Időállapot: közlönyállapot (2000.V.5.)

38/2000. (V. 5.) OGY határozat

a holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos további feladatokról * 

Az Országgyűlés a holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról szóló 24/1997. (III. 26.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat), valamint az annak végrehajtásáról szóló jelentés figyelembevételével a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés a Kormány jelentése alapján megállapítja, hogy a Határozat 3. pontjában foglalt feladat teljesült, mert a Tárcaközi Bizottság vezetője - a megalakulást követően - munkaprogramjáról tájékoztatta az Országgyűlés illetékes bizottságait.

2. A Határozat 2. pontjában foglaltak részben teljesültek, jelesül

- megalakult a Tárcaközi Bizottság;

- kidolgozta a holtág rehabilitáció általános és átfogó irányelveit;

- elvégezte az országos, általános állapotfelméréseket, részben minősítette a holtágakat;

- a holtágakkal kapcsolatos joganyagokat átvizsgálta, törvényi és jogszabályi módosításokat nem tartott indokoltnak;

- az állami nyilvántartás állapotáról általános véleményt mondott;

- a lehetséges finanszírozásokra általános megállapításokat tett.

3. A Határozat 1. pontjában megfogalmazottakat értelemszerűen csak részben teljesítette, a Tisza-völgyi „szentély” típusú holtágakat adta csak vagyonkezelésbe az illetékes nemzeti park igazgatóságoknak.

4. Az elmaradt feladatok pótlása és a felmérések, irányelvek gyakorlati hasznosítása, a célokkal összefüggő összehangolt munka folytatása érdekében;

A Határozat 1. pontjával összefüggésben az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

a) a fenti országgyűlési Határozat 2. pontja alapján létrejött Tárcaközi Bizottság munkája folytatásaként az általa kialakított irányelvek alapján folytatódjon a „szentély” típusú holtágak kijelölése és az illetékes park igazgatóságok kezelésébe történő átadása;

Határidő: 2001. december 31., illetve folyamatos

b) a Tárcaközi Bizottság útján biztosítsa a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználásának koordinálását, valamint a 2001. évi állami költségvetés előkészítése során vizsgálja meg a többletforrások biztosításának lehetőségét;

Határidő: 2000. május 31.

c) a Tárcaközi Bizottság előzetesen állapítsa meg az országban található holtágak várható rehabilitációs költségeit;

Határidő: 2000. december 31.

d) fentiek alapján a becsült ráfordítási igény a számba vehető finanszírozási lehetőségek figyelembevételével, készüljön javaslat a feladat megoldására, e munka eredményéről a Kormány tájékoztassa az Országgyűlés szakmailag illetékes bizottságait.

Határidő: 2001. május 31.

5. Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága felügyelete mellett, a Tárcaközi Bizottság folytassa munkáját, különösen a következők miatt:

a) A különböző alapokból történő támogatások összehangolása érdekében, pályázatok kiírása és odaítélésének koordinálása.

b) A helyi erőforrások összehangolása a pályázat útján elnyerhető állami erőforrásokkal, a szétaprózódott, elkülönülten megjelenő pénzforrások optimális és okszerű felhasználásának elősegítése.

c) A rehabilitációs kotrási anyagok elhelyezési kérdéseinek koordinálása a költség-haszon elemzést is beleértve.

Határidő: folyamatos.

6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a 4-5. pontban megfogalmazottak végrehajtásáról 2002. március 31-ig adjon tájékoztatást az Országgyűlés szakmailag illetékes állandó bizottságának.

7. E határozat elfogadásával egyidejűleg a holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról szóló 24/1997. (III. 26.) OGY határozat hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére