Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.23.)

1999. évi CXVIII. törvény

az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról * 

1. § Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 1. §-a az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az ÁPV Rt. a Kormány felhatalmazása alapján állami tulajdonosi joggyakorló szervvel annak rendelkezése alatt álló vagyon értékesítésére és az értékesítésig történő kezelésére szerződést köthet. Az értékesítés módjára a kincstári vagyonra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

2. § A Priv. tv. 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya alá tartozik)

„g) továbbá a hozzárendelt vagyonból és annak értékesítéséből származó bevételből - mint forrásból - az ÁPV Rt. által alapított, adásvétel vagy csere útján megszerzett gazdasági társaság részvényei és üzletrészei, ingatlanok, ingóságok, vagyoni értékű jogok.”

3. § A Priv. tv. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Magyar Távközlési Rt., az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. esetében akkor csökkenthető az állami tulajdon 25% + 1 szavazat mérték alá, ha a közgyűlés döntése alapján az állam javára 1 db szavazatelsőbbségi részvényt bocsátottak ki.”

4. § A Priv. tv. 12. §-ának (1) bekezdés első mondata a következőképpen módosul:

„Az ÁPV Rt. testületi vezető szerve a 9-11 tagból álló igazgatóság.”

5. § A Priv. tv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ÁPV Rt. saját vagyonával való gazdálkodástól el kell különíteni az ÁPV Rt.-hez rendelt vagyont, valamint az 1. § (9) bekezdése alapján értékesítésre, kezelésre átvett vagyont és az e vagyonelemek értékesítésével és hasznosításával összefüggő bevételeket és kiadásokat.”

6. § A Priv. tv. 23. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ÁPV Rt. egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat.”

7. § A Priv. tv. mellékletében „A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” cím alatti felsorolásból az Ajkai Volán Kft. és a Pápai Volán Kft. kimarad, ugyanakkor a felsorolás kiegészül az alábbi két társasággal:

„Bakony Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Somló Volán Rt. 50% + 1 szavazat”

8. § A Priv. tv. mellékletében „A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” cím alatti felsorolásból az alábbi társaságok esetében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a következőre módosul:

„Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. 25% + 1 szavazat

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 1 db szavazatelsőbbségi részvény”

9. § A Priv. tv. mellékletében „A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.” cím alatti felsorolásból a következő társaságok kimaradnak:

„ALKALOIDA Vegyészeti Rt. (új nevén: ICN Magyarország Rt.)

Ganz Ansaldo Rt.

FÉG ARMY Fegyvergyártó Kft.

MFS Magyar Lőszergyártó Kft. f.a.

MM Speciális Rt.”

10. § A Priv. tv. mellékletében „A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány” cím és az ezt követő szövegrész helyébe az alábbi cím és szövegrész lép:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: ifjúsági és sportminiszter

Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75%”

11. § Ez a törvény a kihirdetésekor lép hatályba, egyidejűleg a Priv. tv. 24. §-ának (2)-(3) bekezdése a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére