) bármely más olyan ügyről, amelyről e Szerződés szerint a Letéteményesnek tájékoztatnia kell a Részes Államokat.

4. Ezt a Szerződést a Letéteményes az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően beiktatja.

XXIII. Cikk

E Szerződés eredetijét, melynek angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, a Letéteményes archívumában helyezik letétbe. E Szerződés megfelelően hitelesített másolatait a Letéteményes adja át valamennyi Részes Államnak.

Fentiek hiteléül az alulírott megfelelően meghatalmazottak aláírták ezt a Szerződést.

Készült Párizsban, ezerkilencszázkilencven november tizenkilencedikén.

Jegyzőkönyv
a Hagyományos Fegyverzet és Harci Technika Létező Típusairól

A Részes Államok ezennel megállapodnak:

(a) a hagyományos fegyverzet és harci technika létező típusainak a Szerződés aláírásakor érvényes jegyzékeiről, amelyek korlátozás, csökkentés, információcsere és ellenőrzés alá esnek;

(b) a hagyományos fegyverzet és harci technika létező típusaira vonatkozó fényképek és műszaki adatok biztosítására vonatkozó eljárásokról;

(c) a hagyományos fegyverzet és harci technika létező típusai jegyzékeinek napra késszé tételére vonatkozó eljárásokról.

I. Fejezet

A Szerződés által korlátozott hagyományos
fegyverzet és harci technika létező típusai

1. A harckocsik létező típusai:

M-1 T-34
M-60 T-54
M-48 T-55
M-47 T-62
Leopard 1 T-64
Leopard 2 T-72
AMX-30 T-80
Challenger TR-85
Chieftain TR-580
Centurion
M-41
NM-116
T-54
T-55
T-72

Bármely a fentiekben felsorolt létező harckocsi típus valamennyi modellje és változata az adott harckocsi típushoz tartozónak tekintendő.

2. A páncélozott harcjárművek létező típusai:

(A) Páncélozott szállító járművek:

YPR-765 BTR-40
AMX-13 VTT BTR-152
M113 BTR-50
M75 BTR-60
Spartan OT-62 (TOPAS)
Grizzly OT-64 (SKOT)
TPz-1 Fuchs OT-90
VAB FUG D-442
M59 BTR-70
Leonidas BTR-80
VCC1 BTR-D
VCC2 TAB-77
Saxon OT-810
AFV 432 PSZH D-944
Saracen TABC-79
Humber TAB-71
BDX MLVM
BMR-600 MT-LB * 
Chaimite V200
V15OS
EBR-ETT
M3A1
YP 408
BLR
VIB
LVTP-7
6614/G
BTR-152
BTR-50
BTR-60
BTR-70
MT-LB * 

Bármely létező páncélozott szállító jármű típus a fentiekben felsorolt valamennyi modellje és változata az adott páncélozott szállító jármű típushoz tartozónak tekintendő, kivéve, ha ezek a modellek vagy változatok az e Jegyzőkönyv II. fejezetének 1. bekezdésében szereplő páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközök jegyzékén szerepelnek.

(B) Páncélozott gyalogsági harcjárművek:

YPR-765 (25 mm) BMP-1/BRM-1
Marder BMP-2
AMX-10P BMP-23
Warrior MLI-84
M2/M3 Bradley BMD-1
AFV 432 Rarden BMD-2
NM-135 BMP-3
BMP-1/BRM-1
BMP-2

Bármely létező páncélozott gyalogsági harcjármű típus fentiekben felsorolt valamennyi modellje és változata az adott páncélozott gyalogsági harcjármű típushoz tartozónak tekintendő, kivéve, ha ezek a modellek vagy változatok az e Jegyzőkönyv II. fejezetének 2. bekezdésében szereplő páncélozott gyalogsági harcjárművekhez hasonló eszközök jegyzékén szerepelnek.

(C) Nehézfegyverzetű harcjárművek:

AMX-10RC PT-76
ERC 90 Sagaye SZU-76
BMR-625-90 SZU-100
Commando V150 JSZU-152
Scorpion
Saladin
JPK-90
M-24
AMX-13
EBR-75 Panhard
PT-76

Bármely létező nehézfegyverzetű harcjármű típus fentiekben felsorolt valamennyi modellje és változata az adott nehézfegyverzetű harcjármű típushoz tartozónak tekintendő.

3. A tüzérségi eszközök létező típusai:

(A) Ágyúk, tarackok és az ágyúk és tarackok jellemzőit egyesítő tüzérségi eszközök:

105 mm: 105 könnyű ágyú 100 mm: BS-3 tábori ágyú
M18 53 mintájú tábori ágyú
105 „Krupp” ágyú „Skoda” tarack (1914/1934, 1930,
105 R „Metal” ágyú 1934 mintájú)
105 málházott tarack „Skoda” tarack (1939 mintájú)
M56 málházott tarack
M101 vontatott tarack 105 mm: „Schneider” tábori ágyú (1936 mintájú)
M102 vontatott tarack
„Abbott” önjáró ágyú
M108 önjáró tarack 120 mm: 2B16 tarack
M52 önjáró tarack 2S9 önjáró tarack
105 HM-2 tarack
M-38 ágyú (Skoda) 122 mm: D30 tarack
105 AU 50 tarack M-30 tarack
R58/M26 vontatott tarack D74 tarack
2S1 önjáró tarack
122 mm: 122/46 tábori ágyú A19 ágyú (31/37 mintájú)
D30 tarack 89 mintájú önjáró tarack
M30 tarack
2S1 önjáró tarack 130 mm: 82 ágyú
M-46 ágyú
130 mm: M46 ágyú 150 mm: „Skoda” tarack (1934 mintájú)
„Ceh” tarack (1937 mintájú)
140 mm: 5.5" (139,7 mm) vontatott tarack 152 mm: D1 tarack
150 mm: 150 „Skoda” ágyú 2S3 önjáró tarack
2A65 tarack
152 mm: D20 ágyú-tarack ML20 tarack-ágyú
2S3 önjáró tarack D20 ágyú-tarack
81 ágyú
2A36 ágyú
155 mm: M114 vontatott tarack „Dana” M77 önjáró ágyú-tarack
M114/39 (M-139) vontatott tarack 2S5 önjáró ágyú
FH-70 vontatott tarack 2S19 önjáró tarack
M109 önjáró tarack 85 mintájú ágyú-tarack
M198 vontatott tarack 152 mm: 1938 mintájú tarack
155 mm 155 TRF1 ágyú Tarack 81
155 AUF1 ágyú 203 mm: B4 tarack
155 AMF3 ágyú 2S7 önjáró ágyú
155 BF50 ágyú
M44 önjáró tarack
M59 vontatott ágyú
SP70 önjáró tarack
175 mm: M107 önjáró ágyú
203 mm: M115 vontatott tarack
M110 önjáró tarack
M55 önjáró tarack

(B) Aknavetők:

107 mm: 4,2" (állványos vagy M106
páncélozott járművön)
107 mm: M-1938 aknavető
120 mm: „Brandt” 120 mm: 2B11 (2S12)
(M60, SLM-120-AM-50) M120 modell 38/43 M-120-60;
M120 RTF 1 Tundzsa/Tundzsa Sani önjáró aknavető
M120 M51 (MT-LB-re szerelve)
Soltam/Tampella 1982 mintájú aknavető
(állványos vagy M113 páncélozott járművön) B-24
„Ecia” mod. L 160 mm: M160
(M-L állványos vagy BMR-600, illetve M113 páncélozott járművön)

240 mm:


M240
HY12 (Tosam) 2S4 önjáró aknavető
2B11 (2S12)

(C) Sorozatvető rendszerek:

110 mm: LARS 122 mm: BM-21 (BM-21, BM-21V)
122 mm: BM-21 RM-70
RM-70 APR-21
APR-40
140 mm: „Teruel” MLAS
130 mm: M-51
227 mm: MLRS RM-130
BM-13
R.2
140 mm: BM-14
220 mm: BM 22/27
240 mm: BM-24
280 mm: „Uragan” 9P140
300 mm: „Smerch”

Bármely létező tüzérségi eszköz típus fent felsorolt valamennyi modellje és változata az adott tüzérségi eszköz típushoz tartozónak tekintendő.

4. A harci repülőgépek létező típusai:

A-7 IAR-93
A-10 IL-28
Alpha Jet A MIG-15
AM-X MIG-17
Buccaneer MIG-21
Canberra MIG-23
Draken MIG-25
F-4 MIG-27
F-5 MIG-29
F-15 MIG-31
F-16 SZU-7
F-18 SZU-15
F-84 SZU-17
F-102 SZU-20
F-104 SZU-22
F-111 SZU-24
G-91 SZU-25
Harrier SZU-27
Hunter TU-16
Jaguar TU-22
Lightning TU-22M
MIG-21 TU-128
MIG-23 JAK-28
MIG-29
MB-339
Mirage F1
Mirage III
Mirage IV
Mirage V
Mirage 2000
SZU-22
Tornado

Bármely létező harci repülőgép típus fent felsorolt valamennyi modellje és változata az adott harci repülőgép típushoz tartozónak tekintendő.

5. A támadó helikopterek létező típusai:

(A) Speciális támadó helikopterek:

A-129 Mangusta MI-24
AH-1 Cobra
AH-64 Apache
MI-24

A Helikopterek Átkategorizálására vonatkozó Jegyzőkönyv I. fejezete 3. bekezdésének rendelkezései alá tartozó, bármely fent felsorolt létező speciális támadó helikopter típus valamennyi modellje és változata az adott speciális támadó helikopter típushoz tartozónak tekintendő.

(B) Többcélú támadó helikopterek:

A-109 Hirundo IAR-316
Alouette III MI-8/MI-17
BO-105/PAH-1
Fennec AS 550 C-2
Gazelle
Lynx
MI-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Scout
Wessex

A Helikopterek Átkategorizálására vonatkozó Jegyzőkönyv I. fejezete 4-5. bekezdésének rendelkezései alá tartozó, bármely fent felsorolt létező többcélú támadó helikopter típus valamennyi modellje és változata az adott többcélú támadó helikopter típushoz tartozónak tekintendő.

II. Fejezet

A Szerződés által nem korlátozott hagyományos fegyverzet
és harci technika létező típusai

1. A páncélozott szállító járművekhez hasonló eszközök létező típusai:

YPR-765 MILAN BTR-40 CP
CP
PRCOC1 BTR-50 PU
PRCOC2 PUM
PRCOC4 P
PRCOC5 PUR 82
PRMR PK (MRF)
UR-67
AMX-13 VTT PK (B)
MILAN MTP-1
PC
BTR-152 CP
M113 MILAN
A1/A2 (ATGW) BTR-60 PU
E/W TOW PU-12/PA PU-12
ARTFC PAU
ARTOBS BBS
FACONT ABS
MORTFC R-137 B
A1E R-140 BM
Mortar Carrier R-145
SIG R-156
HFTRSM R-409 BM
CP P-238BT
CPSVC P-240BT
A1CP P-241BT
A1ECP E-351BR
4,2"/M106 A1 4,2" R-975
M106 81 mm MTP-2
M-125 81 mm 1V18, 1V19
M125 A1 81 mm 1V118
M125 A2 81 mm B
NM-125 81 mm BTR-70 KSM
TPz-1 FUCHS HFTRSM SPR-2
AD CP BREM
CP ZS-88
ENGRCP Kh
  Vissza az oldal tetejére