Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.18.)

102/1999. (XII. 18.) OGY határozat

az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról * 

Az Országgyűlés - az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításának előkészítése, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatása érdekében - a következőket határozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) vizsgálja felül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt és a törvény módosítására vonatkozó javaslatot 2000. június 30-ig terjessze az Országgyűlés elé,

b) vizsgálja felül a bíróságok ügyvitelére vonatkozó hatályos szabályozást, vizsgálja meg a többszintű szabályozás lehetőségét és ennek eredményétől függően 2000. december 31-ig nyújtson be törvényjavaslatot,

c) vizsgálja felül az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó szabályozást és 2001. június 30-ig terjesszen törvényjavaslatot az Országgyűlés elé,

d) vizsgálja meg 2000. december 31-ig

da) a polgári jogi jogviták bíróságon kívüli rendezésének további lehetőségét - különösen a szerződési kikötésen alapuló permegelőző egyeztetések fórumainak kialakítását -, és a vizsgálat eredményétől függően dolgozza ki a jogintézményre vonatkozó szabályozást,

db) a pártfogó jogi képviselet kiterjesztésének lehetőségét, a pártfogó jogi képviselő díjazási rendszerének, valamint a költségmentesség engedélyezésének korszerűsítését, tegyen javaslatot ezek újraszabályozására, illetve készítse el a hatáskörébe tartozó szabályozást,

e) 2001. június 30-ig vizsgálja felül - az 1998. március 10-e óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra is tekintettel - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt és ennek eredményétől függően a törvény módosítására vonatkozó javaslatot terjessze az Országgyűlés elé.

2. Az Országgyűlés felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, hogy

a) az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény végrehajtása érdekében határozza meg az Országos Ítélőtábla létesítéséhez és működtetéséhez szükséges intézkedéseket és azok ütemezését olyan módon, hogy ezek összhangban álljanak a helyi és a megyei bíróságok zavartalan működésének biztosításával,

b) a bíróságok személyi helyzetének elemzésével dolgozzon ki átfogó személyzeti programot, amely az ítélkezés időszerűségének javítása érdekében hatékonyan hozzájárul,

ba) az igazságügyi alkalmazottak, különösen a bírósági tisztviselők és ügykezelők munkaköri feladatainak magasabb színvonalon való ellátásához, valamint a bírák tehermentesítéséhez,

bb) a különösen nehéz helyzetben lévő helyi és megyei bíróságok, köztük a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság működésében tapasztalható problémák végleges rendezéséhez,

c) dolgozza ki a bírósági informatika - ennek keretében a bírósági ügyviteli rendszer - fejlesztésének rövid és középtávú tervét.

3. Az Országgyűlés felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, hogy a 2. pontban foglaltakat - a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató keretében - terjessze az Országgyűlés elé, majd ezt követően a feladatok időarányos teljesítésének állásáról is tájékoztassa az Országgyűlést.

4. Az Országgyűlés felkéri a legfőbb ügyészt, hogy

a) határozza meg - a 2. a) pontban foglaltakkal összehangoltan - a Fellebbviteli Főügyészség és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség létesítéséhez és működtetéséhez szükséges intézkedéseket és azok ütemezését,

b) az ügyészség 1999-2003. évekre vonatkozó - a 2. c) pontban foglaltakhoz igazodóan - kidolgozott középtávú informatikai stratégiai terve alapján határozza meg az ügyészségi informatika fejlesztésének rövid távú tervét,

c) az a)-b) pontban foglaltakat a működéséről készített beszámoló keretében terjessze az Országgyűlés elé, majd ezt követően a feladatok időarányos teljesítésének állásáról is tájékoztassa az Országgyűlést.


  Vissza az oldal tetejére