Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.24.)

2000. évi XCI. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E jogkörében az Országgyűlés)

„j) az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével dönt a fegyveres erők országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, a fegyveres erők békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint a fegyveres erők külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők magyarországi állomásozásáról;”

(2) Az Alkotmány 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés g), h) és i) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.”

(3) Az Alkotmány 19. §-a új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdés j) pontja szerinti döntéshez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.”

2. § Az Alkotmány 19/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt

a) a fegyveres erők országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, a fegyveres erők békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról,

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, illetve magyarországi állomásozásáról,

c) a külön törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.”

3. § Az Alkotmány 19/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szükségállapot kihirdetésekor az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a fegyveres erők 40/B. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról.”

4. § Az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, az alkotmányos rend, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a támadással arányos és erre felkészített erőkkel - a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.”

5. § Az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép:

„A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség) alapvető kötelessége a haza katonai védelme, valamint nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása.”

6. § Az Alkotmány 40/C. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„40/C. § A szövetséges fegyveres erők az ország területének a légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazása érdekében - a 19/E. § megfelelő alkalmazásával - a Kormány engedélyével láthatnak el őrjáratot.”

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti

a) az Alkotmány 40/B. §-ának (1) bekezdése,

b) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 4. § (2) bekezdésének az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontját megállapító szövegrésze, 5. §-ának az Alkotmány 19/B. § (1) bekezdését és 19/C. § (1) bekezdését megállapító szövegrésze, valamint az Alkotmány VIII. fejezetét megállapító 26. §-ának az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésére, a 40/B. § (1) bekezdésére, valamint 40/C. §-ára vonatkozó szövegrésze, illetve

c) az Alkotmány módosításáról szóló 1993. évi CVII. törvény 2. §-ának az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésének első mondatát megállapító szövegrésze.


  Vissza az oldal tetejére