Időállapot: közlönyállapot (1999.XI.13.)

1999. évi XCVIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2000. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 756,259 millió Ft-ban, azaz hétszázötvenhatmillió-kettőszázötvenkilencezer forintban,

b) bevételi főösszegét 756,259 millió Ft-ban, azaz hétszázötvenhatmillió-kettőszázötvenkilencezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt bevételi főösszegből 751,259 millió Ft a várható üzemben tartási díjbevételnek az Rtv. 84. § (2)-(3) bekezdése szerinti bevétel, és 5,0 millió Ft az ORTT működési bevétele.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadási főösszeg előirányzatok szerinti részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg előirányzatok szerinti részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Műsorszolgáltatási Alap az üzemben tartási díjbevételnek az ORTT-t megillető 1%-a mindenkori átutalásával egy időben a kiadási főösszeg erejéig további támogatást folyósít egyéb bevételei terhére. E kiegészítés azonban a Műsorszolgáltatási Alapba valamennyi jogcímen befolyt üzemben tartási díj 4%-át nem haladhatja meg.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az Országos Rádió és Televízió Testület a költségvetés kiemelt kiadási előirányzat közötti átcsoportosításra jogosult.

4. § (1) Az Országgyűlés - az Rtv. 32. §-ában és a 77. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének

a) kiadási főösszegét 27 065 millió Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 27 065 millió Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt kiadási főösszeg előirányzatok szerinti részletezését e törvény 3. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában foglalt bevételi főösszeg előirányzatok szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az ORTT az e törvényben jóváhagyott 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról - az Rtv. 32. §-ában foglaltaknak megfelelően, a 32. § (1) bekezdésében leírt eljárás szerint - 2001. május 31-ig javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek.

6. § Ez a törvény 2000. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet az 1999. évi XCVIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetésének kiadásai

Elő-irányzat száma
Előirányzat neve
Előirányzat
összege
millió forint
1. Személyi juttatások 376,721
2. Munkaadókat terhelő járulékok 133,921
3. Dologi kiadások 199,817
4. Felhalmozási kiadások 45,800
Összesen 756,259

2. számú melléklet az 1999. évi XCVIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetésének bevételei

Elő-irányzat száma
Előirányzat neve
Előirányzat
összege
millió forint
1. A várható üzemben tartási díj figyelembevételével számított fix összegű támogatás
[Rtv. 84. § (2)-(3) bek. alapján]


751,259
2. Működési bevétel 5,000
Összesen 756,259

3. számú melléklet az 1999. évi XCVIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2000. évi kiadásai

Szám Megnevezés Összeg (M Ft)
kie-melt elő-irány-zat elő-irány-zat kie-melt elő-irány-zat elő-irány-zat kiemelt előirány-zat elő-irányzat
I. KIADÁSOK 27 065
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 17 939
1.1. Magyar Televízió 7 634
1.2. Magyar Rádió 5 343
1.3. Duna Televízió 4 580
1.4. ORTT 191
1.5. Közalapítványok összesen 191
2. Céltámogatások 2 912
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 507
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 1 145
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 046
2.4. Nem nyereségérdekeltségű műsorszolgáltatók támogatása
107
2.5. Közműsorszolgáltatók támogatása 107
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 138
3.1. Magyar Televízió 806
3.2. Magyar Rádió 987
3.3. Duna Televízió 345
4. Üzemben tartási díjak beszedési költsége 1 498
5. Kiegészítő támogatások 713
5.1. ORTT 560
5.2. Közalapítványok összesen 153
6. Igazgatóság 640
6.1. Személyi juttatások 247
6.2. Munkaadókat terhelő járulékok 92
6.3. Dologi kiadások 229
6.4. Felhalmozási kiadások 73
7. Szerzői jogdíjak 147
8. Egyedi támogatások, pályázatok 74
9. Pályázatok bírálatának költségei 64
10. Fizetendő általános forgalmi adó 940

4. számú melléklet az 1999. évi XCVIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2000. évi bevételei

Szám Megnevezés Összeg (M Ft)
kie-melt elő-irány-zat elő-irány-zat kie-melt elő-irány-zat elő-irány-zat kiemelt előirány-zat elő-irányzat
II. BEVÉTELEK 27 065
1. Üzemben tartási díj összesen 20 282
1.1. Bruttó beszedett üzemben tartási díj 15 682
1.2. Mentesítettek utáni költségvetési átalány 4 600
2. Műsorszolgáltatási díj összesen 6 460
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 439
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 307
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 233
2.4. Hungária Rádió Műsorszolgáltató Rt. 1 212
2.5. 1999. augusztus 31-én fennálló jogosultságok 1 050
2.6. 1999. évben elbírált jogosultságok 211
2.7. 2000. évben elbírált jogosultságok 8
3. Pályázati díj összesen 73
3.1. Műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díja 0
3.2. A Műsorszolgáltatási Alapból folyósított támogatások pályázati díja 73
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 250

  Vissza az oldal tetejére