Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.5.)

2000. évi CXXI. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § Az Szftv. 1. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Szja tv. 45. §-ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények levonása után fennmarad, feltéve, hogy ezt az adót a magánszemély a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizette, vagy az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a magánszemély az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve az adót és késedelmi pótlékát hiánytalanul megfizette.

(2) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának

a) egy százalékáról a 4. §-ban,

b) további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban

meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára.”

2. § Az Szftv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) a magánszemély adóbevallásához (adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásához) fűzött érvényes rendelkező nyilatkozat és az adóbevallásában (adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásában) szereplő adatok alapján utalja át a 4. §-ban említett kedvezményezettek javára az 1. § rendelkezései szerint meghatározott összeget. A 4/A. § (1) bekezdése szerinti egyházi kedvezményezetteknek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, míg a 4/A. § (2) bekezdése szerinti előirányzatot a felhasználásért felelős fejezet felügyeletét ellátó szerv utalja át a fentiek szerint megállapított összeget.”

3. § (1) Az Szftv. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett

a) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, a munkaadói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), és

b) azon alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább három évvel nyilvántartásba vett, és alapszabálya, illetőleg alapító okirata szerint az említett rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;

c) a közalapítvány, feltéve, hogy az alapító okirata szerint ezen § (1) bekezdés b) pontjában megnevezett tevékenységekkel foglalkozik;

d) a Magyar Tudományos Akadémia;

e) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA);

f) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény és a következőkben felsorolt egyéb kulturális intézmény:

1. Magyar Állami Operaház,

2. Magyar Országos Levéltár,

3. Országos Széchényi Könyvtár,

4. Magyar Filmarchívum,

5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár;

g) az országos gyűjtőkörű szakmúzeumok;

h) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba;

i) a Népstadion és Létesítményei Központi Edzőtábor vagyonkezelésében lévő Budapest Sportcsarnok újjáépítési programja.”

(2) Az Szftv. 4. §-a (2) bekezdésének felvezető mondata és a d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely”

„d) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs,”

(3) Az Szftv. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltaktól függetlenül, az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a (4) bekezdésben megjelölt szervezetek közül az is lehet kedvezményezett, amely - ha a (2) bekezdés rendelkezéseinek egyébként megfelel - hozzájárul az őt e törvény szerint megillető összegből a köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét. Ebben az esetben az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. § (4) bekezdése szerint a köztartozás kiegyenlítéséről levélben tájékoztatja a kedvezményezettet.”

(4) Az Szftv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jogutódlással megszűnt kedvezményezett javára felajánlott adóösszegek - a 4. § (2) és (3) bekezdésében előírt követelmények teljesítése esetén - a kedvezményezett jogutódját illetik meg.”

4. § Az Szftv. 4/A. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett:

a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) - ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét -, ha az APEH a 4/A. § (2) bekezdése szerint technikai számmal látta el;

b) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzat.

(2) A magánszemély rendelkező nyilatkozatára igényt tartó egyházat - kérelme alapján - az APEH technikai számmal látja el, amennyiben hitelt érdemlően igazolta, hogy az illetékes bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt egyházként nyilvántartásba vette. Amennyiben a technikai szám kiadását az APEH megtagadja, az egyház az erről szóló határozat bírósági felülvizsgálatát 15 napon belül kezdeményezheti. Az illetékes bíróság 15 napon belül lefolytatott nemperes eljárásban dönt a hatályon kívül helyezésről.”

5. § (1) Az Szftv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magánszemély rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) lezárt, nevével, lakcímével és adóazonosító jelével ellátott, de egy postai szabvány méretű borítékban elhelyezett, külön-külön kitöltött, az APEH által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező méretű és adattartalmú lapon) tehet. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon) fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát (a 4/A. §-ban említettek esetében a technikai számot), továbbá feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is. A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el, vagy - az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén - legkésőbb az adóévet követő március 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át.”

(2) Az Szftv. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az adóhatóság a magánszemélyek adóbevalláshoz, vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámoláshoz fűzött rendelkező nyilatkozatai alapján minden év szeptember 1. napjáig felhívja a 4. § (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a 4. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak 30 napon belüli teljesítésére. A határidő elmulasztása esetén az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. törvény 40. § előírásai az irányadók.”

6. § (1) Az Szftv. 6. §-ának (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az APEH a 3. §-ban említett összeget a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett részére

a) a 4. § (2) bekezdésében előírt nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének november 30. napjáig - figyelemmel az 5. § (6) bekezdésére is -, és

b) a 4. § (3) bekezdésében meghatározottak esetében a köztartozások levonását követően

utalja át.

(2) Az APEH az (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozásokat a kedvezményezett által megjelölt címzettek javára a megjelölt sorrendben utalja át.

(3) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettnek az e törvény alapján átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait - meghatározva a támogatás esetleges tartalékolásának tényét és összegét is - az átutalást követő naptári év október 31. napjáig sajtóközleményben nyilvánosságra kell hoznia. A közzététel igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányára az adózási bizonylatmegőrzési szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az APEH elnöke a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot, továbbá a Miniszterelnöki Hivatalt és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát az 1. § (2) bekezdésének előírásai szerint tett érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján

a) a 4. § (1) bekezdésének a)-j) pontjaiban nevesített (kategóriánként összesített) kedvezményezettekről, továbbá

b) a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, az őket megillető összegekről, továbbá az egyes kedvezményezettek javára rendelkezők számáról.

Az APEH a tájékoztatást szeptember 15-éig legalább két országos napilapban közzéteszi.

(5) A 4/A. § (1) bekezdésének a) pontjában említett kedvezményezetteknek a december 31. napi adatfeldolgozási, illetve jogorvoslati helyzetnek megfelelő - a 6. § (7) bekezdése szerint a korábbi időszak pótlistája alapján megnövelt - összeget a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a rendelkező nyilatkozat évét követő év január 10-éig utalja át.”

(2) Az Szftv. 6. §-a a következő (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) A 4/A. § (1) bekezdése alapján kedvezményezetteket a rendelkező év utáni időszakban, a jogvitákat lezáró határozatok alapján megillető összegekről az APEH a tárgyévi augusztus 31-ei tájékoztatójához kapcsolt pótlistán közli.

(8) A 4/A. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiemelt előirányzat javára rendelkezett összeget a rendelkezést követő évben a felhasználásában érintett fejezet költségvetése tartalmazza a felhasználást követő egy éven belüli közzétételi kötelezettség mellett.”

7. § (1) Az Szftv. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike állapítható meg:]

„e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. § (2) bekezdése szerinti feltételek meglétét az 5. § (6) bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja, illetőleg a 4. § (2)-(3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti.”

(2) Az Szftv. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezett érdekkörében meglévő körülmény miatt e törvény szerint érvénytelennek minősül, az adóhatóság a rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az indok megjelölése nélkül, alakszerű határozat mellőzésével értesíti. Az értesítésre nyitva álló határidő a kedvezményezett elutasítását követő 30 nap.”

(3) Az Szftv. 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Abban az esetben, ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatával megfogalmazott támogatási szándék valamely okból nem valósul meg - a kedvezményezett nem felel meg a 4. § előírásainak, vagy a kedvezményezett nem tart igényt a támogatásra -, akkor a rendelkezett összeget társadalmi szervezetek támogatására kell felhasználni, az Országgyűlés költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzat által meghatározva.”

8. § (1) Ez a törvény 2001. január 1-jén lép hatályba, és első alkalommal a 2000. évi jövedelemadó bevalláshoz, munkáltatói elszámoláshoz fűzött rendelkező nyilatkozatoknál kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szftv. 4. § (1) bekezdésének j)-m) pontja, a (2) bekezdésének e) pontja, a 4/A. § (4) bekezdése, valamint a 8. § (2) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére