Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.24.)

2000. évi XCII. törvény

a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról * 

1. § A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 259/A. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A honvédelmet érintő törvények alkalmazásában)

„e) külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység: a fegyveres erők részvétele a szemben álló felek fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett területen, a polgári lakosok élete, testi épsége, egészsége, az életfenntartáshoz szükséges alapvető javak biztosítása érdekében;

f) békefenntartás: a fegyveres erők nem alkalmazás körébe tartozó, a szemben álló felek hozzájárulásával történő tevékenysége, amelynek célja a felek megállapodása végrehajtásának elősegítése.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hvt. 259/A. §-ának b) pontja.


  Vissza az oldal tetejére