Időállapot: közlönyállapot (2003.III.18.)

2003. évi XII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában és a 47. § (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott esetekben (a továbbiakban: kiemelt építésügyi hatósági ügy), első fokon - kormányrendeletben meghatározott illetékességi területtel - a városi (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, továbbá annak a települési önkormányzatnak a jegyzője jár el, akit kormányrendelet e törvény hatálybalépéséig kijelölt.”

(2) Az Étv. 52. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A sajátos építményfajták - kivéve a (7) bekezdésben meghatározottakat -, továbbá a műemlékvédelem alatt álló építmények tekintetében az építésügyi hatósági jogkört a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási szervek gyakorolják. Ezen építmények tekintetében lefolytatott hatósági engedélyezési eljárásokban a (2) bekezdés szerinti építésügyi hatóság szakhatóságként működik közre. A külön jogszabályban meghatározott honvédelmi és katonai célú építmények hatósági engedélyezési eljárásaiban kormányrendeletben meghatározott szerv működik közre szakhatóságként.”

(3) Az Étv. 52. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében az építésügyi hatósági jogkört a (2) bekezdés szerinti építésügyi hatóságok gyakorolják.”

2. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Étv. 52. § (3) bekezdése, valamint a 60. § (9)-(10) bekezdései és a 62. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai hatályukat vesztik.


  Vissza az oldal tetejére