Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.24.)

2000. évi XCIII. törvény

az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló, többször módosított 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) címe a következők szerint módosul:

„egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról”

2. § A Törvény 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ellenőrzés - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök előtt eskütételre kötelezett, illetve az Országgyűlés által megválasztott, valamint a (3) bekezdés 14-22. pontjában felsorolt személyekre terjed ki.

(2) Az ellenőrzés nem terjed ki azokra az (1), (3) és (5) bekezdésben meghatározott tisztséget betöltő személyekre, akik 1972. február 14. napja után születtek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek ellenőrzését az alábbi sorrend szerint kell elvégezni:

1. az országgyűlési képviselők,

2. a köztársasági elnök,

3. a Kormány tagjai,

4. az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,

5. az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és helyettese, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az adatvédelmi biztos,

6. az Alkotmánybíróság tagjai,

7. a Legfelsőbb Bíróság elnöke,

8. a Legfőbb Ügyész,

9. az államtitkárok,

10. a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese,

11. a Legfőbb Ügyész helyettesei,

12. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei, a Jegybank Tanács tagjai,

13. a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, alelnökei,

14. a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság vezérigazgatója és igazgatói,

15. a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság elnökei, alelnökei, valamint valamennyi további - az 1996. évi I. törvény 2. §-ának 31. pontja szerinti - műsorszolgáltató elnöke és alelnöke, illetve annak megfelelő vezető tisztségviselői,

16. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-ának 31. pontja szerinti műsorszolgáltatók azon főszerkesztői, főszerkesztő-helyettesei, szerkesztői és rovatvezetői, akik a politikai közvélemény alakítására közvetve vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak,

17. az országos, regionális, megyei és helyi terjesztésű közéleti lapok azon főszerkesztői, főszerkesztő-helyettesei, szerkesztői, olvasószerkesztői, rovatvezetői, valamint főmunkatársai, akik a politikai közvélemény alakítására közvetve vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak,

18. az arra illetékes hatóság által nyilvántartott, magyar honosságú, legalább országosan elérhető internetes hírszolgáltatók azon főszerkesztői, továbbá hírkiadási joggal felruházott helyettesei, illetőleg megbízottai, akik a politikai közvélemény alakítására közvetve vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak,

19. az állami költségvetési támogatásra jogosult pártok megyei és országos elnökségének tagjai, vagy annak megfelelő vezető testületi tisztségviselők,

20. a hivatásos bírák,

21. az ügyészek,

22. az 1-21. pontokban fel nem sorolt (1) bekezdés szerinti személyek.

(4) E törvény alkalmazásában

a) országos, regionális, megyei és helyi terjesztésű közéleti lapok: azok a napi, heti és havi lapok, amelyek gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális kérdésekben alkalmasak a politikai közvélemény formálására,

b) befolyás gyakorlása: az 1986. évi II. törvény 20. § e) pontja szerinti minden olyan tájékoztatás, amely közvetve vagy közvetlenül alkalmas a politikai közvélemény formálására.

(5) A Történeti Hivatal elnökének és helyettesének ellenőrzését a kinevezésüket megelőzően kell elvégezni.”

3. § (1) A Törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az ellenőrzést két vagy több, a 18. § (4) bekezdése szerinti igazolások kiállítását egy - három bíróból álló - bizottság hajtja végre. A bizottságok a Legfelsőbb Bíróság elnökének egyetértésével, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága által jelölt és az Országgyűlés által határozott időre megválasztott bírákból állnak.”

(2) A Törvény 5. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvéleményformáló tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottság, a központi költségvetés Országgyűlés fejezetének „Országgyűlés Hivatali szervei” alcímen belül szerepel. A bizottság tagjának munkavégzési jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) kell alkalmazni úgy, hogy a bizottság tagját az éves költségvetési törvényben meghatározott illetményalap tizenkétszeresének megfelelő havi díjazás és az alapszabadságon felül tizenöt munkanap pótszabadság illeti meg. A bizottság tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogokat az Országgyűlés elnöke gyakorolja.”

4. § A Törvény 10. §-ának (2), (3) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, egyúttal a § a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A bizottság az ellenőrzés megkezdéséről írásban, haladéktalanul értesíti az ellenőrzés alá vont személyt, egyben tájékoztatja az 1. §-ban meghatározott tevékenységére utaló adatokról, illetőleg arról, hogy ilyen adat nem merült fel.

(3) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységre utaló adatokról tájékoztató értesítésben a bizottság az ellenőrzés alá vont személlyel közli, hogy az értesítést legkevesebb 15 nappal követő időpontban a bizottság előtt álláspontjának előadása céljából megjelenhet, illetőleg azt írásban benyújthatja. Ebben az esetben az ellenőrzés alá vont személy a bizottság értesítésében meghatározott időpontig a bizottságtól 15 napon belüli újabb időpontot kérhet a személyes megjelenésre, illetőleg álláspontjának írásbeli benyújtására, melynek elmulasztása jogvesztéssel jár.

(4) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységre utaló adatok felmerüléséről szóló nemleges tájékoztató értesítésben a bizottság az ellenőrzés alá vont személlyel közli, hogy álláspontjának előadása céljából 15 napon belül a bizottság előtti személyes megjelenését kérheti, valamint, hogy ilyen kérelme hiányában a bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján zárt ülésen hozza meg a 14. § szerinti döntését.

(5) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységre utaló adatokról tájékoztató értesítéssel megindult eljárásban, továbbá ha az ellenőrzés alá vont személy a bizottság előtti személyes megjelenését kérte, de ennek ellenére a bizottság előtt nem jelenik meg és álláspontját írásban sem nyújtja be a (3) bekezdésében meghatározott időpontig, a bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján zárt ülésen hozza meg a 14. § szerinti döntését.”

5. § A Törvény 18. §-a az alábbi (3)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A bizottság által nyilvánosságra hozott adatok közérdekű adatok, amelyek megismeréséhez és terjesztéséhez mindenkinek joga van.

(4) Bármely

- ügyvéd,

- közjegyző,

- egyházi személy, valamint

- a 2. § (3) bekezdésének 16-18. pontjaiban szereplő műsorszolgáltatók, közéleti lapok, internetes hírszolgáltatók azon munkatársa, aki az ott meghatározott tisztségek egyikét sem tölti be;

kérelmére igazolást kaphat arról, hogy az 1. §-ban meghatározott tevékenységet nem végzett.

(5) Az igazolás igénylésére nem jogosultak az 1972. február 14. napja után született személyek.

(6) Az igazolás kiadása iránti eljárást a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell lefolytatni. Egyebekben az igazolások kiadása során az ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, az igazolást kérő személyre pedig e törvénynek az ellenőrzött személyre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) Ugyancsak az ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el a bizottság, ha eljárása során megállapítja, hogy az igazolást kérő személy végzett az 1. §-ban meghatározott tevékenységet.”

6. § A Törvény 27. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A törvény - a 24-26. §-ok kivételével - 2004. június 30-án hatályát veszti.”

7. § Ez a törvény 2000. június 30-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére