Időállapot: közlönyállapot (2003.X.27.)

2003. évi LXXIV. törvény

a Bolgár Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között 1998. július 17-én, Szófiában aláírt, a Bolgár Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság Országgyűlése általi megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése 1999. év július hónap 29. napján megtörtént; a Letéteményes értesítése szerint a Megállapodás - annak 12. Cikk 1. bekezdése értelmében - 2002. év január hónap 12. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
a Bolgár Köztársaság csatlakozásáról a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz

Preambulum

A Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság egyik részről, és a Bolgár Köztársaság másik részről (a továbbiakban: Felek),

megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek melletti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Felek közötti kölcsönös gazdasági együttműködés pozitív alakulását,

törekedve az európai integrációs folyamat előmozdítására a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás bővítése révén,

szem előtt tartva a miniszterelnökök 1994. november 25-i poznani, az 1995. szeptember 11-i brnoi és az 1996. szeptember 13-i jasnai és 1997. szeptember 12-i portorozi nyilatkozatát,

hivatkozva a Bolgár Köztársaság 1996. május 30-i, a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz való csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelmére,

tekintettel a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás módosításáról Brnoban, 1995. szeptember 11-én aláírt Megállapodásra,

összhangban a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 39a. Cikkének rendelkezéseivel,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Bolgár Köztársaság csatlakozik a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz.

2. Cikk

A Bolgár Köztársaság elfogadja a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást a jelen Megállapodás aláírása előtt aláírt összes módosításával együtt, és azt a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban alkalmazza.

3. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Felekre vonatkozó hivatkozásait és azon felsorolásait, ahol valamennyi államot kifejezetten megneveznek, úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják a Bolgár Köztársaságot is.

4. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 4. Cikke 1. pontjában hivatkozott alapvám alatt a Bolgár Köztársaság esetében, az 1993. január 1-jén alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám értendő.

5. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. Cikke 2. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 22., 23., 24., 25. és 26. sz. Jegyzőkönyvei.

2. Az importvámok lebontására vonatkozó rendelkezéseket

- egy részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 22. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Magyar Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 23. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Lengyel Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 24. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről Románia, más részről a Bolgár Köztársaság között a 25. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Szlovén Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 26. sz. Jegyzőkönyv

tartalmazza.

6. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 12. Cikke 1. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 27., 28., 29., 30. és 31. sz. Jegyzőkönyvei.

2. A kölcsönös mezőgazdasági engedmények nyújtására vonatkozó rendelkezéseket

- egy részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 27. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Magyar Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 28. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Lengyel Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 29. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről Románia, más részről a Bolgár Köztársaság között a 30. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Szlovén Köztársaság, más részről a Bolgár Köztársaság között a 31. sz. Jegyzőkönyv tartalmazza.

7. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 8. Cikke 2. pontjában hivatkozott és a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/a., III/b. és III/c. mellékleteiben részletezett mennyiségi import korlátozásokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Bolgár Köztársaságból származó termékek importjára is alkalmazzák, a jelen Megállapodás 7. Cikkéhez tartozó Mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

8. Cikk

A jelen Megállapodás céljából a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. sz. Jegyzőkönyvét, amely a „származó termékek” fogalmának és az adminisztratív együttműködés módszereinek meghatározására vonatkozik, a Bolgár Köztársaságból származó termékekre is alkalmazni kell a jelen Megállapodás 8. Cikkéhez tartozó Mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

9. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 16. Cikke 2. pontjában hivatkozott vámszervek adminisztratív együttműködését úgy kell érteni, hogy az egyik részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság vámszervei közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtás a jelen Megállapodás 9. Cikkéhez tartozó I. Melléklet rendelkezései szerint fog megvalósulni.

2. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 16. Cikke 2. pontjában hivatkozott vámszervek adminisztratív együttműködését úgy kell érteni, hogy az egyik részről a Szlovén Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság vámszervei közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtás a jelen Megállapodás 9. Cikkéhez tartozó II. Melléklet rendelkezései szerint fog megvalósulni.

10. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat, egyik részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság közötti kapcsolatokban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak legkésőbb 1998. végére befejeződik.

2. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat, egyik részről a Szlovén Köztársaság, másik részről a Bolgár Köztársaság közötti kapcsolatokban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak legkésőbb 1999. végére befejeződik.

3. Megállapodás jött létre arról, hogy a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikke 3. pontja szerint konzultációkra kerül sor a Vegyesbizottságban az 1. és a 2. pontban hivatkozott elbánás más Felekre történő kiterjesztése céljából.

11. Cikk

A jelen Megállapodás a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

12. Cikk

1. A jelen Megállapodás attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapta az utolsó értesítést a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Feleitől és a Bolgár Köztársaságtól, az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

2. A Letéteményes haladéktalanul értesíti a Feleket a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

3. A jelen Megállapodás ezen Cikk 1. pontja szerinti hatálybalépéséig a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság a jelen Megállapodást 1999. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazza, feltéve, ha Románia 1998. december 1-jéig értesíti a többi Felet arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesültek és Románia 1999. január 1-jétől alkalmazza a jelen Megállapodást.

4. A jelen Megállapodás hatálybalépése napjától

- a Cseh Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, Prágában, 1995. december 15-én,

- a Szlovák Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, Szófiában, 1995. december 8-án

kötött szabadkereskedelmi megállapodások hatályukat vesztik, és

- a Szlovén Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, Szófiában, 1996. november 22-én

kötött szabadkereskedelmi megállapodás nem lép hatályba az érintett Felek jelen Megállapodásban rögzített kölcsönös egyetértésével.

5. A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazásának napjától a jelen Cikk 4. pontjában említett szabadkereskedelmi megállapodásokat azok Szerződő Felei között nem alkalmazzák.

Fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő meghatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Szófiában, 1998. július 17-én egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet a Lengyel Köztársaság Kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatokat.

Aláírások

Melléklet a 7. Cikkhez

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/a. Mellékletében feltüntetett termékeken kívül a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság legkésőbb az átmeneti időszak végére megszünteti a mennyiségi korlátozásokat és az ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Bolgár Köztársaságból származó, alábbiakban felsorolt termékekre:

2702

8418 * 

2. A Magyar Köztársaság a következő éves plafont nyitja a Bolgár Köztársaságból származó termékekre:

Bőr és műbőr lábbeli 100 000 USD

A fent meghatározott plafon addig lesz érvényben, amíg a Magyar Köztársaság el nem törli a kérdéses termékre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat. A Magyar Köztársaság felülvizsgálja a plafont, és e vizsgálat függvényében inter alia mérlegeli a plafon 2000. évre való megemelésének lehetőségét.

Melléklet a 8. Cikkhez

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. sz. Jegyzőkönyve rendelkezéseinek teljesítése céljából az alábbi módosításokat kell alkalmazni:

1. 4. Cikk

Ezen Cikk 1. bekezdésében a „Bulgária” szót el kell hagyni.

2. 18. Cikk

A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványokkal kapcsolatban a 4. bekezdés kiegészül az alábbi bolgár változattal:  * 

3. 19. Cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodpéldányának kiállításával kapcsolatban a 2. bekezdés kiegészül a bolgár változattal az alábbiak szerint:  * 

4. A 7. sz. Jegyzőkönyv IV. Melléklete

A számlanyilatkozat az alábbi bolgár nyelvű változattal egészül ki:  * 

I. Melléklet a 9. Cikkhez

VÁMÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Melléklet alkalmazásában:

a) a „vámjogszabályok” a Felek területén alkalmazott, az áruk behozatalát, kivitelét, tranzitját és bármely más vámeljárás alá helyezését szabályozó rendelkezéseket jelentik, és magukban foglalják az említett Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is;

b) a „vámok” a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kirótt és beszedett valamennyi vámot, adót, díjat és/vagy más illetéket jelentik, de nem foglalják magukban azokat a díjakat és illetékeket, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségeinek összegére korlátozódnak;

c) a „megkereső hatóság” a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely vámügyekben segítséget kér;

d) a „megkeresett hatóság” a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely a vámügyekben történő segítségnyújtás iránti kérelmet fogadja;

e) a „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabály megsértésének bármilyen kísérletét jelenti;

f) a „vámhatóság” a Bolgár Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Vámfőigazgatóságot (Ministerstvo na finansite - Glavno Upravlenie Mitnitsi), a Cseh Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Vámfőigazgatóságot (Ministerstvo financí - Generální reditelství cel) és a Szlovák Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Szlovák Köztársaság Vámigazgatóságát (Ministerstvo financií-colné riaditelstvo Slovenskej republiky) jelenti.

2. Cikk

Hatály

1. A Felek a jelen Mellékletben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzésében, felderítésében és vizsgálatában.

2. A jelen Melléklet szerint a vámügyekben történő segítségnyújtás kiterjed a Felek bármely vámhatóságára, amely hatáskörrel rendelkezik a jelen Melléklet alkalmazására. Ez nem érinti a büntető ügyekben történő kölcsönös segítségnyújtás szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás a bíróság megkeresésére gyakorolt jogkörben szerzett információkra csak akkor terjed ki, ha a bíróság ehhez hozzájárul.

3. Cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

1. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges információt, amely a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítását lehetővé teszi, beleértve az ilyen jogszabályok megsértésére vonatkozóan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat is.

2. A megkereső hatóság felkérésére a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy a Felek valamelyikének területéről kivitt árut megfelelően vitték-e ki a másik Fél területére, és ha ez szükséges, közli az áruval kapcsolatban alkalmazott vámeljárást is.

3. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljon:

a) azon természetes vagy jogi személyek felett, akikről alapos indokkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan áruk mozgása felett, amelyek esetében közölték, hogy lényeges vámjogszabálysértésekhez vezethetnek;

c) szállítóeszközök felett, amelyekről alapos indokkal feltételezhető, hogy azokat vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetéséhez használták, használják vagy használhatják.

4. Cikk

Önkéntes segítségnyújtás

A Felek, hatáskörükön belül, segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információk birtokába jutnak:

- olyan cselekmények, amelyek megsértették, megsértik vagy megsérthetik a vámjogszabályokat és a másik Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

- az ilyen cselekmények megvalósítása során alkalmazott új eszközök és módszerek;

- olyan áruk, amelyek esetében ismertté vált a behozatalra, a kivitelre vagy az átmenő forgalomra, illetve más vámeljárásokra vonatkozó vámjogszabályok lényeges megsértése;

- olyan személyek, akik esetében ismertté vált, vagy akik gyanúsíthatók, hogy megsértik vagy megsértették a másik Fél területén hatályos vámjogszabályokat;

- szállítóeszközök és konténerek, amelyek esetében ismertté vált vagy gyanítható, hogy a másik Fél területén hatályos vámjogszabályokat megsértve használták, használják vagy használhatják fel azokat.

5. Cikk

Kézbesítés/Közlés

A megkereső hatóság megkeresése alapján a megkeresett hatóság jogszabályainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz

- az összes irat kézbesítése,

- az összes határozat közlése

érdekében a jelen Melléklet hatálya alá tartozó és a területén lakó vagy letelepedett címzettnek. Ilyen esetben a 6. Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. Cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

1. A jelen Melléklet szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. Az ilyen kérések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. Ha a helyzet sürgőssége indokolja, szóban előterjesztett megkereséseket is el lehet fogadni, de ezeket haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is.

2. A jelen Cikk 1. bekezdése szerinti megkereséseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkeresést előterjesztő megkereső hatóság;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés célja és oka;

d) az érintett törvények, jogszabályok és más vonatkozó jogi elemek;

e) azon természetes vagy jogi személyek lehetőség szerint minél pontosabb és átfogóbb megjelölése, akik ellen a vizsgálat irányul;

f) fontosabb tények összefoglalása, az 5. Cikkben szereplő esetek kivételével.

3. A megkeresést a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén vagy egy általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

4. Ha egy megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, óvintézkedéseket azonban el lehet rendelni.

7. Cikk

A megkeresés teljesítése

1. A segítségnyújtási megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha azt nem tudja teljesíteni, az a közigazgatási szerv, amelyhez ez a hatóság a megkeresést továbbítja, saját hatáskörben és a rendelkezésre álló eszközökkel úgy jár el, mintha saját nevében vagy ugyanezen Fél egy másik hatóságának megkeresésére járna el, megadva a már rendelkezésre álló információkat, elvégezve a megfelelő vizsgálatokat vagy intézkedve azok elvégzéséről.

2. A segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseket a megkeresett Fél törvényei, jogszabályai és más jogi eszközei alapján teljesítik.

3. Az egyik Fél kellő felhatalmazással rendelkező tisztségviselői - a másik érintett Fél egyetértésével és általa meghatározott feltételek mellett - a megkeresett hatóság vagy más annak alárendelt hatóság hivatalaitól megkaphatják azt a vámjogszabálysértésre vonatkozó tájékoztatást, amely a megkereső hatóság számára a jelen Melléklet végrehajtásához szükséges.

4. Az egyik Fél tisztségviselői a másik Fél egyetértése esetén, jelen lehetnek a másik Fél területén lefolytatott vizsgálatoknál.

8. Cikk

A tájékoztatás közlésének formája

1. A megkeresett hatóságnak okmányokkal, okmányok hitelesített másolatával, jelentésekkel és hasonlók formájában kell közölni a megkereső hatósággal a vizsgálat eredményét.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok helyettesíthetők az ugyanerre a célra bármilyen formában készített számítógépes információval.

9. Cikk

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

1. Ha a megkeresett hatóság úgy véli, hogy a kért segítségnyújtás sértené a megkeresett Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más alapvető érdekeit, vagy a megkeresett Fél területén ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene, akkor visszautasíthatja a segítségnyújtást, illetve jogában áll, hogy csak részlegesen nyújtson segítséget vagy a segítségnyújtást bizonyos feltételekhez vagy követelményekhez kösse.

2. Ha a segítségnyújtás iránti megkeresés nem teljesíthető, a megkereső hatóságot haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell a segítségnyújtás visszautasításának indokairól.

3. Ha a vámhatóság olyan segítségnyújtást kér, amit ő maga nem tudna megadni, ha erre a másik Fél vámhatósága kérné, a kérésben erre a tényre fel kell hívnia a figyelmet. Az ilyen megkeresés teljesítése a megkeresett hatóság belátására van bízva.

10. Cikk

Bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség

1. A jelen Melléklet alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. A hivatali titoktartási kötelezettséget be kell tartani és az információnak meg kell kapnia az ezt fogadó Fél országában érvényes törvények szerinti védelmet.

2. Nevet tartalmazó adatokat nem lehet átadni, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az átadott adat közlése vagy felhasználása a Felek valamelyikének alapvető jogelveivel ellentétes lenne, és különösen akkor, ha az érintett személy indokolatlan hátrányt szenvedne. A megkeresés alapján a fogadó Fél tájékoztatja a szolgáltató Felet a kapott információ felhasználásáról és az elért eredményről.

3. Nevet tartalmazó adatokat csak a vámhatóságoknak lehet átadni, valamint az ügyészségnek és a bíróságnak büntetőeljárással kapcsolatos igények esetében. Más személyek vagy hatóságok ilyen információt csak a szolgáltató hatóság előzetes felhatalmazása alapján kaphatnak meg.

4. A szolgáltató Fél ellenőrzi az átadásra kerülő információ pontosságát. Ha kiderül, hogy a biztosított információ pontatlan volt, vagy érvényteleníteni kell, akkor a fogadó Felet erről haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles elvégezni a helyesbítést vagy az érvénytelenítést.

5. Az alapvető közérdeket sértő esetek kivételével az érintett személy kérésre tájékoztatást kaphat a tárolt adatokról és a tárolás céljáról.

11. Cikk

Az információ felhasználása

1. A rendelkezésre bocsátott információt kizárólag a jelen Melléklet szerinti célokra kell felhasználni, és bármelyik Fél országában más célokra csak akkor lehet felhasználni, ha az információt szolgáltató közigazgatási hatóság ehhez előzetesen írásban hozzájárul, aki egyébként a felhasználást bármely módon korlátozhatja. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotróp anyagokkal kapcsolatos bűncselekményeket érintő információkra. Az ilyen információkat közölni lehet a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni harcban közvetlenül érintett más hatóságokkal, a 2. Cikkben meghatározott keretek között.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg az információ felhasználását a vámjogszabályok megsértése miatt indított bármilyen bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

3. A Felek a jelen Melléklet előírásainak megfelelően kapott információkat és a megtekintett okmányokat bizonyítékként felhasználhatják a bizonyítékok jegyzékében, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bírósági eljárásaikban és vádemelés céljára.

4. Az eredeti aktákat és dokumentumokat csak olyan esetekben kell bekérni, amikor a hitelesített másolat nem elegendő, s ha ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Az átadott eredeti példányokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, amint megszűnik az ok, amiért azokat a másik Félnek átadták.

12. Cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a jelen Melléklet hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, a kapott felhatalmazás keretei között, szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Fél igazságszolgáltatása előtt, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, okmányokat vagy ezek hiteles másolatát igény szerint bemutassa. A megjelenésre vonatkozó megkeresésnek konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen ügyben, milyen címen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

13. Cikk

A segítségnyújtás költségei

A Felek lemondanak a jelen Melléklet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, ha indokolt, olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízatást teljesítenek.

14. Cikk

Végrehajtás

1. A jelen Melléklet ügyeinek intézése a Felek vámhatóságainak feladata. Nekik kell dönteni az alkalmazáshoz szükséges minden gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve az adatvédelmi szabályokat.

2. A Felek konzultálnak egymással és folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen Cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.

3. A Felek vámhatóságai intézkedhetnek annak érdekében, hogy nyomozó szolgálataik egymással közvetlen kapcsolatban álljanak.

4. A Felek a jelen Melléklettel kapcsolatban szükségesnek tartott módosításokat javasolhatnak az illetékes szerveknek.

II. Melléklet a 9. Cikkhez

VÁMÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Melléklet alkalmazásában:

a) a „vámjogszabályok” a Bulgáriában és Szlovéniában alkalmazott, az áruk behozatalát, kivitelét, tranzitját és bármely más vámeljárás alá helyezését szabályozó rendelkezéseket jelentik, és magukban foglalják az említett Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is;

b) a „vámok” a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kirótt és beszedett valamennyi vámot, adót, díjat és/vagy más illetéket jelentik, de nem foglalják magukban azokat a díjakat és illetékeket, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségeinek összegére korlátozódnak;

c) a „megkereső hatóság” a Szerződő Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely vámügyekben segítséget kér;

d) a „megkeresett hatóság” a Szerződő Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely a vámügyekben történő segítségnyújtás iránti kérelmet fogadja;

e) a „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabály megsértésének bármilyen kísérletét jelenti;

f) a „vámhatóság” a Bolgár Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Vámfőigazgatóságot (GU Mitnici), és a Szlovén Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Szlovén Köztársaság Vámigazgatóságát (Ministerstvo za finance - Carinska Uprava Republike Slovenije) jelenti;

g) a „személyi adatok” minden olyan információt jelentenek, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik.

2. Cikk

Hatály

1. A Szerződő Felek a jelen Mellékletben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzésében, felderítésében és vizsgálatában.

2. A jelen Melléklet szerint a vámügyekben történő segítségnyújtás kiterjed a Szerződő Fél bármely vámhatóságára, amely hatáskörrel rendelkezik a jelen Melléklet alkalmazására. Ez nem érinti a büntető ügyekben történő kölcsönös segítségnyújtás szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás a bíróság megkeresésére gyakorolt jogkörben szerzett információkra csak akkor terjed ki, ha a bíróság ehhez hozzájárul.

3. Cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

1. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges információt, amely a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítását lehetővé teszi, beleértve az ilyen jogszabályok megsértésére vonatkozóan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat is.

2. A megkereső hatóság felkérésére a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy a Szerződő Felek valamelyikének területéről kivitt árut megfelelően vitték-e ki a másik Szerződő Fél területére, és ha ez szükséges, közli az áruval kapcsolatban alkalmazott vámeljárást is.

3. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljon:

a) azon természetes vagy jogi személyek felett, akikről alapos indokkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan helyek felett, ahol az árukat úgy tárolják, amelyről alapos indokkal feltételezhető, hogy a vámjogszabályokkal ellentétes szállításokra szolgálnak;

c) olyan áruk mozgása felett, amelyek esetében közölték, hogy lényeges vámjogszabálysértésekhez vezethetnek;

d) szállítóeszközök felett, amelyekről alapos indokkal feltételezhető, hogy azokat vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetéséhez használták, használják vagy használhatják.

4. Cikk

Önkéntes segítségnyújtás

A Szerződő Felek, hatáskörükön belül, segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információk birtokába jutnak:

- olyan cselekmények, amelyek megsértették, megsértik vagy megsérthetik a vámjogszabályokat és a másik Szerződő Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

- az ilyen cselekmények megvalósítása során alkalmazott új eszközök és módszerek;

- olyan áruk, amelyek esetében ismertté vált a behozatalra, a kivitelre vagy az átmenő forgalomra, illetve más vámeljárásokra vonatkozó vámjogszabályok lényeges megsértése;

- olyan személyek, akik esetében ismertté vált, vagy akik gyanúsíthatók, hogy megsértik vagy megsértették a másik Szerződő Fél területén hatályos vámjogszabályokat;

- szállítóeszközök és konténerek, amelyek esetében ismertté vált vagy gyanítható, hogy a másik Szerződő Fél területén hatályos vámjogszabályokat megsértve használták, használják vagy használhatják fel azokat.

5. Cikk

Kézbesítés/Közlés

A megkereső hatóság megkeresése alapján a megkeresett hatóság jogszabályainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz

- az összes irat kézbesítése,

- az összes határozat közlése

érdekében a jelen Melléklet hatálya alá tartozó és a területén lakó vagy letelepedett címzettnek. Ilyen esetben a 6. Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. Cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

1. A jelen Melléklet szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. Az ilyen kérések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. Ha a helyzet sürgőssége indokolja, szóban előterjesztett megkereséseket is el lehet fogadni, de ezeket haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is.

2. A jelen Cikk 1. bekezdése szerinti megkereséseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkeresést előterjesztő megkereső hatóság;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés célja és oka;

d) az érintett törvények, jogszabályok és más vonatkozó jogi elemek;

e) azon természetes vagy jogi személyek lehetőség szerint minél pontosabb és átfogóbb megjelölése, akik ellen a vizsgálat irányul;

f) fontosabb tények összefoglalása, az 5. Cikkben szereplő esetek kivételével.

3. A megkeresést a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén vagy egy általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

4. Ha egy megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, óvintézkedéseket azonban el lehet rendelni.

7. Cikk

A megkeresés teljesítése

1. A segítségnyújtási megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha az nem tudja teljesíteni, az a közigazgatási szerv, amelyhez ez a hatóság a megkeresést továbbítja, saját hatáskörben és a rendelkezésre álló eszközökkel úgy jár el, mintha saját nevében vagy ugyanezen Szerződő Fél egy másik hatóságának megkeresésére járna el, megadva a már rendelkezésre álló információkat, elvégezve a megfelelő vizsgálatokat vagy intézkedve azok elvégzéséről.

2. A segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseket a megkeresett Szerződő Fél törvényei, jogszabályai és más jogi eszközei alapján teljesítik.

3. Az egyik Szerződő Fél kellő felhatalmazással rendelkező tisztségviselői - a másik érintett Szerződő Fél egyetértésével és általa meghatározott feltételek mellett - a megkeresett hatóság vagy más annak alárendelt hatóság hivatalaitól megkaphatják, azt a vámjogszabálysértésre vonatkozó tájékoztatást, amely a megkereső hatóság számára a jelen Melléklet végrehajtásához szükséges.

4. Az egyik Szerződő Fél tisztségviselői a másik Szerződő Fél egyetértése esetén, jelen lehetnek a másik Szerződő Fél területén lefolytatott vizsgálatoknál.

8. Cikk

A tájékoztatás közlésének formája

1. A megkeresett hatóságnak okmányokkal, okmányok hitelesített másolatával, jelentésekkel és hasonlók formájában kell közölni a megkereső hatósággal a vizsgálat eredményét.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok helyettesíthetők az ugyanerre a célra bármilyen formában készített számítógépes információval.

9. Cikk

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

1. A Szerződő Felek visszautasíthatják a jelen Melléklet szerinti segítségnyújtást, ha az:

a) sértené Szlovénia vagy Bulgária szuverenitását; vagy

b) sértené a közrendet, a biztonságot vagy más alapvető érdekeket;

c) a vámszabályokon túlmenő deviza vagy adó szabályokat érintene; vagy

d) ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene.

2. Ha a megkereső hatóság olyan segítségnyújtást kér, amit ő maga nem tudna megadni kérés esetén, akkor a kérésben erre a tényre fel kell hívni a figyelmet. Az ilyen megkeresés teljesítése a megkeresett hatóság belátására van bízva.

3. A segítségnyújtás megtagadása vagy nem teljesítése esetén a döntésről és az indokairól haladéktalanul tájékoztatni kell a megkereső hatóságot.

