Időállapot: közlönyállapot (2003.V.13.)

2003. évi XXVI. törvény

az Országos Területrendezési Tervről * 

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

Fogalommeghatározások

2. § E törvény alkalmazásában:

1. ártéri tájgazdálkodás: a természetesen mély fekvésű területeken az ártéri természeti adottságokat hasznosító gazdálkodási rendszer, amely a sajátságoknak megfelelő haszonvételt biztosít,

2. belterjes mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület,

3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak,

4. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt területek tartoznak,

5. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak,

6. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,

7. mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,

8. az ország szerkezeti terve: az ország térségi területfelhasználásának rendszerét, az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv,

9. sík vidéki árapasztó tározó: olyan ideiglenes víztartásra szolgáló építmény, amely egyéb hasznosítása mellett az élet- és vagyonbiztonság megteremtésére szolgál, árvízvédelmi célú igénybevételére csak rendkívüli árvízi esemény esetén kerül sor,

10. települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeinek együttese,

11. települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban települési területek tartoznak,

12. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg,

13. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező területi egység, amelyben az e törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni,

14. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha fölötti,

15. vegyes területfelhasználású térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak,

16. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a vízgazdálkodási területek tartoznak.

II. Fejezet

AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

3. § (1) Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

(2) Az Országos Területrendezési Terv a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény hatályát nem érinti.

4. § (1) Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani.

(2) Az ország szerkezeti tervét a törvény M = 1:500 000 méretarányú 2. számú melléklete *  az országos övezetek határait a törvény M = 1:500 000 méretarányú 3. számú rajzi melléklete *  tartalmazza, az alábbiak szerint:

a) 3/1. számú melléklet az országos ökológiai hálózat övezetéről,

b) 3/2. számú melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetéről,

c) 3/3. számú melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről,

d) 3/4. számú melléklet a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről,

e) 3/5. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről,

f) 3/6. számú melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről.

(3) Az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott települési területfelhasználási egységeket lehet kijelölni.

(4) Az országos övezetek határait a kiemelt térség, illetve a megye területrendezési tervében pontosítani kell.

(5) Adott térségre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok, illetőleg a térségi övezeti szabályok közül az 1. § szerinti adottságok és értékek megőrzése szempontjából szigorúbb előírásokat kell alkalmazni.

III. Fejezet

AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Térségi területfelhasználási kategóriák

5. § (1) Országos területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 1000 ha területű térségek:

a) erdőgazdálkodási térség,

b) mezőgazdasági térség,

c) vegyes területfelhasználású térség,

d) vízgazdálkodási térség,

e) települési térség,

f) építmények által igénybe vett térség.

(2) Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha területű térségek:

a) erdőgazdálkodási térség,

b) belterjes mezőgazdasági térség,

c) külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség,

d) vízgazdálkodási térség,

e) városias települési térség,

f) hagyományosan vidéki települési térség,

g) építmények által igénybe vett térség.

(3) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben megjelöltektől eltérő, egyedileg meghatározott területfelhasználási kategóriát is kijelölhet a térség elsődleges funkciójának, illetve a kiemelés okának megfelelően.

A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási és belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;

d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen a városias települési térség nem jelölhető ki;

e) a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési térség kategóriába kell sorolni;

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható.

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni;

b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;

c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;

d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;

e) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;

f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;

g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt szabályoknak az adott területfelhasználási kategória által érintett települések igazgatási területére vetítve, településenként is teljesülniük kell.

A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok

7. § A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.

8. § Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. Szőlőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg.

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok

9. § (1) Az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. számú rajzi melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/1-8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az állam kizárólagos tulajdonában lévő országos jelentőségű vizek, vízi építmények térbeli rendjét a 2. számú rajzi melléklet, az országos jelentőségű vízi építmények felsorolását az 1/9. számú melléklet, az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizeket és vízi építményeket pedig a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza.

(3) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokat, az egyedi építmények helyét és védőövezeteit a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni.

(4) Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas építmény és közlekedési infrastruktúra-hálózatok építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén kényszerűen okozott kár ésszerű ráfordítással bizonyíthatóan csökkenthető.

10. § (1) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket - az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal - a szerkezeti terv figyelembevételével és a törvény 1/1-9. számú mellékletében felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve kell megvalósítani.

(2) A sík vidéki árapasztó tározók helyét és az ártéri tájgazdálkodásra alkalmas területeket - azok kijelölését követően - a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben, valamint a települések településszerkezeti tervében, helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében figyelembe kell venni.

11. § A bányászati tevékenységgel kapcsolatban - a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül - a következő előírásokat kell alkalmazni:

a) bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve nem zárja ki;

b) újrahasznosítás és tájrehabilitáció csak a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet.

IV. Fejezet

TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK

Térségi övezetek

12. § (1) Országos övezetek:

a) országos ökológiai hálózat,

b) kiemelten fontos érzékeny természeti terület,

c) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,

d) komplex tájrehabilitációt igénylő terület,

e) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület,

f) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe.

(2) A kiemelt térségi és megyei övezetek:

a) védett természeti terület,

b) védett természeti terület védőövezete,

c) természeti terület,

d) ökológiai (zöld) folyosó,

e) térségi tájrehabilitációt igénylő terület,

f) tájképvédelmi terület,

g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,

h) rendszeresen belvíz járta terület,

i) hullámtér és nyílt ártér,

j) csúszásveszélyes terület,

k) vízeróziónak kitett terület,

l) széleróziónak kitett terület,

m) honvédelmi és katasztrófavédelmi terület.

(3) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő, egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhet a térség elsődleges funkciójával, illetve a kiemelés okával összhangban.

(4) A térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és kapcsolatrendszerét az 1/10. számú melléklet tartalmazza. A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezeteket és azok előírásait is alkalmazni kell.

(5) Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.

V. Fejezet

AZ ORSZÁGOS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Országos ökológiai hálózat övezete

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.

(2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket - ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják - földkábelben kell elhelyezni.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

(4) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervben védett természeti terület, védett természeti terület védőövezete, természeti terület és ökológiai (zöld) folyosó övezetbe kell sorolni.

Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete

14. § A komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a területek újrahasznosítási célját a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében, a települések helyi tájrendezési szabályainak, vagy a helyi településrendezési eszközök figyelembevételével kell meghatározni.

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete

16. § Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

VI. Fejezet

A KIEMELT TÉRSÉGI ÉS MEGYEI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Védett természeti terület övezete

17. § Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető.

Természeti terület övezete

18. § Természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható.

Ökológiai (zöld) folyosó övezete

19. § Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté.

Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete

20. § A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.

Tájképvédelmi terület övezete

21. § (1) A tájképvédelmi terület övezetben a kiemelt térségi és a megyei rendezési tervnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell; ennek érdekében a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.

(2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

22. § (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el.

(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy

a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen,

b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen, illetve ökológiai (zöld) folyosó területén,

c) természeti területen,

d) erdőben,

e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken,

f) rendszeresen belvíz járta területeken,

g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,

h) település belterületén és annak 1000 m-es körzetében,

i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében,

j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 15 km-es körzetében,

k) hullámtér és nyílt ártér körzetében

regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.

Rendszeresen belvíz járta terület övezete

23. § A rendszeresen belvíz járta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki.

Hullámtér és nyílt ártér övezete

24. § A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

Csúszásveszélyes terület övezete

25. § A csúszásveszélyes terület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és külszíni művelésű bánya nem nyitható.

Vízeróziónak kitett terület övezete

26. § (1) A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a vízerózió mértékét csökkenti.

(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődleges védelmi rendeltetésbe kell sorolnia. Erdőterület művelési ága nem változtatható meg, kivéve, ha az borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén fekszik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható.

(3) Az övezet területén szőlő, gyümölcsös, rét és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg. Kivételesen indokolt esetben a vízerózió által erősen veszélyeztetett rét- vagy legelőművelési ága erdőre vagy - borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén - szőlőre változtatható.

Széleróziónak kitett terület övezete

27. § (1) A széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti.

(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg.

(3) Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a területet hasznosítani.

VII. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

28. § (1) E törvény a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a Mezőgazdasági és Orientációs Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról és bizonyos rendeletek módosításáról és hatálytalanításáról szóló 1257/99 EU Tanács rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

29. § Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata legalább 5 évente történik.

1/1. számú melléklet

A közúthálózat fő elemei * 

1. Gyorsforgalmi utak

1a. A „Helsinki közlekedési folyosók” hazai szakaszai

IV. sz. folyosó
M15: (Szlovákia-Rajka**-M1 autópálya
M1: Ausztria-Hegyeshalom**-Győr-M0 Budapest
M0: M1-M5 között
M5: M0 Budapest-Kecskemét-Kiskunfélegyháza*-Szeged térsége*
M43: M5 Szeged térsége*-Tisza-híd*-Nagylak***/Csanádpalota***-(Románia)
V. sz. folyosó
M70: (Szlovénia-Tornyiszentmiklós***-M7 Letenye*
M7: M70 Letenye*-Zamárdi*-M0 Budapest
M0: M7-M3 között
M3: M0 Budapest-Hatvan-Füzesabony-Emőd-Tisza-híd-Polgár*-Görbeháza*-Nyíregyháza*
-Vásárosnamény*-Tisza-híd*-Barabás***-Ukrajna
elágazás Vásárosnamény*-Záhony***-Tisza-híd*-(Ukrajna)
Alternatív útvonal a nemzetközi tranzitforgalom számára
M70: Szlovénia-Tornyiszentmiklós***-M7 Letenye térsége*
M7: M70 Letenye térsége*-Nagykanizsa*
M9: Nagykanizsa*-Kaposvár*-Dombóvár*
M65: Dombóvár*-M65/M8 kereszteződés*
M8: M65/M8 kereszteződés*-Dunaújváros*-Duna-híd*-Kecskemét*-Szolnok*-Füzesabony*
M3: Füzesabony-Emőd-Tisza-híd-Polgár*-Nyíregyháza*-Vásárosnamény*-Tisza-híd*-Barabás***-Ukrajna)
elágazás Vásárosnamény*-Záhony***-Tisza-híd*-(Ukrajna)
V/b. sz. folyosó
M7: M7/M70 Letenyei csomópont*-Letenye***-(Horvátország)
V/c. sz. folyosó
M6: M0 Budapest*-Dunaújváros*-Szekszárd*-Bóly*-Ivándárda térsége***-(Horvátország)
X/b. sz. folyosó
M5: M5/M9/M43 csomópont Szeged térsége*-Röszke***-(Szerbia és Montenegró)

1b. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak

M0 Budapest körüli gyűrű: Budaörs*-Budakeszi*-Nagykovácsi*-Solymár*-Üröm*-Pilisborosjenő*-Budakalász*-
Duna-híd*-Szigetmonostor*-Duna-híd*-Dunakeszi-Fót-Csömör*-Bp. XVI. ker.*-
Kistarcsa*-Nagytarcsa*-Bp. XVII. ker.*-Pécel*-Maglód*-Ecser*-Üllő*-Vecsés*-
Üllő*-Gyál*-Bp. XXIII. ker.-Dunaharaszti, Duna-híd-Szigetszentmiklós, Duna-híd-
Budapest XXII. ker.-Diósd-Törökbálint-Budaörs
Megjegyzés: Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat környezeti hatásvizsgálat alapján a védett természeti területen - ahol szükséges - alagútban kell vezetni.
M0-M3 összekötés: Nagytarcsa*-Kistarcsa*-Kerepes*-Gödöllő*-Mogyoród*
M2: Budapest-Vác*-Rétság*-Parassapuszta***-(Szlovákia)
M4: Budapest*-Szolnok*-Tisza-híd*-Püspökladány*-Biharkeresztes***-(Románia)
M7: (Budapest-Székesfehérvár) M65 keresztezése-M8 keresztezése-Zamárdi*-
M9 keresztezése*-(Nagykanizsa*-Letenye***)-(Horvátország)
M8: (Ausztria)-Rábafüzes***-Veszprém*-M7 keresztezése*-(M65 keresztezése*-
Dunaújváros*-Duna-híd*-Szolnok*-Füzesabony*
M9: (Ausztria)-Sopron***-Szombathely térsége*-Zalaegerszeg*-(Nagykanizsa*-Kaposvár*-Dombóvár*)-Szekszárd*-Duna-híd*-Szeged*
M10: M0 Budapest*-Dorog*-Esztergom, Duna-híd***-(Szlovákia)
M21: M3 Hatvan térsége*-Salgótarján*-Somoskőújfalu***-(Szlovákia)
M25: M3 Füzesabony térsége*-Eger*
M30: M3 Emőd térsége*-Miskolc*-Encs*-Tornyosnémeti***-(Szlovákia)
M35: M3 Görbeháza térsége*-M47 Debrecen térsége*
M44: M8 Kecskemét térsége*-Tisza-híd*-Békéscsaba*-Gyula***-(Románia)
M47: M3 Nyíregyháza térsége*-Debrecen*-Berettyóújfalu*-Békéscsaba*-Tisza-híd*-
M43 Szeged térsége*
M49: M3 Mátészalka térsége*-Csengersima***-(Románia)
M57: M6-Mohács*-Bóly*-Pécs*-Barcs***-(Horvátország)
M62: M7 Székesfehérvár térsége*-Dunaújváros*
M65: M7 Székesfehérvár térsége*-Tamási*-Dombóvár*-M57 Pécs térsége*
M75: M9 Bak térsége*-Rédics***-(Szlovénia)
M76: M9 Zalaegerszeg térsége*-Keszthely*-M7 Balatonszentgyörgy térsége*
M80: M81 Székesfehérvár térsége*-Várpalota*-M8 Veszprém térsége*
M81: M7 Székesfehérvár térsége*-Mór*-Kisbér*-Komárom***-Duna-híd*-(Szlovákia)
vagy M7 Székesfehérvár térsége*-Mór*-Kisbér*-Győr*-Vámosszabadi***-Duna-híd*-
(Szlovákia)
M85: M1 Győr térsége*-Csorna*-M9 Nagycenk térsége*
M86: M1 Mosonmagyaróvár térsége*-Csorna*-M9 Sárvár térsége*
Szombathelyi bekötés: M9 Vát térsége*-Szombathely*

2. Főutak

2a. A főúthálózat elemei

1. sz. főút: Budapest-Tatabánya-Tata-Komárom-Győr-Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom**-
(Ausztria)
2. sz. főút: Budapest-Dunakeszi-Vác-Rétság-Parassapuszta**-(Szlovákia)
3. sz. főút: Budapest-Hatvan-Gyöngyös-Füzesabony-Mezőkövesd-Miskolc-Szikszó-Encs-
Tornyosnémeti**-(Szlovákia)
4. sz. főút: Budapest-Cegléd-Szolnok-Tisza-híd-Püspökladány-Debrecen-Nyíregyháza-Kisvárda-
Záhony**-(Ukrajna)
5. sz. főút: Budapest-Dabas-Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szeged-Röszke**-(Szerbia és
Montenegró)
6. sz. főút: Budapest-Dunaújváros-Szekszárd-Pécs-Barcs**-(Horvátország)
7. sz. főút: Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Nagykanizsa-Letenye**-(Horvátország)
8. sz. főút: M7 Székesfehérvár-Veszprém-Rábafüzes**-(Ausztria)
10. sz. főút: Budapest-Piliscsaba-Dorog-Nyergesújfalu-Almásfüzitő-1. sz. főút
11. sz. főút: Budapest-Szentendre-Visegrád-Esztergom-Tát-10. sz. főút
111. sz. főút 10. sz. főút Dorog-11. sz. főút Esztergom
12. sz. főút: 2. sz. főút Vác-Nagymaros-Szob
13. sz. főút: 81. sz. főút Kisbér-Komárom**-(Szlovákia)
14. sz. főút: 1. sz. főút Győr-Vámosszabadi**-(Szlovákia)
15. sz. főút: 1. sz. főút Mosonmagyaróvár-Rajka**-(Szlovákia)
19. sz. főút M1 Gönyű-1. sz. főút Győr
21. sz. főút: 3. sz. főút Hatvan-Somoskőújfalu**-(Szlovákia)
22. sz. főút: 2. sz. főút Rétság-Balassagyarmat-21. sz. főút Salgótarján
23. sz. főút: 21. sz. főút Kisterenye-25. sz. főút Tarnalelesz
24. sz. főút: 3. sz. főút Gyöngyös-Parád-25. sz. főút Eger
25. sz. főút: 3. sz. főút Kerecsend-Eger-Bánréve**-(Szlovákia)
26. sz. főút: 3. sz. főút Miskolc-Kazincbarcika-Bánréve**-(Szlovákia)
27. sz. főút: 3. sz. főút Sajószentpéter-Edelény-Tornanádaska**-(Szlovákia)
31. sz. főút: Budapest-Nagykáta-Jászberény-33. sz. főút Dormánd
311. sz. főút: 31. sz. főút Nagykáta-4. sz. főút Cegléd
32. sz. főút: 3. sz. főút Hatvan-Jászberény-4. sz. főút Szolnok
33. sz. főút: 3. sz. főút Füzesabony-Tiszafüred-4. sz. főút Debrecen
34. sz. főút: 35. sz. főút Polgár*-Tiszafüred térsége*-Kunhegyes-4. sz. főút Fegyvernek
35. sz. főút: 3. sz. főút Nyékládháza-Polgár-Debrecen 33. sz. főút
36. sz. főút: 35. sz. főút Polgár-4. sz. főút Nyíregyháza
37. sz. főút: 3. sz. főút Felsőzsolca-Szerencs-Sátoraljaújhely**-(Szlovákia)
38. sz. főút: 37. sz. főút Bodrogkeresztúr-4. sz. főút Nyíregyháza
40. sz. főút: 4. sz. főút Albertirsa-Cegléd-4. sz. főút Abony
405. sz. főút: 4. sz. főút Albertirsa-M5 Újlengyel
41. sz. főút: 4. sz. főút Nyíregyháza-Vásárosnamény-Beregsurány**-(Ukrajna)
42. sz. főút: 4. sz. főút Püspökladány-Berettyóújfalu-Biharkeresztes**-(Románia)
43. sz. főút: 5. sz. főút Szeged-Makó-Nagylak**-(Románia)
44. sz. főút: 5. sz. főút Kecskemét-Békéscsaba-Gyula**-(Románia)
441. sz. főút: 4. sz. főút Cegléd-Nagykőrös-44. sz. főút Kecskemét
442. sz. főút: 4. sz. főút Szolnok-Martfű*-Tiszaföldvár*-44. sz. főút Kunszentmárton*
443. sz. főút: 44. sz. főút Szarvas-46. sz. főút Gyomaendrőd
45. sz. főút: 44. sz. főút Kunszentmárton-Szentes-47. sz. főút Hódmezővásárhely
451. sz. főút: M5 Kiskunfélegyháza-Csongrád-45. sz. főút Szentes
46. sz. főút: 4. sz. főút Törökszentmiklós-Mezőtúr-Gyomaendrőd-Mezőberény-Békés-Doboz-
Sarkad-Méhkerék**-(Románia)
47. sz. főút: 4. sz. főút Debrecen-Berettyóújfalu-Békéscsaba-43. sz. főút Szeged
471. sz. főút: 4. sz. főút Debrecen-49. sz. főút Mátészalka
48. sz. főút: 4. sz. főút Debrecen-Nyírábrány**-(Románia)
49. sz. főút: 41. sz. főút Rohod-Mátészalka-Csengersima**-(Románia)
491. sz. főút: 49. sz. főút Győztelek-Tiszabecs**-(Ukrajna)
51. sz. főút: Budapest-Kalocsa-Baja-Hercegszántó**-(Szerbia és Montenegró)
52. sz. főút: 5. sz. főút Kecskemét-Solt-Duna-híd-M6 Dunaföldvár
53. sz. főút: 52. sz. főút Solt-Kiskunhalas-Tompa**-(Szerbia és Montenegró)
54. sz. főút: 5. sz. főút Kecskemét-Soltvadkert-51. sz. főút Sükösd
55. sz. főút: 5. sz. főút Szeged-Baja-Duna-híd-M6 Bátaszék
56. sz. főút: 6. sz. főút Szekszárd-Mohács-Udvar**-(Horvátország)
57. sz. főút: 58. sz. főút Pécs-Mohács-Duna-híd*-51. sz. főút Dávod térsége*
58. sz. főút: 6. sz. főút Pécs-Harkány-Drávaszabolcs**-(Horvátország)
61. sz. főút: 6. sz. főút Dunaföldvár-Dombóvár-Kaposvár-M7 Nagykanizsa
611. sz. főút: 61. sz. főút Dombóvár-66. sz. főút Sásd
63. sz. főút: 8. sz. főút Székesfehérvár-Sárbogárd-6. sz. főút Szekszárd
64. sz. főút: 61. sz. főút Simontornya-M7 Enying
65. sz. főút: 6. sz. főút Szekszárd-Tamási-Siófok 7. sz. főút
66. sz. főút: 6. sz. főút Pécs-Sásd-Kaposvár 61. sz. főút
67. sz. főút: 7. sz. főút Balatonszemes*-Látrány*-Kaposvár-Szigetvár*-Drávasztára térsége***-
(Horvátország)
68. sz. főút: M7 Balatonszentgyörgy-Nagyatád-M57 Barcs**-(Horvátország)
71. sz. főút: 7. sz. főút Lepsény-Balatonfüred-M76 Keszthely
72. sz. főút: 71. sz. főút Balatonfűzfő-M80 Litér térsége
73. sz. főút: 71. sz. főút Csopak-M80 Veszprém
74. sz. főút: 7. sz. főút Nagykanizsa-Zalaegerszeg-8. sz. főút Vasvár
75. sz. főút: 71. sz. főút Keszthely-Rédics**-(Szlovénia)
76. sz. főút: M9 Zalaegerszeg-8. sz. főút Körmend
81. sz. főút: 8. sz. főút, Székesfehérvár-Kisbér-Győr, 1. sz. főút
811. sz. főút: 8. sz. főút Székesfehérvár-1. sz. főút Bicske
82. sz. főút: M80 Litér térsége*-Gyulafirátót*-Zirc-1. sz. főút Győr
821. sz. főút: Győr 82-83. sz. főutak bevezető szakasza
83. sz. főút: M8 Városlőd-Pápa-Győr 821. sz. főút
84. sz. főút: 71. sz. főút Balatonederics-Sárvár-Sopron**-(Ausztria)
85. sz. főút: M85 Csorna-Kapuvár-M9 Nagycenk térsége
86. sz. főút: 1. sz. főút Mosonmagyaróvár-Csorna-Szombathely-M8 Körmend-Zalalövő-Zalabaksa*-Lenti*-Tornyiszentmiklós***-(Szlovénia)
87. sz. főút: 8. sz. főút Kám-Szombathely-Kőszeg**-(Ausztria)
88. sz. főút: M9 Vát térsége-Sárvár 84. sz. főút
89. sz. főút: 87. sz. főút Szombathely-Bucsu***-(Ausztria)

2b. Új főúti kapcsolatok

- (Szombathely)-Sárvár-Celldömölk-Pápa-Kisbér-Tatabánya-Tát-(Esztergom)

- Csorna-Pápa

- Pápa-Devecser-Tapolca

- (Ausztria)-Fertőd**-M85 Fertőszentmiklós térsége

- 81. sz. főút Pér-Gönyű

- (Szlovénia)-Bajánsenye**-Zalalövő-76. sz. főút Zalaszentgyörgy térsége

- Veszprém-Tapolca-Keszthely

- Székesfehérvár-Zámoly-Csákvár-Bicske 811. sz. főút

- Sávoly-Marcali-Somogyvár-Gamás-Törökkoppány-Nagykónyi

- Iregszemcse-Nagykónyi

- Pécs-Vajszló

- M9 Komló-M6 Pécs

- 58. sz. főút-Siklós-Villány

- Rétság-Jobbágyi-Szurdokpüspöki-Gyöngyös

- Bátonyterenye-24. sz. főút

- Encs-38. sz. főút

- Sárospatak-Kisvárda-Vásárosnamény

- Nyíregyháza-Nyírbátor-Vállaj**-(Románia)

- Polgár-Tiszacsege-Egyek-Tiszaörs

- Gyöngyös-Karácsond-Heves-Kisköre-Tisza-híd-Kunhegyes

- Kunhegyes-Kisújszállás-Túrkeve-Mezőtúr-Szarvas

- Kalocsa-Kecel

- Soltvadkert-Kiskunmajsa-Kiskundorozsma

- Hódmezővásárhely-Makó-Kiszombor**-(Románia)

- Szarvas-Orosháza-Mezőkovácsháza-Battonya**-(Románia)

- Szentes-Orosháza

- 34. sz. főút Kunmadaras-Karcag-Füzesgyarmat-47. sz. főút Szeghalom

- M44 Békéscsaba-46. sz. főút Doboz

- Törökszentmiklós-Martfű

- Maglód-Kóka-Szentmártonkáta-Farmos-Újszilvás-Szolnok

- Nagykáta-4. sz. főút Albertirsa

- 31. sz. főút Budapest-Nagykáta-M4 Szolnok

- 38. sz. főút Rakamaz-Tiszavasvári-Hajdúböszörmény 35. sz. főút

2c. Főútkorrekciók

A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni.

1. sz. főút: Vértesszőlős, Tata, Almásfüzitő, Komárom, Gönyű, Győr észak, Abda, Öttevény, Mosonmagyaróvár
2. sz. főút: Rétság
3. sz. főút: Gödöllő, Hatvan, Miskolc déli elkerülő, Szikszó, Aszaló, Csobád, Forró, Encs, Garadna, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Tornyosnémeti
4. sz. főút: Vecsés, Üllő, Abony, Törökszentmiklós, Kenderes, Kisújszállás, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, Nyírbogdány, Székely, Berkesz
5. sz. főút: Alsónémedi, Örkény, Kiskunfélegyháza, Szeged
451. sz. főút: Kiskunfélegyháza
6. sz. főút: Érd, Ercsi, Dunaföldvár, Pécs, Szigetvár, Barcs
7. sz. főút: Martonvásár déli elkerülő, Kápolnásnyék, Velence, Gárdony, Agárd
8. sz. főút: Márkó, Bánd, Ajka, Bakonygyepes, Tüskevár, Körmend, Jakabháza
10. sz. főút: Tát, Nyergesújfalu
11. sz. főút: Dömös, Pilismarót
14. sz. főút: Győr
15. sz. főút: Mosonmagyaróvár, Bezenye
21. sz. főút: Bátonyterenye, Salgótarján
22. sz. főút: Érsekvadkert, Balassagyarmat, Szécsény
23. sz. főút: Nemti, Kisterenye déli elkerülő
24. sz. főút: Gyöngyös, Parádfürdő, Recsk
25. sz. főút: Eger, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve
26. sz. főút: Miskolc-Sajószentpéter között új szakasz, Putnok
27. sz. főút: Edelény
31. sz. főút: Nagykáta, Jászberény, Jászjákóhalma, Jászapáti, Heves
311. sz. főút: Nagykáta
32. sz. főút: Hatvan, Jászberény, Szolnok
33. sz. főút: Dormánd, Besenyőtelek
34. sz. főút: Kunmadaras, Kunhegyes
35. sz. főút: Nagycsécs, Sajószöged, Polgár
36. sz. főút: Tiszavasvári
37. sz. főút: Sátoraljaújhely
38. sz. főút: Rakamaz, Nyíregyháza
41. sz. főút: Vásárosnamény
43. sz. főút: Szeged, Makó
44. sz. főút: Kecskemét, Cserkeszőlő, Öcsöd, Békésszentandrás, Szarvas, Kondoros, Békéscsaba
45. sz. főút: Hódmezővásárhely
442. sz. főút: Szolnok-Szandaszőlős, Rákóczifalva, Rákócziújfalu
45. sz. főút: Kunszentmárton, Szentes
46. sz. főút: Mezőtúr, Gyomaendrőd
47. sz. főút: Debrecen, Berettyóújfalu, Mezőberény, Csorvás, Orosháza, Hódmezővásárhely
51. sz. főút: Kiskunlacháza, Dömsöd, Dunavecse, Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Baja, Nagybaracska
52. sz. főút: Dunaföldvár, Solt, Kecskemét
53. sz. főút: Kiskőrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa
54. sz. főút: Jakabszállás, Bócsa, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés
55. sz. főút: Bátaszék, Baja, Csávoly, Felsőszentiván, Tataháza, Mélykút, Mórahalom
56. sz. főút: Szekszárd, Dunaszekcső, Bár, Mohács
57. sz. főút: Pécs
58. sz. főút: Pécs, Szalánta, Harkány
61. sz. főút: Nagykanizsa, Pincehely, Simontornya
62. sz. főút: Seregélyes, Perkáta
63. sz. főút: Székesfehérvár, Bikács, Sárbogárd
64. sz. főút: Simontornya
65. sz. főút: Tamási
66. sz. főút: Sásd
67. sz. főút: Balatonlelle, Látrány, Somogytúr, Somogybabod, Kaposvár, Szentlászló
68. sz. főút: Kéthely, Marcali, Kelevíz, Mesztegnyő, Böhönye, Nagyatád, Lábod
71. sz. főút: Badacsony, Keszthely
74. sz. főút: Nagykanizsa, Zalaszentbalázs, Hahót, Zalaegerszeg, Vasvár
75. sz. főút: Pacsa, Bak-Lenti-Rédics
76. sz. főút: Balatonszentgyörgy, Sármellék, Zalaegerszeg
81. sz. főút: Székesfehérvár, Kisbér, Pér
82. sz. főút: Nyúl, Écs, Ravazd, Veszprémvarsány, Zirc, Eplény, Gyulafirátót
83. sz. főút: Győrszemere, Tét, Gyarmat, Takácsi, Pápa
84. sz. főút: Sárvár, Rábapaty, Kópháza, Sopron
85. sz. főút: Enese, Csorna, Fertőszentmiklós, Nagycenk
86. sz. főút: Csorna, Szil, Répcelak, Vámoscsalád, Vasegerszeg, Hegyfalu, Pósfa, Szeleste, Vát, Kissároslak, Egyházasrádóc, Zalalövő
87. sz. főút: Kőszeg, Lukácsháza, Szombathely, Táplánszentkereszt, Tanakajd, Vasszécsény, Csempeszkopács
88. sz. főút: Sárvár
89. sz. főút: Szombathely, Sé, Torony

1/2. számú melléklet

Az országos főút és vasúthálózaton tervezett nagy hidak

Tervezett Duna-hidak

Közúti hidak: Komárom vagy Vámosszabadi (M81)
Esztergom (M10)
Budapest M0 északi hídja
Aquincumi híd
Galvani úti híd
Albertfalvai híd
Dunaújváros (M8)
Szekszárd (M9)
Mohács 57. sz. főút
Vasúti hidak: A Budapestet délről kerülő vasútvonalon a Duna fő- és mellékágán.

Tervezett Tisza-hidak:

Közúti hidak: Vásárosnamény (M3)
Polgár (M3)
Kisköre (új főút)
Szolnok (M4)
Tiszaug (M44)
Algyő (bővítés) (M47)
Szeged M43
Vasúti hidak: Szeged (Szeged-Temesvár összekötésén)

1/3. számú melléklet

Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton, valamint a vasúti főhálózaton

Meglevő határátkelők Tervezett határátkelők
Szlovákia felé:
Rajka 15. sz. főút
Rajka M 15
Vámosszabadi 14. sz. főút Vámosszabadi vagy Komárom M81
Komárom 13. sz. főút Komárom vagy Vámosszabadi M81
Esztergom M10
Parassapuszta 2. sz. főút M2
Salgótarján 21. sz. főút M21
Bánréve 26. sz. főút
Tornanádaska 27. sz. főút
Tornyosnémeti 3. sz. főút M30
Sátoraljaújhely 37. sz. főút
Ukrajna felé:
Záhony 4. sz. főút Záhony és Barabás M3
Beregsurány 41. sz. főút
Tiszabecs 491. sz. főút
Románia felé:
Csengersima 49. sz. főút M49
Vállaj új főút
Nyírábrány 48. sz. főút
Biharkeresztes 42. sz. főút M4
Méhkerék új főút
Gyula 44. sz. főút M44
Battonya új főút
Nagylak 43. sz. főút Csanádpalota
Kiszombor
M43
új főút
Szerbia és Montenegró felé:
Röszke 5. sz. főút M5
Tompa 53. sz. főút
Hercegszántó 51. sz. főút
Horvátország felé:
Udvar 56. sz. főút
Drávaszabolcs 58. sz. főút Ivándárda M6
Drávasztára térsége
67. sz. főút
Barcs 6. sz. főút M6
Letenye 7. sz. főút M7
Szlovénia felé:
Rédics 86. sz. főút Tornyiszentmiklós M70
86. sz. főút
Bajánsenye új főút
Ausztria felé:
Rábafüzes 8. sz. főút M8
Bucsu 89. sz. főút
Kőszeg 87. sz. főút
Kópháza 861. sz. főút
Sopron 84. sz. főút M9
Fertőd új főút
Hegyeshalom M1 1. sz. főút
Vasúti főhálózaton levő határátkelők
  Vissza az oldal tetejére