Időállapot: közlönyállapot (2003.IV.25.)

2003. évi XXII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(2) A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnevezés belső alkotmányjogi változások következtében 2003. február 4. napjától Szerbia és Montenegróra módosult. Az egyezményszövegben a „Szerződő Felek” alatt a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság helyett Szerbia-Montenegró értendő.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2003. év február hó 27. napján megtörtént. Az Egyezmény, annak 18. Cikk (2) bekezdése értelmében 2003. év március hó 29. napján hatályba lép.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között azon személyek átadásáról és visszafogadásáról, akik a két állam területén jogellenesen tartózkodnak

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy a két állam jószomszédi kapcsolatait továbbfejlesszék,

azzal a céllal, hogy szabályozzák azon személyek átadását és visszafogadását, akik a másik állam területén tartózkodnak és a belépésre, illetve a tartózkodásra előírt jogi feltételeknek nem felelnek meg,

törekedve arra, hogy ily módon is hozzájáruljanak az illegális migráció megakadályozásához és visszaszorításához

az alábbiakban állapodnak meg:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

(1) Átadandó, illetve visszafogadandó személy:

1.1. az a személy, akiről megállapítható, hogy az egyik Szerződő Fél állampolgára és a másik Szerződő Fél területén nem felel meg a belépésre, illetve tartózkodásra meghatározott jogszabályi feltételeknek, vagy

1.2. egy harmadik ország azon állampolgára vagy hontalan személy, aki a Szerződő Felek egyikének területéről jogellenesen lépett be a másik Szerződő Fél államának területére, illetve ott jogellenesen tartózkodik.

(2) Átszállítandó személy harmadik ország azon állampolgára, akinek hatósági kísérettel történő átszállítását az egyik Szerződő Fél megkeresésére a másik Szerződő Fél engedélyezi saját államterületén.

(3) Megkereső Fél azon Szerződő Fél állama, amely az állam területén tartózkodó személy visszafogadását, illetve átszállítását a jelen Egyezményben foglalt feltételek szerint kéri.

(4) Megkeresett Fél azon Szerződő Fél állama, amelynek területére visszafogadják az adott személyt, illetve amelynek területén keresztül átszállítják a jelen Egyezményben foglalt feltételeknek megfelelően.

(5) Visszafogadási, illetve átszállítási megkeresés: olyan formális kérelem, amellyel a Megkereső Fél a Megkeresett Félhez fordul annak érdekében, hogy az adott személyt visszafogadja területére, illetve engedélyezze az adott személy átszállítását a saját területén.

(6) Válasz a visszafogadási, illetve átszállítási megkeresésre: olyan hivatalos értesítés, amelyben a Megkeresett Fél válaszol a visszafogadási, illetve átszállítási kérelemre.

(7) Illetékes hatóságok a Szerződő Felek azon szervei, amelyek lefolytatják a visszafogadási eljárást, illetve az átszállítást.

(8) Jogellenes határátlépés: olyan határátlépés, amikor a visszafogadandó személy a kijelölt határátkelőhelyen kívül, illetőleg a kijelölt határátkelőhelyen érvényes úti okmány nélkül vagy az ellenőrzés megkerülésével lép a Megkereső Fél területére.

II. Fejezet

A szerződő felek állampolgárainak átadása és visszafogadása

2. Cikk

Visszafogadási kötelezettség

(1) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Szerződő Fél megkeresésére minden egyéb formalitás mellőzésével visszafogadják azokat a személyeket, akik a Megkereső Fél területén tartózkodnak és a beutazásra, illetve a tartózkodásra előírt jogszabályi feltételeknek nem, vagy már nem felelnek meg, amennyiben bizonyítható, hogy ezen személyek a Megkeresett Fél állampolgárai.

(2) A személyazonosságot és az állampolgárságot bizonyító okmányokat a jelen Egyezmény végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv tartalmazza.

(3) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Szerződő Fél megkeresésére, a jelen Egyezményben meghatározott eljárás szerint megvizsgálják a visszafogadás lehetőségét azon személyek esetében, akik a Megkereső Fél területén tartózkodnak és a beutazásra, illetve a tartózkodásra előírt jogszabályi feltételeknek nem, vagy már nem felelnek meg, amennyiben feltételezhető, hogy ezen személyek a Megkeresett Fél állampolgárai.

(4) A személyazonosság és az állampolgárság feltételezésére alkalmas dokumentumokat a jelen Egyezmény végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azon személyekre is, akik a Megkereső Fél területén történő tartózkodásuk alatt az állampolgárságukat elvesztették anélkül, hogy másik állampolgárságot szereztek volna, vagy a Megkereső Fél részéről honosítási ígéretet kaptak volna.

(6) Az (1), a (3) és az (5) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem áll fenn, amennyiben az érintett személy nem kíván visszatérni a Megkeresett Fél területére és ezzel egyidejűleg:

6.1. több állampolgársággal, vagy

6.2. egy harmadik országban tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

3. Cikk

A személyazonosság és az állampolgárság megállapítása

(1) A visszafogadandó személy személyazonosságát és állampolgárságát a Megkeresett Fél illetékes hatóságai állapítják meg belső jogszabályi előírásaikkal összhangban.

(2) A Megkereső Fél a visszafogadandó személy személyazonosságának és állampolgárságának megállapítása céljából a megkereséssel együtt megküldi a Megkeresett Félnek a rendelkezésére álló személyazonosító okmányokat és iratokat (eredeti vagy másolat).

(3) A személyazonosság és az állampolgárság megállapításához a visszafogadandó személy nyilatkozata is felhasználható.

4. Cikk

A megkeresés elbírálása, az átadás és a visszafogadás

(1) A Megkeresett Fél haladéktalanul, de legkésőbb tíz (10) munkanapon belül válaszol a visszafogadási megkeresésre.

(2) A Megkereső Fél kérésére, a Megkeresett Fél diplomáciai és konzuli képviselete köteles késedelem nélkül, de legkésőbb két (2) munkanapon belül kiállítani a visszafogadandó személy részére a hazatéréséhez szükséges úti okmányt.

(3) Az úti okmányok kiadását követően az érintett személyt a Megkeresett Fél haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül visszafogadja.

(4) A jelen cikkben megjelölt határidők a Szerződő Felek kérésére, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy egyéb akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

(5) A Megkereső Fél illetékes hatóságai tájékoztatják a Megkeresett Fél illetékes hatóságait azon személyek visszafogadásának módjáról és időpontjáról, akik egészségi állapotukra vagy életkorukra tekintettel különleges segítségnyújtásra, ápolásra szorulnak.

5. Cikk

Ismételt visszafogadás

A Szerződő Felek, megkeresésre, ugyanazon feltételekkel ismételten visszafogadják azt a személyt, akit korábban a jelen Egyezmény 2-4. Cikkeinek megfelelően adtak át, ha az ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy a visszafogadandó személy az átadás időpontjában nem rendelkezett a Megkeresett Fél állampolgárságával, illetve a jelen Egyezmény 2. Cikk (5) bekezdésében meghatározott visszafogadási kötelezettség feltételeinek sem felelt meg.

III. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyek visszafogadása

6. Cikk

Visszafogadási kötelezettség

(1) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadják a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt (a továbbiakban: harmadik ország állampolgára), aki a Megkereső Fél területén tartózkodik és a beutazásra, illetve a tartózkodásra vonatkozó belső jogi feltételeknek nem felel meg, amennyiben bizonyítható, hogy ezen személy a Megkeresett Fél területéről jogellenesen lépett be a Megkereső Fél területére.

(2) Amennyiben a harmadik ország állampolgára a Megkereső Fél területére jogszerűen lépett be, de a tartózkodási feltételeknek nem felel meg és a Megkeresett Fél illetékes hatósága által kiállított érvényes vízummal vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, úgy ezen személyt a Megkeresett Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére köteles visszafogadni.

(3) Amennyiben az érintett, harmadik ország állampolgárának mindkét Szerződő Fél adott ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, úgy a később lejáró vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiadó Szerződő Fél köteles a visszafogadásra.

7. Cikk

A megkeresés elbírálása, az átadás és a visszafogadás

(1) A Szerződő Felek, előzetes értesítést követően, formaságok nélkül fogadják vissza a harmadik ország állampolgárát (a továbbiakban: egyszerűsített eljárás), ha a visszafogadandó személyt a jogellenes határátlépése során, a határterületen fogják el és a Megkereső Fél a visszafogadást a területére történő jogellenes belépést követő negyvennyolc (48) órán belül kéri, és a Megkereső Fél a jogellenes határátlépés bizonyítékait csatolja.

1.1. A Megkeresett Fél a visszafogadandó személyt az értesítéstől számított legkésőbb huszonnégy (24) órán belül köteles visszafogadni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti egyszerűsített eljárás nem alkalmazható, a visszafogadást a jelen Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdése szerint lehet kérelmezni.

(3) A Megkeresett Fél a (2) bekezdésben említett személyek visszafogadására vonatkozó megkeresésre legkésőbb annak kézhezvételétől számított hét (7) munkanapon belül válaszol.

(4) A Megkeresett Fél a harmadik ország állampolgárát a visszafogadáshoz történt hozzájárulást követően legkésőbb húsz (20) munkanapon belül köteles visszafogadni.

(5) A Megkereső Fél illetékes hatóságai tájékoztatják a Megkeresett Fél illetékes hatóságait azon személyek visszafogadásának módjáról és időpontjáról, akik egészségi állapotukra vagy életkorukra tekintettel különleges segítségnyújtásra, ápolásra szorulnak.

(6) A visszafogadás elutasítását tartalmazó választ indokolni kell.

(7) A jelen cikkben megjelölt határidők a Megkereső Fél kérésére, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy egyéb akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

8. Cikk

Kivételek a visszafogadási kötelezettség alól

A jelen Egyezmény alapján harmadik ország állampolgáraival kapcsolatban a visszafogadási kötelezettség az alábbi esetekben nem áll fenn:

1. amennyiben az illetékes hatóságok a visszafogadandó személy átvételét a jogellenes belépését követő kilenc (9) hónapon belül nem kérték, vagy azon személyek esetében, akik a Megkeresett Fél területét egy (1) évnél régebben hagyták el;

2. amennyiben ezen állampolgárok a Megkereső Fél területére történő beutazás időpontjában ezen Szerződő Fél érvényes vízumával vagy más érvényes tartózkodási engedélyével rendelkeztek, vagy akik számára a Megkereső Fél illetékes hatósága a beutazást követően tartózkodási engedélyt állított ki;

3. akik elhagyták a Megkeresett Fél területét és a Megkereső Fél területére olyan állam területéről léptek be, amelynek a Megkereső Fél ezen személyt nemzetközi szerződés alapján visszaadhatja;

4. olyan harmadik ország állampolgárai esetében, amely államnak a Megkereső Féllel közös államhatára van;

5. akiket a Megkereső Fél az 1967. január 31-i, New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetéről szóló, 1951. július 28-án kelt Genfi Egyezmény alapján menekültként elismert, vagy akik menekültként történő elismerése iránt ezen nemzetközi szerződés alapján kérelmet nyújtottak be, melynek elbírálásáról a Megkereső Fél még nem döntött;

6. akiket a Megkeresett Fél jogerős határozattal kiutasított és átadott a származási országuknak vagy bármely harmadik országnak, amely törvényesen befogadhatja őket;

7. olyan hontalan személyek esetében, akiknek hontalan jogállását a Megkereső Fél az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28. napján kelt New York-i Egyezmény alapján elismerte.

9. Cikk

Harmadik ország állampolgárának ismételt visszafogadása

A Megkereső Fél azonos feltételekkel visszafogadja területére a harmadik ország állampolgárát, ha a Megkeresett Fél a visszafogadástól számított harminc (30) napon belül megállapítja, hogy a jelen Egyezmény 6. Cikk (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek nem álltak fenn vagy azt, hogy a visszafogadásra a 8. Cikk rendelkezései szerint nem kerülhetett volna sor.

IV. Fejezet

Harmadik ország állampolgárainak átszállítása

10. Cikk

Átszállítási eljárás

(1) A Szerződő Felek, a másik Szerződő Fél megkeresése alapján, engedélyezik harmadik ország azon állampolgárainak átszállítását, akikkel kapcsolatban a Megkereső Fél igazolja, hogy e személyek átszállítása a további tranzitállamokban, illetve az átvétele a célállamban biztosított.

(2) Az átszállításra vonatkozó megkeresést a Megkereső Fél nyújtja be és köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes dokumentumot, az érvényes úti okmányt, az egyéb szükséges engedélyeket, valamint az érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek, továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

(3) A Megkereső Fél az átszállításra vonatkozó megkeresést az átszállítás előtt legalább öt (5) munkanappal köteles megküldeni. A Megkeresett Fél a megkeresésre három (3) munkanapon belül válaszol.

(4) Harmadik ország állampolgárainak hatósági kísérettel, szárazföldön történő átszállítását belső jogszabályainak megfelelően a Megkeresett Fél biztosítja. A Szerződő Felek megállapodhatnak az átszállítás más módjában is.

(5) Amennyiben az átszállítás légi úton történik az átszállítandó személy a Megkeresett Fél repülőterén lévő tranzitzónát nem hagyhatja el.

11. Cikk

Az átszállítás elutasításának indokai

(1) Az átszállítást a Szerződő Felek nem kérelmezik, illetőleg az elutasítható, ha várható, hogy a harmadik ország állampolgárát:

1.1. a célállamban vagy valamelyik tranzitállamban kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, illetve, hogy ezen személy faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt ezekben az államokban üldöztetésnek lenne kitéve,

1.2. a Megkeresett Fél államának területén, vagy a célállamban vagy bármely tranzitállamban büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti - a tiltott határátlépés esetét kivéve. Erről a másik Szerződő Felet az átszállítás előtt tájékoztatni kell.

(2) Az átszállítási megkeresésre adott nemleges választ indokolni kell.

(3) A harmadik országok állampolgárai visszaadhatók a Megkereső Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági kísérettel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a Megkereső Fél köteles visszafogadni az előzőleg átadott személyeket.

V. Fejezet

Személyes adatok védelme

12. Cikk

Az átadandó személyes adatok

Amennyiben a jelen Egyezmény végrehajtása céljából személyes adatokat kell átadni, ezek az adatok kizárólag a következők lehetnek:

1. a visszafogadással és átszállítással érintett személy személyazonosító adatai, és amennyiben ez szükséges, a családtagjai személyazonosító adatai (családi és utónév, az esetleges előző nevek, álnevek, gúnynevek, születési hely és idő; nem; a megkeresett országban az utolsó lakóhely, a jelenlegi és az esetleges korábbi állampolgárság);

2. személyi igazolvány, útlevél vagy a személyazonosságot igazoló egyéb okmány (száma; kiállításának helye és ideje, érvényességi ideje; a kiállító hatóság megnevezése);

3. a visszafogadandó és átszállítandó személy azonosítására alkalmas egyéb adatok;

4. a tartózkodás helye, útvonal, megállóhelyek;

5. az egyik Szerződő Fél által kiadott tartózkodási engedélyek vagy vízumok;

6. más adatok, amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének kérelmére a jelen Egyezmény szerinti átvételi előfeltételek vizsgálata céljából van szükség.

13. Cikk

Adatvédelmi szabályok

A személyes adatok védelme érdekében mindkét Szerződő Fél érvényes jogszabályi előírásainak figyelembevételével a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

1. a személyes adatok átadása iránti kérelemben meg kell jelölni a kért adatok körét, felhasználásuk célját és jogalapját. Az átadó Szerződő Fél kérésére az átvevő Szerződő Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról;

2. a Szerződő Felek az átadott személyes adatokat csak a jelen Egyezményben meghatározott célra és az átadó Szerződő Fél által közölt feltételekkel használhatják fel;

3. a személyes adatok csak az Egyezmény végrehajtásában résztvevő illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával történhet;

4. az átadott adatok helyességéért és pontosságáért az átadó Szerződő Fél tartozik felelősséggel. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről az átvevő Szerződő Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről;

5. az adat átadásával érintett személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról, valamint arról, hogy adatait kinek és milyen célból továbbították. A tájékoztatási kötelezettség csak akkor tagadható meg, ha ezt az átadó Szerződő Fél joga lehetővé teszi. Erről az adat átadásával egyidejűleg az átvevő Szerződő Felet tájékoztatni kell;

6. a Szerződő Felek biztosítják, hogy az érintettek, adatvédelemmel kapcsolatos jogaik megsértése esetén az adatkezeléssel érintett Szerződő Fél joga szerint bírósághoz fordulhassanak, valamint kártérítési igénnyel élhessenek;

7. az átadó Szerződő Fél az átadáskor közli a saját államának jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megvalósult, az adatkezelést lehetővé tevő, az átadó Szerződő Fél joga szerinti határidő lejárt vagy az adattörlést az átadó Szerződő Fél kéri;

8. a Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az átadó, illetőleg átvevő szerv és személy nevét, az átadás (átvétel) és az adattörlés tényét, idejét;

9. a Szerződő Felek kötelesek megtenni a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket a személyes adatok hatékony védelmének biztosítása érdekében, az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés és nyilvánosságra hozatal ellen.

VI. Fejezet

Az egyezmény végrehajtása

14. Cikk

Költségviselés

(1) A visszafogadásra kerülő személyeknek a közös államhatárig történő szállításának költségeit, valamint az esetleges ismételt visszafogadás költségét a Megkereső Fél viseli.

(2) A harmadik országok állampolgárainak hatósági kísérettel történő átszállításából és az esetleges visszaszállításából keletkező valamennyi költséget a Megkereső Fél viseli.

15. Cikk

Végrehajtási Jegyzőkönyv

A jelen Egyezmény végrehajtásának szabályait a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Jugoszláv Szövetségi Belügyminisztérium Végrehajtási Jegyzőkönyvben állapítja meg. Ebben különösen az alábbiakat határozzák meg:

1. az eljáró illetékes hatóságokat és a kölcsönös tájékoztatás módját;

2. az állampolgárság és a személyazonosság megállapítását szolgáló okmányokat;

3. az eljárás részletes szabályait, a visszafogadáshoz és átszállításhoz szükséges adatok feltüntetéséhez szükséges nyomtatványok mintáit;

4. a jogellenes határátlépés és tartózkodás bizonyításának módját;

5. a személyek visszafogadására és átszállítására kijelölt határátkelőhelyeket;

6. a költségtérítés módját, rendjét.

16. Cikk

Szakértői Bizottság

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény és Végrehajtási Jegyzőkönyve alkalmazása és a végrehajtás figyelemmel kísérése érdekében Szakértői Bizottságot hoznak létre.

(2) A Szakértői Bizottság bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik felváltva a Magyar Köztársaság, illetve a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területén.

(3) A jelen Egyezmény és Végrehajtási Jegyzőkönyve alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitákat a Szerződő Felek a Szakértői Bizottság keretében rendezik. Az egyeztetés ellenére fennmaradt vitás kérdéseket diplomáciai úton rendezik.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

17. Cikk

Az Egyezmény viszonya más nemzetközi szerződésekhez

(1) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek állampolgárainak elismert jogait, a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között fennálló nemzetközi szerződések rendelkezéseit, valamint a Szerződő Felek államai által kötött más nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeket.

(2) A jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek államai közötti kiadatásra irányuló jogsegély esetében.

(3) A jelen Egyezmény nem érinti a menekültek helyzetéről szóló, az 1967. január 31-én kelt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 28. napján kelt Genfi Egyezmény alkalmazását.

(4) A jelen Egyezmény rendelkezései nem korlátozzák a Szerződő Felek által az emberi jogok védelme érdekében aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket.

18. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépése, szünetelése, felmondása

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól.

(2) A jelen Egyezmény az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak.

(3) A jelen Egyezmény alkalmazását, a II. és V. Fejezetben foglaltakat kivéve, a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy védelme érdekében bármelyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél előzetes, írásbeli értesítését követően felfüggesztheti. A felfüggesztés megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés, illetve annak megszüntetése az erről szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon veszi kezdetét.

(4) A jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Ez esetben a jelen Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon veszti hatályát.

Készült Belgrádban (város), 2001. év november hónap 7. napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. év március hó 29. napjától kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére