Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.2.)

2000. évi XLIV. törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról * 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Pttv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik:

a) az új polgármester megválasztásával,

b) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó határozatával,

c) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával,

d) halálával,

e) a tisztségről történő lemondással,

f) az összeférhetetlenség kimondásával,

g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

h) választójoga elvesztésével,

i) a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

j) ha az eskü letételét a képviselő-testület előtt megtagadja.

(2) Az alpolgármester e tisztsége megszűnik:

a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek,

b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület alakuló ülésén új alpolgármester megválasztásával,

c) továbbá az (1) bekezdés b), d-j) pontjaiban foglalt esetekben.

(3) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik:

a) tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján,

b) közös megegyezéssel, a megegyezés szerinti napon.

(4) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.

(5) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és megbízatása az (1) bekezdés a), d), e) pontja alapján szűnt meg - az a) pont esetén akkor is, ha a választáson nem volt polgármesterjelölt - végkielégítésként három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetménynek megfelelő juttatást adhat. Ez a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.

(6) Ha az alpolgármestert a képviselő-testület az alakuló ülésén nem választja meg alpolgármesternek, de az azt követő három hónapon belül megválasztják, akkor az (5) bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.”

2. § A Pttv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 42. §-ának (3) bekezdése szerint megalkotott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg:

szorzószám
a) az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 3-5
b) a 1000-2999 lakosú település esetén 5-6,5
c) a 3000-10 000 lakosú település esetén 6,5-8
d) a 10 000-nél több lakosú település esetén 8-10
e) a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 9,5-11
f) megyei jogú városi önkormányzat esetén 11-13
g) a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat esetén 11-13”

3. § A Pttv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésén a 3. § (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként:

szorzószám
a) az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1-2
b) az 1000-2999 lakosú település esetén 2-4

(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek

a) a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg,

b) a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg

úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.

(3) A képviselő-testület a polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj megállapítását, illetőleg az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja.

(4) A tiszteletdíj emeléséről a képviselő-testület dönt. A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.”

4. § A Pttv. a 4. §-át követően a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján.

(2) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél - a 4. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - nem lehet kevesebb.”

5. § A Pttv. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vizsgálóbizottság a megbízását követő harminc napon belül köteles lefolytatni a vizsgálatot, ennek keretében meghallgatni a polgármestert. A vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a jelentését és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő 15 napon belüli időpontra - a jelentés egyidejű megküldésével - összehívja a képviselő-testület ülését. A képviselő-testület a jelentés alapján a vizsgálóbizottság elnöke által összehívott ülésen, de legkésőbb az azt követő nyolc napon belül érdemben dönt a polgármester fegyelmi ügyében. E napirend tárgyalásának levezetésére a képviselő-testület a tagjai sorából elnököt választ.”

6. § A Pttv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető. A felfüggesztő határozat ellen a polgármester nyolc napon belül a felfüggesztés megszüntetése iránt eljárást kezdeményezhet a megyei (fővárosi) bíróságnál.

A bíróság nyolc napon belül nemperes eljárásban dönt a felfüggesztés fenntartásáról vagy megszüntetéséről. A bíróság határozata ellen külön fellebbezésnek nincs helye.”

7. § A Pttv. 11. §-ában a „díjazásának” szövegrész helyébe az „illetményének” szövegrész lép.

8. § (1) A Pttv. 13. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) következő rendelkezéseit: 37. §-át; 39. § (1)-(2), (4) bekezdését; 47. § (1)-(2), (4) bekezdését; 48. §-át; 49. §-át; 49/A. §-át; 51. § (1)-(4) bekezdését; 51/A. § (2)-(6) bekezdését, 52. § (1)-(2) bekezdését (az 51-51/A. § és az 52. § alkalmazásánál a vizsgálóbiztos helyett a vizsgálóbizottság jár el); 54-55. §-át; 55/A. § (1) bekezdését [az 54. § és 55/A. § (1) bekezdés alkalmazásánál a fegyelmi tanácson a képviselő-testület értendő]; 56. § (1) bekezdését, 58. §-át; 59. § (1)-(2) bekezdését, (3) bekezdés d) és f) pontját és (4) bekezdését és 71. § (2) bekezdését, kivéve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek a bekezdésben felsorolt következő rendelkezéseit: 85. §-át; 90. § (1)-(2) bekezdését; 91. §-át; 105-106. §-át; 132. § (1) bekezdését; 140. §-át; 167-168. §-át.”

(2) A Pttv. 13 §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek. A munkakör-átadási jegyzőkönyvet az előző és az új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője írja alá, a jegyzőkönyv tartalmát a belügyminiszter rendeletben határozza meg. A 2. § (5) bekezdése szerinti összeg akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül megtörtént. A nyolc munkanapon túli átadás esetén a polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha a mulasztásnak alapos oka volt, s a munkaköri átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a munkaügyi bírósághoz fordulhat.”

9. § A Pttv. a 13. §-át követően a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) Öregségi nyugdíjra jogosult az a polgármester - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén, - akinek a foglalkoztatási jogviszonya a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg, feltéve, hogy folyamatosan legalább három éve polgármesteri tisztséget tölt be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő második naptári év végéig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 7. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt eléri.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyugdíjkorhatár eléréséig a polgármester nyugdíjának megfelelő összeget a központi költségvetés biztosítja.”

10. § A Pttv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. A képviselő-testület a polgármester költségtérítését - alapul véve legalább fél év igazolt és szükséges költségeit - átalányként is megállapíthatja az érintett kérésére. Ebben az esetben a polgármester költségátalánya illetményének 30%-át, tiszteletdíjának 50%-át nem haladhatja meg.”

11. § E törvény 2. § és 3. §-ában megjelölt szorzószámok alkalmazása miatt nem csökkenthető a polgármester e törvény hatálybalépése előtt megállapított illetménye, tiszteletdíja.

12. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 13. § (2) bekezdése 2001. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Pttv. 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(4) E törvény 11. §-a hatályát veszti a kihirdetését követő önkormányzati általános választás napján.

(5) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy e törvény hatálybalépését követő három hónapon belül rendeletben állapítsa meg a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmát.

13. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.”

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklete II. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény szerint megállapított költségtérítés, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány összege;”


  Vissza az oldal tetejére