Időállapot: közlönyállapot (2000.V.26.)

2000. évi XXXVI. törvény

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való részvételhez szükséges törvénymódosításokról * 

Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásból eredő feladatok megvalósítása érdekében a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 259. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„e) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja azon katonai célú beruházások, fejlesztések összessége, amelyeket e Szervezet védelmi képességének megőrzése vagy fokozása érdekében tervez és megvalósít. Ezen beruházások érdekében a NATO által elfogadott, részben vagy egészben finanszírozott képességcsomagok, fejlesztési programok megvalósításához szükséges termékek, szolgáltatások beszerzése, továbbá a beruházások során elkészült eszközök mentesek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 10. § szerinti közterhek alól, illetőleg - a külön jogszabályok szerint - a befizetett környezetvédelmi termékdíj visszaigényelhető. E mentesség nem terjed ki a jogszabály alapján fizetendő bírságokra.”

2. § A Hvt. 260. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény alapján rendeletben állapítsa meg)

„i) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezeteknek az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultsága feltételeit, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályait és az eljáró szervezetet, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vonatkozó szabályanyagának figyelembevételével a Magyar Köztársaság területén kivitelezendő Biztonsági Beruházási Programok megvalósításában közreműködő belföldi és külföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek kiválasztásának módját.”

3. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 71. §-ának (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. számú melléklet 1-17. pontjaiban, valamint a 68. § (4) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt személyek a 3. számú mellékletben meghatározott, „C” típusú kérdőívet töltik ki. A 68. § (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott személyek a megismerendő adat minősítésétől, illetve jelölésétől függően az alábbi típusú kérdőívet töltik ki:

a) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 3. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó adatok esetében:

1. az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény mellékletében felsorolt iratokban foglalt adatot megismerő személyek „C” típusú kérdőívet;

2. államtitkot tartalmazó adatot megismerő személyek „B” típusú kérdőívet.

b) nemzetközi szerződés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint korlátozottan megismerhető adatok esetében:

1. törvényben vagy nemzetközi szerződésben a szigorúan titkos minősítésnek megfeleltetett minősítésű adatot megismerő személyek „C” típusú kérdőívet;

2. törvényben vagy nemzetközi szerződésben a titkos minősítésnek megfeleltetett minősítésű adatot megismerő személyek „B” típusú kérdőívet;

3. a 2. pontban meghatározott minősítési szintet el nem érő, törvény vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján védelmet igénylő adatokat megismerő személyek „A” típusú kérdőívet.”

4. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíj köteles termék után, amelynek importálására, felhasználására igazoltan az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósítása keretében kerül sor. A visszaigénylésre és az ahhoz szükséges igazolásokra vonatkozó szabályokat külön jogszabály tartalmazza.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére