Időállapot: közlönyállapot (2003.X.27.)

2003. évi LXXV. törvény

a Románia Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és Románia között 1997. április 12-én, Bukarestben aláírt, a Románia Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás a Magyar Köztársaság Országgyűlése általi megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése 1997. év november hónap 14. napján megtörtént; a Letéteményes értesítése szerint a Megállapodás - annak 14. Cikk 1. bekezdése értelmében - 2002. év június hónap 9. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás Románia Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról

A Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság egyik részről, és Románia másik részről (a továbbiakban: Felek)

megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek melletti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Felek közötti kölcsönös gazdasági együttműködés pozitív alakulását,

törekedve az európai integrációs folyamat előmozdítására a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás bővítése révén,

szem előtt tartva a miniszterelnökök 1994. november 25-i poznani, az 1995. szeptember 11-i brnói és az 1996. szeptember 13-i jasnai nyilatkozatát,

hivatkozva Románia 1996. április 10-i, a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz való csatlakozásra vonatkozó hivatalos kérelmére,

tekintettel a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás módosításáról Brnoban, 1995. szeptember 11-én aláírt Megállapodásra,

összhangban a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 39a. Cikkének rendelkezéseivel,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Románia csatlakozik a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz.

2. Cikk

Románia elfogadja a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást a jelen Megállapodás aláírása előtt aláírt összes módosításával együtt, és azt a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban maradéktalanul alkalmazza.

3. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Felekre vonatkozó hivatkozásait és azon felsorolásait, ahol valamennyi államot kifejezetten megneveznek, úgy kell érteni, hogy azok magukban foglalják Romániát is.

4. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 4. Cikke 1. pontjában hivatkozott alapvám alatt, Románia esetében, az 1993. január 1-jén alkalmazott legnagyobb kedvezményes vám értendő.

5. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. Cikke 2. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 14., 15., 16. és 17. sz. Jegyzőkönyvei.

2. Az importvámok lebontására vonatkozó rendelkezéseket

- egy részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, más részről Románia között a 14. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Magyar Köztársaság, más részről Románia között a 15. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Lengyel Köztársaság, más részről Románia között a 16. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Szlovén Köztársaság, más részről Románia között a 17. sz. Jegyzőkönyv

tartalmazza.

6. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 12. Cikke 1. pontja rendelkezéseinek alkalmazása céljából ezennel elfogadásra és a jelen Megállapodáshoz csatolásra kerültek a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 18., 19., 20. és 21. sz. Jegyzőkönyvei.

2. A kölcsönös mezőgazdasági engedmények nyújtására vonatkozó rendelkezéseket

- egy részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, más részről Románia között a 18. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Magyar Köztársaság, más részről Románia között a 19. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Lengyel Köztársaság, más részről Románia között a 20. sz. Jegyzőkönyv,

- egy részről a Szlovén Köztársaság, más részről Románia között a 21. sz. Jegyzőkönyv

tartalmazza.

7. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 5. Cikke 2. pontjának, valamint 7. Cikke 2. pontjának rendelkezései nem vonatkoznak a Cseh Köztársaságból, a Magyar Köztársaságból, a Lengyel Köztársaságból, a Szlovák Köztársaságból és a Szlovén Köztársaságból származó import, valamint az ezen országokba irányuló export esetében Románia által alkalmazott 0,25%-os ad valorem vámeljárási illetékre, amely illeték alkalmazása legkésőbb 1997. december 31-én megszűnik.

8. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 8. Cikke 2. pontjában hivatkozott és a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/a., III/b. és III/c. mellékleteiben részletezett mennyiségi importkorlátozásokat vagy ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Romániából származó termékek importjára is alkalmazzák, a jelen Megállapodás 8. Cikkéhez tartozó mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

9. Cikk

A Romániából származó, a Cseh Köztársaságba, a Magyar Köztársaságba, a Lengyel Köztársaságba, a Szlovák Köztársaságba és a Szlovén Köztársaságba irányuló exportra vonatkozóan, a mennyiségi korlátozások Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 9. Cikke 2. pontja szerinti megszüntetése nem vonatkozik a jelen Megállapodás 9. Cikkéhez tartozó mellékletben felsorolt termékekre. A hivatkozott korlátozásokat 1997. december 31-ével kell megszüntetni.

10. Cikk

A jelen Megállapodás céljából a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. sz. Jegyzőkönyvét, amely a „származó termékek” fogalmának és az adminisztratív együttműködés módszereinek meghatározására vonatkozik, a Romániából származó termékekre is alkalmazni kell a jelen Megállapodás 10. Cikkéhez tartozó mellékletben foglalt rendelkezések szerint.

11. Cikk

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 16. Cikke 2. pontjában hivatkozott vámszervek adminisztratív együttműködését úgy kell érteni, hogy az egyik részről a Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság, másik részről Románia vámszervei közötti kölcsönös vámügyi segítségnyújtás a jelen Szerződés 11. Cikkéhez tartozó melléklet rendelkezései szerint fog megvalósulni.

12. Cikk

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikkében a kormányzati beszerzésekre vonatkozó hivatkozásokat, egyik részről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másik részről Románia közötti kapcsolatban úgy kell érteni, hogy az a közbeszerzésekre vonatkozik, és a 24. Cikk 2. pontjában említett időszak legkésőbb 1998. december 31-re befejeződik.

2. Megállapodás jött létre arról, hogy a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 24. Cikke 3. pontja szerint konzultációkra kerül sor a Vegyesbizottságban az 1. pontban hivatkozott elbánás más Felekre történő kiterjesztése céljából.

13. Cikk

A jelen Megállapodás a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

14. Cikk

1. A jelen Megállapodás attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapta az utolsó értesítést a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Feleitől és Romániától az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

2. A Letéteményes haladéktalanul értesíti a Feleket a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

3. Jelen Megállapodás ezen cikkének 1. pontja szerinti hatálybalépéséig, a Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság, jelen Megállapodást 1997. július 1-jétől ideiglenesen alkalmazza, feltéve, ha Románia 1997. június 1-jéig értesíti a többi Felet arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesültek és Románia 1997. július 1-jétől alkalmazza a jelen Megállapodást.

4. A jelen Megállapodás hatálybalépése napjától

- a Cseh Köztársaság és Románia között, Prágában, 1994. október 24-én,

- a Szlovák Köztársaság és Románia között, Bukarestben, 1994. november 11-én

kötött szabadkereskedelmi megállapodások az érintett Felek jelen Megállapodásban kifejezett kölcsönös egyetértésével hatályukat vesztik.

Jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazásának napjától, a jelen cikk 4. pontjában említett szabadkereskedelmi megállapodásokat Szerződő Feleik nem alkalmazzák.

Fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Bukarestben, 1997. április 12-én, egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet Lengyelország Kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatokat.

(Aláírások)

Melléklet a 8. Cikkhez

1. A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás III/a. Mellékletében feltüntetett termékeken kívül a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság legkésőbb az átmeneti időszak végére megszünteti a mennyiségi korlátozásokat és ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket a Romániából származó, alábbiakban felsorolt termékek importjára:

2702

8418 * 

2. A Magyar Köztársaság a következő éves plafonokat nyitja a Romániából származó termékekre:

Háztartási mosószer 100 000 USD
Lábbeli 200 000 USD
Felsőruházat 1 800 000 USD
Egyéb ipari termékek 100 000 USD
Új személygépkocsi 350 db
Hal, halkonzerv 100 000 USD

A fent részletezett plafonok addig lesznek érvényben, amíg a Magyar Köztársaság el nem törli az említett termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat. 1998-tól kezdve, a Magyar Köztársaság évente felülvizsgálja a plafonokat, és ezen vizsgálatok függvényében inter alia mérlegeli a plafonok megemelésének lehetőségét.

Melléklet a 9. Cikkhez

1. Azon Romániából származó ipari termékek jegyzéke, amelyek exportja ideiglenesen nem megengedett

25151100
ex 25151220 2 és 4 cm vastagság között
25151250
25151290
26202000
270900
27100071
27100072
27100074
27100076
27100077
27100078
271112
271113
30021091
300290
44011000
44012100
44012200
44013090
440310
440320
44039100
44039200
440399
44041000
44042000
44061000
44069000
440791
ex 44079910 dió-, juhar-, cseresznye-, szil-, kőrisfából
ex 44079930 ugyanaz
ex 44079950 ugyanaz
44079993
ex 44079998 egyéb juhar-, cseresznye-, szil-, kőrisfából
44089081
44089089
ex 44092091 dió-, juhar-, cseresznye-, szil-, kőrisfából
ex 44092099 ugyanaz
ex 44129910 tölgy-, dió-, juhar-, cseresznye-, szil-, kőrisfából
ex 44151010 ugyanaz
ex 44152020 ugyanaz
ex 44152090 ugyanaz
ex 44160010 tölgyből
ex 44160090 tölgyből
ex 44189010 épületszerkezeti elemek, szarufák, szálfák, dorongok
ex 44189090 ugyanaz
47010090
47031100
47041100
47042100
47050000
71121000
71122000
71129000
72041000
720421
72042900
72043000
72044110
72044199
72044991
72044999
720450
72061000
72069000
72071111
72071114
72071116
72071210
72071911
72071914
72071916
72071931
72071990
72072011
72072015
72072017
72072032
72072051
72072055
72072057
72072071
72241000
72249001
ex 72249005 legfeljebb 0,7 tömegszázalék karbontartalommal, legalább 0,5, de legfeljebb 1,2% mangántartalommal, legalább 0,6, de legfeljebb 2,3% közötti szilíciumtartalommal és legalább 0,0008% bórtartalommal
72249008
72249015
72249031
72249039
73021090
74011000
74012000
74020000
74031100
74031200
74031300
74031900
74032300
74032900
740400
74050000
ex 74071000 finomított réz rúd (öntött)
ex 74072100 öntött
74121000
ex 74153200 öntött
74199100
74199900
ex 76012091 ingot, vagy cseppfolyós állapotban, AT0 és AT1 is
ex 76012099 egyéb, AT0 és AT1 is
760200
78019100
78019910
ex 78019999 egyéb (túlnyomó részt egyéb elemeket tartalmazó ólom)
78020000
790112
790200
80020000

2. Azon Romániából származó ipari termékek jegyzéke, amelyek kvóták keretei között exportálhatók

26203000
410110
41012100
41012200
41012900
410130
410210
41022100
41022900
41039000
41041030
41042210
41051210
41051910
ex 44039910 nyárfából (cellulóz céljára)
ex 44039999 egyéb (fűz cellulóz céljára)
440710
440792
440799
ex 44092091 tölgyből
44184000
47032100
ex 51011100 mosatlan nyírott gyapjú
ex 51011900 egyéb, mosatlan
72044191
ex 72044910 ócskavas vagonok, mozdonyok, hajózási berendezések és hajók feldarabolásából
72044930
72032100
74032200
74122000
ex 76012091 másodlagos alumíniumötvözet ingot formában, kivéve AT0 és AT1
ex 76012099 egyéb, kivéve AT0 és AT1
78011000
78019991
79011100

Melléklet a 10. Cikkhez

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 7. sz. Jegyzőkönyve rendelkezéseinek teljesítése céljából az alábbi módosításokat kell alkalmazni:

1. 4. Cikk

Ezen cikk 1. bekezdésében a „Románia” szót el kell hagyni.

2. 18. Cikk

A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványokkal kapcsolatban a 4. bekezdés kiegészül az alábbi román változattal:

„EMIS A POSTERIORI”

3. 19. Cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodpéldányának kiállításával kapcsolatban a 2. bekezdés kiegészül a román változattal az alábbiak szerint:

„DUPLICATE”

4. 39. Cikk - Átmeneti időszak

A 39. Cikk rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra Románia és a Cseh Köztársaság, valamint Románia és a Szlovák Köztársaság között. A Románia és a Cseh Köztársaság, valamint Románia és a Szlovák Köztársaság közötti átmeneti időszakot az alábbiak szerint kell értelmezni:

1. Románia, a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság illetékes vámhatóságai, a jelen Jegyzőkönyv értelmében érvényes származást igazoló okmányként fogadják el a következőket:

a) Románia és a Cseh Köztársaság, valamint Románia és a Szlovák Köztársaság közötti Megállapodások korábbi 3. sz. Jegyzőkönyve szerint kiállított hosszú távú EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelyet az exportáló ország illetékes vámhatóságának bélyegzőjével láttak el;

b) a korábbi 3. sz. Jegyzőkönyv szerint kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelyet az exportáló ország illetékes vámhatóságának bélyegzőjével előzetesen hagytak jóvá;

c) Románia és a Cseh Köztársaság, valamint Románia és a Szlovák Köztársaság közötti Megállapodás korábbi 3. sz. Jegyzőkönyve szerint kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelyet egy elfogadott exportőr igazolt az exportáló ország illetékes vámhatósága által jóváhagyott különleges bélyegzővel;

d) a korábbi 3. sz. Jegyzőkönyv értelmében kiállított számlanyilatkozatot.

2. A fentiekben hivatkozott okmányok utólagos megerősítése iránti kéréseket Románia, a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság illetékes vámhatóságai a szóban forgó származást igazoló okmány kiállításától vagy kibocsátásától számított két évig fogadnak el. A megerősítéseket a 7. sz. Jegyzőkönyv VI. Címe szerint kell lefolytatni.

5. IV. Melléklet a 7. sz. Jegyzőkönyvhöz

A számlanyilatkozat az alábbi román nyelvű változattal egészül ki:

„Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizatia vamala nr ... (1)] declara ca, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala ... (2)”

Melléklet a 11. Cikkhez

VÁMÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) a „vámjogszabályok” a Felek területén alkalmazott, az áruk behozatalát, kivitelét, tranzitját és bármely más vámeljárás alá helyezését szabályozó rendelkezéseket jelentik, és magukban foglalják az említett Felek által elfogadott tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is;

b) a „vámok” a Felek területén a vámjogszabályok alkalmazása során kirótt és beszedett valamennyi vámot, adót, díjat és/vagy más illetéket jelentik, de nem foglalják magukba azokat a díjakat és illetékeket, amelyek a nyújtott szolgáltatások megközelítő költségeinek összegére korlátozódnak;

c) a „megkereső hatóság” a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely vámügyekben segítséget kér;

d) a „megkeresett hatóság” a Felek egyike által erre a célra kijelölt illetékes közigazgatási hatóságot jelenti, amely a vámügyekben történő segítségnyújtás iránti kérelmet fogadja;

e) a „jogszabálysértés” bármilyen vámjogszabálysértést, valamint ilyen jogszabály megsértésének bármilyen kísérletét jelenti;

f) a „vámhatóság” Romániában a Pénzügyminisztériumot és a Központi Vámfőigazgatóságot (Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor), a Cseh Köztársaságban a Pénzügyminisztériumot és a Központi Vámfőigazgatóságot (Ministerstvo financí - Generální reditelství cel) és a Szlovák Köztársaságban a Központi Vámigazgatóságot (Colné riaditelstvo) jelenti.

2. Cikk

Hatály

1. A Felek a jelen Mellékletben meghatározott módon és feltételek mellett segítséget nyújtanak egymásnak a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosításában, különösen a vámjogszabálysértések megelőzésében, felderítésében és vizsgálatában.

2. A jelen Melléklet szerint a vámügyekben történő segítségnyújtás kiterjed a Felek bármely vámhatóságára, amely hatáskörrel rendelkezik e Melléklet alkalmazására. Ez nem érinti a büntető ügyekben történő kölcsönös segítségnyújtás szabályait. A kölcsönös segítségnyújtás a bíróság megkeresésére gyakorolt jogkörben szerzett információkra csak akkor terjed ki, ha a bíróság ehhez hozzájárul.

3. Cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

1. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megad minden olyan lényeges információt, amely a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítását lehetővé teszi, beleértve az ilyen jogszabályok megsértésére vonatkozóan ismertté vált vagy tervezett cselekményekkel kapcsolatos információkat is.

2. A megkereső hatóság felkérésére a megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot arról, hogy a Felek valamelyikének területéről kivitt árut megfelelően vitték-e ki a másik Fél területére, és ha ez szükséges, közli az áruval kapcsolatban alkalmazott vámeljárást is.

3. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljon

a) azon természetes vagy jogi személyek felett, akikről alapos indokkal feltételezhető, hogy megsértik vagy megsértették a vámjogszabályokat;

b) olyan áruk mozgása felett, amelyek esetében közölték, hogy lényeges vámjogszabály-sértésekhez vezethetnek;

c) szállítóeszközök felett, amelyekről alapos indokkal feltételezhető, hogy azokat vámjogszabályt sértő cselekmény elkövetéséhez használták, használják vagy használhatják.

