Időállapot: közlönyállapot (2003.III.27.)

2003. évi XVII. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról * 

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 99. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(AZ ILLETMÉNY)

„99. § (1) A hivatásos állomány tagja havi illetményre jogosult. Az illetmény beosztási és rendfokozati illetményből, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból áll, melynek illetménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegénél. Ha az I. besorolási osztályba sorolt felsőfokú iskolai végzettségű hivatásos állomány tagjának az e törvény szerint megállapított alapilletménye nem éri el a százezer forintos mértéket, akkor azt arra ki kell egészíteni.”

2. § A Hszt. 245/K. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi tiszti cím elnyeréséhez a pályázat kiírására, a központi tisztikar tagjának munkavégzésére, továbbképzésére vonatkozóan a Ktv. 31/A. § (1)-(2), (4)-(5) bekezdésének és 31/B. §-ának rendelkezéseit, a fegyveres szervek államtitkári illetményre és juttatásra jogosult vezetői esetében pedig a Ktv. 31/A. § (3) bekezdésének rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.”

3. § A Hszt. 254. §-a (2) rendelkezésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni. A pótlékok mértéke:)

,,a) egy hónapra számítva:
- különleges bevetési pótlék 100-150%
- lovasjárőri pótlék 25%
- kutyavezetői pótlék 20%
- gépjárművezetői pótlék 13%
- különleges gépjárművezetői pótlék 25%
- díszelgési pótlék 25%
- hajóvezetői pótlék 20%
- nyomozói pótlék 20%
- zenekari pótlék 10%
- nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, illetőleg mérgezésnek, valamint biológiai anyag feldolgozása közben fertőzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótléka 45%
- veszélyes tűzoltói beosztás pótléka 22,5%”
,,c) szolgálatonként:
- ügyeleti pótlék 3,8-7,4%
- egyéb veszélyességi pótlék 2,1%”

4. § A Hszt. 254. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Aki havi rendszerességgel veszélyes tűzoltói beosztás pótlékában részesül, az - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - egyéb veszélyességi pótlékra nem jogosult.”

5. § A Hszt. 306. §-ában meghatározott „orvosi ügyeleti díj ügyeletenként 10-15%” szövegrész „orvosi ügyeleti díj ügyeletenként 15-20%” szövegrészre változik.

6. § A Hszt. 342. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)

,,e) az illetmény megállapítása (illetményfokozatba besorolás, előresorolás, kifizetés, levonás stb.), a juttatások, a költségtérítések, a kedvezmények és támogatások (beleértve a lakhatási jellegűeket is), a természetbeni ellátás feltételeit és az azokban való részesítés, a kedvezményes üdültetés, valamint a végkielégítés, leszerelési segély, továbbszolgálói jutalom kifizetésének rendjét, az illetménypótlékra jogosultak körét;”

7. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 106. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(AZ ILLETMÉNY)

„(1) Az állomány tagja havi illetményre jogosult. Az illetmény beosztási illetményből, honvédelmi pótlékból, illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból áll, amelynek az illetménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegénél. Ha az állomány felsőfokú iskolai végzettségű tagjának az e törvény szerint megállapított alapilletménye nem éri el a külön törvényben e végzettséghez meghatározott legkisebb mértéket, akkor azt e mértékre ki kell egészíteni.”

8. § (1) E törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hszt. 302. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére