Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.21.)

1999. évi LIX. törvény

a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 3. §-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - törvényi változásból eredő - többletköltségével összefüggő eredeti döntései módosításáról, a Cct., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A helyi önkormányzatok részére a támogatás szempontjából új beruházásaikhoz az 1999-ben és az azt követő években járó címzett támogatást önkormányzatonként és beruházásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. számú mellékletben felsorolt önkormányzati beruházások.

3. § A Cct. 3. §-ának (7) bekezdése alapján - törvényi változásból eredően a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős változása miatt - a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések a 3. számú melléklet szerint módosulnak.

4. § A Cct. 16. §-a (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nem vonatkozik a 3. §-ban meghatározott helyi önkormányzati beruházásokra.

5. § (1) A Cct. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyév június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló címzett és céltámogatás, valamint az előző év december 31-éig a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására és a céljellegű decentralizált támogatás éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékára fel nem használt összeg az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - e törvény 3. § (7) bekezdése szerinti - többletköltségeire, a tárgyévi előirányzatból ki nem elégíthető, de a feltételeknek megfelelő - a szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott -, az igénykielégítési sorrendben következő céltámogatási igények kielégítésére fordítható. Ez utóbbiról a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium kiegészítő jegyzéket tesz közzé. Ha a címzett és céltámogatási igények kielégítése során a következő év terhelése a tárgyév címzett és céltámogatási előirányzatának 90%-át nem haladja meg, akkor a felszabaduló és elosztásra kerülő összeg a kiegészítő jegyzékben feltüntetett beruházások első évi ütemére nyújt fedezetet. Ha a címzett és céltámogatási igények kielégítése során a következő év terhelése a tárgyév címzett és céltámogatási előirányzatának 90%-át meghaladja, az e fölöttieknél a kiegészítő jegyzékben feltüntetett beruházások évenkénti céltámogatásainak teljes fedezete a felszabaduló és elosztásra kerülő összeg. A kiegészítő jegyzék közzétételét követően a tárgyévben ki nem elégített igények érvényüket veszítik. A tárgyév július 1-jétől lemondással, a 14. § (7) és (9) bekezdése szerinti elvonással, valamint a 14. § (8) bekezdése, a 16. § (2)-(3) bekezdése és a 19. § (1) bekezdése szerint, továbbá az Állami Számvevőszék vizsgálata miatt visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos - maradványt növelő - előirányzat szükség szerint felhasználható a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására, valamint a céljellegű decentralizált támogatás

éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékra.”

(2) A Cct. a következő 21/B. §-sal egészül ki:

„21/B. § A központi támogatásban 1998. évben első ízben részesült beruházásoknál a kivitelezés megkezdésére huszonnégy hónap áll az önkormányzatok rendelkezésére. E beruházások tervezett befejezéséhez és a végelszámolásukhoz kötődő feladatok és határidők egy évvel későbbre tolódnak. A határidő változások miatt az önkormányzatokat további központi támogatás nem illeti meg.”

6. § Az Áht. 101. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzatokat a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény szerint megillető, az előző években fel nem használt címzett és céltámogatások, valamint a céljellegű decentralizált támogatás előirányzatának a (3) bekezdésben foglaltak szerint igénybevételre kerülő összegével a pénzügyi teljesítés előtt, továbbá a döntéssel le nem kötött előirányzat maradvánnyal és a helyi önkormányzatok által a tárgyévet megelőzően igénybe vett címzett és céltámogatásnak a tárgyév első félévében visszafizetett összegével a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben megtervezett tárgyévi előirányzatát meg kell növelni. A helyi önkormányzatok által a tárgyévet megelőzően igénybe vett címzett és céltámogatásnak a tárgyév második félévében visszafizetett és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására, valamint a céljellegű decentralizált támogatás éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékára felhasznált összege, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási előirányzatát, valamint a céljellegű decentralizált támogatás tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott vis maior tartalékának előirányzatát, a fel nem használt összeg pedig a címzett és céltámogatás előirányzatát növeli. A termelő infrastrukturális feltételekben meglevő területi fejlettségi különbségek mérséklésére, a területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek helyi önkormányzatai részére előirányzott állami támogatásnak, a tárgyévet megelőző évek maradványaiból a tárgyévben igénybe vett összegével a központi költségvetésben megtervezett tárgyévi ilyen célú előirányzatot meg kell növelni.”

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az e törvény 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított rendelkezést alkalmazni kell a címzett támogatásoknál 1999. február 27-én, a céltámogatásoknál 1999. június 9-én jogosultságát elvesztett támogatásokra, továbbá a Cct. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, a 14. §-a (4) bekezdésének c) pontjára, valamint a 14. §-ának (7) bekezdésére.

(3) Az e törvény 6. §-ával megállapított, az Áht. 101. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 120. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

1. számú melléklet az 1999. évi LIX. törvényhez

Az 1999. évi új címzett támogatási javaslat

Ezer forintban
Sor-
szám

Ágazat, önkormányzat

Az igény megnevezése
Beruházás összköltsége Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
saját forrás igényelt támogatás 1999 2000 2001 2002 2003
1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Óvoda és Speciális Tantervű Ált. Iskola, Nevelési
Tanácsadó (fogyatékos gyermekeket nevelő regionális
intézmény) építése, B változat
480 000 74 000 406 000 15 000 83 000 200 000 108 000
2. Békés Megyei Önkormányzat Nagyszénási Módszertani Szociális Otthon: főépület
rekonstrukciója és Őszikék Nyugdíjas Panzió fejlesztése
391 944 78 389 313 555 95 360 95 360 95 360 27 475
3. Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Megyei Kórház: új központi orvosi
ellátó épület létesítése (sürgősségi ellátás, képalkotó
diagnosztika, központi laboratórium, izotóplaboratórium,
központi sterilező, ágy- és matracfertőtlenítő)
1 900 000 190 000 1 710 000 80 000 599 500 640 000 290 000 100 500
4. Budapest Főváros Vámosmikolai Idősek Otthona bővítéses rekonstrukciója 699 000 175 000 524 000 150 000 209 294 164 706
5. Csongrád Város Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola bővítése kollégiummal, tornateremmel, kiszolgáló helyiségekkel, tantermekkel, melegítőkonyhával és étteremmel, C változat 324 576 64 915 259 661 15 000 244 661
6. Esztergom Kőrösy László középiskolai kollégium rekonstrukciója 212 000 10 000 202 000 50 000 100 000 52 000
7. Hajdúsámson II. Rákóczi F. Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése (tantermek, foglalkoztatók, könyvtár, konyha, étterem, tornaterem és kiszolgáló helyiségek), B változat 1 152 000 188 000 964 000 165 000 250 000 324 000 225 000
8. Heves Megyei Önkormányzat Heves Megyei Módszertani (értelmi fogyatékosokat és időskorúakat ellátó) Otthon, Bélapátfalva: lapostetős épületekre magastető építése 210 000 21 000 189 000 63 000 63 000 63 000
9. Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház Kakasszéki Reuma és Rehabilitációs Osztály: főépület és konyha bővítéses rekonstrukciója 565 900 56 590 509 310 70 000 200 000 175 000 64 310
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat A megyei Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Szolnok városi kollégium 5. sz. intézményegysége elhelyezési feltételeinek korszerűsítése gyermekvárosi épület rekonstrukciójával és bővítésével, A változat 628 330 15 000 613 330 30 000 180 000 403 330
11. Kaposvár Táncsics Mihály Gimnázium teljes rekonstrukciója, A változat 228 000 22 800 205 200 10 000 95 000 100 200
12. Karcag Kátai Gábor Kórház: a hotelszárny részleges komfortosítása, a sürgősségi ellátás fejlesztése, infrastrukturális rekonstrukció 2 020 000 20 000 2 000 000 90 000 362 000 470 000 454 000 624 000
13. Kiskunfélegyháza Kossuth u.-Bajcsy-Zsilinszky u. csapadékvízcsatorna hálózat építés, I. változat 403 748 201 874 201 874 122 000 79 874
14. Kőtelek Belterületi vízrendezés, I. változat 250 311 134 527 115 784 78 000 37 784
15. Mezőberény Német Kéttannyelvű Petőfi Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója és bővítése tornateremmel, tantermekkel és előadókkal (új képzési célok feltételeinek kialakításához), B változat 336 000 67 000 269 000 15 000 120 000 134 000
16. Miskolc Diósgyőri Városi Kórház rekonstrukciója (idegosztály, központi sterilizáló, baleseti ambulancia, szülészet, és a Semmelweis Kórházzal közös élelmezés) 1 586 994 226 801 1 360 193 70 000 600 000 560 000 130 193
17. Mohács Városi Kórház rekonstrukciója (műtőblokk, diagnosztika, sürgősségi osztály) 260 000 30 000 230 000 90 000 140 000
18. Mórahalom Többfunkciós oktatási és kulturális intézmény kialakítása körzeti Móra Ferenc Általános Iskola bővítésével (tantermekkel, többcélú közösségi térrel), A változat 224 000 20 000 204 000 10 000 120 000 70 000 4 000
19. Pálháza Térségi Művelődési Központ és Könyvtár létesítése az általános iskola átalakításával, bővítésével, A változat 267 627 80 288 187 339 10 000 177 339
20. Pápa Gróf Eszterházy Kórház fejlesztése (az új épületben: sürgősségi betegfelvétel, központi sterilizáló, nőgyógyászati részleg, központi műtőblokk, intenzív, valamint nyaktag építése a régi épülethez) 1 041 342 50 000 991 342 100 000 400 000 372 000 119 342
21. Pest Megyei Önkormányzat Törökbálinti Tüdőgyógyintézet rekonstrukciója 680 000 109 000 571 000 100 000 308 000 163 000
22. Siófok Középiskolai kollégium kialakítása vásárolt épület rekonstrukciójával 289 950 83 950 206 000 20 000 160 000 26 000
23. Somogy megye Megyei és Városi Könyvtár épületének rekonstrukciója, bővítése (gyermekkönyvtár, olvasó, raktár, tetőtérben zenei részleg elhelyezése) 280 000 5 000 275 000 65 000 165 000 45 000
24. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciója, belső átalakítása, hang, fény- és színháztechnikai berendezések rekonstrukciója, transzformátorház bontásával parkoló kialakítása, Nyíregyháza, B változat 1 200 000 0 1 200 000 150 000 550 000 500 000
25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Tarpai Ápoló-Gondozó Otthon fejlesztése 368 415 42 000 326 415 91 640 92 346 136 934 5 495
26. Tamási Vályi Péter Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola bővítése (oktató helyiségek, aula galériával, tornaterem, kollégium, konyha, étkező építése) 1 264 734 0 1 264 734 35 000 135 000 244 965 487 920 361 849
27. Tiszatenyő Új 8 tantermes Általános Iskola építése tornateremmel és kiszolgáló helyiségek építésével, súlyos műszaki állapotú zsúfolt régi iskola kiváltására, I. változat 310 000 15 000 295 000 15 000 150 000 130 000
28. Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd, Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése tantermekkel, A változat 626 000 31 300 594 700 30 000 300 000 264 700
29. Nagykanizsa Új városi könyvtár építése az életveszélyessé vált nem megfelelő elhelyezési feltételek kiváltására, az ideiglenes elhelyezés megszüntetésére 917 841 91 784 826 057 25 000 519 702 281 355
30. Vas Megyei Önkormányzat Megyei Levéltár rekonstrukciója és átalakítása (munkaszobák, kutatótermek, konferenciaterem létesítése), bővítése új raktárépület építésével és telekvásárlással, Szombathely, B-II. változat 1 038 642 25 000 1 013 642 140 000 250 000 585 805 37 837

2. számú melléklet az 1999. évi LIX. törvényhez

Az 1999. évre benyújtott és elutasításra javasolt támogatási igények

Ezer forintban
Sor-
szám

Ágazat, önkormányzat

Az igény megnevezése
Beruházás összköltsége Ebből Az igényelt támogatás ütemezése Meg-
jegyzés
saját forrás igényelt támogatás 1999 2000 2001 2002 2003
1. Budapest Főváros Bajcsy-Zs. Kórház: új diagnosztikai
és műtéti tömb létesítése
7 624 080 1 524 820 6 099 260 151 340 810 000 2 063 500 2 662 900 411 520 2
2. Doboz Általános iskolai tornaterem építése edzőteremmel,
kiszolgáló helyiségekkel, nézőtérrel
288 875 57 775 231 100 37 900 90 000 103 200 1
3. Fejér Megyei Önkormányzat Szent György Kórház rekonstrukciója (szülészet-
nőgyógyászat kialakítása a volt sebészeti épületben,
gyermekosztály, belgyógyászat, „B” épületben
liftépítés „C” épületben nyílászáró-csere)
1 447 000 100 000 1 347 000 70 000 302 000 478 000 497 000 1
4. Győr Győrszentiván városrész csapadékvíz elvezetése 340 000 170 000 170 000 55 000 115 000 0 2
5. Kalocsa Városi Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója 2 887 000 90 000 2 797 000 145 000 290 000 1 163 000 1 199 000 2
6. Kazincbarcika Városi Kórház rekonstrukciója 3 608 734 0 3 608 734 1 635 884 1 077 027 895 823 1
7. Mosonmagyaróvár Karolina Kórház bővítéses rekonstrukciója 3 785 000 150 000 3 635 000 60 000 1 380 000 1 205 000 990 000 2
8. Siklós Városi Kórház: új műtőblokk építése 193 000 15 000 178 000 40 000 138 000 1
9. Soltvadkert Városi Kulturális Központ (többfunkciós
közösségi ház) létesítése meglévő épület
bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével
(díszterem, könyvtár, mozi, klubhelyiség, iroda,
kiszolgáló helyiségekkel)
207 500 51 875 155 625 11 250 144 075 2
10. Szerencs Szerencsi Szakmunkásképző és Szakközépiskola
rekonstrukciója és bővítése (9-10. osztály okt.
bev., okt. szerkezetváltás a bővülő szakmák oktatási
feltételeinek megteremtése), I. változat
748 078 74 808 673 270 50 000 100 000 354 370 100 000 68 900 1
11. Tolna Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója
(belgyógyászat „B” és „C” épület)
3 640 000 0 3 640 000 730 000 1 160 000 1 080 000 670 000 1
12. Veszprém Megyei Önkormányzat Csolnoky Ferenc Megyei Kórház rekonstrukciója
(„A” épület)
544 056 156 000 388 056 122 500 265 556 2
13. Zala Megyei Önkormányzat Megyei Kórház átfogó rekonstrukciója
(infektológia „Zöld” épület északi traktus,
belgyógyászat, ápolási részleg, pszichiátria,
fizioterápia, neurológia, szemészet, bőrgyógyászat,
metszettár, energiarekonstrukció)
4 320 830 204 000 4 116 830 249 550 2 392 020 1 475 260 1

Elutasítás indoka:

1 Nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

2 Költségvetési fedezet hiánya.

3. számú melléklet az 1999. évi LIX. törvényhez

1. A helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a Cct. kiegészítéséről szóló - az 1997. évi CL. törvénnyel módosított - 1994. évi XXVI. törvény 1. számú mellékletének 23. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban
Sor-
szám

Az önkormányzat neve

Az igény megnevezése
Beruházás
összes
költsége
Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
önkorm.
saját forrása
igényelt támogatás 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
23. Tolna Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója (új műtő és diagnosztikai tömb ép.) 4 678 263 223 000 4 455 263 52 000 200 000 900 000 1 683 263 0 1 500 000 120 000

2. A helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1996. évi XLVI. törvény 1. számú mellékletének 7. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban
Sor-
szám

Az önkormányzat neve

Az igény megnevezése
A beruházás
összes költsége
Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
önkorm.
saját forrása
igényelt támogatás 1996 1997 1998 1999 2000
7. Baranya Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója [„C” épület:
központi műtőblokk, intenzív, sürgősségi stb.;
Tüdőgyógyintézet fűtésrekonstrukciója; „T”
épület (járóbeteg-ellátás); konyha]
1 320 330 260 330 1 060 000 82 000 334 000 84 000 140 000 420 000

3. A helyi önkormányzatok 1997. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1997. évi XLV. törvény 1. számú mellékletének 11. és 25. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban
Sor-
szám

Az önkormányzat neve

Az igény megnevezése
A beruházás
összes költsége
Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
önkorm.
saját forrása
igényelt támogatás 1997 1998 1999 2000
11. Cegléd Toldy Ferenc Kórház új diagnosztikai szárny építése,
főépület rekonstrukciója
1 677 400 100 000 1 577 400 60 000 400 000 522 400 595 000
25. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Petz Aladár Megyei Kórház rekonstrukciója
(II. belosztály, haematológia, fül-orr-gége,
pulmonológiai osztály; izotóp-diagnosztikai labor,
baleseti állomás)
860 000 0 860 000 120 000 350 000 390 000 0

4. A helyi önkormányzatok 1998. évi új címzett támogatásáról szóló 1998. évi V. törvény 1. számú mellékletének 70. és 99. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban
Sor-
szám

Az önkormányzat neve

Az igény megnevezése
A beruházás
összes költsége
Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
önkorm.
saját forrása
igényelt támogatás 1998 1999 2000 2001
70. Nógrád megye Madzsar József Kórháznak az intézmény 1998. évi
- adósságkezeléssel összefüggő - struktúraátalakítása
miatt 1999-ben módosított szakmai-műszaki tartalmú
rekonstrukciója (főépület, gyermekosztály, rendelő,
konyha, pathológia, közmű)
3 689 000 0 3 689 000 91 000 550 000 1 948 000 1 100 000
99. Szeged Városi Kórház rekonstrukciója (műtőklíma, 200 ágyas
pavilon tetőtér-beépítése, hotelszárny komfortosítása,
szakorvosi rendelő rekonstrukciója)
1 000 000 341 000 659 000 94 000 220 000 345 000 0

  Vissza az oldal tetejére