4. Cikk

Önkéntes segítségnyújtás

A Felek, hatáskörükön belül, segítséget nyújtanak egymásnak, amennyiben ezt a vámjogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében szükségesnek tartják, különösen akkor, ha az alábbiakra vonatkozó információk birtokába jutnak:

- olyan cselekmények, amelyek megsértették, megsértik vagy megsérthetik a vámjogszabályokat és a másik Fél érdeklődésére számot tarthatnak;

- az ilyen cselekmények megvalósítása során alkalmazott új eszközök és módszerek;

- olyan áruk, amelyek esetében ismertté vált a behozatalra, a kivitelre vagy az átmenő forgalomra, illetve más vámeljárásokra vonatkozó vámjogszabályok lényeges megsértése;

- olyan személyek, akik esetében ismertté vált, vagy akik gyanúsíthatók, hogy megsértik vagy megsértették a másik fél területén hatályos vámjogszabályokat;

- szállítóeszközök és konténerek, amelyek esetében ismertté vált vagy gyanítható, hogy a másik Fél területén hatályos vámjogszabályokat megsértve használták, használják vagy használhatják fel azokat.

5. Cikk

Kézbesítés/közlés

A megkereső hatóság megkeresése alapján a megkeresett hatóság jogszabályainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz

- az összes irat kézbesítése,

- az összes határozat közlése

érdekében a jelen Melléklet hatálya alá tartozó és a területén lakó vagy letelepedett címzettnek. Ilyen esetben a 6. Cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

6. Cikk

A segítségnyújtás iránti megkeresés formája és tartalma

1. A jelen Jegyzőkönyv szerinti megkereséseket írásban kell elkészíteni. Az ilyen kérések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. Ha a helyzet sürgőssége indokolja, szóban előterjesztett megkereséseket is el lehet fogadni, de ezeket haladéktalanul meg kell erősíteni írásban is.

2. A jelen cikk 1. bekezdése szerinti megkereséseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

a) a megkeresést előterjesztő megkereső hatóság;

b) a kért intézkedés;

c) a megkeresés célja és oka;

d) az érintett törvények, jogszabályok és más vonatkozó jogi elemek;

e) azon természetes vagy jogi személyek lehetőség szerint minél pontosabb és átfogóbb megjelölése, akik ellen a vizsgálat irányul;

f) fontosabb tények összefoglalása, az 5. Cikkben szereplő esetek kivételével.

3. A megkeresést a megkeresett hatóság hivatalos nyelvén vagy egy, általa elfogadott nyelven kell benyújtani.

4. Ha egy megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a megkeresés helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni, óvintézkedéseket azonban el lehet rendelni.

7. Cikk

A megkeresés teljesítése

1. A segítségnyújtási megkeresés teljesítése érdekében a megkeresett hatóság, vagy ha az nem tudja teljesíteni, az a közigazgatási szerv, amelyhez ez a hatóság a megkeresést továbbítja, saját hatáskörben és a rendelkezésre álló eszközökkel úgy jár el, mintha saját nevében vagy ugyanezen Fél egy másik hatóságának megkeresésére járna el, megadva a már rendelkezésre álló információkat, elvégezve a megfelelő vizsgálatokat vagy intézkedve azok elvégzéséről.

2. A segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseket a megkeresett Fél törvényei, jogszabályai és más jogi eszközei alapján teljesítik.

3. Az egyik Fél kellő felhatalmazással rendelkező tisztségviselői - a másik érintett Fél egyetértésével és általa meghatározott feltételek mellett - a megkeresett hatóság vagy más annak alárendelt hatóság hivatalaitól megkaphatják azt a vámjogszabálysértésre vonatkozó tájékoztatást, amely a megkereső hatóság számára a jelen Melléklet végrehajtásához szükséges.

4. Az egyik Fél tisztségviselői, a másik Fél egyetértése esetén, jelen lehetnek a másik Fél területén lefolytatott vizsgálatoknál.

8. Cikk

A tájékoztatás közlésének formája

1. A megkeresett hatóságnak okmányokkal, okmányok hitelesített másolatával, jelentésekkel és hasonlók formájában kell közölni a megkereső hatósággal a vizsgálat eredményét.

2. Az 1. bekezdésben említett dokumentumok helyettesíthetők az ugyanerre a célra bármilyen formában készített számítógépes információval.

9. Cikk

A segítségnyújtási kötelezettség alóli kivételek

1. Ha a megkeresett hatóság úgy véli, hogy a kért segítségnyújtás sértené a megkeresett Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más alapvető érdekeit, vagy a megkeresett Fél területén ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene, akkor visszautasíthatja a segítségnyújtást, illetve jogában áll, hogy csak részlegesen nyújtson segítséget vagy a segítségnyújtást bizonyos feltételekhez vagy követelményekhez kösse.

2. Ha a segítségnyújtás iránti megkeresés nem teljesíthető, a megkereső hatóságot haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell a segítségnyújtás visszautasításának indokairól.

3. Ha a vámhatóság olyan segítségnyújtást kér, amit ő maga nem tudna megadni, ha erre a másik Fél vámhatósága kérné, a kérésben erre a tényre fel kell hívnia a figyelmet. Az ilyen megkeresés teljesítése a megkeresett hatóság belátására van bízva.

10. Cikk

Bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség

1. A jelen Melléklet alapján bármilyen formában közölt információt bizalmasan kell kezelni. A hivatali titoktartási kötelezettségeit be kell tartani és az információnak meg kell kapnia az ezt fogadó Fél országában érvényes törvények szerinti védelmet.

2. Nevet tartalmazó adatokat nem lehet átadni, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az átadott adat közlése vagy felhasználása a Felek valamelyikének alapvető jogelveivel ellentétes lenne, és különösen akkor, ha az érintett személy indokolatlan hátrányt szenvedne. A megkeresés alapján a fogadó Fél tájékoztatja a szolgáltató Felet a kapott információ felhasználásáról és az elért eredményről.

3. Nevet tartalmazó adatokat csak a vámhatóságoknak lehet átadni, valamint az ügyészségnek és a bíróságnak büntetőeljárással kapcsolatos igények esetében. Más személyek vagy hatóságok ilyen információt csak a szolgáltató hatóság előzetes felhatalmazása alapján kaphatnak meg.

4. A szolgáltató Fél ellenőrzi az átadásra kerülő információ pontosságát. Ha kiderül, hogy a biztosított információ pontatlan volt, vagy érvényteleníteni kell, akkor a fogadó Felet erről haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó Fél köteles elvégezni a helyesbítést vagy az érvénytelenítést.

5. Az alapvető közérdeket sértő esetek kivételével az érintett személy kérésre tájékoztatást kaphat a tárolt adatokról és a tárolás céljáról.

11. Cikk

Az információ felhasználása

1. A rendelkezésre bocsátott információt kizárólag a jelen Melléklet szerinti célokra kell felhasználni és bármelyik Fél országában más célokra csak akkor lehet felhasználni, ha az információt szolgáltató közigazgatási hatóság ehhez előzetesen írásban hozzájárul, aki egyébként a felhasználást bármely módon korlátozhatja. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotróp anyagokkal kapcsolatos bűncselekményeket érintő információkra. Az ilyen információkat közölni lehet a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni harcban közvetlenül érintett más hatóságokkal, a 2. Cikkben meghatározott keretek között.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem akadályozzák meg az információ felhasználását a vámjogszabályok megsértése miatt indított bármilyen bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

3. A Felek a jelen Melléklet előírásának megfelelően kapott információkat és a megtekintett okmányokat bizonyítékként felhasználhatják a bizonyítékok jegyzékében, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bírósági eljárásaikban és vádemelés céljára.

4. Az eredeti aktákat és dokumentumokat csak olyan esetekben kell bekérni, amikor a hitelesített másolat nem elegendő, s ha ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Az átadott eredeti példányokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni, amint megszűnik az ok, amiért azokat a másik Félnek átadták.

12. Cikk

Szakértők és tanúk

A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a jelen Melléklet hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, a kapott felhatalmazás keretei között, szakértőként vagy tanúként jelenjen meg a másik Fél igazságszolgáltatása előtt, és az eljáráshoz szükséges tárgyakat, okmányokat vagy ezek hiteles másolatát igény szerint bemutassa. A megjelenésre vonatkozó megkeresésnek konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen ügyben, milyen címen és milyen minőségben hallgatják meg a tisztviselőt.

13. Cikk

A segítségnyújtás költségei

A Felek lemondanak a jelen Melléklet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségek egymás számára történő megtérítésének igényéről, kivéve, ha indokolt, olyan szakértők és tanúk, valamint tolmácsok és fordítók költségeit, akik nem közszolgálati megbízatást teljesítenek.

14. Cikk

Végrehajtás

1. A jelen Melléklet ügyeinek intézése a Felek vámhatóságainak feladata. Nekik kell dönteni az alkalmazáshoz szükséges minden gyakorlati rendelkezésről és intézkedésről, figyelembe véve az adatvédelmi szabályokat.

2. A Felek konzultálnak egymással és folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott részletes végrehajtási szabályokról.

3. A Felek vámhatóságai intézkedhetnek annak érdekében, hogy nyomozó szolgálataik egymással közvetlen kapcsolatban álljanak.

14. sz. Jegyzőkönyv

a vámok lebontásáról egyrészt a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészt Románia között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a Romániából származó és jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1997. július 1-jén - az alapvám 80%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. A Romániából származó, a Cseh Köztársaságba és a Szlovák Köztársaságba szállított és jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében nem szereplő termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak 1997. július 1-jétől.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában a Cseh Köztársaságból vagy a Szlovák Köztársaságból származó és jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- 1997. július 1-jén - az alapvám 80%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. A Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó, Romániába szállított és jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében nem szereplő termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak 1997. július 1-jétől.

„A” Melléklet a 14. sz. Jegyzőkönyvhöz

(HR kód)

870321

870322

870323

870331

870332

870333

„B” Melléklet a 14. sz. Jegyzőkönyvhöz

(HR kód)

870321

870322

870323

870331

870332

870333

15. sz. Jegyzőkönyv

a vámok lebontásáról egyrészt a Magyar Köztársaság, másrészt Románia között

(lásd a hivatkozást a 3. Cikk 2. bekezdésében)

1. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „A” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a Megállapodás alkalmazásának napjától - az alapvám 75%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 25%-ára,

- 2000. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

2. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „B” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a Megállapodás alkalmazásának napjától - az alapvám 70%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén - az alapvám 20%-ára,

- 2002. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

3. Azokat az importvámokat, amelyeket Romániában a Magyar Köztársaságból származó és a jelen Jegyzőkönyv „C” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a Megállapodás alkalmazásának napjától - az alapvám 80%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén - az alapvám 20%-ára,

- 2002. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

4. A Magyar Köztársaságból származó, Romániába szállított és jelen Jegyzőkönyv „A”, „B” és „C” Mellékleteiben nem szereplő termékekre nulla vámtételt alkalmaznak a Megállapodás alkalmazásának napjától.

5. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „D” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a Megállapodás alkalmazásának napjától - az alapvám 75%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 50%-ára,

- 1999. január 1-jén - az alapvám 25%-ára,

- 2000. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

6. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „E” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a Megállapodás alkalmazásának napjától - az alapvám 70%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén - az alapvám 20%-ára,

- 2002. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

7. Azokat az importvámokat, amelyeket a Magyar Köztársaságban a Romániából származó és a jelen Jegyzőkönyv „F” Mellékletében felsorolt termékekre alkalmaznak, a következő menetrend szerint fokozatosan csökkenteni kell:

- a Megállapodás alkalmazásának napjától - az alapvám 80%-ára,

- 1998. január 1-jén - az alapvám 60%-ára,

- 2000. január 1-jén - az alapvám 40%-ára,

- 2001. január 1-jén - az alapvám 20%-ára,

- 2002. január 1-jén - a fennmaradó vámokat megszüntetik.

8. A Romániából származó, a Magyar Köztársaságba szállított és jelen Jegyzőkönyv „D”, „E” és „F” Mellékleteiben nem szereplő termékekre nulla vámtételeket alkalmaznak a Megállapodás alkalmazásának napjától.

„A” Melléklet a 15. sz. Jegyzőkönyvhöz

28181010

28181090

28182000

28263000

32041100

32041200

32041300

32041400

32041600

32041700

32041900

32049000

32071000

32074010

32074020

32074030

32074080

32081010

32081090

32082010

32082090

32089011

32089013

32089019

32089091

32089099

32091000

32099000

33041000

33042000

33043000

33049100

33049900

33051000

33052000

33053000

33059010

33059090

34021110

34021190

34021200

34021300

34021900

34022010

34022090

34029010

34029090

38081010

38081040

38081090

38082010

38082015

38082040

38082050

38082060

38082080

38083011

38083013

38083015

38083017

38083021

38083023

38083027

38083090

38084090

38089010

39011010

39011090

39012010

39012090

39019010

39019020

39019090

39021000

39023000

39029010

39029020

39029090

39041000

39042200

39049000

39094000

39095010

39095090

40091000

40092000

  Vissza az oldal tetejére