Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.23.)

2000. évi CXLIII. törvény

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról * 

1. § (1) Magyarország területén a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekre, valamint a szőlő- és gyümölcsös ültetvényt használókra kiterjedően 2001. május 31-i eszmei időponttal, 2001. június 1. és 2001. október 15. között statisztikai összeírást kell végrehajtani.

(2) Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Magyarország területén szőlő- vagy gyümölcsös ültetvényt használ, köteles az összeíráshoz adatot szolgáltatni.

(3) Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) végzi.

2. § E törvény alkalmazásában

a) szőlőültetvény: az 500 m2 vagy annál nagyobb méretű, szőlővel összefüggően beültetett terület, amelyet szőlő vagy szőlő szaporítóanyagának előállítása céljából művelnek;

b) gyümölcsös ültevény:

1. az 1500 m2 vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsfával (alma, körte, birs, őszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió, gesztenye, mandula, mogyoró), valamint

2. az 500 m2 vagy annál nagyobb méretű, gyümölcsbokorral (málna, ribiszke, egres, rikö, szeder, bodza, szamóca) összefüggően telepített terület [az a)-b) pont alattiak a továbbiakban együtt: ültetvény];

c) mezőgazdasági hasznosítású összes földterület: a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő művelési ágban hasznosított földterület;

d) használó: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely bármilyen jogcímen ültetvényt művel és szedi annak hasznait.

3. § (1) Az összeírás kiterjed az ültetvény azonosító adataira (település, helyrajzi szám, területnagyság), az ültetvény használójának azonosító adataira (név, lakcím, illetve szervezet megnevezése, székhelye), valamint a mezőgazdasági hasznosítású földterületének nagyságára.

(2) Az összeírásnak tartalmaznia kell:

a) az ültetvény jellemzőire:

1. jellegére,

2. telepítési jellemzőire,

3. fekvésére, kitettségére,

4. térállására, sor- és tőtávolságára,

5. öntözhetőségére,

6. művelésmódjára,

7. támaszrendszerére,

8. telepítési idejére,

9. fajtamegoszlására,

10. alanyhasználatára,

11. termőképességére,

b) az ültetvényhez kapcsolódó feldolgozó és tárolókapacitásra, valamint

c) a termék hasznosításának (értékesítésének) irányára vonatkozó adatokat.

4. § Az összeírás végrehajtása érdekében a körzeti földhivatalok, a megyei földművelésügyi hivatalok, a hegyközségek, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága az ültetvényekre és az ültetvények használóira vonatkozó, rendelkezésükre álló, az összeírás végrehajtásához szükséges valamennyi adatot 2001. április 15-ig kötelesek átadni a KSH-nak.

5. § (1) Az összeírás alapján a KSH az ültetvényekről, azok jellemzőiről, az ültetvények használóiról nyilvántartást hoz létre, amit folyamatosan vezet.

(2) A statisztikai adatszolgáltatók azonosítása érdekében a nyilvántartás tartalmazza az ültetvényt használó természetes személy nevét és lakcímét, illetve a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet cégnevét és székhelyét (telephelyét).

(3) A nyilvántartás vezetéséhez a 4. §-ban meghatározott szervezetek az ültetvények azonosítóiban, jellemzőiben és az ültetvények használóinak adataiban bekövetkezett változásokat minden év október 31-ig kötelesek bejelenteni a KSH-nak.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba; ezzel egyidejűleg

a) a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény (Btv.) 2. §-ának 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„1. Házikerti szőlő: az az egy személy használatában lévő szőlőterület, amely az 500 négyzetmétert nem haladja meg”

b) a Btv. 83. § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

h) a Szőlőfajta Használati Bizottság összetételét, feladatkörét;”

7. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ának értelmében az Európai Közösségek következő jogszabályaival összhangban lévő szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 357/79/EGK rendelete a szőlőterületek statisztikai felméréséről (módosították: a Tanács 1992/80/EGK, 3719/81/EGK, 3768/85/EGK, 490/86/EGK, 3570/90/EGK, 3205/93/EGK, valamint 2329/98/EK rendeletei),

b) a Tanács 2392/86/EGK rendelete a szőlőtermesztési nyilvántartás létrehozásáról (módosították: a Tanács 3577/90/EGK, 1549/95/EK, 1596/96/EK, valamint 1630/98/EK rendeletei),

c) a Tanács 76/625/EGK irányelve a gyümölcsfa-ültetvények felméréséről az egyes gyümölcsfa fajták termelési potenciáljának meghatározása céljából (módosították: a Tanács 77/159/EGK, 81/1015/EGK, 86/84/EGK, valamint 86/652/EGK irányelvei, az Európai Parlament és a Tanács 1999/87/EK irányelve, továbbá a Tanács 3768/85/EGK és 1057/91/EGK rendeletei).


  Vissza az oldal tetejére