Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.4.)

2003. évi CVI. törvény

a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról * 

1. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

[(1) A törvény hatálya - a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed

b) a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységükkel kapcsolatosan a]

„- Magyar Köztársaság területén oktatási tevékenységet folytató külföldi szervezetekre, személyekre.”

2. § Az Fktv. 4. §-a (2) bekezdésének felvezető rendelkezése és a bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felnőttképzés ágazati irányítását a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter látja el, e feladata körében rendeletben határozza meg”

b) az oktatási miniszterrel egyetértésben az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályait.”

3. § Az Fktv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az OFkT 21 tagból áll. Tagjainak megbízatása kétéves időtartamra szól. Az OFkT a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter felkérése alapján

a) az általa vezetett minisztérium képviselőjéből, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az informatikai és hírközlési miniszter, a nemzeti kulturális örökség minisztere, az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter, az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter által a minisztérium képviseletére javasolt egy-egy személyből,

b) a civil szervezetek által javasolt személyből,

c) felnőttképzés területén elismert két szakértőből,

d) az Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező országos munkavállalói és munkaadói szövetségek három-három képviselőjéből,

e) a gazdasági kamarák képviselőjéből,

f) a felnőttképzést folytató intézmények érdek-képviseleti szervezeteinek képviselőjéből,

g) az iskolarendszerű középfokú szakképzés, illetve a felsőoktatás területén elismert egy-egy szakemberből

áll. A tagok névsorát a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.”

4. § (1) Az Fktv. 7. §-ának felvezető rendelkezése, valamint g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Nemzeti Felnőttképzési Intézetet (a továbbiakban: NFI) hoz létre”

g) a Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási alaprészének iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú kerete felhasználására kiírt pályázatokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására.”

(2) Az Fktv. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi rendelkezése (1) bekezdésre módosul:

„(2) Az NFI - az (1) bekezdésben foglaltakon túl -

a) ellátja a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT)

aa) hatáskörébe tartozó akkreditációs ügyek elbírálásának előkészítését,

ab) titkársági feladatait;

b) nyilvántartást vezet az akkreditált intézményekről és programokról.”

5. § (1) Az Fktv. 8. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„E törvény 29. §-ának 13. pontja szerinti belső képzést biztosító intézmény egyszerűsített nyilvántartásával kapcsolatos eljárás szabályait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendelete határozza meg.”

(2) Az Fktv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyilvántartásba történő bejegyzés kérelemre történik és 4 évig érvényes.”

(3) Az Fktv. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartását a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által kijelölt megyei (fővárosi) munkaügyi központok központi szervezeti egységei (a továbbiakban: munkaügyi központ) vezetik. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékét honlapján közzéteszi.”

(4) Az Fktv. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nyilvántartással kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkaügyi központ által hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést a Foglalkoztatási Hivatal bírálja el.”

6. § (1) Az Fktv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása tartalmazza:]

a) a felnőttképzést folytató intézmény megnevezését, székhelyét, levelezési címét, vezetőjének nevét, a felnőttképzési tevékenység végzésének telephelyét,”

(2) Az Fktv. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények jegyzéke nyilvános, azt a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapján negyedévente közzéteszi. Ezzel egyidejűleg a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a felnőttek szakmai képzését folytató intézményekről, valamint a felnőttek szakmai képzésére vonatkozó adatokról tájékoztatást ad az Oktatási Minisztérium számára. A nyilvántartás adatait és a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez mellékelt okiratokat a nyilvántartás helyén egyébként bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, abból - igazgatási-szolgáltatási díj ellenében - másolatot kérhet.”

7. § Az Fktv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A munkaügyi központ ellenőrzi, hogy

a) a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény szerepel-e a nyilvántartásban,

b) tevékenysége megfelel-e a jogszabályi feltételeknek.

(2) A munkaügyi központ a felnőttképzési tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül folytató intézménnyel szemben bírságot szab ki, amelynek összege ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti intézmény továbbra is folytatja felnőttképzési tevékenységét, a bírság ismételt kiszabása mellett a munkaügyi központ az intézményt a képzési tevékenységtől eltiltja.

(4) Az eltiltást kimondó határozatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.

(5) Ha a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő intézmény tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően látja el, vele szemben a munkaügyi központ a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által vezetett országos szakértői nyilvántartásba felvett szakértő véleményének beszerzését követően húszezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.

(6) A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletben állapítja meg.

(7) A munkaügyi központ által kiszabott bírságot az MPA lebonyolítási számlájára kell befizetni. A befizetett bírság teljes összege az MPA foglalkoztatási alaprészének iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretét illeti meg.

(8) A munkaügyi központ ellenőrzési tevékenységére az Áe. hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A munkaügyi központ által hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést a Foglalkoztatási Hivatal bírálja el.”

8. § (1) Az Fktv. 11. §-ának címe és (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A regionális képző központok

11. § (1) Az emberi erőforrás fejlesztése országos és regionális feladatainak ellátása érdekében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter regionális képző központokat (a továbbiakban: képző központ) létesít és működtet. A képző központ szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá.”

(2) Az Fktv. 11. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő f)-g) pontokkal egészül ki:

[A képző központ alapfeladatként]

b) közreműködik a foglalkoztatást elősegítő, valamint új munkahelyek létrehozását támogató képzések lebonyolításában,”

d) részt vesz felnőttképzési nemzetközi programokban, valamint az európai közösségi forrásokból támogatott, az emberi erőforrás fejlesztését célzó programok előkészítésében és kivitelezésében,”

f) a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgáló képzéseket szervez, és részt vesz ilyen programok fejlesztésében,

g) távoktatási hálózatok kiépítésével ellátja a nem formális tanulást folytatni szándékozók szakmai támogatását.”

(3) Az Fktv. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A képző központ a (4) bekezdésben meghatározott feladatain túl regionális tananyagfejlesztő és konzultációs központként is működik.”

9. § (1) Az Fktv. 12. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A felnőttképzést folytató intézménynek az akkreditáció iránti kérelmet az NFI-hez kell benyújtania.

(6) Más törvény felhatalmazása alapján akkreditált intézmény - a felsőoktatási intézmények kivételével - az intézményakkreditációt bejelenti az NFI-nél. A bejelentés alapján a FAT az akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül kiadja az intézményakkreditációra vonatkozó tanúsítványt.”

(2) Az Fktv. 12. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (7) bekezdés számozása (10) bekezdésre módosul:

„(7) Az Oktatási Minisztérium - az Ftv. 7. §-ának (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az e törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató akkreditált felsőoktatási intézmények jegyzékét megküldi az NFI-nek.

(8) Az intézményakkreditációra való felkészülés céljából a kormányrendeletben foglaltak szerint - indokolt és kivételes esetben különösen a fogyatékkal élők, a halmozottan hátrányos helyzetű személyek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek képzését vállalók részére - feltételes intézményakkreditáció adható ki.

(9) Az egyszerűsített intézményakkreditációs eljárás alapjául szolgáló esetek körét és az eljárás részletes szabályait kormányrendelet határozza meg.”

10. § (1) Az Fktv. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjáról a FAT a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül dönt. A FAT határozata ellen a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. Az akkreditációs eljárásra egyébként az Áe. szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

(2) Az Fktv. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A FAT legfeljebb 17 tagból áll. Tagjait a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter kéri fel kétéves időtartamra. A FAT a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az informatikai és hírközlési miniszter, az oktatási miniszter, az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter által a minisztérium képviseletére kijelölt személyekből, valamint az egyházak, a gazdasági kamarák, a munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzatok, a felnőttképzési szakmai szervezetek képviselői, továbbá a felnőttképzés elismert szakértői közül felkért személyekből áll.”

11. § (1) Az Fktv. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai tanácsadó testület legalább 3 főből áll, melynek összetételét a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló kormányrendelet határozza meg.”

(2) Az Fktv. 14. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A szakmai tanácsadó testület feladatai:]

a) jóváhagyja a felnőttképzést folytató intézmény éves képzési tervét és kétéves beszámolóját,”

12. § (1) Az Fktv. 19. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A programakkreditáció érvényességének időtartama legalább 2, legfeljebb 5 év lehet. A FAT a programakkreditáció alapjául szolgáló feltételek fennállása esetén kiadja a programakkreditációs tanúsítványt.

(3) A más törvény felhatalmazása alapján akkreditált, vagy hatósági jogkörben engedélyezett képzési programot - az akkreditált felsőoktatási program kivételével - az NFI-hez be kell jelenteni. A bejelentés alapján a FAT az akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül kiadja a programakkreditációs tanúsítványt.”

(2) Az Fktv. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre módosul:

„(4) Az Oktatási Minisztérium - az Ftv. 7. §-ának (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az e törvény szerinti felnőttképzési tevékenységgel összefüggő akkreditált felsőoktatási programok jegyzékét megküldi az NFI-nek.”

13. § Az Fktv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felnőttképzést az állam a 22-27. §-okban foglaltak szerint támogatja.”

14. § (1) Az Fktv. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állam a költségvetési törvényben meghatározott mértékű felnőttképzési normatív támogatást nyújt a felnőttképzést folytató intézményben folyó,

a) az első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben részt vevő felnőtt, valamint

b) a fogyatékos felnőtt általános, nyelvi és szakmai képzéséhez.”

(2) Az Fktv. 22. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felnőttképzési normatív támogatásban kizárólag a 12. § szerint akkreditált és - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal a felnőttképzési támogatásról szóló megállapodást megkötött felnőttképzést folytató intézmény részesülhet.

(4) Fogyatékos felnőttek képzése esetén a normatív támogatás igénybevételének - a (3) bekezdésben foglaltakon túl - feltétele a felnőttképzést folytató intézmény képzési programjának akkreditálása is.”

15. § Az Fktv. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alapján a 12. § szerint akkreditált felnőttképzést folytató intézmény, továbbá a 29. § 13. pontja szerinti belső képzést biztosító intézmény által szervezett képzésben részt vevő felnőtt képzése támogatható.”

16. § Az Fktv. 29. §-ának 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § kiegészül a következő 13-14. ponttal:

„12. Rendszeresen végzett képzésnek minősül a folyamatosan nyújtott, illetve az egy éven belül ismétlődően biztosított képzés.

13. Belső képzésnek minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy.

14. Nem formális tanulásnak minősül a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez.”

17. § (1) Az Fktv. mellékletének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alapján kezelt adatok:]

c) a felnőtt részére a különböző juttatások (jövedelemadó-kedvezmény, állami támogatás, segély stb.) megállapításához a jövedelmi, szociális helyzetet igazoló, valamint fogyatékosságra vonatkozó adatok.”

(2) Az Fktv. mellékletének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az állami támogatás jogszerű igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából a felnőttképzésben részt vevő felnőtt a)-c) pontban kezelt adatait kérelemre a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium rendelkezésére kell bocsátani.”

18. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés kivételével - 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 13. §-a 2004. május 1-jével lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Fktv.

a) 3. §-ának (3) bekezdése,

b) 4. §-ának (1) bekezdésében a „részletes” szó,

c) 8. §-ának (3) bekezdése,

d) 23. §-a,

e) 30. §-ának (2) bekezdésében a „míg a 23. § (2) bekezdése 2004. január 1-jén lép hatályba” szövegrész,

f) 30. §-ának (4) és (6) bekezdése.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Fktv.

a) 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 11. §-ának (3) bekezdésében, 13. §-ának (6) és (8) bekezdésében, 22. §-ának (2) bekezdésében az „oktatási miniszter” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész lép,

b) 8. §-ának (5) bekezdésében „az OKÉV” szövegrész helyébe „a munkaügyi központ” szövegrész lép,

c) 13. §-ának (5) bekezdésében „az Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe „a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész lép,

d) 21. §-a (1) bekezdésének c) pontjában „a Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MPA)” szövegrész helyébe „az MPA” szövegrész lép,

e) 28. §-a első bekezdésének második mondatában a „Jogszabályban” szövegrész helyébe a „Törvényben” szövegrész lép.

(5) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a felnőttképzési intézményekről vezetett nyilvántartását 2004. január 31-ig köteles átadni a területileg illetékes munkaügyi központnak.

(6) Az OFkT és a FAT összetételének e törvény szerinti átalakításáról a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 2004. január 31-ig gondoskodik.

(7) Ahol jogszabály regionális munkaerő-fejlesztő és -képző központot említ, azon regionális képző központot kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére