Időállapot: közlönyállapot (2000.IV.26.)

2000. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1997. év december 3. napján megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy az illegális migrációt az európai erőfeszítések szellemében kezeljék,

arra törekedve, hogy a jogellenesen tartózkodó személyek átvételét a szolidáris együttműködés szellemében és kölcsönösség alapján szabályozzák,

kölcsönösen elfogadva, hogy ezen Megállapodás nem szolgálhat alapul a jogellenesen tartózkodó személyek tömeges átszállítására,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Saját állampolgárok átvétele

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél megkeresésére különleges formalitások nélkül visszafogad a megkereső Szerződő Fél állama területéről minden jogellenesen ott tartózkodó személyt, akiről bizonyítást nyert vagy valószínűsíthető, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára. Ha utólag megállapítást nyer, hogy az átvett személy az átvétel időpontjában nem volt a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, úgy őt a megkereső Szerződő Félnek vissza kell venni.

(2) Amennyiben az állampolgárság csak valószínűsített, a megkeresett Szerződő Fél elutasíthatja az átvételt akkor, ha hét munkanapon belül kétséget kizáróan megállapítja és a megkereső Szerződő Felet erről értesíti, hogy az érintett személy a rendelkezésre álló adatok ellenére ezen Szerződő Fél állampolgárságával nem rendelkezik. A megkeresett Szerződő Fél válasza kötelező.

2. Cikk

Ápolást igénylő személy átvétele

A megkereső Szerződő Fél az 1. Cikk szerinti olyan személy tervezett hazaszállítását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel gondozásra van szüksége, bejelenti a megkeresett Szerződő Félnek. A megkeresett Szerződő Fél hét napon belül közli, hogy az átvételre mikor és hol kerül sor.

3. Cikk

Harmadik állam állampolgárainak átvétele

(1) Mindegyik Szerződő Fél visszafogadja területére a másik Szerződő Fél kérésére, és különleges formalitás nélkül azt a harmadik állambeli állampolgárt, aki nem tesz eleget a megkereső Szerződő Fél területére vonatkozó belépési és tartózkodási feltételeknek, amennyiben megállapításra kerül, hogy ez az állampolgár azután lépett be e Fél területére, hogy illegálisan tartózkodott vagy utazott át a megkeresett Szerződő Fél területén.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásánál a harmadik országbeli állampolgárnak a megkeresett Szerződő Fél területére történő belépésének, illetve tartózkodásának megállapítása az érintett személyek utazási, illetve személyazonossági okmányai révén vagy bármely más módon történik.

(3) Mindegyik Szerződő Fél visszafogadja saját területére a másik Szerződő Fél kérésére, és további formalitás nélkül azt a harmadik állambeli állampolgárt, aki nem tesz eleget vagy már nem tesz eleget a megkereső Szerződő Fél területére vonatkozó belépési vagy tartózkodási feltételeknek akkor, amikor ez az állampolgár:

a) legálisan lépett a megkeresett Szerződő Fél területére vízummal, illetve, ha vízummentességet élvez, miután átesett a határellenőrzésen;

b) bármilyen természetű, a megkeresett Szerződő Fél által kiadott és érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(4) Jelen cikk (3) bekezdésében szereplő rendelkezések nem vonatkoznak az átutazó vízummal rendelkező személyekre.

(5) Az átvétel iránti kérelmet a megkereső Szerződő Fél állama területére történt belépést követő 90 napon belül lehet előterjeszteni.

(6) Ezen cikk alkalmazásánál a Szerződő Felek arra törekszenek, hogy az érintett személyeket elsősorban közvetlenül a származási országuknak adják át.

4. Cikk

Átszállítás

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi a másik Szerződő Fél megkeresésére a harmadik állam állampolgárát hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra (a továbbiakban: átszállítás), ha a továbbutazást a tranzitországokban és az átvételt a célországban a megkereső Szerződő Fél biztosította. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél tranzitvízumára nincs szükség.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy átszállítását nem kérelmezik, illetőleg azt elutasítják, ha indokoltan feltételezhető, hogy a célországban vagy az esetleges tranzitországokban embertelen bánásmód, halálbüntetés fenyegeti, élete, testi épsége vagy szabadsága nemzeti, vallási, faji hovatartozása, politikai meggyőződése miatt veszélyben van.

(3) Az átszállítás ezenkívül nem kérelmezhető, illetőleg az elutasítható, ha a személyt a megkeresett Szerződő Fél államában, a célországban, illetve a tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történő felelősségre vonás esetét.

(4) Az átszállítás iránti kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint a Moldovai Köztársaság Belügyminisztériuma között közvetlen úton, írásban terjesztik elő és intézik. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az átszállítandó személy személyazonosító adatait,

b) nyilatkozatot arról, hogy (1) bekezdés szerinti feltételek adottak és nem ismertek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott elutasítási okok,

c) az átadásra javasolt időpontot és határátkelőhelyet.

(5) A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül állapodnak meg egymással az átadás végleges időpontjában és az átszállítás módjában.

(6) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel írásban közli az elutasítást megalapozó indokokat.

(7) Az átszállításra átvett személy visszaadható a megkereső Szerződő Félnek, ha az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltétel hiánya vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti valamely körülmény utólag válik ismertté. Ennek közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszavenni az átszállításra előzőleg átadott személyt.

5. Cikk

Költségviselés

(1) Jelen Megállapodás 1-3. Cikke szerint átadásra kerülő személyek szállításával kapcsolatos költségeket a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) Jelen Megállapodás 4. Cikke szerinti személyek átszállítási költségeit és az esetleges visszaadás költségeit is a megkereső Szerződő Fél viseli.

6. Cikk

Adatvédelem

A személyekre vonatkozó adatok védelmére mindegyik Szerződő Fél érvényes jogi előírásainak figyelembevételével a következő feltételeket kell betartani:

a) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;

b) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;

c) a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag az együttműködő hatóságoknak szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak a Szerződő Felek egyetértése alapján történhet;

d) az átadó Fél felelős az átadandó adatok helyességéért; ha bebizonyosodik, hogy helytelen adatok is átadásra kerültek, úgy arról a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell;

e) az átadott személy számára, kérésére felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség nem áll fenn, ha a Felek belső jogszabályai ezt lehetővé teszik. A személyi adatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;

f) az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell;

g) mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;

h) a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

7. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

A Magyar Köztársaság belügyminisztere, valamint a Moldovai Köztársaság belügyminisztere jelen Megállapodás végrehajtására Megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák:

a) az illetékes szerveket, valamint a személyek átadásával-átvételével kapcsolatos eljárás és kölcsönös tájékoztatás módját,

b) az átadáshoz és az átvételhez szükséges okmányokat és adatokat,

c) jelen Megállapodás 5. Cikk (2) bekezdése szerinti költségtérítés módját és szabályait.

8. Cikk

Érintetlenségi záradék

A Szerződő Felek fennálló két- és többoldalú nemzetközi jogi kötelezettségei, különösen az emberi jogok, a menekültjog és a kiadatás területén, érintetlenül maradnak.

9. Cikk

Együttműködési alapelv

Mindkét Szerződő Fél kötelezettséget vállal a Megállapodás alkalmazásából keletkező problémák egyetértésben történő megoldására.

10. Cikk

Felfüggesztés

Jelen Megállapodás 4. Cikkének alkalmazását bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

11. Cikk

Hatálybalépés, felmondás

(1) Jelen Megállapodás az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak eleget tettek.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben jelen Megállapodás a felmondás kézhezvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.

Készült Budapesten, 1997. év június hó 4. napján, két eredeti példányban, magyar és moldáv nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. január 2-tól kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére