Időállapot: közlönyállapot (2003.IV.4.)

2003. évi XIX. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról * 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. §-ának 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során)

„1. Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.”

(2) A Kknyt. 2. §-ának 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során)

„5. Járműazonosító adat: a jármű hatósági jelzése (rendszám) és alvázszáma.”

(3) A Kknyt. 2. §-ának 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során)

„7. Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.”

(4) A Kknyt. 2. §-a az alábbi 10. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazása során)

„10. A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.”

2. § A Kknyt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Hivatal feladat- és hatásköre:

a) szakmai ellenőrzést gyakorol az e törvényben meghatározott közlekedési igazgatási, valamint a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett;

b) irányítja a nyilvántartás működését és ellenőrzi a nyilvántartás által kezelt adatok helyességét; az ellenőrzés során feltárt adathibák megszüntetése érdekében - az adathiba jellegétől függően - az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására;

c) felügyeli a nyilvántartás rendszerének működését, az adatszolgáltatás rendjét, és ellátja a hatáskörébe utalt adatszolgáltatási feladatokat;

d) első fokon eljár - ha a kérelmet a Hivatalnál nyújtották be - az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, továbbá a külön jogszabályban hatáskörébe utalt közlekedési igazgatási ügyekben;

e) az f) pontban meghatározott közreműködők igénybevételével végzi a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát;

f) ellenőrzi a járművek előzetes eredetiségvizsgálatában közreműködő vizsgáló állomások tevékenységét;

g) a külföldről behozott használt járművek első magyarországi forgalomba helyezése során a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ útján a nemzetközi körözési nyilvántartásból a körözés tényére vonatkozó adatot igényel a jármű ellenőrzése érdekében.

(2) Adatszolgáltatási, továbbá az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ügyekben másodfokon a Hivatal vezetője jár el.”

3. § (1) A Kknyt. 5. §-a (1) bekezdésének d)-h) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője:)

d) ellátja az a)-c) és i) pontokban megjelölt okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat;

e) átvezeti a nyilvántartáson az a)-c) és i) pontokban megjelölt adatokat, illetve adatváltozásokat;

f) továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező iratokat;

g) az okmány és a jármű hatósági jelzésének elvesztése esetén elrendeli annak körözését;

h) visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről;”

(2) A Kknyt. 5. §-ának (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője:)

i) illetékmentes eljárás keretében ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, díj ellenében a parkolási igazolvány pótlásával összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról.”

4. § A Kknyt. 6. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője)

a) az 5. § (1) bekezdésének a)-c), g)-i) pontjaiban a jegyző hatáskörébe utalt ügyekben ellátja a másodfokú hatósági és az ezzel összefüggő adatkezelési feladatokat;”

5. § A Kknyt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A nyilvántartás az engedély-, a parkolási igazolvány- és a járműnyilvántartásból, valamint az okmánytárból áll.”

6. § A Kknyt. 8. §-t követően a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A parkolási igazolvány nyilvántartás tartalmazza:

a) a jogosult személyazonosító és lakcím adatát;

b) a jogosult fényképét (arcképmását);

c) a jogosult aláírását;

d) a jogosult törvényes képviselőjének személyazonosító és lakcím adatát;

e) a jogosult írásképtelensége esetén törvényes képviselője aláírását;

f) a kiállító hatóság megnevezését;

g) a parkolási igazolvány sorszámát;

h) az érvényesség időtartamát;

i) a kiállítás dátumát;

j) egyéb, jogszabályban megjelölt adatokat;

k) a parkolási igazolvány kiadásának megtagadására, visszavonására, érvénytelenségére, megsemmisítésére, kiadásának korlátozására vonatkozó adatokat.”

7. § (1) A Kknyt. 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó):]

b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,”

(2) A Kknyt. 9. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járműnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármű)

a) azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját,”

8. § A Kknyt. 14. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartót értesíti:)

d) a parkolási igazolványt kiállító hatóság a 8/A. §-ban meghatározott adatokról.”

9. § A Kknyt. 14/A. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A jegyzőt értesíti:)

c) a parkolási igazolvány használatának ellenőrzésére jogosult szerv az igazolvány birtokban tartását érintő intézkedésről.”

10. § A Kknyt. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az okmánytár iratait a nyilvántartó az (1) bekezdésben megjelölt határidőt követő öt évig kezeli.”

11. § A Kknyt. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nyilvántartó a 8/A. § adatait a parkolási igazolványra való jogosultság megszűnésétől számított öt évig kezeli.”

12. § (1) A Kknyt. 19. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartásból igényelheti(k):]

e) a települési önkormányzat jegyzője

ea) a gépjármű-adóztatási feladatok ellátásához a 9. §-ban megjelölt adatokat,

eb) közútkezelői feladatainak, valamint a közterület rendjének biztosításával összefüggő feladatainak ellátásához a 8/A. § a), d), f)-i) és k) pontjaiban, a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban, valamint a 9. § (2) bekezdés a)-b), d) és e) pontjaiban megjelölt adatokat;”

(2) A Kknyt. 19. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartásból igényelheti(k):]

h) a közterület-felügyelet a 8/A. § a), d), f)-i) és k) pontjaiban, a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban, valamint a 9. § (2) bekezdés a)-b), d) és e) pontjaiban megjelölt adatokat;”

(3) A Kknyt. 19. §-ának (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

[A nyilvántartásból igényelheti(k):]

m) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott közútkezelő az autópálya használatáért fizetendő díj elmaradása esetén a pótdíjbehajtás érdekében a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban megjelölt adatokat;

n) a parkolási szolgáltatást nyújtó társaságok a parkolási díj meg nem fizetése esetén a díj és a pótdíj behajtása érdekében a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban megjelölt adatokat.”

13. § A Kknyt. 21. §-a bevezető szövegének és a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező):

a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § c)-e), h), a 8/A. § b)-c), e), j) és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt adatok kivételével;”

14. § (1) A Kknyt. 24. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az engedély- és a parkolási igazolvány nyilvántartásból adatok akkor szolgáltathatók, ha a kérelem a járművezető, illetve a parkolási igazolvány használatára jogosult személyazonosító adatát is tartalmazza.

(2) A járműtulajdonos (üzemben tartó) adatai akkor szolgáltathatók, ha a kérelemben megjelölt járműazonosító adatok vagy a gépjármű gyártmánya és rendszáma a nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezik.”

(2) A Kknyt. 24. §-ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az)

c) elektronikus úton előterjesztett kérelem a jármű gyártmányára, típusára, színére vonatkozó tájékoztató adatok közlésére, illetve a járműnyilvántartásban szereplő egyéb adatok egyezőségének ellenőrzésére irányul, ez utóbbi nem terjedhet ki azonban a jármű alvázszámára, motorszámára, a motor kódjára és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokra.”

15. § (1) A Kknyt. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatszolgáltatás során az engedély, a parkolási igazolvány, a jármű, a járműokmány, a jármű hatósági jelzése körözésének tényét is közölni kell.”

(2) A Kknyt. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a 21. § b), c) és d) pontjaiban meghatározott célból történő adatkérés esetén.”

16. § (1) A Kknyt. 33. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál)

d) a jogosult a parkolási igazolványra való jogosultság, illetve a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozásával összefüggő adatokat.”

(2) A Kknyt. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jármű tulajdonosa (üzemben tartója) a járműokmány és a jármű hatósági jelzése, a jogosított - parkolási igazolvány esetében a jogosított vagy annak törvényes képviselője - a járművezetésre jogosító okmány, illetve a parkolási igazolvány elvesztését, megsemmisülését, eltulajdonítását a körzetközponti jegyzőnél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül bejelenteni.”

17. § A Kknyt. a 33. §-t követően a következő 33/A. §-sal egészül ki:

„33/A. § (1) A jármű eredetiségének ellenőrzésében közreműködőként a jogszabályban előírt feltételek teljesítését követően is csak az jogosult eljárni, aki a Hivatal által szervezett képzésen részt vett.

(2) A jármű előzetes eredetiségét vizsgáló állomások a vizsgált jármű azonosító adatait, a motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját és a vizsgálati eredményeket tartalmazó megállapításaikat a Hivatalhoz informatikai úton továbbítják, melyekről informatikai nyilvántartás készül. A nyilvántartás adatait a jármű forgalomból történő végleges kivonását követő öt évig kell megőrizni.”

18. § A Kknyt. 34. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nyilvántartásba és a vizsgálat eredményét igazoló okiratba a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a rendőrhatóság betekinthet.”

19. § A Kknyt. 42. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben szabályozza)

c) a jármű előzetes eredetiségének ellenőrzésében közreműködők képzésének, továbbképzésének és a vizsgáló állomások működési feltételeinek részletes szabályait, valamint az alkalmazható vizsgálati módszereket.”

A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény módosítása

20. § A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 19. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 10. § (1) bekezdésében meghatározott adatokból, törvényben meghatározottak szerint adatszolgáltatás igénylésére jogosult]

b) a rendőrség a közúti közlekedésrendészeti feladatai ellátása során a járművezetésre jogosító okmány helyszínen történő elvétele feltételeinek megállapításához;”

21. § A Bnytv. a 19. §-t követően a következő 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § A közlekedési igazgatási ügyekben eljáró hatóság a 10. § (1)-(2) bekezdésben foglalt adatokat a járművezetésre jogosító okmány visszavonásához, a vezetésre való jogosultság szüneteltetésének elrendeléséhez, valamint a „kezdő vezetői engedély” minősítés meghosszabbítása feltételeinek megállapításához igényelheti.”

Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosítása

22. § Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A NEBEK a részére megküldött, az általa átvett vagy továbbított adatot a nemzetközi szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel, azt jogszabályban arra felhatalmazott, az adat-, illetve információigénylést, továbbá az adat-, illetve információ továbbítását kezdeményező szerv, valamint az adatvédelmi ellenőrző szerv kivételével más külföldi és hazai szervnek vagy személynek nem továbbíthatja, abból strukturált adatállományt csak akkor hozhat létre, ha ezt a vonatkozó nemzetközi szerződés lehetővé teszi.”

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-ának (3)-(4) bekezdése, 3. §-ának (2) bekezdése, 5-6. §-ai, 8-9. §-ai, 11. §-a, 12. §-ának (1)-(2) bekezdése, 13. §-a, 16. §-ának (1) bekezdése, 17. §-a, 18. §-a és 19. §-a, valamint az e törvény 2. §-ával megállapított, a Kknyt. 4. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontja 2004. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 44. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat meghatározza.


  Vissza az oldal tetejére