Időállapot: közlönyállapot (2003.XII.23.)

2003. évi CXXIV. törvény

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó egyes szabályok módosításáról * 

1. § A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény a következő 5/A. §-sal és alcímmel egészül ki:

„Vagyonnyilatkozat

5/A. § (1) A nem képviselő kormánytag és politikai államtitkár az állami vezetői jogviszonya keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően évente, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozattételre kötelezett a saját nyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekeinek a vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat-tételére - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ktv. 22/A. és 22/B. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A vagyonnyilatkozat elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a nem képviselő kormánytag és politikai államtitkár a rá vonatkozó jogszabályban meghatározott juttatásban nem részesülhet, megbízatásából eredő jogkörét nem gyakorolhatja. A megbízatás megszűnésekor a rá vonatkozó jogszabályban meghatározott juttatásra mindaddig nem jogosult, amíg a megbízatásának megszűnését követően esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget nem tesz.

(3) A nem képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével - nyilvános. A hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános.

(4) A nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra e törvény 1. számú mellékletének rendelkezéseit kell alkalmazni. A nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozatát a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter őrzi és kezeli. A nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozatát - kivéve a hozzátartozó vagyonnyilatkozatát - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter nyilvánosságra hozza. A hozzátartozó vagyonnyilatkozatát a Miniszterelnöki Hivatal őrzi. A nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternél bárki kezdeményezheti. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatában foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése.

(5) A képviselő kormánytag és politikai államtitkár az országgyűlési képviselőkre vonatkozó külön törvényben meghatározott szabályok szerint tesz vagyonnyilatkozatot.”

2. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 10/E. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Legfelsőbb Bíróság elnökének vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével - nyilvános. A vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozataláról az Országgyűlés elnöke gondoskodik. A hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános.”

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 15. §-ának (5) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A legfőbb ügyész vagyonnyilatkozata - az azonosító adatok kivételével nyilvános. A hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A nem képviselő kormánytagoknak és politikai államtitkároknak, a Legfelsőbb Bíróság elnökének és a legfőbb ügyésznek az e törvény hatálybalépését követően esedékes vagyonnyilatkozatát kell először nyilvánosságra hozni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Ktv. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a Ktv. 22/A. §-a (8) bekezdésének a) pontja a hatályát veszti:

(E törvény hatálya nem terjed ki)

„a) a vagyonnyilatkozat és az illetményrendszer kivételével, illetőleg a jogállásukról szóló törvényben meghatározott kivételekkel a miniszterelnökre, a miniszterre és a politikai államtitkárra;”

„1. számú melléklet az 1997. évi LXXIX. törvényhez

A nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárási szabályok

1. A nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternél bárki kezdeményezheti.

2. Az eljárás kezdeményezése esetén a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter haladéktalanul felkéri az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságát (a továbbiakban: Mentelmi bizottság) az ügy megvizsgálására.

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Mentelmi bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Mentelmi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

4. A Mentelmi bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén felhívja az érintett nem országgyűlési képviselő kormánytagot vagy politikai államtitkárt, hogy öt napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve - amennyiben azt alaposnak találja - javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha a kormánytag vagy a politikai államtitkár a kifogásolt adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, mely tényről tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és a kezdeményezőt.

5. Ha a nem országgyűlési képviselő kormánytag vagy politikai államtitkár a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a Mentelmi bizottság elnöke elrendeli a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását. Az eljárás során a Mentelmi bizottság tagjai betekinthetnek a nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár közös háztartásban élő házas- és élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába.

6. Az eljárás során a Mentelmi bizottság felhívására a nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár köteles saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az azonosító adatokba csak a Mentelmi bizottság tagjai tekinthetnek be, és azokat az eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.

7. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi bizottság

a) zárt ülésen tárgyal,

b) adatokat kérhet be és bárkit meghallgathat,

c) a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát ellenőrzi,

d) a nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár a 4. pont szerinti nyilatkozattételre történő felhívásától számított harminc napon belül az ellenőrzés eredményéről tájékoztatót készít,

e) melyről haladéktalanul tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert.

8. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a Mentelmi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

9. A volt kormánytag és politikai államtitkár hozzátartozójának vagyonnyilatkozatát a kormánytag és politikai államtitkár megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell.

10. A Miniszterelnöki Hivatal a volt nem országgyűlési képviselő kormánytag és politikai államtitkár megbízatásának megszűnésétől számított harminc nap lejártát követő első ülésén listát állít össze azokról a volt kormánytagokról és politikai államtitkárokról, akik nem tettek eleget záró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

11. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a listát nyilvánosságra hozza.

12. A Miniszterelnöki Hivatal írásban felszólítja a volt nem országgyűlési képviselő kormánytagokat és politikai államtitkárokat záró vagyonnyilatkozatuk haladéktalan megtételére. E felszólításban felhívja a volt kormánytag és politikai államtitkár figyelmét mulasztása [5/A. § (2) bekezdés] következményeire.”


  Vissza az oldal tetejére