Időállapot: közlönyállapot (2000.X.11.)

2000. évi CV. törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, valamint a vállalkozók kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.

(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha a fővárosi rendelettel a kerületi képviselő-testületek többsége egyetért.”

2. § A Htv. 7. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy)

„d) a kerületi önkormányzat a fővárosi közgyűlés által bevezetett adót annak hatályon kívül helyezése időpontjáig, a fővárosi közgyűlés az általa az 1. § (3) bekezdés alapján bevezetett adót a kerületi képviselő-testületek többségi véleményének beszerzéséig nem működtetheti.”

3. § E törvény 2001. január 1-jén lép hatályba. Az 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó, de a fővárosi közgyűlés által korábban bevezetett adó is csak akkor működtethető, ha a fővárosi közgyűlés - a 7. § d) pontjára tekintettel - e törvény kihirdetésétől, annak hatálybalépéséig beszerzi a kerületi képviselő-testületek többségének egyetértését.


  Vissza az oldal tetejére