Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.4.)

2003. évi CV. törvény

az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés kiindulva az Alkotmány 4. §-ából, s 12. §-ának (1) bekezdéséből, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát, az alábbi törvényt alkotja:

1. § Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Uszt.) a következő 88/A. §-sal egészül ki:

„88/A. § (1) A szövetkezeteket vagy azok tagságát érintő javaslatoknak a Kormány vagy az Országgyűlés elé terjesztése előtt ki kell kérni az érintett szövetkezeti szövetség és a szövetkezeti szövetségek által alapított országos szövetség (a továbbiakban együtt: szövetség) véleményét. Ha a szövetség nem ért egyet a javaslattal, a véleményeltérést a Kormánynak, illetve az Országgyűlésnek be kell mutatni.

(2) A szövetség jogszabályok meghozatalát kezdeményezheti azzal, hogy az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó, valamennyi szövetkezeti ágazatot érintő kérdésben a szövetkezeti szövetségek által alapított országos szövetség jogosult erre.”

2. § Az Uszt. 89. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) Azok a törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett szövetkezetek, amelyek alapszabályának a (2) bekezdés szerint történő módosítására nem kerül sor, a törvény hatálybalépésekor irányadó rendelkezéseket alkalmazhatják azzal az eltéréssel, hogy a szövetkezet szövetkezeti üzletrészt a törvény hatálybalépése után nem bocsáthat ki, a már kibocsátott és tulajdonában lévő, vagy tulajdonába kerülő üzletrészt pedig haladéktalanul köteles bevonni az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályok szerint.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény alapján alakult és működő szövetkezetek érdek-képviseleti szerveire, illetőleg a közös, országos érdek-képviseleti szervükre is alkalmazni kell.

(2) E törvény kihirdetését követő második év végéig törvényt kell alkotni az egységes szövetkezeti szabályozás érdekében.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Uszt. 89. §-ának (4)-(5) bekezdése, valamint 94. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére