Időállapot: közlönyállapot (2000.V.10.)

2000. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiákban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződő Felek által a Megállapodás megerősítéséről szóló utolsó jegyzékváltás 1999. november 1. napján megtörtént, ezért a Megállapodás 2000. január 1. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Szabadkereskedelmi Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság, a továbbiakban megfelelően „Magyarország”, „Lettország” vagy „a Felek”,

megerősítve a jogrenden, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásán alapuló pluralista demokrácia melletti szilárd elkötelezettségüket,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek a gazdasági integráció folyamatában, amely az európai kontinens stabilitásának fontos dimenziója, és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

újólag megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záró dokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az európai gazdasági együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záró dokumentumában foglalt elvek melletti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból fokozatosan kiküszöböljék a kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően,

határozottan meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

azzal a céllal meghatározva a jelen Szabadkereskedelmi Megállapodás megvalósítását, hogy óvják és védjék a környezetet, és biztosítsák a természeti erőforrások optimális felhasználását a fenntartható növekedés elveinek megfelelően,

figyelemmel arra, hogy jelen Megállapodás egyik kitétele sem értelmezhető akként, hogy a Feleket felmentené más nemzetközi megállapodásokban, különösen a WTO-t létrehozó megállapodásban vállalt kötelezettségeik alól, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Célok

1. A Felek egy átmeneti időszak alatt, legkésőbb 2000. december 31-ig fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és összhangban az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkével, valamint a XXIV. Cikk Értelmezéséről szóló Egyetértéssel, melyet a WTO-t létesítő megállapodással hoztak létre.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kölcsönös kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása,

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása,

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás,

d) a Felek közötti együttműködés fokozása.

I. Fejezet

IPARI TERMÉKEK

2. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az „ipari termékek” kifejezés a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján eltörlik a meglevő importvámot és azzal egyenértékű hatású terheket, kivéve az 1. sz. Jegyzőkönyv szerintieket.

4. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám - amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentenek az 1999. február 11-én alkalmazott legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel lesz.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor „erga omnes” alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

4. A Felek tájékoztatják egymást vámjaikról.

5. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk (importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezései a fiskális jellegű vámokra is vonatkoznak.

6. Cikk

Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új exportvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján egymás között eltörlik az összes exportvámot és azokkal egyenértékű hatású terheket.

7. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek importjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek, a II. Mellékletben foglaltak kivételével.

8. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozásokat vagy azokkal egyenértékű hatású intézkedéseket a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve.

2. A Felek országaiból származó termékek exportjára vonatkozóan a jelen Megállapodás hatálybalépésének napján minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést eltörölnek azok kivételével, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

II. Fejezet

MEZşGAZDASÁGI TERMÉKEK

9. Cikk

A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezéseit a Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni. A „mezőgazdasági termékek” a jelen Megállapodásban az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó, valamint az I. mellékletben szereplő termékeket jelenti.

10. Cikk

Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új importvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától nem emelik az importvámjaikat és az importra kirótt vámmal egyenértékű hatású terheket.

11. Cikk

Kölcsönös engedmények nyújtása

A jelen Megállapodás Felei a 2. számú Jegyzőkönyvben meghatározott kedvezményeket nyújtják egymásnak, e fejezet rendelkezéseivel és a Jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban.

12. Cikk

Alapvámok

1. Minden termék esetében az alapvám - amelyet a jelen Megállapodás szerint fokozatosan csökkentenek az 1999. február 11-én alkalmazott legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel lesz.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépését követően bármilyen vámcsökkentésre kerül sor „erga omnes” alapon, az így csökkentett vámok a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdés szerint számított csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

13. Cikk

Engedmények és agrárpolitikák

1. A jelen Megállapodáshoz tartozó 2. számú Jegyzőkönyv szerint nyújtott engedmények érintetlenül hagyásával e fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását vagy az ebből eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejött Mezőgazdasági Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek teljesítését.

2. A Felek a Vegyesbizottságon keresztül tájékoztatják egymást agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére azonnali konzultációkat tartanak a helyzet megvizsgálására.

14. Cikk

Különleges védintézkedések

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen 27. Cikkétől (Általános védintézkedések) függetlenül, tekintettel a mezőgazdasági piacok különös érzékenységére, ha a valamelyik Fél területéről származó olyan mezőgazdasági termék importja, amelyre a jelen Megállapodás alapján engedményt adtak, komoly piaczavarást okoz a másik Fél piacán, az érintett Fél a megfelelő megoldás megtalálása érdekében haladéktalanul konzultációkat kezd. A kérdés megoldásáig az érintett Fél megteheti az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket.

15. Cikk

Állat-egészségügyi, egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

1. A Felek az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályaikat diszkrimináció-mentesen alkalmazzák, és nem vezetnek be semmilyen új intézkedést, amelynek indokolatlan korlátozó hatása van a kereskedelemre.

2. Az állat-egészségügyi intézkedések és az állatorvosi szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon az e téren meglévő nemzetközi megállapodásokkal.

3. A növény-egészségügyi intézkedések és a növényvédő szolgálatok tevékenysége összhangban kell álljon az e téren meglévő nemzetközi megállapodásokkal.

III. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. Cikk

Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. Jelen Megállapodás 3. számú Jegyzőkönyve rögzíti a származási szabályokat és az adminisztratív együttműködés vonatkozó módszereit.

2. A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vegyesbizottság által végzett rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat - annak biztosítására, hogy a jelen Megállapodás 1. és 2. számú Jegyzőkönyveinek rendelkezéseit és a Megállapodás 3. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 4. Cikkének (Alapvámok), 5. Cikkének (Fiskális jellegű vámok), 6. Cikkének (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 7. Cikkének (Mennyiségi importkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 8. Cikkének (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések), 10. Cikkének (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek), 12. Cikkének (Alapvámok), 17. Cikkének (Belföldi adózás) és 28. Cikkének (Szerkezeti átalakítás) rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, és hogy mielőbb csökkentsék a kereskedelmet terhelő formalitásokat, és kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak a rendelkezések érvényesítése során felmerülő nehézségekre.

17. Cikk

Belföldi adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amelyek közvetlenül vagy közvetve diszkriminációt okoznak a Felek országaiból származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében az exportőrök részére történő belföldi adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékre kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

18. Cikk

Általános kivételek

A jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra vagy a tranzitárukra vonatkozóan olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, amelyek az alábbiak alapján indokoltak: a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelme; a művészeti, történelmi vagy régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és az ezüstre vonatkozó szabályok; a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése, ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

19. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy megtegye az általa szükségesnek tartott intézkedéseket az alábbiak érdekében:

a) alapvető biztonsági érdekeivel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozása;

b) alapvető biztonsági érdekeinek védelme, nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése vagy nemzeti politikájának érvényesítése;

(i) a fegyverek, lőszerek és hadi felszerelések forgalma terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit; valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű forgalma terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják, vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy egyéb nukleáris robbanó eszközök elterjedésének megakadályozása terén, vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

20. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépésekor biztosítsák a diszkrimináció-mentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó személyek között.

2. A jelen cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, közvetlenül vagy közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy az exportot a Felek között. E rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak a Felek által más szervre átruházott monopóliumokra is.

21. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemhez kapcsolódó, konvertibilis devizában történő fizetések és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármely devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, amelyben valamely Fél devizabelföldije vesz részt.

3. A 2. bekezdés rendelkezéseitől függetlenül az árumozgással kapcsolatos folyó fizetésekre vonatkozó intézkedéseknek összhangban kell állniuk a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkében foglalt feltételekkel.

22. Cikk

A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével - amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet - összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok közötti egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által a domináns helyzettel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások az 1. bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása de jure vagy de facto nem gátolja a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok ellátását.

3. A II. fejezetben hivatkozott termékek esetében a jelen cikk 1. bekezdésének a) pontjában rögzített előírások nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatra, amelyek a nemzeti piac szervezetének szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes a jelen cikk 1., 2. és 3. bekezdésével, és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

23. Cikk

Állami támogatás

1. Valamely Fél által akár állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, akár bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti a Felek közötti kereskedelmet.

2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a II. fejezetben hivatkozott termékekre.

3. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, és - kérésére - tájékoztatják a másik Felet a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

4. Ha az egyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

- ellentétes az 1. bekezdés előírásaival, vagy

- a Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint. Ilyen intézkedések csak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény és bármely más, ezek keretében megtárgyalt, a Felek között alkalmazandó, idevágó megállapodás által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangban hozhatók.

24. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek fokozatosan kialakítják a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, figyelemmel arra, hogy a másik Fél szállítói számára lehetővé tegyék a szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételt a közbeszerzési piacokon.

3. A Vegyesbizottság megvizsgálja a jelen cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket, és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések megvalósítására, a szabad piacrajutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A 3. bekezdésben foglalt vizsgálat során a Vegyesbizottság - különösen a nemzetközi fejlemények és a vonatkozó szabályozások fényében - megvizsgálhatja a 2. bekezdésben említett piacnyitás körének és/vagy mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak a Kereskedelmi Világszervezetet alapító Egyezmény keretében tárgyalt vonatkozó Megállapodáshoz.

25. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkrimináció-mentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják, és a Megállapodás hatálybalépéséig olyan szintre hozzák, amely megfelel a jelen Megállapodás III. mellékletében felsorolt többoldalú megállapodások alapvető követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja különösen a szerzői jogok, beleértve a szoftverek és az adatbázisok, valamint a szomszédos jogok, az áru és szolgáltatási védjegyek, a földrajzi árujelzők - ideértve az eredetmegjelölési hivatkozásokat -, az ipari formatervek, a szabadalmak, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységekről, mint a Kereskedelmi Világszervezet és a Szellemi Tulajdon Világszervezete, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

4. A Felek a jelen Megállapodás követelményeit meghaladóan a TRIPS Megállapodással nem ellentétes további megállapodásokat köthetnek.

26. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megteheti a megfelelő intézkedéseket az 1994. évi Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkével összhangban, a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

27. Cikk

Általános védintézkedések

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy a közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

28. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél hozhat a 3. Cikk (Importvámok és velük egyenértékű hatású terhek) rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló kivételes intézkedéseket vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen ha ezek a nehézségek súlyos társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet kell fenntartaniuk. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Fél országából származó, az I. fejezet szerint meghatározott teljes ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek az alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezek az intézkedések legfeljebb három évig alkalmazhatóak, és legkésőbb a Megállapodás hatálybalépésétől számított harmadik év végén megszűnnek.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék esetében, ha több mint három év telt el a jelen Megállapodás hatálybalépése vagy az adott termékre vonatkozó összes vám- és mennyiségi korlátozás, valamint az azokkal egyenértékű hatású terhek vagy intézkedések felszámolása óta.

6. Az érintett Fél a Vegyesbizottságon keresztül tájékoztatja a másik Felet azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett ágazatokról még az intézkedések bevezetése előtt konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságban. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja azt az ütemtervet, amely szerint az e cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez az ütemterv éves egyenlő ütemezésben előírja a vámok megszüntetését, legkésőbb a bevezetésük után két évvel megkezdve azt. A Vegyesbizottság ettől eltérő ütemtervet is megállapíthat.

29. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 6. Cikk (Exportvámok és velük egyenértékű hatású terhek) és a 8. Cikk (Mennyiségi exportkorlátozások és velük egyenértékű hatású intézkedések) rendelkezéseinek betartása

a) olyan harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat vagy ezekkel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát okozza vagy azzal fenyeget,

és amennyiben a fent hivatkozott helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

30. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás céljait megvalósítsák.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a 31. Cikkben (A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje) rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

31. Cikk

A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen cikk következő bekezdéseiben ismertetett és védintézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek megkísérlik, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél a termékei olyan importját, amely alkalmas a 27. Cikkben (Általános védintézkedések) hivatkozott helyzet előidézésére, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról történő gyors információszolgáltatás, tájékoztatja erről a másik Felet.

3. A jelen cikk 7. bekezdésében foglaltak fenntartásával a védintézkedésekhez folyamodni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes szükséges információt. A Felek a Vegyesbizottságban haladéktalanul, de nem később, mint a kérést követő 30 napon belül, konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy megoldást találjanak.

4. a) A 26. Cikk (Dömping), a 27. Cikk (Általános védintézkedések) és a 29. Cikk (Reexport és súlyos hiány) figyelembevételével a Vegyesbizottság megvizsgálja az ügyet vagy a helyzetet, és bármilyen döntést hozhat, ami az érintett Fél által közölt nehézségek megszüntetéséhez szükséges. Ha ilyen döntés az ügy Vegyesbizottság elé történő terjesztésétől számított harminc napon belül nem születik, az érintett Fél megteheti a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A 30. Cikk (A kötelezettségek teljesítése) figyelembevételével az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy az ügyben megtett első értesítés napjától számított három hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 22. Cikk (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok) és a 23. Cikk (Állami támogatás) figyelembevételével az érintett Fél a Vegyesbizottságnak megad minden szükséges segítséget az eset kivizsgálásához, és - ahol helyénvaló - a kifogásolt gyakorlat kiküszöböléséhez. Ha az érintett Fél a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság az ügy előterjesztésétől számított hatvan nap alatt nem tud megállapodást elérni, a panaszos Fél megteheti a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek leküzdésére.

5. A meghozott védintézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzetek orvoslásához, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek a legkevésbé zavarják a jelen Megállapodás működését.

6. A meghozott védintézkedésekről a Vegyesbizottságban időszakos konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék vagy megszüntessék azokat, ha a feltételek már nem igazolják a fenntartásukat.

7. Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél - a 22. Cikkben (A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok), a 23. Cikkben (Állami támogatás) és a 32. Cikkben (Fizetési mérleg nehézségek) foglalt esetekben - azonnal megteheti a helyzet rendezéséhez szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni, és a Feleknek a Vegyesbizottságban a lehető leghamarabb konzultációkat kell folytatniuk.

32. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. A Felek törekednek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak, beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is.

2. Ha valamelyik Fél a fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel és a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket hozhat - beleértve az importra vonatkozó intézkedéseket is -, amelyek korlátozott időtartamúak és nem tarthatnak hosszabb ideig, mint ami a fizetési mérleg helyzetének helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket - ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak - fokozatosan enyhíteni kell, és amint a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, meg kell szüntetni. Az érintett Fél előzetesen tájékoztatja a másik Felet az intézkedések bevezetéséről, és amikor ez lehetséges, megszüntetésük ütemtervéről.

33. Cikk

Fejlődési záradék

1. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekeinek szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése azáltal, hogy új területekre terjesztik ki azokat, akkor indoklással ellátott javaslatát a másik Fél elé kell terjesztenie. A Felek utasíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot, és - ahol helyénvaló - tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárásból eredő megállapodások megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek a Felek részéről saját belső eljárásaikkal összhangban.

IV. Fejezet

INTÉZMÉNYI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. Cikk

A Vegyesbizottság

1. A jelen Megállapodás alapján a Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amelyben mindkét Fél képviselteti magát.

2. A jelen Megállapodás végrehajtását felügyeli és biztosítja a Vegyesbizottság.

3. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek információcserét folytatnak, és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak a Vegyesbizottság keretében. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

4. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodás által előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

35. Cikk

A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármelyik Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyesbizottság konszenzus alapján jár el.

3. Ha az egyik Fél Vegyesbizottsági képviselője belső jogi követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - ha abban nincs későbbi időpont feltüntetve - ezen követelmények teljesítéséről szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás tekintetében a Vegyesbizottság fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart a feladatai ellátásához.

36. Cikk

Vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek és határmenti kereskedelem

A jelen Megállapodás nem gátolja vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek vagy a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amennyiben azok nem befolyásolják negatívan a Felek közötti kereskedelmet és különösen a származási szabályokra vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket.

37. Cikk

Mellékletek, Jegyzőkönyvek és módosítások

1. A jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

2. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról. Ebben az esetben a módosítások hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés kézhezvételét követő második hónap első napján lépnek hatályba a módosítások.

38. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítését megerősítő utolsó diplomáciai értesítés megérkezett.

39. Cikk

Érvényesség és felmondás

1. A jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.

2. Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Megállapodást a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A felmondás az azt a napot követő hetedik hónap első napján lép hatályba, amelyen a másik Fél kézhez vette az értesítést.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1999. június 10-én, két azonos eredeti példányban, angol nyelven.

(Aláírások)

I. Melléklet

A 2. és a 9. Cikkben hivatkozott termékek jegyzéke

KN kódszám A termék rövid ismertetése
290543 Mannit
290544 Szorbit (D-glucit)
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok
3501-3505 Fehérje anyagok; átalakított keményítők; enyvek - enzimek
380910 Végkikészítő szerek keményítőtartalommal
382460 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
4101-4103 Nyers és kikészített bőr
4301 Nyers szőrme
5001-5003 Nyers selyem és selyemhulladék
5101-5103 Gyapjú és állati szőr
5201-5203 Nyers pamut, pamuthulladék kártolva vagy fésülve
5301 Len nyersen
5302 Valódi kender (cannabis sativa) nyersen

II. Melléklet

(A 7. cikk 2. bekezdésében hivatkozott termékek listája)

Magyarország

1. Az alábbiakban felsorolt, Lettországból származó termékekre a Magyar Köztársaságba való importtal kapcsolatos mennyiségi korlátozások és ezekkel egyenértékű hatású intézkedések fokozatosan megszűnnek a jelen Megállapodás hatálybalépésétől, 2001. január 1-jéig.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Magyar Köztársaság a következő éves értékplafont nyitja Lettországból származó termékekre:

Az értékplafon megnevezése Az értékplafon USD-ban
Hal, konzerv hal 500 000

1999. évi importengedély-köteles termékek listája

Magyarország

0301 Élő hal:
- Más élő hal:
0301 91 - - Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern):
0301 91 10 00 - - - Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
0301 91 90 00 - - - Más
0301 92 00 00 - - Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00 - - Ponty
0301 99 - - Másféle:
- - - Édesvízi (és vándorló) hal:
0301 99 19 - - - - Másféle:
0301 99 19 99 - - - - - Egyéb
0305 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30 - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
- - Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex 0305 30 11 00 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex 0305 30 19 00 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex 0305 30 30 00 - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex 0305 30 50 00 - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90 - - Más:
ex 0305 30 90 01 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex 0305 30 90 99 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve „egyéb” halból
- Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00 - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00 - - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49 - - Másféle:
0305 49 10 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00 - - - Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00 - - - Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0305 49 50 00 - - - Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80 - - - Más:
0305 49 80 01 - - - - Szardínia
0305 49 80 99 - - - - Egyéb
- Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00 - - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00 - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00 - - Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69 - - Másféle:
0305 69 10 00 - - - A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00 - - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90 - - - Más:
0305 69 90 01 - - - - Szardínia
0305 69 90 99 - - - - Egyéb
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
- Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00 - - Lazac
1604 12 - - Hering:
1604 12 10 00 - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - Más:
1604 12 91 00 - - - - Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00 - - - - Másféle
1604 13 - - Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
- - - Szardínia:
1604 13 11 00 - - - - Olivaolajban
1604 13 19 00 - - - - Másféle
1604 13 90 00 - - - Más
1604 14 - - Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
- - - Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00 - - - - Növényi olajban
- - - - Más:
1604 14 16 00 - - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00 - - - - - Másféle
1604 14 90 00 - - - - Bonito (Sarda spp.)
1604 15 - - Makréla:
- - - Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00 - - - - Filé
1604 15 19 00 - - - - Másféle
1604 15 90 00 - - - Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00 - - Ajóka
1604 19 - - Másféle:
1604 19 10 00 - - - Szalmonidák, a lazac kivételével
- - - Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00 - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00 - - - - Másféle
1604 19 50 00 - - - Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
- - - Más:
1604 19 91 00 - - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - - Másféle:
1604 19 92 00 - - - - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 - - - - - Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00 - - - - - Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00 - - - - - Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00 - - - - - Másféle
1604 20 - Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00 - - Halpaszta (surimi) készítmény
- - Más:
1604 20 10 00 - - - Lazacból
1604 20 30 00 - - - Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00 - - - Ajókából
1604 20 50 00 - - - Szardíniából, bonitóból, Scomber Scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00 - - - Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00 - - - Más halból
2825 Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex 2825 10 00 00 - Hidrazin-nitrátok
2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
- Klorátok:
2829 11 00 00 - - Nátrium-klorát
ex 2829 19 00 00 - - Másféle klorátok
2829 90 - Más:
2829 90 10 00 - - Perklorátok
2838 2838 00 00 00 Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex 2838 00 00 00 Fulminátok
2850 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00 - Azidok
2903 Szénhidrogének halogénszármazékai:
- Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00 - - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00 - - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19 - - Másféle:
2903 19 10 00 - - - 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30 - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
- - Bromidok:
ex 2903 30 31 00 - - - Dibróm-etán
2903 30 33 00 - - - Bróm-metán (metilbromid) (Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovarölő szerek.)
- Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00 - - Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00 - - Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00 - - Triklór-trifluor-etán
2903 44 - - Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00 - - - Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00 - - - Klór-pentafluor-etán
2903 45 - - Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00 - - - Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00 - - - Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00 - - - Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00 - - - Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00 - - - Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00 - - - Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00 - - - Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00 - - - Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00 - - - Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00 - - - Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00 - - - Más
2903 46 - - Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00 - - - Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00 - - - Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00 - - - Dibróm-tetrafluoretán
ex 2903 47 00 00 - - Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
2903 49 - - Másféle:
- - - Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00 - - - - Más
- - - Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00 - - - - Más
- Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 - - 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00 - - - Lindán
2903 51 90 00 - - - Más
- Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00 - - Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69 - - Másféle:
2903 69 90 - - - Más:
2903 69 90 01 - - - - Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02 - - - - Poliklórozott terfenilek
ex 2903 69 90 99 - - - - Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 90 - Más:
2904 90 40 00 - - - Triklór-nitrometán (klorópikrin)
2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90 - Más:
ex 2908 90 00 01 - - Nitroszármazékok
2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30 - Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2909 30 90 00 - - Nitrofen
2910 Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2910 90 00 00 - Endrin, dieldrin
2914 Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00 - - Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2915 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid:
2915 24 00 00 - - Ecetsavanhidrid
2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00 - - Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00 - - Fenilecetsav észterei
2919
2919 00 Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90 - Más:
2919 00 90 03 - - Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
- Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00 - - Antranilsav és sói
2924 Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
- Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00 - - 2-acetilamino-benzoesav (N-Acetil-antranilsav)
2924 29 - - Másféle:
ex 2924 29 90 00 - - - 2-acetamino benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
- Más
2932 91 00 00 - - Izoszafrol
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-Metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00 - - Piperonal
2932 94 00 00 - - Szafrol
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
- Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00 - - Piperidin és sói
2933 90 - Más:
2933 90 95 - - Másféle:
2933 90 95 05 - - Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
2939 Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
- Efedrin és sói:
2939 41 00 00 - - Efedrin és sói
2939 42 00 00 - - Pszeudoefedrin és sói
- Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
2939 61 00 00 - - Ergometrin és sói
2939 62 00 00 - - Ergotamin és sói
2939 63 00 00 - - Lizergsav és sói
3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10 - Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10 - - Aktív anyagként csak penicillinsav szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 10 90 - - Más:
3004 10 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 20 - Más antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 20 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 20 90 - - Más:
3004 20 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
- Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 31 - - Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 31 90 - - - Más:
3004 31 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 - - Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 90 - - - Más:
3004 32 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 - - Másféle:
3004 39 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 90 - - - Más:
3004 39 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 40 - Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 40 90 - - Más:
3004 40 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 50 - Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 50 90 - - Más:
3004 50 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 - Más:
- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11 - - - Jód-, vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 19 - - - Másféle
3004 90 19 02 - - - - Humán gyógyászati célra
- - Más:
  Vissza az oldal tetejére