Időállapot: közlönyállapot (1999.III.12.)

1999. évi XXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

azon szándékuktól vezérelve, hogy védjék az egymásnak átadott minősített katonai információkat és eszközöket, célul tűzve a biztonság által megkívánt követelmények megvalósulását,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Egyezmény szempontjából az alábbiak szerint kell értelmezni az abban szereplő kifejezéseket:

1. Minősített információk és eszközök: mindennemű olyan információ és eszköz, melynek jelen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott besorolási szintet adtak, és amely a honvédelem érdekében, a Felek nemzeti törvényeinek és jogszabályainak megfelelően, védelmet igényel az alábbi esetek ellen:

- a minősített információ vagy eszköz megrongálódása, megsemmisülése, jogszerűtlen felhasználása, eltulajdonítása, illetéktelennel közlése vagy elvesztése;

- illetéktelen személy hozzáférése egy ilyen információhoz vagy eszközhöz.

2. Minősített információ: minden olyan információ, melynek tartalmát minősítették, függetlenül annak kifejezési formájától és átadási módjától.

3. Minősített eszköz: mindennemű információhordozó, bármilyen legyen is, és nevezetesen mindennemű termék, dokumentum vagy anyag, amelyen, vagy amelyben információt lehet tárolni vagy integrálni, tekintet nélkül annak fizikai jellegére.

4. Átadó Fél: az a természetes vagy jogi személy, akitől a minősített információk és eszközök származnak.

5. Fogadó Fél: az a természetes vagy jogi személy, aki minősített információt és eszközt kapott az eredeti információt átadó Féltől.

6. Intézmény: a Felek honvédelmi minisztériumai illetékes szerveinek felügyelete alá tartozó minden olyan magán- vagy közintézmény, ahol minősített információkat és eszközöket kezelnek, őriznek vagy tárolnak.

7. Harmadik Fél: mindazon Kormányok, melyeket jelen Egyezményben nem határoztunk meg Felekként, valamint azok a természetes vagy jogi személyek, akik egyik Félnek sem természetes vagy jogi személyei.

2. Cikk

A minősített katonai információk kölcsönös megfeleltetése

(1) A Felek által a jelen Egyezményben vállalt kötelezettségek az adott ország vonatkozó belső jogszabályaival összhangban valósulnak meg.

(2) A Felek, miután kölcsönösen megismerték egymás belső jogszabályaiban szereplő biztonsági intézkedéseket, az alábbi megfeleltetési táblázatot fogadják el:

Magyar Köztársaság Szlovén Köztársaság
Szigorúan titkos! Drzavna Skrivnost
(Államtitok)
Szigorúan titkos! Uradna Skrivnost/Strogo Zaupno
(Szolgálati Titok/Szigorúan titkos!)
Titkos! Uradna Skrivnost/Zaupno
(Szolgálati Titok/Titkos!)

(3) Az így meghatározott megfeleltetésnek megfelelően mindkét Fél vállalja, hogy a másik Féltől származó minősített információk és eszközök átvételekor azokat ellátja saját, a fenti táblázatban meghatározott megfelelőség szerinti nemzeti besorolási jelzéssel.

(4) A Felek vállalják, hogy saját nemzeti minősítő jelzésükkel jelölik meg ezeket a minősített információkat és eszközöket az alábbiak szerint:

- a „Szigorúan titkos!” minősítéssel ellátott magyar katonai információk és eszközök Államtitoknak minősülnek, és a Szlovén Köztársaságban a „Drzavna Skrivnost” minősítést kapják;

- a „Titkos!” minősítéssel ellátott magyar katonai információk és eszközök Szolgálati titoknak minősülnek, és a Szlovén Köztársaságban a „Uradna Skrivnost/Zaupno” minősítést kapják;

- a „Drzavna Skrivnost” és az „Uradna Skrivnost/Strogo Zaupno” minősítéssel ellátott szlovén katonai információk és eszközök a Magyar Köztársaságban a „Szigorúan titkos!” minősítést kapják;

- a Uradna Skrivnost/Zaupno minősítéssel ellátott katonai információk és eszközök a Magyar Köztársaságban a „Titkos!” minősítést kapják.

(5) Mindkét Fél vállalja, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden utólagos besorolási, valamint formai jelölési változtatásról.

(6) A katonai minősített információk és eszközök minősítésének módosítására vagy megszüntetésére csak az eredeti minősítést végző Fél jogosult. A minősítés módosításának vagy megszüntetésének szándékáról a másik Felet 1 hónappal előbb értesíteni kell.

(7) A minősített katonai információk és eszközök bármilyen jellegű másolásánál fel kell tüntetni az átadó Fél által megkívánt minősítési fokozatot.

3. Cikk

A Felek kötelezettségei

(1) Mindegyik Fél felel a minősített információkért és eszközökért azok átvételétől számítva.

(2) A Felek által kicserélt minősített katonai információk és eszközök csak ezen Egyezmény rendelkezései szerint használhatók fel.

(3) A minősített információkhoz és eszközökhöz csak azon személyek férhetnek hozzá, akiknek beosztása szükségessé teszi az ezekhez az információkhoz való hozzáférést, valamint akik erre megkapták a felhatalmazást és az engedélyt az illetékes hatóságoktól.

(4) Mindkét Fél vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó intézmények tudomására hozza a Felek között aláírt jelen Egyezmény létezését, mihelyt azok tevékenysége minősített információkat és eszközöket érint.

(5) Mindkét Fél kötelezi magát, hogy a felügyelete alá tartozó összes intézmény szigorúan betartja a jelen Egyezményben foglaltakat, amelyek ezen intézményekre nézve kényszerítő hatályúak.

(6) Az egyik Féltől származó minősített információkat és eszközöket a másik Fél nem hozhatja egy harmadik Fél tudomására az átadó Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

(7) A közös tevékenységből származó minősített információk és eszközök nem adhatók át egy harmadik Félnek mindkét Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

(8) Jelen Egyezmény vonatkozik minden, a Felek között, illetve a Felekkel kapcsolatban álló intézmények között aláírt vagy aláírandó, a minősített információk és eszközök cseréjével, illetve átadásával együttjáró szerződésre.

4. Cikk

Kijelölt hatóságok

A jelen Egyezmény végrehajtásával kijelölt hatóságok:

- a Magyar Köztársaság részéről: Honvédelmi Minisztérium,

- a Szlovén Köztársaság részéről: Védelmi Minisztérium.

5. Cikk

Konzultáció

Annak érdekében, hogy azonos szintű biztonsági szabványokat használjanak és tarthassanak fenn, mindkét Fél köteles tájékoztatni a másik Felet saját biztonsági szabályairól, eljárásairól és gyakorlatáról, illetve ezek jogszabályi alapjainak változásáról a minősített katonai információk és eszközök védelmére vonatkozóan, és köteles e célból megkönnyíteni a másik Fél által kijelölt illetékes biztonsági hatóságok közötti kapcsolatfelvételt.

6. Cikk

Minősített információk és eszközök továbbítása

(1) A minősített információk és eszközök továbbítása diplomáciai, illetve konzuli futár, valamint a nemzetközi jog alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvező személy útján történik.

(2) A fogadó Fél köteles visszajelezni az átadó Félnek a kapott minősített információk és eszközök megérkezését.

7. Cikk

Látogatások

(1) A biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos ellenőrzés céljából a Felek kölcsönös látogatásokat tehetnek egymásnál.

(2) A látogatások során a fogadó Fél biztosítja a másik Fél bármely állampolgára számára a minősített információkhoz és eszközökhöz való hozzáférést és azon objektumokba való belépést, ahol minősített katonai információk és eszközök felhasználásra vagy őrzésre kerülnek, feltéve, hogy a másik Fél illetékes biztonsági hatóságai előzetesen megadták az ehhez szükséges engedélyt.

(3) Ezt az engedélyt a 4. Cikkben kijelölt hatóság által benyújtott látogatási kérelem alapján kell kiadni kizárólag azoknak az állampolgároknak (a továbbiakban: látogatók), akik rendelkeznek a téma besorolásának megfelelő adott szintű biztonsági felhatalmazással, és akiket felhatalmaztak a minősített információk és eszközök kezelésére.

(4) A látogatási kérelmeket a fogadó Fél eljárási szabályainak megfelelően kell kiállítani, és legalább az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

a) a látogató személy neve, utónevei, születési dátuma és helye, állampolgársága és útlevelének száma;

b) a látogató képzettsége, beosztása és munkáltatójának megnevezése;

c) a látogatónak a kérelmet benyújtó Fél által adandó, biztonsági igazolással hitelesített biztonsági felhatalmazásának szintje;

d) a látogatás javasolt időpontja és tervezett ideje;

e) a látogatás tárgya és minden hasznos útmutató a megvitatásra kerülő témákról, valamint az érintett minősített információk és eszközök besorolási szintjei.

(5) A látogatási kérelmeket a Felek diplomáciai úton továbbítják.

(6) A látogatóknak a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelniük azon információkat, amelyeket tudtukra hoztak, illetve amelyekről tudomást szerezhettek.

8. Cikk

Eljárás titoksértés esetén

A minősített információk vagy eszközök valós vagy feltételezett megrongálódása, megsemmisülése, jogszerűtlen felhasználása, eltulajdonítása, illetéktelennel közlése vagy elvesztése esetén, az azokat birtokló Fél vizsgálatot folytat, és megteszi a saját nemzeti törvényeinek és jogszabályainak megfelelő összes intézkedést. Azonnal értesíti erről, valamint a foganatosított intézkedésekről és azok eredményeiről az átadó Felet. Ennek az értesítésnek elegendő mennyiségű részletet kell tartalmaznia ahhoz, hogy az átadó Fél felmérhesse a teljes kárt.

9. Cikk

Költségek

Mindkét Fél saját maga viseli a jelen Egyezmény végrehajtásával és annak rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő összes költséget.

10. Cikk

A viták rendezése

(1) Mindkét Fél képviselői tárgyalásos úton rendezik a jelen Egyezményben foglaltak értelmezése vagy végrehajtása kapcsán felmerült összes vitát, és nem fordulnak sem harmadik Félhez, sem nemzetközi bírósághoz.

(2) E vita tartama alatt mindkét Fél továbbra is betartja a jelen Egyezményből fakadó kötelezettségeit.

11. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény 60 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek.

(2) A Felek jelen Egyezményt határozatlan időre kötik. Jelen Egyezményt bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítéssel. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg. Jelen Egyezmény megszűnése esetén, a jelen Egyezmény alapján már kicserélt minősített katonai információk és eszközök védelméről a Felek továbbra is kötelesek gondoskodni a jelen Egyezményben foglaltak szerint.

(3) A jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kell javasolni, s azok ezen cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

Készült 1998. október 5-én, Misefán, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Szlovén Köztársaság
Kormánya részéről

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás 11. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére