Időállapot: közlönyállapot (2003.VI.3.)

2003. évi XXXI. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról * 

1. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal az 1. § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 81. és 82. Cikkének alkalmazása során az e cikkek hatálya alá tartozó piaci magatartásra is e törvény eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni akkor, ha a Szerződés 81. és 82. Cikkében foglalt versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1/2003/EK rendelet) alapján a Gazdasági Versenyhivatal vagy magyar bíróság eljárásának van helye.”

2. § A Tpvt. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Gazdasági Versenyhivatal ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai közösségi versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak.”

3. § A Tpvt. 36. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Gazdasági Versenyhivatal elnöke)

„e) kijelöli az 1/2003/EK rendelet szerinti Versenykorlátozó Magatartások és Erőfölényes Helyzetek Tanácsadó Bizottságában, valamint a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet szerinti Összefonódások Tanácsadó Bizottságában a Gazdasági Versenyhivatalt képviselő személyeket.”

4. § (1) A Tpvt. 61. §-a (3) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kérelemnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.”

(2) A Tpvt. 63. §-a (2) bekezdésének b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

[Ha törvény más határidőt nem állapít meg, az érdemi határozatot

b) hivatalból indított eljárás esetén]

„bc) a 24. § szerinti engedély iránti kérelem benyújtásának elmulasztása miatt a 67. § (3) bekezdése alapján indított eljárás esetében a vizsgálat elrendelésétől számított száznyolcvan napon belül”

(kell meghozni.)

5. § A Tpvt. 65/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A törvény 11. és 21. §-a megsértése tárgyában folyó vizsgálat során a vizsgáló jogosult a hivatalból indított eljárás során az ügyfél bármely vezető tisztségviselője, alkalmazottja (megbízottja), valamint a ténylegesen az irányítást gyakorló más személy magáncélú, illetve magánhasználatú helyiségeibe, ideértve a járműveket és más területet is, önhatalmúlag belépni és ott meghatározott célból kutatást folytatni.”

6. § A Tpvt. 80. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az eljáró versenytanács érdemi határozatait nyilvánosságra hozza, egyéb határozatait pedig nyilvánosságra hozhatja.”

7. § A Tpvt. a 91. §-t követően a következő XIV. Fejezettel egészül ki, egyúttal a jelenlegi XIV. Fejezet számozása XV. Fejezetre változik:

„XIV. Fejezet

Eljárás az európai közösségi versenyszabályok alkalmazása során

Általános szabályok

91/A. § (1) Az EK-Szerződés 81. és 82. Cikkének alkalmazása során e törvény rendelkezéseit az e Fejezetben, illetve az 1/2003/EK rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A vállalkozások európai közösségi jog hatálya alá eső összefonódásának ellenőrzése során e törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet így rendelkezik. E Fejezet rendelkezései közül ilyen ügyekben a 91/F-91/G. § alkalmazható.

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása

91/B. § Az EK-Szerződés 81. és 82. Cikkének alkalmazása során a Gazdasági Versenyhivatal az 1/2003/EK rendeletben meghatározott módon együttműködik az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságaival.

91/C. § Az eljáró versenytanács a tárgyalás kitűzése előtt megküldi saját előzetes álláspontját (73. §) az Európai Bizottságnak, továbbá indokolt esetben az érintett tagállami versenyhatóságnak is. A tárgyalás leghamarabb az Európai Bizottság értesítését követő harmincadik napra tűzhető ki. Ilyen esetben az elintézési határidő harminc nappal meghosszabbodik.

91/D. § Ha a versenyfelügyeleti eljárásban az Európai Bizottságtól, illetve más tagállami versenyhatóságtól származó bizonyíték kerül felhasználásra, az eljáró versenytanács érdemi határozatának indokolásában - az 1/2003/EK rendelet által előírt feltételek teljesülésének bemutatásával - köteles alátámasztani az ilyen bizonyítékok felhasználhatóságát.

91/E. § (1) A bejelentés elintézése körében a vizsgálat elrendelését a vizsgáló megtagadja, továbbá a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha az ügyben az Európai Bizottság eljárást indított.

(2) A bejelentés elintézése körében a vizsgálat elrendelése megtagadható, ha az ügyben más tagállam versenyhatósága eljárást indított.

(3) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ha az ügyben más tagállam versenyhatósága eljárást indított.

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján hozott határozat ellen külön jogorvoslatnak helye nincs.

91/F. § (1) Ha az Európai Bizottság eljárása során a 65/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott vizsgálati cselekmények foganatosítása szükséges, annak a 65/A. § (3)-(4) és (6)-(8) bekezdésében foglalt eljárás alkalmazásával van helye.

(2) A bíróság engedélyező határozatot az 1/2003/EK rendeletben, illetve a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hoz.

(3) A vizsgálati cselekmény előzetes bírói jóváhagyása iránti indítványt az Európai Bizottság közvetlenül jogosult a bíróság elé terjeszteni, illetve kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

(4) Ha a 65/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti vizsgálati cselekmény végrehajtásához a rendőrség közreműködése szükséges, annak biztosítása érdekében az Európai Bizottság kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal jár el.

91/G. § Ha az 1/2003/EK rendelet alapján az Európai Bizottság, illetve más tagállam versenyhatósága vagy a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéséről szóló tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság vizsgálati cselekmény foganatosítását kéri a Gazdasági Versenyhivataltól, a kérelem teljesítése során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás a vizsgálónak a beszerzett bizonyítékok átadásáról szóló határozatával zárul, érdemi határozat meghozatalának nincs helye.

A bíróságok eljárására vonatkozó szabályok

91/H. § (1) Azokban a perekben, amelyek elbírálása során az EK-Szerződés 81. és 82. Cikkét alkalmazni kell, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit az e §-ban és az 1/2003/EK rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A bíróság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot, illetve a Gazdasági Versenyhivatalt arról, ha valamely perben az EK-Szerződés 81. és 82. Cikke alkalmazásának szükségessége merül fel. Nem kell külön értesíteni a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a perben félként vesz részt.

(3) Az Európai Bizottság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal írásban észrevételt tehet a tárgyalás berekesztéséig az EK-Szerződés 81. és 82. Cikkének alkalmazására vonatkozóan, továbbá észrevételeit a tárgyaláson szóban is előadhatja. Ha a szóbeli előadás jogával bármelyikük élni kíván, köteles erről értesíteni a bíróságot. Az Európai Bizottság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal észrevételében foglaltak a perben bizonyítékként használhatók fel.

(4) A bíróság kérelemre az Európai Bizottságnak, illetve a Gazdasági Versenyhivatalnak megküldi a per azon iratait, amelyek az észrevétel megtételéhez szükségesek. Az iratok másolásának költségeit a bíróság előlegezi. A bíróság az érintett kérelmére az iratok megküldése helyett az iratok megtekintését is engedélyezheti.

(5) Ha a bíróság az 1/2003/EK rendelet alapján megkeresést kíván intézni az Európai Bizottsághoz tény- vagy jogkérdésben, a megkeresésről végzéssel határoz, amely ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Az Európai Bizottság által a megkeresésre adott válaszban foglalt adat, illetve a jogkérdésben kifejtett álláspont a perben bizonyítékként használható fel.

(6) A bíróság az ítéletét haladéktalanul megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak az 1/2003/EK rendeletben előírt, az Európai Bizottság irányában fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából. Az Igazságügyi Minisztérium az ítéletet tájékoztatásul megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.”

8. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E törvény 4. és 6. §-a a törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, egyidejűleg

a) a Tpvt. 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „12. § alapján” szövegrész helyébe a „13. § alapján” kifejezés lép;

b) a Tpvt. 36/A. §-a (4) bekezdésének második mondatában a „keresetnek” szövegrész helyébe a „kérelemnek” kifejezés lép;

c) a Tpvt. 79. §-ában a „napi tízezer forint” szövegrész helyébe a „napi ötvenezer forint” kifejezés lép.

(3) A Tpvt. e törvénnyel megállapított 91/E. §-át a Gazdasági Versenyhivatal előtt e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 16. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Végrehajtási lapot állít ki)

„e) az Európai Unió Tanácsának, az Európai Bíróságnak és az Európai Bizottságnak a határozata alapján az adós lakóhelye, székhelye - ezek hiányában az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a fióktelep, illetőleg a képviselet helye - szerinti megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság.”

10. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. Cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2002. évi X. törvény, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. Cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő, a 2002. évi X. törvénnyel kihirdetett 1/02. számú társulási tanácsi határozata Függelékében felsorolt közösségi szabályok kihirdetéséről szóló 39/2002. (III. 12.) Korm. rendelet.


  Vissza az oldal tetejére