Időállapot: közlönyállapot (2003.X.7.)

2003. évi LXXII. törvény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról * 

1. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 255. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A határőrség hivatásos állományú tagjaira megfelelően alkalmazni kell a 258. §, a 258/A-258/C. §, valamint a 261-262. §-ok és a 322. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.”

2. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hszt. 88. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2003. július l-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére