Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.18.)

2003. évi XCIV. törvény

egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról * 

1. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. §-a (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik az - 57/B-57/D. §-okban meghatározott feladatokat kivéve - ellátásával összefüggésben a következő adatok nyilvántartására jogosultak:”

(2) Az Flt. 57/A. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból]

„az állami adóhatóság szervei az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaadói és munkavállalói járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából az a), c), d), e) és g) pontjai szerinti adatok igénylésére jogosultak.”

2. § Az Flt. az 57/A. §-át követően a következő alcímmel és 57/B-57/E. §-okkal egészül ki:

Egységes Munkaügyi Nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések

57/B. § (1) Az európai közösségi jog alapján fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése feltételeinek megteremtése, a munkaviszonyra vonatkozó információs önrendelkezési jog érvényesülésének elősegítése, a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében Egységes Munkaügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) kell létrehozni és működtetni.

(2) A Nyilvántartás a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyok (3) bekezdésben foglalt adatainak nyilvántartását tartalmazza.

(3) A Nyilvántartás a (2) bekezdésben meghatározott munkaviszonyokat, illetőleg ahhoz kapcsolódóan a munkavállalókat és munkaadókat a következő adatok szerint tartja nyilván:

A) Munkavállaló adatai:

a) személyi adatok (név, születéskori név, nem, anyja neve, születési helye, dátuma),

b) TAJ-szám,

c) állampolgárság,

d) személyi alapbér,

e) munkaidő hossza (teljes munkaidő, részmunkaidő),

f) iskolai végzettség, szakképzettség,

g) a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód.

B) Munkaadó adatai:

a) adószám, adószámmal nem rendelkező magánszemély munkaadó esetében adóazonosító jel,

b) megnevezés,

c) telephely címe,

d) székhely címe,

e) saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód.

C) A munkaviszony kezdetének és megszűnésének időpontja.

(4) A munkaadónak a Nyilvántartás adatbázisának létrehozása és működtetése érdekében, a Nyilvántartást működtető szervvel szembeni bejelentési kötelezettségét az 57/E. § tartalmazza.

57/C. § (1) Az 57/B. § (3) bekezdésében meghatározott adatokból adatok igénylésére jogosultak - a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód kivételével -

a) TAJ-szám alkalmazásával

aa) a nyugdíj- és egészségbiztosítás szervei a társadalombiztosítási szabályokban előírt bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, az ellátás megállapítása, folyósítása, ellenőrzése,

ab) a szociális igazgatás szerve a munkanélküliek jövedelempótló támogatása továbbfolyósítása és a rendszeres szociális segély megállapítása;

b) az állami adóhatóság szervei az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaviszonyból származó jövedelmet terhelő valamennyi járulék és hozzájárulás bevallásának és befizetésének ellenőrzése;

c) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és megyei (fővárosi) felügyelőségei a munkaviszony létesítésével, valamint megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség, továbbá a munkanélküli-ellátásra való jogosultság ellenőrzése;

d) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási Hivatal, továbbá a megyei (fővárosi) munkaügyi központ a munkanélküli-ellátásra való jogosultság, valamint az e törvényben és végrehajtási szabályaiban meghatározott támogatások feltételeinek ellenőrzése;

e) a menekültügyi hatóság, valamint a központi és területi idegenrendészeti hatóság a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges adategyeztetés céljából.

(2) Az 57/B. § (3) bekezdésében meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra nem azonosítható módon, népszámlálási célra azonosítható módon átadhatók.

(3) A munkaadó és a munkavállaló a saját adataikhoz a megfelelő azonosítók alkalmazásával hozzáférhetnek, azokról, illetve felhasználásukról tájékoztatást kérhetnek.

(4) A Nyilvántartásból adat más szerv és természetes személy részére csak jogszabályban meghatározott módon szolgáltatható.

57/D. § (1) Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartást a Foglalkoztatási Hivatal szervezetébe tartozó Munkaügyi Nyilvántartó Központ működteti. A Foglalkoztatási Hivatal az adatfeldolgozás egyes részfeladataival más szervezetet is megbízhat.

(2) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - külön megállapodásban foglaltak szerint - az (1) bekezdésében meghatározott, a Nyilvántartást működtető szerv rendelkezésére bocsátja a munkavállalóknak és a munkaadóknak a 2002. és 2003. évekre vonatkozó, következő adatait:

a) a munkaadó adószáma, megnevezése, egyéb cégadatai a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap szerint,

b) a munkaadónál munkaviszonyban álló munkavállaló neve, születéskori neve, születési helye, születési dátuma, anyja neve,

c) társadalombiztosítási azonosító jele.

57/E. § (1) Az a munkaadó, aki a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkaviszonyban munkavállalót foglalkoztat, köteles bejelenteni az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott, a Nyilvántartást működtető szervnek

a) a munkaszerződés megkötését követően, legkésőbb a munkavállaló munkába lépéséig a munkaviszony létrejöttének időpontját,

b) legkésőbb a munkaviszony megszűnését, illetőleg megszüntetését követő napon a megszűnés időpontját.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt bejelentésnek tartalmaznia kell továbbá a munkavállalónak az 57/B. § (3) bekezdése A) pontjának a)-f) alpontjában, valamint a munkaadónak az 57/B. § (3) bekezdése B) pontjának a)-d) alpontjában meghatározott adatait.

(3) Ha a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a munkaadó a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, és a munkavállalót eredeti munkakörében tovább foglalkoztatják, a bírósági ítélet által tartalmazott, az (1) bekezdésben foglaltakat érintő változást a munkaadó legkésőbb a bírósági ítélet közlését követő napon köteles bejelenteni.

(4) Ha a munkaviszony fennállásáról hatósági határozat, bírósági ítélet, vagy a munkaadó és a munkavállaló megállapodása a munkavégzés megkezdését követően utólag rendelkezik, a munkaadó az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bejelentési kötelezettségét a megállapodás megkötését, illetőleg a hatósági határozat vagy bírósági ítélet jogerőre emelkedéséről történő értesítést követő napon a munkaviszony kezdetének időpontjára visszamenőleges hatállyal köteles teljesíteni.

(5) Az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott, a Nyilvántartást működtető szerv a munkaadónak visszaigazolja az e §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítését.”

3. § (1) Az Flt. 58. §-ának (8) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(8) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy rendeletben határozza meg]

f) az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használt, a munkaadó és a munkavállaló által, a saját adatokhoz való hozzáférést biztosító kód, továbbá a munkaügyi ellenőrzés számára a hatósági hozzáférést biztosító kód képzésének, kiadásának és alkalmazásának

[szabályait]

(2) Az Flt. 58. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg a munkaügyi nyilvántartási és bejelentési kötelezettségre, valamint a bejelentési kötelezettség teljesítésének visszaigazolására vonatkozó szabályokat.”

4. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:]

b) a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek,”

[megtartására.]

5. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]

l) a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása érdekében.”

6. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 82. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó adatok összeállításáról szóló 311/76/EGK rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat - az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásnak a kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatbázisa kiépüléséig - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a rendelkezésére álló társadalombiztosítási nyilvántartások alapján szolgáltatja a Központi Statisztikai Hivatal részére.”

7. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2004. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Flt. 57/A. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A törvény 2. §-ában az Flt. 57/D. §-át megállapító rendelkezés 2004. március 1-jén, a törvény 6. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére