Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.22.)

2000. évi LXXXVIII. törvény

a Polgári Törvénykönyv módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A kamat mértéke - ha jogszabály kivételt nem tesz vagy a felek másként nem állapodnak meg - az évi költségvetési törvényben meghatározott kamatmérték.”

2. § A Ptk. 301. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Pénztartozás esetében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a felek másként nem állapodnak meg - a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is köteles az évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett a késedelmet kimenti.

(2) Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a kötelezett - ha jogszabály kivételt nem tesz, vagy a felek másként nem állapodnak meg - a késedelembe esésétől ennek az évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű kamattal növelt összegét, legalább azonban az (1) bekezdésében meghatározott mértékű kamattal köteles megfizetni.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett jogviszonyból eredő kamatkövetelésre kell alkalmazni.

(2) A 2000. évben

a) a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdésében említett kamat mértéke évi tizenkét százalék;

b) a Ptk. 301. §-ának (1) bekezdésében említett kamat mértéke évi tizenkét százalék;

c) a Ptk. 301. §-ának (2) bekezdésében említett kamat mértéke évi négy százalék.


  Vissza az oldal tetejére