Időállapot: közlönyállapot (1999.X.6.)

1999. évi LXXXVIII. törvény

az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról * 

1. § Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban: Art.) 54. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § egyidejűleg kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke, illetőleg a vám- és pénzügyőrség országos parancsnoka utasítására a Hivatal, illetőleg az Országos Parancsnokság elvégzi az első fokú adóhatóság által korábban lefolytatott ellenőrzés szakszerűségének és törvényességének ellenőrzését, mely a helyszínen is lefolytatható (felülellenőrzés). Felülellenőrzés folytatható le akkor is, ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert.

(3) A (2) bekezdés második mondatában meghatározott felülellenőrzés nem indítható az elévülési határidőn túl és ha elrendelése feltételeinek meglététől számított hat hónap eltelt. A megindított felülvizsgálati eljárás csak kizárólag az adó megállapítását befolyásoló új tény, adat vagy bizonyíték tekintetében, valamint ezeknek adóvonzataira folytatható le, és az nem terjedhet ki az egész eljárásra.

(4) A felülellenőrzés eredményeként adóigazgatási eljárás nem indítható, ha

a) a felülellenőrzést megalapozó feltételek az adóhatóság alkalmazottjának fegyelmi felelősségét megalapozó mulasztására, illetőleg kötelezettségszegésére vezethetők vissza,

b) a korábbi ellenőrzés eredményeként hozott adóhatósági határozatot bíróság felülvizsgálta, vagy a bírósági felülvizsgálat folyamatban van.”

2. § Az Art. 79. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a korábbi ellenőrzés eredményeként határozatot hoztak, a határozat jogerőre emelkedésétől, ha pedig az ellenőrzés adóigazgatási eljárás megindítása nélkül befejeződött, a befejezéstől számított egy éven túl olyan új határozat, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját és összegét az adózó terhére változtatja meg, még akkor sem hozható, ha az alapeljárásban hozott határozatot a felettes adóhatóság megsemmisítette és új eljárás lefolytatását rendelte el, vagy a határozatot az első fokú adóhatóság visszavonta.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) a bíróság jogerős ítéletében megállapított adó-, társadalombiztosítási csalás, illetve az adókötelezettség teljesítésével összefüggésben elkövetett csalás,

b) a bíróság által elrendelt új eljárás,

c) az 53. § (4) bekezdésének utolsó mondatában, valamint az 54. § (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

4. § Az Art. - e törvény 1. §-ával megállapított - 54. §-a (2) bekezdésének második mondata alapján felülellenőrzés csak akkor folytatható, ha feltételei e törvény hatálybalépését követően váltak ismertté.

Felhatalmazás

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az Art. 96. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az állami adóhatóság által rendszeresített - nyomtatványok előállításának, forgalmazásának, értékesítésének rendjét.


  Vissza az oldal tetejére