Időállapot: közlönyállapot (2000.V.10.)

2000. évi XXXIV. törvény

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról * 

1. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A pályázatok elbírálásáról a döntést hozónak emlékeztetőt kell készítenie. Az emlékeztetőnek az alábbi - a pályázat elbírálása szempontjából lényeges - körülményeket kell tartalmaznia:

a) a beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását;

b) a legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait;

c) a kikötött biztosítékok megfelelőségének értékelését;

d) ha az ágazati törvény ellenszolgáltatásként koncessziós díj fizetését írja elő, a koncessziós díj megfizetésének módjára és mértékére vonatkozó adatok ismertetését;

e) az államnak, illetőleg az önkormányzatnak a jogosult által fizetett koncessziós díjjal vagy más módon ellentételezett - vagyoni és vagyoni értékű (elkerült kiadások, megszerzett jogok) pozíciójára vonatkozó adatokat és számításokat - és a jogosultnak a koncesszióval érintett piacon - a koncessziós szerződés révén - előálló pozíciójának adatait és jellemzését;

f) a pályázat nyertesének, társaság esetén a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezőnek a nyilatkozatát arról, hogy a koncesszióval érintett területen milyen tulajdoni részesedése van.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül az emlékeztetőnek tartalmaznia kell mindazt az adatot, amelyet az ágazati törvény elrendel, továbbá amelyet a koncessziós szerződésben érintett bármelyik fél szükségesnek tart.

(3) Az emlékeztetőt a koncessziós szerződés megkötésétől számított 30 napon belül csatolni kell a pályázattal összefüggő iratokhoz.

(4) A nyilvános pályázatok elbírálásáról készített emlékeztetőben foglaltak közérdekű adatnak minősülnek. Az ilyen emlékeztetőt bárki megtekintheti, arról - a költségek megfizetése mellett - másolatot kérhet.”

2. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 19. § számozása 19. § (1) bekezdésre változik:

„(2) A koncessziós szerződés azon tartalmi elemei, amelyek a nyilvános koncessziós pályázat kiírásának részét képezték, közérdekű adatnak minősülnek.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött koncessziós szerződésekre, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény III. fejezetének hatálybalépését (1992. december 2-át) követően kötött és még hatályban lévő koncessziós szerződésekre kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kötött szerződésekről a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 9/A. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban foglalt tartalommal a hatálybalépést követő 90 napon belül kell emlékeztetőt készíteni.


  Vissza az oldal tetejére