Időállapot: közlönyállapot (2003.VII.15.)

2003. évi LVI. törvény

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról * 

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:]

a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyermekét;”

2. § Az Ápt. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében az (1)-(4) bekezdésben meghatározott időtartam, valamint az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feltétel alól - a belügyminiszter javaslatára - felmentést adhat, ha a kérelmező honosításához a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fűződik.”

3. § Az Ápt. 5/A. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával - a nyilatkozattétel napjától - megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy:]

c) aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá.”

4. § Az Ápt. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény alkalmazása szempontjából Magyarországon lakik az a lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgár, akinek bevándorlását engedélyezték, vagy akit menekültként elismertek, valamint aki letelepedési engedélyt kapott, továbbá az Európai Unió más tagállamának EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára.”

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Ápt. 5/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „feltéve, hogy a nyilatkozó a magyar állampolgársága megszűnését követően nem folytatott a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit sértő tevékenységet” szövegrész, valamint 19. §-a (1) bekezdésében a „továbbá a személyazonosító igazolványt kiállító” szövegrész, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 21. §-ának g) pontjából az „az állampolgársági és” szövegrész hatályát veszti.

(2) E törvény 4. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

6. § E törvény 5. §-a (1) bekezdésében foglalt hatálybalépésével egyidejűleg az Nytv. 24. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíróság és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében - a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén -, valamint a nyomozó hatóságok bűnüldözési tevékenységük ellátásához, továbbá az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező adatainak azonosításához e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének [17. § (2) bekezdés d) pont] igénylésére jogosultak.”


  Vissza az oldal tetejére