Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.23.)

2000. évi CXL. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkat.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szakmai kollégium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szakmai kollégium vezetőjének szavazata dönt.”

2. § (1) Az Nkat. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogszabály alapján működő művészeti zsűrik által minősített képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerző által értékesített, szerzői jogi védelem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás (SZJ 92.31.2-ből) - ideértve a bizományosi értékesítést is (SZJ 52.48.37) -, valamint az előadóművészi tevékenység (SZJ 92.31.21).”

3. § Az Nkat. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A kulturális járulék alapja a - melléklet szerinti - kulturális járulékköteles termékek és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele.

(2) A kulturális járulék alapja - a melléklet szerinti - épületek és egyéb építmények (a továbbiakban: építmények) kivitelezése esetén a mindenkori éves költségvetési törvényben az előminősítési eljárási értékhatár 50 százalékát elérő vagy meghaladó összértékű építmények létrehozásának bekerülési költsége. Járulékfizetési szempontból bekerülési költségnek minősülnek az építmény megvalósításának (megépítésének) anyagköltségei és munkadíja.

(3) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyéni vállalkozó, valamint önálló tevékenységet végző magánszemély esetében a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevétele.

(4) A járulékfizetésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kulturális járulék alapjának számítása egyértelműen megállapítható.”

4. § Az Nkat. 7. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a következő h) ponttal egészül ki:

d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásoknak, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységek támogatására;

h) a nemzetközi tagdíjakra.”

5. § Az Nkat. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § E törvény alkalmazásában

1. erőszaktartalmú mű: minden olyan mű, amelynek célja és egyben legfőbb hatáskeltő eszköze - a mű egészéből megállapíthatóan - az erőszakos, illetve az erőszakos cselekedetre ösztönző jelenetek ábrázolása;

2. forgalmazó: a termék kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalával foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, beleértve a gyártót is, mint első forgalombahozót;

3. gyártó: a termék és a félkész termék előállítója;

4. importáló: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (3) bekezdésében meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

5. kiadó: a művet, annak példányát vagy más terméket sajátjaként megjelentető, illetve más módon nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

6. kivitelező: építmény létrehozására - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint - jogosult természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

7. pornótartalmú mű: olyan mű, amelynek célja - a mű egészéből megállapíthatóan - a szexuális ingerkeltés, és amelyben a szexuális cselekményeket nyíltan, kendőzetlenül ábrázolják;

8. szolgáltató: a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9007/1998. (SK 12.) KSH közleményének mellékleteként kiadott Szolgáltatások Jegyzéke hatálya alá sorolt tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

9. építmény létrehozásának bekerülési költsége: átalánydíjas szerződés alapján végzett munkánál a kivitelező által számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeg, szerződés alapján tételesen elszámolt munkánál az építmény megvalósulása (megépítése) számlázott anyagköltségének és munkadíjának együttes összege, a számla - általános forgalmi adó nélküli - végösszege;

10. építmény megvalósításának anyagköltsége: magában foglalja az építmény megvalósítása (megépítése) során felhasznált vásárolt anyagok és saját előállítású termékek bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét, ezen anyagoknak, termékeknek a felhasználás helyéig felmerült szállítási, rakodási költségeit, továbbá az egyéb rakodási költségeket;

11. építmény megvalósításának munkadíja: magában foglalja az építmény megvalósításához (megépítéséhez) igénybe vett munkaerő bérköltségét és annak járulékait, az igénybe vett gépek és szolgáltatások költségeit, az ezekre jutó általános költségek hasznos fedezetét.”

6. § Az Nkat. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

7. § Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy

a) a pénzügyminiszterrel együtt a kivitelezőt terhelő járulékalap megállapításának és megfizetésének módját és részletes szabályait rendeletben meghatározza;

b) az Nkat. mellékletében foglalt - a Kombinált Nómenklatúrának megfelelő - besorolási kódszámok részletes bontását besorolási segédletként közzétegye a Magyar Közlönyben.

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Nkat. 4. §-ának (1) bekezdésének f) pontja és a 7. § g) pontja hatályát veszti.

Melléklet a 2000. évi CXL. törvényhez

[Melléklet az 1993. évi XXIII. törvényhez]

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre a 2000. január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képező (8-számjegyű) Kombinált Nómenklatúra (KN), valamint a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) és az Építményjegyzék (ÉJ) szerint

I. TERMÉKEK

KN-csoport Termékkör BTO
(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)
Kötelezett
Faanyagú dísztárgyak
4414 00 ** Festmény, fénykép, tükör és hasonló
tárgyak fakerete
2051 14 10 00 1 Gyártó (importáló)
4420 ** ** Intarziás és berakott famunka, ékszeres vagy
evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek
fából; kis szobor és más díszműáru fából
2051 13 00 00 1 Gyártó (importáló)
4421 90 ** Egyéb faáruból: Képzőművészeti állvány fából 2051 14 27 00 1 Gyártó (importáló)
Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek
ex 4901 Könyvből, brosúrából, röpiratból és hasonló
nyomtatványból: pornó- és erőszaktartalmú mű
25 Kiadó (importáló)
ex 4902 Újságból, folyóiratból és időszakos kiadványból:
pornó- és erőszaktartalmú mű (illusztrálva
és reklámtartalommal is)
25 Kiadó (importáló)
ex 4903 Képeskönyvből, rajzoló- és kifestőkönyvből: pornó-
és erőszaktartalmú mű
25 Kiadó (importáló)
ex 4908
ex 4909
ex 4910
ex 4911
Postai levelezőlapból, üdvözlőlapból, képből és más
nyomtatott termékből: pornó- és erőszaktartalmú mű
25 Kiadó (importáló)
ex 8524 Video- és hangfelvételt tartalmazó lemezből,
szalagból és más anyagból, amelyen hangot vagy
más jelet rögzítettek: pornó- és erőszaktartalmú mű
25 Kiadó (importáló)
ex 8524 Adatfeldolgozási információt tartalmazó
(számítógépes stb.) mágnesszalagból és -lemezből,
CD-ből: pornó- és erőszaktartalmú mű
25 Kiadó (importáló)
4901 91 ** Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai
(lexikon), az irányadó jogszabályok alapján
tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánított művek
nélkül
2211 30 00 00 1 Kiadó (importáló)
4901 99 ** Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány
(szótár és enciklopédia nélkül), a hivatalos
tankönyvjegyzékben megjelent tankönyvek nélkül
2211 20 20 00
2211 20 30 00
2211 20 40 00
2211 20 50 00
1 Kiadó (importáló)
4902 ** ** Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva
és reklámtartalommal is
2212 00 00 00
2213 00 00 00
1 Kiadó (importáló)
4903 00 ** Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló-
és kifestőkönyv
2211 20 70 00 1 Kiadó (importáló)
4905 ** ** Földgömb, csillagászati glóbusz, térkép 2211 30 00 00 1 Kiadó (importáló)
4908 ** ** Levonókép (levonó matrica) 2215 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
4909 00 ** Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap;
nyomtatott lapok személyes üdvözlettel vagy
bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is
2215 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
4910 00 ** Nyomtatott naptár, naptárblokk 2215 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
4911 10 ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló 2222 12 00 00 1 Kiadó (importáló)
8524 10 ** Hanglemez 2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
8524 31 ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez
adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval
2233 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
8524 32 ** Hangfelvételek CD-n 2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
8524 39 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n, lézerrel
olvasható lemez más (nem adatfeldolgozási vagy
hang-) jelekkel
2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
8524 40 ** Mágnesszalag adatfeldolgozási (pl. számítógépes)
információval
2233 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
8524 5* ** Mágnesszalag hangfelvétellel (műsoros hangszalag) 2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
8524 5* ** Mágnesszalag képfelvétellel (műsoros videoszalag) 2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
8524 91 ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, más
jelhordozó automatikus adatfeldolgozási
(pl. számítógépes stb.) információkkal
2233 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
8524 99 ** Hangfelvételek mágneslemezen és más hordozón
(nem CD-n)
2214 00 00 00 2 Kiadó (importáló)
8524 99 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek mágneslemezen
és más hordozón (nem CD-n)
2232 00 00 00 3 Kiadó (importáló)
Vegyi termékek (fotokémiai anyagok)
37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez,
fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet
és a röntgenpapírt
2464 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
Műanyag dísztárgyak 25
3926 40 ** Műanyagból készült szobor és más belső
díszítésre szolgáló tárgy
2524 28 30 00 3 Gyártó (importáló)
Üveg és kerámia dísztárgyak
6913 ** ** Szobrocska és más dísztárgy kerámiából 2621 13 00 00 3 Gyártó (importáló)
7013** ** Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési
vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (nem díszített
ivópohár és üvegedény kivételével)
2613 13 00 00 3 Gyártó (importáló)
Fém dísztárgyak
8306 2* ** Kis szobor és más dísztárgy fémből (nem nemesfémből) 2875 24 00 00 3 Gyártó (importáló)
8440 10 ** Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 2956 11 00 00 1 Gyártó (importáló)
8442 ** ** Betűöntő vagy betűszedő, nyomódúc, nyomólap,
nyomóhenger vagy más nyomólemez-előállítására
szolgáló gép, készülék és felszerelés
2956 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. nyomógép) nyomdaipari segédgép, az automatikus adatfeldolgozó gép printere (nyomtatója) nélkül 2956 13 00 00 2956 14 00 00 1 Gyártó (importáló)
Írógép, másológép
8469** ** Egyéb írógép (szövegszerkesztők és az automatikus
adatfeldolgozó gép printere, valamint a Braille-
írógép nélkül)
3001 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
9009** ** Optikai rendszerű vagy kontaktfénymásoló és hőmásoló készülék 3001 21 00 00 1 Gyártó (importáló)
Híradástechnikai termékek
ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, dobozba
szerelve is; fejhallgató, fülhallgató és kombinált
mikrofon/hangszóró egység; hangfrekvenciás
elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység,
a polgári repülés készülékei kivételével
3230 41 00 00 3230 42 00 00 3230 43 00 00 1 Gyártó (importáló)
8519** ** Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó
és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő
szerkezet nélkül
3230 31 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevő készülék, -lejátszó
szerkezettel vagy anélkül is, a polgári repülés
készülékei kivételével
3230 32 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8521** ** Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel
egybeépítve is, a polgári repülés készülékei
kivételével
3230 33 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8522** ** Kizárólag vagy elsősorban kép- és hangrögzítő
és -lejátszó berendezések alkatrészei, a polgári
repüléshez felhasznált, valamint az ipari
továbbfelhasználású alkatrészek kivételével
3230 50 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévéműsor-
adókészülék (vevőkészülékkel vagy anélkül),
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve
is, kivéve a katonai és egyéb közszolgálati (közcélú
távközlési, tűzoltó, mentő stb.), polgári repülési
adóberendezést
3220 11 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8525 30 ** Televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera
és más videokamera felvevők, kivéve a közterületi
forgalomellenőrzés speciálisan csatlakoztatott
(pl. helyhez kötött) kameráit
3220 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
8527 1* ** Külső áramforrás nélkül működő rádióműsor-
vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó
készülékkel vagy órával közös házban is, ideértve
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is
3230 11 10 00 1 Gyártó (importáló)
8527 2* ** Csak külső áramforrásról működő, gépjárművekben
használatos rádióműsor-vevőkészülék, beleértve
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is
3230 12 00 00 1 Gyártó (importáló)
8527 3* ** Más rádióműsor-vevőkészülék beleértve
a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is
3230 11 20 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8527 9* ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevőkészüléke
(mobiltelefon is), a polgári repülés készülékei
kivételével
3230 44 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas készülék,
rádióműsor vevőkészüléket, hang- és képfelvevő
vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is,
videomonitor és video vetítőkészülék, kivéve az
egészségügyi, művelődési, kulturális, oktatási
intézmények és a tömegközlekedés zártláncú
hálózatának speciálisan csatlakoztatott készülékeit
3230 20 00 00 0,5 Gyártó (importáló)
ex 8529 10** Antennák és antennareflektor összes típusa,
valamint az ezek használatához alkalmas
alkatrészek, a polgári repülés és a közcélú
távközlési szolgáltatás készülékei kivételével
3230 50 00 00 1 Gyártó (importáló)
ex 8529 90 ** Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések,
rádió, televízió, rádiótelefon alkatrészei (antenna
nélkül), a polgári repüléshez felhasznált, valamint
az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével
3230 50 00 00 1 Gyártó (importáló)
Fényképészeti eszközök
ex 9002** **
ex 9006** **
9007** **
ex 9008** **
ex9010** **
Fényképészeti eszközök és tartozékaik, kivéve
az orvosi, a kriminológiai, a földmérési és hasonló
hivatásfényképezés, valamint a mikrofelvételek
készítésének és leolvasásának eszközeit, a félvezető-
gyártás fényképészeti berendezéseit
334 030 00 00 1 Gyártó (importáló)
Ékszer, hangszer, játék, szórakoztató tárgy, díszítő termék, műalkotás, gyűjtemény, régiség
6702** ** Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei;
ezekből készült áru
3663 76 00 00 3 Gyártó (importáló)
7101** **
7102** **
7103** **
7104** **
Természetes vagy tenyésztett gyöngy, gyémánt
és más drágakő, féldrágakő, szintetikussal vagy
rekonstruálttal együtt, megmunkálva vagy
osztályozva is, de foglalat vagy szerelés nélkül
3622 11 00 00 3 Gyártó (importáló)
7117** ** Ékszerutánzat 3661 00 00 00 3 Gyártó (importáló)
7118** ** Érme 3621 00 00 00 3 Gyártó (importáló)
ex 92** ** ** Zenei eszközök (hangszerek), alkatrészek
és tartozékok nélkül
3630 00 00 00 1 Gyártó (importáló)
9503 90 10 Játékfegyver 3650 33 50 00 10 Gyártó (importáló)
9504 10** Tévéhez kapcsolható videojáték 3650 42 00 00 1 Gyártó (importáló)
9504 20**
9504 30**
Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték,
pénzérmével vagy koronggal működő más játék,
beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle
típusú játékkaszinó-asztalt (a tekepálya-felszerelés
kivételével)
3650 43 00 00 10 Gyártó (importáló)
ex 9504** ** Pornó- és erőszaktartalmú videojáték 3650 42 00 00 25 Gyártó (importáló)
9504 40** Kártya 3650 41 00 00 3 Gyártó (importáló)
ex 9504** ** Pornó- és erőszaktartalmú kártya 3650 41 00 00 25 Gyártó (importáló)
9505** ** Ünnepi, farsangi és különféle más szórakoztató
tárgy, beleértve a bűvésztárgyat és a beugratós
tréfakelléket is
3663 71 00 00 3 Gyártó (importáló)
ex 9701** ** Kizárólag kézzel készített másolat műalkotás
(festmény, rajz, pasztellkép, kollázs, dekoratív
tábla, metszet, nyomat, szobrászművészeti alkotás)
alapján
3663 90 00 00 1 Gyártó (importáló)
9704** ** Bélyeg, nem forgalomra szánt vagy forgalmon
kívüli, bélyegzéssel ellátott boríték, hasonló filatéliai
cikk
3663 90 00 00 1 Kiadó (importáló)
9705** ** Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai,
történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai,
etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy
gyűjteménydarab
3663 90 00 00 1 Forgalmazó (importáló)
9706** ** Száz évnél idősebb régiség 3663 90 00 00 1 Forgalmazó (importáló)

II. SZOLGÁLTATÁSOK


SZJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)
A járulék
fizetésére
kötelezett
52.48.37 Műalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató
52.50.11 Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató
64.20.27-ből Pornótartalmú emelt díjas távközlési szolgáltatás 25 Szolgáltató
71.40.12 Műsoros videokazetták kölcsönzése 3 Szolgáltató
71.40.12-ből Pornó- és erőszaktartalmú műsoros videokazetták kölcsönzése 25 Szolgáltató
71.40.11-ből Hangkazetták, hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése 3 Szolgáltató
74.40.1 Hirdetés 1 Szolgáltató
74.81 Fényképészet 1 Szolgáltató
74.84.13 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató
74.84.16.1 Személyek, művek közvetítése 1 Szolgáltató
92.11.3-ból Pornó- és erőszaktartalmú film-, videogyártás 25 Gyártó
92.12.1 Film-, videoterjesztés 2 Szolgáltató
92.12.1-ből Pornó- és erőszaktartalmú film-, videoterjesztés 25 Szolgáltató
92.13.1 Film-, videovetítés 2 Szolgáltató  * 
92.13.1-ből Pornó- és erőszaktartalmú film-, videovetítés 25 Szolgáltató
92.20.1 Országos és regionális rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
(kivéve a közszolgálati rádió- és televízióműsor-szolgáltatás,
továbbá a közműsor-szolgáltatás)
2 Szolgáltató
92.20.1-ből Regionális rádió-, televízióműsor-szolgáltatás 1 Szolgáltató
92.32.1 Művészeti kiegészítő szolgáltatás 2 Szolgáltató
92.33.1 Vidámparki szórakoztatás 2 Szolgáltató
92.34.1 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
(kivéve a bábszínházi előadás)
2 Szolgáltató

III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE


ÉJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)
A járulék
fizetésére
kötelezett
1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelező
1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelező
1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelező
1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok
és kapcsolódó épületek
0,2 Kivitelező
1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelező
1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelező
1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelező
2213 Távolsági távközlő hálózatok és műtárgyaik 0,2 Kivitelező
2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelező

  Vissza az oldal tetejére