10. Cikk

Bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség

1. A jelen Melléklet alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. A hivatali titoktartási kötelezettséget be kell tartani és az információnak meg kell kapnia az ezt fogadó Szerződő Fél országában érvényes törvények szerinti védelmet.

2. Személyi adatokat csak akkor lehet átadni, ha a Szerződő Fél jogszabályai azonos szintű személyi adatvédelmet biztosítanak. A Szerződő Feleknek legalább a jelen Melléklet Függelékében rögzített elveken alapuló adatvédelmi szintet kell biztosítaniuk.

11. Cikk

Az információ felhasználása

1. A rendelkezésre bocsátott információt kizárólag a jelen Melléklet szerinti célokra kell felhasználni, és bármelyik Szerződő Fél országában más célokra csak akkor lehet felhasználni, ha az információt szolgáltató közigazgatási hatóság ehhez előzetesen írásban hozzájárul, aki egyébként a felhasználást bármely módon korlátozhatja. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotróp anyagokkal kapcsolatos bűncselekményeket érintő információkra. Az ilyen információkat közölni lehet a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni harcban közvetlenül érintett más hatóságokkal, a 2. Cikkben meghatározott keretek között.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg az információ felhasználását a vámjogszabályok megsértése miatt indított bármilyen bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

3. A Szerződő Felek a jelen Melléklet előírásainak megfelelően kapott információkat és a megtekintett okmányokat bizonyítékként felhasználhatják a bizonyítékok jegyzékében, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bírósági eljárásaikban és vádemelés céljára.

12. Cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a jelen Melléklet hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, a kapott felhatalmazás keretei között, szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Szerződő Fél igazságszolgáltatása előtt, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, okmányokat vagy ezek hiteles másolatát igény szerint bemutassa. A megjelenésre vonatkozó megkeresésnek konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen ügyben, milyen címen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

13. Cikk

A segítségnyújtás költségei

A Szerződő Felek lemondanak a jelen Melléklet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, ha indokolt, olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízatást teljesítenek.

14. Cikk

Végrehajtás

1. A jelen Melléklet ügyeinek intézése a Szerződő Felek vámhatóságainak feladata. Nekik kell dönteni az alkalmazáshoz szükséges minden gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve az adatvédelmi szabályokat.

2. A Szerződő Felek konzultálnak egymással és folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai intézkedhetnek annak érdekében, hogy nyomozó szolgálataik egymással közvetlen kapcsolatban álljanak.

Függelék a 9. Cikkhez tartozó II. Melléklethez

ADATVÉDELMI ALAPELVEK

1. Az automatikus feldolgozásra kerülő személyes adatok

a) gyűjtése és feldolgozása korrekt és törvényes legyen;

b) tárolása feleljen meg a törvényben meghatározott céloknak, és semmiképpen nem lehet ellentétes e célokkal;

c) megfelelőek, relevánsak legyenek, és semmiképpen se menjenek túl a tárolás célján;

d) pontosak és - szükség esetén - aktualizáltak legyenek;

e) tárolása olyan formában történjen, amely csak addig teszi lehetővé az adatok tárgyának azonosítását, ami az adattárolás céljához szükséges.

2. A faji eredetet, politikai véleményeket vagy vallásos és egyéb nézeteket feltáró személyi adatokat, valamint az egészségre vagy a szexuális életre vonatkozó személyi adatokat nem lehet automatikus feldolgozásnak alávetni, kivéve, ha a hazai jog megfelelő védelmet biztosít. Ugyanez vonatkozik a bűncselekményekkel kapcsolatos személyi adatokra is.

3. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált aktákban tárolt személyi adatok védelmére az illetéktelen törlés vagy véletlen adatvesztés, valamint az illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy terjesztés ellen.

4. Bármely személynek képesnek kell lennie arra, hogy

a) megállapítsa automatizált személyi akta létét, fő célját, valamint az akta kezelője személyazonosságát és lakóhelyét vagy vállalkozásának székhelyét;

b) ésszerű időközönként és felesleges késedelem vagy költségek nélkül visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyi adatokat tárolják-e automatizált aktában, s az erre vonatkozó tájékoztatást érthető formában kapja meg;

c) az esettől függően kiigazíttathassa vagy töröltethesse az ilyen adatokat, ha azokat a hazai jogszabályok rendelkezéseivel ellentétes módon dolgozták fel a jelen Függelék 1. és 2. elvében ismertetett alapelveket tekintve;

d) jogorvoslatot kapjon, ha kérésére a tájékoztatás, vagy az esettől függően a jelen elv b) és c) pontjában hivatkozott tájékoztatás, módosítás vagy törlés nem történt meg.

5. A jelen Függelék 1., 2. és 4. elve szerinti rendelkezések alól semmilyen kivétel nem engedhető meg, kivéve a jelen elvben meghatározott kereteken belülieket.

6. A jelen Függelék 1., 2. és 4. elve szerinti rendelkezésektől való eltérések akkor megengedettek, ha az ilyen eltérést a Szerződő Fél törvénye írja elő, és ez a demokratikus társadalomban szükséges intézkedés az alábbiak érdekében:

a) az állambiztonság, a közbiztonság, az állam monetáris érdekeinek védelme vagy bűncselekmények elleni fellépés;

b) az adat tárgyának vagy mások jogainak és szabadságjogainak védelme.

7. A jelen Függelék 4. elvének b), c) és d) pontjában meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatos korlátozásokat írhat elő a törvény a statisztikai vagy tudományos kutatási célokra használt automatizált személyi akták esetében, ha egyértelmű, hogy az adat tárgyával kapcsolatban a magánélet megsértésének kockázata nem merül fel.

8. A jelen Függelék egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozná vagy bármilyen más módon befolyásolná a Szerződő Fél lehetőségét arra, hogy az adatok tárgya számára a jelen Függelékben meghatározottnál szélesebb körű védelmet nyújtson.

22. sz. Jegyzőkönyv
a vámok lebontásáról egyrészt a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Bolgár Köztársaságból származó termékekre alkalmaznak, a jelen Megállapodás alkalmazása napjától meg kell szüntetni.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó termékekre alkalmaznak, a jelen Megállapodás alkalmazása napjától meg kell szüntetni.

23. sz. Jegyzőkönyv
a vámok lebontásáról egyrészt a Magyar Köztársaság, másrészt a Bolgár Köztársaság között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Bolgár Köztársaságban alkalmaznak a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. A Magyar Köztársaságból származó, a Bolgár Köztársaságba szállított és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében fel nem sorolt termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban alkalmaznak a Bolgár Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától az alapvám 30%-ára,

- 2000. január 1-jén az alapvám 15%-ára,

- 2001. január 1-jén a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. A Bolgár Köztársaságból származó, a Magyar Köztársaságba szállított és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében fel nem sorolt termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak a jelen Megállapodás alkalmazásának napjától.

„A” Melléklet a 23. sz. Jegyzőkönyvhöz

250840

252020

252321

252329

252330

253090

271000

280430

281310

281410

281511

281512

282810

282890

283010

283410

283531

283620

283630

283650

284210

284290

284910

290315

290531

290941

290950

291411

291735

291813

292610

293340

293371

300410

300510

300590

310210

310221

310230

310250

310280

320810

320910

320990

330410

330420

330430

330491

330499

330510

330520

330530

330590

330610

340111

340119

340120

340220

340290

340410

340420

340510

340520

340530

360200

360410

360490

360500

380820

381900

382000

390110

390810

391721

391722

391723

391810

391890

391990

392010

392020

392041

392042

392051

392059

392061

392062

392063

392069

392071

392072

392073

392091

392092

392093

392094

392099

392210

392220

392290

392310

392321

392329

392330

392340

392390

392410

392490

392510

392520

392530

392590

392610

392620

392630

392640

392690

400241

400300

400400

400599

400610

400690

400700

400811

400819

400821

400829

400910

400920

400930

400940

400950

401011

401012

401013

401019

401021

401022

401023

401024

401029

401110

401120

401140

401150

401191

401199

401210

401220

401290

401310

401320

401390

401610

401691

401692

401693

401694

401695

401699

401700

410511

410520

410611

410620

420100

420211

420212

420219

420221

420222

420229

420231

420232

420239

420291

420292

420299

420310

420321

440920

441011

441019

441090

441111

441119

441121

441129

441131

441139

441191

441199

441213

441214

441219

441222

441223

  Vissza az oldal tetejére