Időállapot: közlönyállapot (1999.X.30.)

1999. évi XCI. törvény

a Szlovén Köztársaságnak a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1995. november 25-én, Ljubljanában aláírt, a Szlovén Köztársaságnak a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) történő csatlakozásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződő Felek által a Szlovén Köztársaság csatlakozását megerősítő utolsó értesítés letétbe helyezése a letéteményes Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumánál 1999. március 1. napján megtörtént, ezért a Megállapodás 1999. március 31. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Szlovén Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság egyik részről, és a Szlovén Köztársaság másik részről (továbbiakban: Felek),

megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek melletti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Felei és a Szlovén Köztársaság közötti kölcsönös gazdasági együttműködés pozitív alakulását,

törekedve az európai integrációs folyamat előmozdítására a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás bővítése révén,

szem előtt tartva a miniszterelnökök 1994. november 25-i, poznani és 1995. szeptember 11-i, brnói nyilatkozatát,

tudomásul véve, hogy a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás valamennyi Szerződő Fele és a Szlovén Köztársaság között létrejöttek,

hivatkozva a Szlovén Köztársaság 1995. július 17-i, a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz való csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelmére,

tekintettel a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás módosításáról Brnóban, 1995. szeptember 11-én aláírt Megállapodásra,

összhangban a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 39a Cikkének rendelkezéseivel,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szlovén Köztársaság csatlakozik a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz.

2. Cikk

A Szlovén Köztársaság elfogadja a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást a jelen Megállapodás aláírása előtt aláírt összes módosításával együtt, és azt a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban alkalmazza.

3. Cikk

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Felekre vonatkozó azon hivatkozásait és felsorolásait, ahol valamennyi államot kifejezetten megneveznek, úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják a Szlovén Köztársaságot is.

4. Cikk

1. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. Cikke 2. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a Jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 8-10. Jegyzőkönyvei.

2. Az importvámok lebontására vonatkozó rendelkezéseket

- egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között a 8. számú Jegyzőkönyv,

- egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között a 9. számú Jegyzőkönyv,

- egyrészről a Lengyel Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között a 10. számú Jegyzőkönyv

tartalmazza.

3. A jelen Cikkben említett 9. számú Jegyzőkönyvet legkésőbb 1996. július 1-jéig új jegyzőkönyvvel váltják fel, amely összhangban lesz a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás rendelkezései szerinti liberalizációs szabályokkal.

5. Cikk

1. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 12. Cikke 1. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a Jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 11-13. számú Jegyzőkönyvei.

2. A kölcsönös mezőgazdasági engedmények nyújtására vonatkozó rendelkezéseket:

- egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között a 11. számú Jegyzőkönyv,

- egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között a 12. számú Jegyzőkönyv,

- egyrészről a Lengyel Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között a 13. számú Jegyzőkönyv

tartalmazza.

3. A jelen Cikkben említett 11-12. számú Jegyzőkönyveket legkésőbb 1996. július 1-jéig új jegyzőkönyvekkel váltják fel, amelyek összhangban lesznek a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás rendelkezései szerinti liberalizációs szabályokkal.

A jelen Cikkben említett 13. számú Jegyzőkönyvet lehetőség szerint legkésőbb 1996. július 1-jéig új jegyzőkönyvvel váltják fel, amely összhangban lesz a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás rendelkezései szerinti liberalizációs szabályokkal.

6. Cikk

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 8. Cikke 2. pontjában hivatkozott és a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/A., III/B. és III/C. Mellékleteiben meghatározott mennyiségi importkorlátozásokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Szlovén Köztársaságból származó termékek importjára is kell alkalmazni, a jelen Megállapodás 6. Cikkéhez tartozó mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

7. Cikk

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 9. Cikke 2. pontjában hivatkozott és a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás IV/A., IV/B. és IV/C. Mellékleteiben meghatározott mennyiségi exportkorlátozásokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a termékek Szlovén Köztársaságba irányuló exportjára is kell alkalmazni, a jelen Megállapodás 7. Cikkéhez tartozó mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

8. Cikk

1. A jelen Megállapodás céljából a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. számú Jegyzőkönyvét, amely a „származó termékek” forgalmának és az adminisztratív együttműködés módszereinek meghatározására vonatkozik, a Szlovén Köztársaságból származó termékekre is alkalmazni kell a jelen Megállapodás 8. Cikkéhez tartozó mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

2. A jelen Cikkben említett 7. számú Jegyzőkönyvet legkésőbb 1996. július 1-jéig új jegyzőkönyvvel váltják fel, amely összhangban lesz az Európai Unióval egyeztetett szabályokkal.

9. Cikk

1. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat a Cseh Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti kapcsolatokban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak legkésőbb 1998 végére befejeződik.

2. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti kapcsolatokban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak 1996. január 1-re befejeződik.

3. Megállapodás jött létre arról, hogy a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikke 3. pontja szerint konzultációkra kerül sor a Vegyesbizottságban az 1-2. pontban hivatkozott elbánásnak más Felekre történő kiterjesztése céljából.

10. Cikk

A jelen Megállapodás a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

11. Cikk

1. A jelen Megállapodás attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapta az utolsó értesítést a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Feleitől és a Szlovén Köztársaságtól az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

2. A Letéteményes haladéktalanul értesíti a Feleket a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

3. Ha a jelen Megállapodás 1996. január 1-jéig nem lép hatályba, akkor attól az időponttól ideiglenesen alkalmazásra kerül.

4. A jelen Megállapodás hatálybalépése napjától:

- a Cseh Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Ljubljanában, 1993. december 4-én;

- a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Pozsonyban, 1993. december 22-én;

- a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Ljubljanában, 1994. április 6-án;

- a Lengyel Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Ljubljanában, 1995. július 17-én

kötött szabadkereskedelmi megállapodások az érintett Felek jelen Megállapodásban kifejezett kölcsönös egyetértésével hatályukat vesztik, vagy nem lépnek hatályba.

5. A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazásának napjától a jelen Cikk 4. pontjában említett szabadkereskedelmi megállapodások nem kerülnek alkalmazásra Szerződő Feleik között.

Fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Ljubljanában, 1995. november 25-én, egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet Lengyelország Kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatokat.

(Aláírások)

MELLÉKLET A 6. CIKKHEZ

1. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/A. Mellékletében említett termékeken túlmenően a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság legkésőbb az átmeneti időszak végére megszünteti a mennyiségi importkorlátozásokat és az azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a Szlovén Köztársaságban származó alábbi termékek vonatkozásában:

2844 5000

8401 3000

2. a) A Lengyel Köztársaság legkésőbb 2002. január 1-jére megszünteti az importtilalmat mindazon Szlovén Köztársaságból származó áruszállító gépjárművekre, illetve azok alvázaira és karosszériára, melyek legalább háromévesek (a gyártás évét követő évtől számítva), vagy amelyek gyártásának dátuma nem állapítható meg, és fel vannak sorolva a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/C. Mellékletének 2. pontjában.

b) A Lengyel Köztársaság részéről alkalmazott importkorlátozások megszüntetése nem vonatkozik a Szlovén Köztársaságból származó alábbi termékekre:

ex 84 33 51 00 0 - arató-cséplőgép, amely legalább négyéves vagy gyártási dátuma nem állapítható meg.

MELLÉKLET A 7. CIKKHEZ

1. A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás IV/A. Melléklete nem kerül alkalmazásra egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között.

2. A Szlovén Köztársaság vonatkozásában a Lengyel Köztársaságban alkalmazott exportkorlátozások megszüntetése nem vonatkozik az alábbi termékekre:

Vt.
szám
HS kód Áru megnevezése
2523 2523 29 Cement, más
2523 2523 90 Más hidraulikus cement
4101 Szarvasmarhafélék vagy lóféle állatok nyersbőre
4102 Juh és báránybőr nyersen
4103 Más nyersbőr
4104 Szarvasmarhafélék vagy lóféle állatok cserzett kikészített bőre
4107 Más állatbőr cserezve, kikészítve
4413 Tömörített fa, tömb, lap, szalag vagy profil alakban
4415 4415 20 Rakodólap, keretezett és más szállító lap
7204 Vas- és acélhulladék
7404 Rézhulladék és törmelék
7503 Nikkelhulladék és törmelék
7602 Alumíniumhulladék és törmelék
7802 Ólomhulladék és törmelék
7902 Cinkhulladék és törmelék
8002 Ónhulladék és törmelék

3. A Lengyel Köztársaság vonatkozásában a Szlovén Köztársaságban alkalmazott exportkorlátozások megszüntetése nem vonatkozik az alábbi termékekre:

Vt.
szám
HS kód Áru megnevezése
7204 Vas- és acélhulladék
7404 Rézhulladék és törmelék
7503 Nikkelhulladék és törmelék
7602 Alumíniumhulladék és törmelék
7802 Ólomhulladék és törmelék
7902 Cinkhulladék és törmelék
8002 Ónhulladék és törmelék

MELLÉKLET A 8. CIKKHEZ

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. számú Jegyzőkönyve rendelkezéseinek teljesítése céljából az alábbi módosításokat kell alkalmazni:

1. 8. Cikk

A visszamenőlegesen kiadott EUR.1 bizonyítványokkal kapcsolatos 5. pont kiegészül a szlovén változattal az alábbiak szerint:

„IZDANO NAKNADNO”

Az EUR.1 bizonyítvány másolatának kiállításával kapcsolatos 6. pont kiegészül az alábbi szlovén kifejezéssel:

„DVOJNIK”

2. 13. Cikk

Az egyszerűsített eljárással kapcsolatos 5. pont kiegészül a szlovén változattal az alábbiak szerint:

„Poenostavljen postopek”

Az LT bizonyítványokkal kapcsolatos 6. pont kiegészül az alábbi szlovén kifejezéssel:

„LT potrdilo velja do....”

3. A 7. számú Jegyzőkönyv V. Melléklete

A 7. Cikk 1. b) és 1. c) pontjában hivatkozott Nyilatkozathoz tartozó 1. számú megjegyzésben az „és” szó helyére vessző kerül, és a „Szlovák Köztársaság” szavak után kiegészül a következőkkel:

„és a Szlovén Köztársaság”.

A fent említett Nyilatkozat 2. számú megjegyzésében az „és” szó helyébe vessző kerül, és a „Szlovák Köztársaság” szavak után kiegészül a következőkkel:

„és a Szlovén Köztársaság”.

A 7. számú Jegyzőkönyv V. Melléklete 2. pontjának címében az „és” szó helyébe vessző kerül, és a „szlovák” szó után kiegészül az „és szlovén” szavakkal.

A 7. számú Jegyzőkönyv V. Mellékletének 2. pontjában a szlovák és az angol változat között az alábbi szlovén nyelvű szöveggel egészül ki:

„Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen ce ni drugje drugace navedeno, blago izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman z............. in je po poreklu iz............”

4. A 7. számú Jegyzőkönyv VII. Melléklete

A 7. Cikk 3. pontjában hivatkozott, egy elszámolási egységnek megfelelő összeg a Szlovén Köztársaság valutájában az alábbiak szerint kerül felvételre a listára:

„....Szlovén tolár”

A 7. számú Jegyzőkönyv VII. Mellékletének 1. pontjában a „Lengyel Köztársaság” után az „és” szó helyére vessző kerül, és a „Szlovák Köztársaság” szavak után kiegészül a „Szlovén Köztársaság„-gal. Az összegek listája az alábbi sorral egészül ki:

„Szlovén tolár 57 000 158 000 790 000”

5. A Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti kereskedelemben alkalmazott kiegészítő rendelkezések

A) 1. Cikk

A Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság az egymás közötti kereskedelemben az alábbi elveket alkalmazza:

a) Az ezen országok valamelyikéből származó anyagokat a másik országban származónak kell tekinteni és nem szükséges, hogy az ilyen anyagok elegendő feldolgozáson vagy megmunkáláson menjenek át abban az országban, feltéve azonban, hogy a 7. számú Jegyzőkönyv 4. Cikk 5. pontjában hivatkozotton túlmenő feldolgozáson vagy megmunkáláson mentek keresztül.

b) Az a) pont szerinti származó státuszt szerzett termékeket csak abban az esetben kell továbbra is az országban származó termékeknek tekinteni, ha a hozzáadott érték meghaladja a két másik országból származó felhasznált anyagok értékét. Ha nem erről van szó, a szóban forgó termékeket olyan országokból származónak kell tekinteni, amely a felhasznált származó anyagok legnagyobb értékét adja.

B) VIII. Melléklet a 7. számú Jegyzőkönyvhöz

A Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság kölcsönös kereskedelmében nem alkalmazza a VIII. Melléklet 1. pontjában említett rendelkezést.

8. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. pontjában)

A vámok lebontása egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Szlovén Köztársaság között

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Szlovén Köztársaságból származó termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket a Szlovén Köztársaságban a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén - az alapvám 70%-ára,

- 1997. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 25%-ára,

- 1999. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

Ez a csökkentés csak arra az időszakra érvényes, amíg a Szlovén Köztársaságból származó és a Cseh Köztársaságba vagy a Szlovák Köztársaságba importált személyautók nem felelnek meg a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. számú Jegyzőkönyve feltételeinek. Amikor e személyautók megfelelnek a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. számú Jegyzőkönyve feltételeinek, azokat az importvámokat, melyeket a Szlovén Köztársaságba a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó személyautókra alkalmaznak, teljesen meg kell szüntetni.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket a Szlovén Köztársaságban a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó, a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében fel nem sorolt termékekre alkalmaznak, 1996. január 1-jén eltörlik.

Melléklet a 8. számú Jegyzőkönyvhöz

(HR szám)

870321

870322 * 

870323

870324

870331

870332

870333

870390

9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. pontjában)

A vámok lebontásáról egyrészt a Magyar Köztársaság, másrészt a Szlovén Köztársaság között

1. A Szlovén Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre „0” vámtételeket alkalmaznak.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket a Szlovén Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő ütemezés szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára.

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket a Szlovén Köztársaságban a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A”-„B” Mellékleteiben fel nem sorolt termékekre alkalmaznak, a következő ütemezés szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén az alapvám egyharmadára,

- 1997. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. A Magyar Köztársaságban a Szlovén Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „C” Mellékletében felsorolt termékekre „0” vámtételeket alkalmaznak.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Szlovén Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő ütemezés szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén az alapvám 75%-ára,

- 1997. január 1-jén az alapvám 60%-ára,

- 1998. január 1-jén az alapvám 45%-ára,

- 1999. január 1-jén az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára.

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Szlovén Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „C”-„D” Mellékleteiben fel nem sorolt termékekre alkalmaznak, a következő ütemezés szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1996. január 1-jén az alapvám egyharmadára,

- 1997. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

„A” MELLÉKLET A 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVHÖZ

250100

250700

250830

250840

250860

251400

251511

251512

251520

251611

251612

251621

251622

251690

252010

252020

252210

252220

252230

252321

252620

253010

270112

270119

270120

270220

270400

270710

270720

270730

270810

271000

271311

271312

271320

271390

271410

271490

280200

280410

280421

280429

280430

280440

280450

280461

280469

280470

280490

280610

280800

281111

281119

281121

281122

281123

281129

281410

281420

281511

281520

281530

282612

282630

282810

282890

283311

283319

283429

283620

283911

290110

290121

290122

290123

290124

290129

290220

290230

290241

290242

290243

290244

290250

290311

290312

290313

290314

290315

290316

290319

290321

290322

290323

290329

290330

290340

290351

290359

290361

290362

290369

290410

290420

290490

290532

290711

291100

291212

291213

291219

291221

291229

291230

291241

291242

291249

291250

291260

291511

291512

291521

291522

291523

291524

291529

291534

291535

291539

291540

291550

291560

291570

291590

291711

291712

291713

291719

291720

291736

291739

291811

291812

291813

291814

291815

291816

291817

291819

291821

291822

291823

291829

291830

291890

292111

292119

292121

292122

292129

292130

292141

292142

292143

292144

292145

292149

292151

292159

292211

292212

292213

291219

292221

292222

292229

292230

292241

292242

292249

292250

292990

293010

293020

293030

293090

293321

293351

293379

293390

293490

293500

293625

293627

293629

293690

293710

293721

293722

293729

293791

293792

293799

293810

293890

293910

293921

293929

293930

293940

293950

293960

293970

293990

294110

294120

294130

294200

300110

300120

300190

300210

300220

300231

300239

300290

300310

300320

300331

300339

300340

300390

300410

300420

300431

300432

300439

300440

300450

300490

300510

300590

300610

300620

300630

300640

300650

300660

310210

310229

310230

310240

310250

310260

310270

310280

310290

310310

310320

310390

310510

310520

310540

310551

310559

310560

310590

320710

320720

320730

320740

320810

320820

320890

320910

320990

321000

321100

321210

321290

321310

321390

321410

321490

330210

330290

330300

330410

330420

330430

330491

330499

330510

330520

330530

330590

330610

330690

330710

330720

330730

330741

330749

330790

340111

340119

340120

340211

340212

340213

340219

340290

340311

340319

340391

340399

340510

340520

  Vissza az oldal tetejére