Időállapot: közlönyállapot (2003.III.18.)

2003. évi XIII. törvény

az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamara a feladatait)

a) az alapszabályában meghatározott területen működő területi szervezetei, valamint”

(útján látja el.)

2. § A Vkt. 3. §-ának c) és h) pontjainak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kamara)

c) megalkotja a vadászat rendjének vadászetikai szabályait, valamint a hivatásos vadászok szolgálati szabályzatát;”

h) kiállítja és érvényesíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint a vadászjegyet és az egyéni lőjegyzéket, erről nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak;”

3. § A Vkt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A kamarai tagsági viszony az 5. § (4) bekezdése szerinti tagfelvételi kérelem alapján létesíthető. A tagfelvételi kérelemről a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervezet vezetősége dönt.

(2) A kamara az alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló, illetve tiszteletbeli tagságot is létesíthet.

(3) Elutasítható a tagfelvételi kérelme annak a személynek, akivel szemben olyan etikai kifogás merül fel, amely a tagsági viszony felfüggesztését, illetve etikai büntetést vonna maga után, feltéve, hogy az elutasítás okaként megjelölt cselekmény vagy mulasztás elkövetésétől két év még nem telt el.

(4) Nem utasítható el a tagfelvételi kérelme annak, aki rendelkezik a vadászat gyakorlásának külön jogszabályban előírt feltételeivel. A vadászat gyakorlásának feltételeivel a pártoló, illetve tiszteletbeli tagnak nem kell rendelkeznie.

(5) A tagfelvételi vagy vadászjegy kiállítási, illetve érvényesítési kérelmet elutasító határozat ellen államigazgatási úton nincs jogorvoslat. A keresettel megtámadott határozatot a bíróság megváltoztathatja.”

4. § A Vkt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tagfelvételi kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

a) a kamarai tagsági díjat az alapszabályban meghatározott módon megfizeti,

b) a kamara alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.”

5. § A Vkt. 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A tagsági viszonynak a tag halála miatti megszűnése esetén a volt tag vadászjegyét, hivatásos vadász esetén a szolgálati igazolványát és jelvényét is be kell vonni, s azokat öt évig meg kell őrizni.”

6. § (1) Ez a törvény 2003. április 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Vkt. 20. § (1) bekezdésének második mondata.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az (1)-(4) bekezdésének jelölése (2)-(5) bekezdésre, az új (3) bekezdésének hivatkozása (2) bekezdésre változik:

„(1) Hivatásos vadász csak vadászkamarai tag lehet.”


  Vissza az oldal tetejére