Időállapot: közlönyállapot (2001.XII.21.)

101/2001. (XII. 21.) OGY határozat

a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól * 

Az Országgyűlés a XXI. század igényeinek megfelelő magyar felsőoktatás megteremtése érdekében a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés elfogadja a Kormány beszámolóját a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI. 4.) OGY határozat megvalósulásáról.

2. Az Országgyűlés a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljait a következőkben határozza meg:

a) A felsőfokú képzés tegye lehetővé a versenyképes, kiváló szakmai tudás elsajátítását valamennyi tehetséges fiatal számára. A Kormány teremtse meg annak költségvetési és jogszabályi, az intézmények pedig szakmai és szervezeti kereteit, hogy az egyes korosztályokhoz tartozók 50%-a felsőfokú tanulmányokat folytathasson. Az esélyteremtés érdekében a Kormány gondoskodjék a diákhitel rendszerének zavartalan működéséről, ösztönözze az új - az önkormányzatok együttműködésére építő szociális ösztöndíjrendszer általánossá válását, továbbá kiemelten segítse a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását. Folyamatosan bővítse és minőségében emelje a hallgatók részére nyújtott szolgáltatások színvonalát. A felsőfokú képzés tegye lehetővé a jövő, a nemzeti és európai értékek iránt elkötelezett értelmiségének nevelését.

b) A magyar felsőoktatás legyen egyenrangú és elismert szereplőjévé a Bolognai Nyilatkozat szellemében fejlődő Európai Felsőoktatási Térségnek, és érje el, hogy hagyományai, eredményei váljanak részeivé az általánosan elfogadott értékeknek. A Kormány törekedjen arra, hogy a magyar felsőoktatásban két fő képzési ciklusra épülő, nemzetközileg könnyen értelmezhető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer épüljön ki.

c) A felsőfokú képzés szolgálja a jövő Magyarországának versenyképességét, egyúttal nyújtson széles alapozású, de az egyéni képzési utak kialakításának lehetőséget biztosító oktatást. A Kormány a felsőoktatási intézményekkel együttműködve tegye általánossá Magyarországon az Európai Kreditátviteli Rendszerrel összhangban kialakított moduláris tanulmányi rendszert, segítse elő az anyagi és elismerési feltételek biztosításával az oktatói és hallgatói mobilitást. A Kormány kiemelt figyelmet fordítson a tehetséggondozásra a felsőoktatásban, elsősorban a tudományos diákkörök, a szakkollégiumok és a doktori iskolák támogatása által.

d) A felsőoktatási intézmények váljanak térségük kiemelkedő tudományos-szellemi központjaivá, alkalmassá és nyitottá arra, hogy fokozottan bekapcsolódjanak a kiépülő felnőttképzési intézményrendszerbe, ezzel biztosítva az adott régió polgárai számára az élethosszig tartó tanulás valódi lehetőségét.

e) A felsőoktatás új - a normatív finanszírozás elvén működő - támogatási rendszere segítse a minőségi oktatók megtartását és utánpótlását, valamint a fő fejlesztési célok megvalósítását, az intézmények költséghatékony és a saját bevételek növelésére képes, felelős gazdálkodását, működését. A Kormány ennek érdekében támogassa a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében megkezdett intézményfejlesztési, valamint országos beruházási és informatikai programokat, a költségvetési törvények előkészítésekor tegyen kiemelt javaslatot az e célok megvalósítására elkülönített finanszírozás mértékére.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljai megvalósítására, a határozat kihirdetésétől számított 90 napon belül dolgozza ki cselekvési tervét és jogalkotási programját.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a határozatban foglaltak megvalósulásáról kétévenként, első ízben 2003. december 31-ig számoljon be.

5. Az Országgyűlés a Kormány beszámolója alapján hatályon kívül helyezi a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI. 4.) OGY határozatot.


  Vissza az oldal tetejére