Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.16.)

56/1999. (VI. 16.) OGY határozat

a külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról * 

1. Az Országgyűlés az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdése alapján hozzájárulását adja, hogy külföldi fegyveres erők a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából az adott térségbe történő utazás és onnan visszatérés céljából az ország területén áthaladjanak. Az áthaladások ütemezéséről, rendjéről, biztosításáról a Kormány dönt, illetve intézkedik. Az áthaladó fegyveres erők jogállása tekintetében - amennyiben kétoldalú nemzetközi szerződés más rendelkezést nem tartalmaz - az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más részvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállására vonatkozó Megállapodás (PfP, SOFA) és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

2. Az 1. pont szerinti hozzájárulás nem terjed ki a külföldi fegyveres erők alkalmazás céljából történő áthaladására.

3. Az átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről a Kormány:

- haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés Külügyi Bizottságát és Honvédelmi Bizottságát,

- évente összefoglaló jelentést terjeszt az Országgyűlés elé.

4. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére